Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Hals-Egense Vildtreservat

 

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre landarealer og dele af søterritoriet ved Hals og Egense som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Hals-Egense Vildtreservat i Nordjyllands Amt omfatter de kystnære dele af søterritoriet øst og syd for Hals og Egense, øer på Nordmandshage og landarealer øst for Egense, som angivet på kortbilag:

1) Søterritoriet afgrænset:

- Mod vest af en ret linie mellem vestsiderne af færgelejerne i Hals og Egense;

- mod nord af en ret linie fra skellet mellem matr. nr. 1dg og 25u Hals By , Hals (parkeringsplads ved Bisnap) til position 56°59,81'N. 10°21,22'E (nord for Nordmandshage);

- mod øst og sydøst af rette linier mellem ovennævnte position og positionerne 56°58,45'N. 10°20,45'E (på nordsiden af Hådybet), 56°57,45'N. 10°19,78'E (øst for Kujegrund) og 56°55,10'N. 10°17,21'E (syd for Mulbjerg Krog); og mod syd af en ret linie fra sidstnævnte po-sition vinkelret på kysten til skellet mellem matr. nr. 6s og 3m Dokkedal By, Mou (øst for Voldbjerge).

2) Øer og holme på søterritoriet: Normandshage: Matr. nr. 236 og og 237 Hals By, Hals og

3) landarealer øst for Egense: Matr. nr. 50 Egensekloster Hovedgård og Egense By, Mou (Ladestedsrev), og den nordøstligste del af matr. nr. 11e smst., som med en rende er adskilt fra den øvrige del af matriklen (nordøstligste del af Tørmandsgrund).

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1, nr. 1, nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på den del af søterritoriet, der ligger:

1) Nord og øst for rette linier mellem positionerne 56°58,45'N. 10°20,45'E (på nordsiden af Hådybet), 56°58,91'N, 10°19,67'E (sydvest for Nordmandshage), 56°59,17'N. 10°19,89'E (vest for Nordmandshage) og det sydøstligste punkt på molehovedet i havnen ved Hals og

2) syd for en ret linie mellem det nordøstligste punkt på matr. nr. 11e Egensekloster Hovedgård og Egense By, Mou, og position 56°57,45'N. 10°19,78'E (øst for Kujegrund).

Stk. 2. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på matr. nr. 236 og 237 Hals By, Hals (Nordmandshage).

Stk. 3. Færdsel med ladt skydevåben er forbudt i de i stk. 1 og 2 nævnte områder.

Stk. 4. De anvendte koordinater i §§ 2 og 3 viser geografiske positioner i henhold til Mercator Projektion ED 50.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt fra motordrevet fartøj på den del af søterritoriet, som ligger mellem afgrænsningerne nævnt i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2.

Færdsel

§ 5. Færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på:

1) Matr. nr. 237 Hals By, Hals (sydligste ø på Nordmandshage), inkl. tilvækstområder og det omgivende søterritorium inden for en afstand af 50 meter fra højeste, daglige vandstandslinie og på

2) landarealer øst for Egense, som er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Bestemmelserne i stk. 1 gælder ikke for:

1) Ejere og brugere samt disses husstand og personale.

2) Sejlads i forbindelse med erhvervsfiskeri.

§ 6. Brætsejlads er forbudt på de i § 3, stk. 1, nr. 1 og 2 afgrænsede dele af søterritoriet.

Stk. 2. I den i § 3, stk. 1, nr. 1, afgrænsede del af søterritoriet er brætsejlads dog tilladt vest for en ret linie mellem position 56°59,17'N. 10°19,89'E (vest for Nordmandshage) og et punkt på kysten ved Hals, 150 m øst for skellet mellem matr. nr. 1ls og 1ln, Hals By, Hals.

Dispensaion og tilsyn

§ 7. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-6.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 5 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 9. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§3-6 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 7 med bøde, med mindre strengere straf er forskyldt efter den øvrig lovgivning.

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.

Miljø- og Energiministeriet, den 15. juni 1997

Svend Auken

/Jens Bjerregaard Christensen