Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Registret

Kapitel 2   Registrets indhold

Kapitel 3   Anmeldelse til registrering i registret

Kapitel 4   Adgang til og brug af data fra registret

Kapitel 5   Straf

Kapitel 6   Betaling

Kapitel 7   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)

I medfør af §§ 5 a, stk. 5, og 5 c, stk. 2, i lov om udstationering af lønmodtagere, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006, som ændret ved lov nr. 263 af 23. april 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Registret

§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over udenlandske tjenesteydere (RUT-registret), jf. § 2.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret.

§ 2. En udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde sig til registret, jf. kapitel 3.

Stk. 2. En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1, jf. § 5 b i lov om udstationering af lønmodtagere, hvis:

1) udstationeringen ikke varer over 8 dage, og

2) udstationeringen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

3) den udstationerede lønmodtager har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Kapitel 2

Registrets indhold

§ 3. Registret indeholder stamdata om:

1) Udenlandske virksomheder, der som arbejdsgivere, udstationerer lønmodtagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser i Danmark, jf. lovens § 4.

2) Lønmodtagere, der er udstationeret i et ansættelsesforhold i Danmark af en udenlandsk virksomhed, jf. lovens § 3.

3) Tjenesteydelsens karakter, sted og varighed, jf. lovens § 5 a, nr. 2, 3 og 5.

§ 4. Registret indeholder følgende data om den udenlandske virksomhed:

1) den udenlandske virksomheds SE-nummer, CVR-nummer, eller RUT-nummer, jf. § 8, stk. 4.

2) virksomhedens navn,

3) virksomhedens ejer,

4) virksomhedens forretningsadresse i hjemlandet,

5) virksomhedens telefonnummer,

6) virksomhedens faxnummer,

7) virksomhedens e-mailadresse,

8) virksomhedens kontaktperson i Danmark,

9) virksomhedens branchekode, og

10) virksomhedstype.

Stk. 2. Såfremt virksomheden er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, vil følgende stamdata om virksomheden blive leveret herfra:

1) navn,

2) adresse,

3) branchekode,

4) virksomhedstype,

5) virksomhedens starttidspunkt og

6) antallet af ansatte.

Stk. 3. Følgende oplysninger om virksomheden vil blive leveret fra Det Centrale Virksomhedsregister, såfremt oplysningerne er optaget heri:

1) telefonnummer,

2) faxnummer og

3) e-mailadresse.

§ 5. Registret indeholder følgende data om den udstationerede lønmodtager:

1) navn,

2) stillingsbetegnelse,

3) adresse i hjemlandet,

4) adresse i Danmark,

5) fødselsdato,

6) pasnummer og

7) udstationeringsperiodens varighed.

§ 6. Registret indeholder følgende data om tjenesteydelsen:

1) stedet for levering,

2) branchen,

3) startdato for levering og

4) slutdato for levering.

Kapitel 3

Anmeldelse til registrering i registret

§ 7. Anmeldelse om optagelse i registret skal indeholde de oplysninger, som er anført i § 4, stk. 1, og §§ 5 og 6.

§ 8. Anmeldelse om optagelse i registret samt ændringer til de registrerede oplysninger, skal ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på styrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2. Anmeldelsesblanketten skal underskrives af enten den udenlandske virksomheds ejer, den danske kontaktperson eller en anden bemyndiget person.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske senest samtidig med, at levering af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen.

Stk. 4. Ved registrering tildeler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den udenlandske virksomhed et entydigt identifikationsnummer (RUT-nummer).

Kapitel 4

Adgang til og brug af data fra registret

§ 9. Enhver kan fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få adgang til de data, som er registreret i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i §§ 10 – 15.

§ 10. Data fra registret vil til andre end danske myndigheder være begrænset til følgende:

1) den udenlandske virksomheds navn,

2) den udenlandske virksomheds adresse,

3) den udenlandske virksomheds teleoplysninger,

4) den danske kontaktpersons navn,

5) den udenlandske virksomheds branche og

6) om den udenlandske virksomhed har aktiviteter i Danmark.

§ 11. Videregivelse fra registret omfatter oplysninger om enkelte enheder eller om samtlige enheder, som er optaget i registret.

Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger fra registret om samtlige enheder videregives de oplysninger, der kan meddeles den pågældende efter §§ 9 og 10.

Stk. 3. Oplysninger fra registret stilles ved abonnementsordning til rådighed på en ftp-server og ved enkeltudtræk via e-post.

§ 12. Data, som modtages fra registret, må alene anvendes som slutbruger til intern brug. Det er ikke tilladt at videreformidle eller offentliggøre data, som modtages fra registret.

§ 13. Danske myndigheder må alene anvende oplysninger, som modtages fra registret:

1) i forbindelse med deres kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, og

2) til statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

§ 14. Data fra registret må ikke anvendes med kommercielt formål eller i kommerciel sammenhæng. Hermed menes alle former for salg, reklamehenvendelse eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.

§ 15. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at få oplyst de grunddata, der er optaget i registret om den pågældende.

Kapitel 5

Straf

§ 16. Den, der undlader rettidigt at anmelde oplysninger jf. lovens § 5 a, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Betaling

§ 17. For adgang til oplysninger fra registret gælder taksterne i bilag 1.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 6. april 2009

Ole Blöndal

/ Vivi Basballe


Bilag 1

Takster

   
Enkeltudtræk
 
Danske myndigheder (alle data i registret)
8.250 kr.
Data til andre end danske myndigheder (omfattet af bekendtgørelsens § 10)
2.750 kr.
   
Abonnement til "RUT-online"
 
Tilkoblingsafgift for tilkobling til RUT-online (engangsafgift)
5.000 kr.
Danske myndigheder (alle data i registret), pr. måned
3.000 kr.
Data til andre end danske myndigheder (omfattet af bekendtgørelsens § 10), pr. måned
1.000 kr.
   

Rykkergebyr

I tilfælde af manglende betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.