Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Tårs Vig Vildtreservat

 

I medfør af § 33, § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre Tårs Vig Vildtreservat som yngle-, raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Tårs Vig Vildtreservat i Storstrøms Amt omfatter farvandet sydøst for Askø inklusive Sakskøbing Fjord og Tårs Vig, den inddæmmede vig Fladet og omkringliggende landarealer samt øen Vigsø og det omgivende søterritorium, som angivet på kortbilag:

1) Farvandet sydøst for Askø afgrænset mod nord af en ret linie fra Askø s sydøstligste punkt til bådebroen (yderenden) på Vigsnæs, og mod vest af Bandholm Rende fra østmolen i Bandholm Havn til knækket 2,2 km nord for havnen og herfra af en ret linie til østmolen i Askø Havn.

2) Den inddæmmede vig Fladet og tilstødende landarealer:
- Matr.nr. 1o og 1c Oreby By, Sakskøbing samt den del af matr.nr. 1m smst., der er beliggende øst for en ret linie i forlængelse af de to førstnævnte matrikelnumres vestskel. Matr.nr. 47 og 48 Tårs By, Tårs samt de dele af matr.nr. 11b og 30b smst., der er beliggende nord for den fra Kohave gennem Tranekulen førende private skovvej til det østligste punkt af matr.nr. 30b.
- Dæmningen mellem Fladet og Tårs Vig.

3) Øen Vigsø og det omgivende søterritorium:
- Vigsø, matr.nr. 44 Vigsnæs By, Vigsnæs.
- Tilvækstarealer til Vigsø.
- Søterritoriet ud for ovennævnte landareal, mod vest, nord og øst inden for en afstand af 50 m fra højeste daglige vandstandslinie og mod syd indenfor en ret linie fra et punkt 50 m øst for den vestlige odde til et punkt 50 m syd for den østlige odde.

Stk. 2. Mod land afgrænses den i stk. 1 nr. 1 nævnte del af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i:

1) Sakskøbing Fjord, afgrænset mod nordvest af en ret linie fra Oreby Havn til det nordøstligste punkt på kysten overfor.

2) Tårs Vig, afgrænset mod nordvest af en ret linie fra det nordligste punkt på Rodsnæs Nakke til en position 11°36,74 N, 54°52,89 E på en ret linie mellem Rodsnæs Nakke og bådebroen (yderenden) på Vigsnæs, og mod nord af en ret linie fra sidstnævnte position til et punkt beliggende, hvor en ret linie i forlængelse af nordkanten af skoven Odden møder kysten, 340 m nord for skellet mellem matr.nr. 11 og 12a Vigsnæs By, Vigsnæs.

Stk. 2. Det er forbudt at medbringe ladt skydevåben på de i stk. 1 nævnte dele af reservatet.

§ 4. Jagt på vandfugle er forbudt på de i § 2, stk. 1, nr. 2 nævnte arealer ved Fladet.

§ 5. Jagt fra fartøj, der ikke er opankret, er forbudt i den del af reservatet, der er beliggende nord for den i § 3, stk. 1 beskrevne linie fra position 11°36,74 N, 54°52,89 E til kysten ud for nordkanten af skoven Odden og øst for en linie mellem sidstnævnte position og bådebroen (yderenden) på Vigsnæs.

§ 6. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

Færdsel

§ 7. Færdsel er forbudt på de i § 2, stk. 1, nr. 2 nævnte arealer ved Fladet.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejere eller brugere samt disses husstande og personale.

§ 8. Færdsel er forbudt fra 1. marts til 15. juli på de i § 2, stk. 1, nr. 3 nævnte arealer på og ved Vigsø.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for ejere og brugere samt disses husstande og personale.

§ 9. Motordrevet sejlads med højere hastighed end 8 knob er forbudt i den del af Tårs Vig, der er beskrevet i § 3, stk. 1, nr. 2.

§ 10. Brætsejlads er forbudt i den del af Tårs Vig, der er beskrevet i § 3, stk. 1, nr. 2.

Dispensation og tilsyn

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-10.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning m.v.

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 13. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-10 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 11 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 1997.

    Stk. 2. Samtidig hermed ophæves miljøministeriets bekendtgørelse af 3. maj 1993 om Vigsø Vildtreservat og miljøministeriets bekendtgørelse af 28. juni 1991 om Fladet Vildtreservat.

Miljø- og Energiministeriet, den 15. juni 1997

Svend Auken

/Jens Bjerregaard Christensen