Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Beskæftigelseskrav, arbejde i udlandet, fuld tid, afmelding AF

Resumé

Ved afgørelse af 12. december 2006 meddelte a-kassen, at dagpengeretten var ophørt den 5. november 2006. Medlemmet havde de seneste 3 år haft ca. 954 timer fra 2. januar 2004. Han var således på dette tidspunkt ikke berettiget til at blive genindplaceret. Da alle arbejdstimer (i alt 962 timer) skulle være opfyldt inden for en periode på 3 år, skulle han være opmærksom på, at de sidste 8 timer skulle han have i 2006.

Den 1. december 2006 blev medlemmet afmeldt Arbejdsformidlingen (AF), da AF fra a-kassen havde modtaget meddelelse om slut af ydelsesperiode.

AF har oplyst, at AF den 4. december 2006 sendte et advarselsesbrev til medlemmet, om at han ville blive afmeldt, medmindre han reagerede inden for en uge. Den 20. december 2006 blev han afmeldt AF uden, at der blev afsendt et afmeldebrev.

Medlemmet havde i dagene 21. og 22. december 2006 arbejde i 16 timer i en tømrerforretning. Han tilmeldte sig AF den 8. januar 2007 og anmodede om dagpenge.

Direktoratet fandt, at medlemmet ikke havde ret til dagpenge fra den 8. januar 2007.

Ankenævnet fandt, at medlemmet skulle anses for tilmeldt jobcenteret fra den 15. december 2006. Ankenævnet ændrede således direktoratets afgørelse.

Ankenævnet lagde vægt på, at AF den 15. december 2006 afmeldte medlemmet på AF. Det var imidlertid ikke godtgjort, at han modtog oplysninger (et afmeldebrev) om denne afmelding før den 4. januar 2007.

Af jobcenterets afmeldebrev af 4. januar 2007 fremgik det, at jobcenteret samme dag havde afmeldt ham.

Ankenævnet fandt derfor, at det måtte lægges til grund, at medlemmet først ved brev af 4. januar 2007 fik meddelelse om, at jobcenteret havde afmeldt ham.

Ankenævnet fandt, at AF ikke kunne afmelde ham den 15. december 2006 uden, at han havde fået meddelelse herom.

Ankenævnet fandt herefter, at den manglende tilmelding fra 15. december 2006 skyldtes forhold hos AF, som jobcenteret havde bekræftet.

Da medlemmet ikke før den 4. januar 2007 fik meddelelse om afmeldingen havde han ikke mulighed for at afhjælpe den manglende tilmelding.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De anses for tilmeldt jobcenteret fra den 15. december 2006.

De har haft 26 ugers arbejde på fuld tid inden for de sidste 3 år.

Ankenævnet ændrer således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 13. juli 2007.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

De i perioden fra 2. januar 2004 til 30. juni 2004 arbejdede på fuld tid hos en arbejdsgiver i Tyskland,

De den 21. og 22. december 2006 havde arbejde på 16 timer i et tømrerfirma,

a-kassen den 17. februar 2006 bl. a oplyste, at De, hvis De fortsat var helt eller delvis ledig frem til den 5. november 2006, ville miste retten til dagpenge pr. denne dato,

a-kassen den 7. juli 2006 oplyste, at De, hvis De modtog ydelser i hver uge fremover svarede det til, at De kunne modtage dagpenge frem til 5. november 2006. De skulle herefter have 962 inden for de seneste 3 år for at blive dagpengeberettiget igen. A-kassen gjorde opmærksom på, at De i perioden 2. januar 2004 til 30. juni 2004 havde haft 954,6 timer, hvilket betød, at De manglede 7,4 timer,

a-kassen den 12. december 2006 meddelte, at Deres dagpengeret ophørte den 5. november 2006. A-kassen oplyste endvidere, at De på daværende tidspunkt manglede 8 timer for at kunne blive genindplaceret, og disse 8 timer skulle De have i år 2006,

det fremgår af oplysninger fra jobcenteret (tidligere Arbejdsformidlingen), at jobcenteret den 1. december 2006 fik underretning fra a-kassen om, at Deres dagpengeret ophørte,

De i perioden 1. december til 15. december 2006 har stået personligt tilmeldt

jobcenteret på forespørgsel fra ankenævnet endvidere har oplyst, at De den 15. december 2006 blev afmeldt Arbejdsformidlingen. Jobcenteret kunne imidlertid ikke se, at der samtidig med afmeldingen skulle være sendt et afmeldebrev til Dem. Dette skyldtes formentlig, at systemerne blev lukket ned på dette tidspunkt, da man pr. 1. januar 2007 skulle gå over til en ny struktur. Det fremgik imidlertid af Amanda, at der den 4. januar 2007 var sendt et afmeldebrev til Dem, og

De den 8. januar 2007 tilmeldte Dem jobcenteret som ledig.

Ankenævnet finder, at Deres beskæftigelse i Tyskland i perioden 2. januar 2004 til 30. juni 2004, hvor De havde et ugentlig timetal på 40 timer, alene kan medregnes med 37 timer om ugen. De havde i denne periode således haft 954,6 timer til opfyldelse af beskæftigelseskravet, hvilket betød, at De manglede 7,4 timer. De havde herefter arbejde den 21. og 22. december 2006 på 16 timer i et tømrerfirma.

Ankenævnet har lagt vægt på, at Arbejdsformidlingen den 15. december 2006 afmeldte Dem på Arbejdsformidlingen. Det er imidlertid ikke godtgjort, at De modtog oplysninger (et afmeldebrev) om denne afmelding før den 4. januar 2007.

Af jobcenterets afmeldebrev af 4. januar 2007 fremgik, at jobcenteret med virkning fra samme dag havde afmeldt Dem.

Ankenævnet finder derfor, at det må lægges til grund, at De først ved brev af 4. januar 2007 fik meddelelse om, at jobcenteret havde afmeldt Dem.

Ankenævnet finder, at Arbejdsformidlingen ikke kunne afmelde Dem den 15. december 2006 uden, at De havde fået meddelelse herom.

Ankenævnet finder herefter, at den manglende tilmelding fra 15. december 2006 skyldes forhold hos Arbejdsformidlingen, som jobcenteret har bekræftet.

Da De ikke før den 4. januar 2007 fik meddelelse om afmelding havde De ikke mulighed for at afhjælpe den manglende tilmelding.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§§ 53, stk. 6, 57, stk. 4, 62, stk. 1 og 2 og 65, stk. 1 og 5 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 1540 af 20. december 2006.

§§ 1, stk. 3 og 7, stk. 4, i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2006 om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode,

§ 6 i Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed,

§ 11, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005, og

§ 6 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats.

B E M Æ R K N I N G E R T I L D E R E S K L A G E P U N K T E R

De har i Deres klage bl.a anført, at De finder, at det forhold, at direktoratet alene har medregnet 37 timer om ugen vedrørende Deres ansættelse i Tyskland er i strid med EU reglerne.

Ankenævnet skal i denne forbindelse henvise til Arbejdsdirektoratets svar ved sagens oversendelse den 13. august 2007.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet

xxx

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005 med de ændringer der følger af lov nr. 1540 af 20. december 2006

Ret til dagpenge og aktiveringsydelse

§ 53. Ret til dagpenge opnås efter 1 års medlemskab af en anerkendt arbejdsløshedskasse.

Stk. 2. Retten til at opnå dagpenge i de i § 55, stk. 1 og 3, nævnte perioder er endvidere betinget af,

a) at et fuldtidsforsikret medlem har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang,

b) at et deltidsforsikret medlem, jf. kapitel 11, har haft beskæftigelse som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 34 uger inden for de sidste 3 år.

…..

Stk. 6. For et medlem, hvis ret til dagpenge er bortfaldet som følge af, at perioderne efter § 55, stk. 1 og 3, er udløbet, er generhvervelsen af retten til dagpenge betinget af,

a) at et fuldtidsforsikret medlem har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 26 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig virksomhed i væsentligt omfang,

b) at et deltidsforsikret medlem har haft arbejde som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til fagets fulde sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger inden for de sidste 3 år.

…….

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsætte nærmere regler om anvendelsen af stk. 2-4, 6 og 7, herunder regler om, at timer, for hvilke der er udbetalt løn, kan indgå i beregningen af beskæftigelseskravet.

§ 55. Et medlem, der har erhvervet ret til dagpenge, jf. §§ 53 og 54, kan modtage dagpenge efter §§ 51 og 52 a, jf. §§ 47 og 70, i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år, jf. dog stk. 3. Der erhverves ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis medlemmet dokumenterer på ny at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6.

…..

Stk. 8. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler for anvendelsen af stk. 1-7, herunder regler om periodernes varighed og beregning efter stk. 5-7.

§ 57. Dagpenge kan kun udbetales til et medlem, som er ledigt, jf. dog kapitel 11 b. Dagpenge kan ikke udbetales for ledighedsperioder, hvor medlemmet er berettiget til en dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren, jf. § 84, medmindre andet følger af regler fastsat af direktøren for Arbejdsdirektoratet i medfør af § 84, stk. 10.

….

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge kan kun finde sted, hvis den ledige er tilmeldt Arbejdsformidlingen som arbejdssøgende. Tilmelding skal ske, når ledigheden indtræder, og den ledige skal opretholde kontakten med Arbejdsformidlingen i hele ledighedsperioden.

Stk. 5. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om de dagpengemæssige konsekvenser af manglende kontakt til Arbejdsformidlingen, samt i hvilke tilfælde manglende tilmelding ikke skal have dagpengemæssige konsekvenser.

§ 62. Dagpenge må ikke udbetales til et medlem,

1) som er syg eller i øvrigt ude af stand til at påtage sig arbejde af normalt omfang,

2) som aftjener værnepligt eller unddrager sig denne,

3) som ved domstols- eller administrativ afgørelse er berøvet sin frihed eller som unddrager sig frihedsberøvelse,

4) som forsørges på institution, eller

5) som af anden grund ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet de nærmere regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

§ 65. Arbejdsløshedskassen skal vejlede medlemmet om de rettigheder og pligter, der følger af lovens kapitel 7-16, samt om medlemmets rettigheder og pligter i øvrigt efter arbejdsmarkedslovgivningen.

Stk. 5. Nærmere regler om anvendelse af bestemmelserne i stk. 1-4 fastsættes af direktøren for Arbejdsdirektoratet efter forhandling med Beskæftigelsesrådet.

Lov nr. 1540 af 20. december 2006

§ 53, stk. 1, indsættes efter »arbejdsløshedskasse«: », jf. dog § 54«.

5. I § 53, stk. 2 og 6, ændres »stk. 1 og 3« til: »stk. 1«.

9. § 55 affattes således:

»§ 55. Et medlem, der har opnået ret til dagpenge, jf. §§ 53 og 54, kan modtage dagpenge efter §§ 51 og 52 a, jf. §§ 47 og 70, i sammenlagt 4 år inden for en periode på 6 år. Der opnås ret til påbegyndelse af en ny periode, hvis medlemmet dokumenterer på ny at have haft beskæftigelse i det omfang, der er nævnt i § 53, stk. 2 eller 6.

10. I § 57, stk. 2, ændres tre steder »dagpenge, efterløn eller overgangsydelse« til: »dagpenge eller efterløn«.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 1616 af 13. december 2006 om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode

Beskæftigelseskravet

§ 1. Indplacering i dagpengeperioden er for et fuldtidsforsikret medlem betinget af, at medlemmet har været beskæftiget som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 52 uger inden for de sidste 3 år, eller i en tilsvarende periode har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang, jf. § 53, stk. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven).

……

Stk. 3. Indplacering i dagpengeperioden er for et medlem, der har opbrugt sin dagpengeret efter § 6, betinget af,

1) at et fuldtidsforsikret medlem har været beskæftiget som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 26 uger inden for de sidste 3 år, eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i en tilsvarende periode, eller

2) at et deltidsforsikret medlem har været beskæftiget som lønmodtager i en tid, som sammenlagt svarer til beskæftigelse i fagets fulde, sædvanlige arbejdstid i mindst 17 uger inden for de sidste 3 år.

Stk. 4. Beskæftigelse, der ligger forud for en tidligere indplacering, kan ikke indgå i en opgørelse efter stk. 1-3.

Lønarbejde

§ 2. Beregning af beskæftigelseskravet foretages på baggrund af opgjorte løntimer i et sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår, jf. dog stk. 2-6 og §§ 4 og 5. Alle løntimer kan medregnes.

……

Ret til ny dagpengeperiode

§ 12. Et medlem, der er i en dagpengeperiode, erhverver ret til en ny dagpengeperiode, når der foreligger 52 henholdsvis 34 ugers beskæftigelse inden for de sidste 3 år, jf. § 1.

Stk. 2. Opgørelsen efter stk. 1 skal ske løbende. Der skal dog ikke ske opgørelse i forbindelse med, at et medlem får udbetalt feriedagpenge.

Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse nr. 516 af 17. juni 2003 om rådighed

§ 6. Et medlem skal være tilmeldt og have kontakt til AF for at kunne få dagpenge. Medlemmet er tilmeldt, når medlemmet er registreret i AF´s edb-system som arbejdssøgende.

Stk. 2. Har medlemmet ikke fået dagpenge, kan a-kassen udbetale dagpenge for en periode med manglende tilmelding, jf. stk. 1, hvis

1) medlemmet har et datostemplet dagpengekort eller bekræftelse på digital tilmelding, som viser, at medlemmet skulle have været tilmeldt i perioden, eller

2) den manglende tilmelding skyldes a-kassens forhold eller forhold hos AF, som AF eller Arbejdsmarkedsstyrelsen har bekræftet.

Stk. 3. Udbetaling efter stk. 2 kan ske, hvis medlemmet ikke har kunnet hindre eller afhjælpe den manglende tilmelding, og de øvrige betingelser for at udbetale dagpenge i perioden er opfyldt.

Stk. 4. Udbetaling af dagpenge efter stk. 2 til et ledigt medlem kan dog først ske, når medlemmet er tilmeldt AF, jf. stk. 1.

Stk. 5. Når betingelserne i stk. 3 er opfyldt, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet give tilladelse til, at a-kassen udbetaler dagpenge.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005

§ 11

……..

Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om tilmelding på og afmelding fra arbejdsformidlingen.

Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1099 af 18. november 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats

§ 25. Ved afmelding – bortset fra afmelding efter § 27 – underretter Arbejdsformidlingen vedkommende om afmeldingen og om muligheden for eventuel gentilmelding, herunder som personligt tilmeldt, jf. § 30.