Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller

I medfør af § 7, stk. 4, og § 8, stk. 1, i lov nr. 1392 af 27. december 2008 om fremme af vedvarende energi, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 70:

Taksationsmyndigheden

§ 1. Taksationsmyndigheden behandler sager om værditab efter bestemmelserne i §§ 6-12 i lov om fremme af vedvarende energi.

Stk. 2. Taksationsmyndigheden består af en formand og et sagkyndigt medlem, som udpeges af formanden, når sager forelægges for taksationsmyndigheden.

Stk. 3. Taksationsmyndigheden afgør selv spørgsmål om medlemmernes habilitet og myndighedens kompetence. I tilfælde af formandens inhabilitet anmoder Energinet.dk en anden formand om at fungere i sagen.

Stk. 4. Forvaltningsloven, offentlighedsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for taksationsmyndighedens virke.

Sekretariatets opgaver

§ 2. Energinet.dk varetager sekretariatsopgaver for taksationsmyndigheden efter aftale med dennes formand, herunder forberedelse af sager til forelæggelse for taksationsmyndigheden, fremskaffelse af dokumenter, deltagelse i besigtigelser, sagsbehandling og praktiske forhold i forbindelse med myndighedens virksomhed.

Stk. 2. Energinet.dk drager omsorg for, at der foreligger materiale, som angiver hvilke ejendomme, der helt eller delvist er beliggende i afstanden op til 6 gange møllehøjden fra opstillingsstedet for den konkrete vindmølle, og hvis ejere derfor uden betaling af gebyr kan anmelde krav om betaling for værditab., jf. lovens § 9, stk. 4. Er en ejer og Energinet.dk ikke enige i fastlæggelse af den gebyrfrie grænse, afgøres spørgsmålet af taksationsmyndigheden.

Stk. 3. Mindst 8 dage inden taksationsmyndighedens besigtigelse af en ejendom, hvorom der er rejst krav om værditabsbetaling, underretter Energinet.dk skriftligt ejeren af ejendommen og vindmølleopstilleren om tid og sted for besigtigelsen. Det skal fremgå af underretningen, at parterne har mulighed for at fremføre deres synspunkter over for taksationsmyndigheden i forbindelse med besigtigelsen, og at der herudover vil blive foretaget partshøring efter forvaltningslovens regler inden afgørelse træffes.

Stk. 4. Energinet.dk er ansvarlig for sagsoprettelse og journalisering af materiale, som indgår i sager vedrørende værditabserstatning.

Stk. 5. Energinet.dk indkalder mindst 2 gange årligt formændene for taksationsmyndigheden til møde for at sikre en ensartet praksis ved taksationerne. Såvel formænd som Energinet.dk kan anmelde punkter til drøftelse på mødet. Der kan på mødet ikke træffes beslutninger vedrørende konkrete taksationssager.

Anmeldelse og vurdering af krav for værditab

§ 3. Krav om betaling for værditab for tab på fast ejendom skal rettes skriftligt til Energinet.dk efter reglerne i lovens § 9 og 10.

Stk. 2. Taksationsmyndigheden tager stilling til fremsatte krav på baggrund af en konkret, individuel vurdering af den pågældende ejendom. Der træffes afgørelse snarest muligt efter kravets fremsættelse.

Stk. 3. Krav om betaling for værditab bortfalder, såfremt værditabet udgør 1 pct. eller derunder af ejendommens værdi, jf. § 6, stk. 3, i lov om fremme af vedvarende energi.

Honorering

§ 4. Til medlemmer af taksationsmyndigheden ydes et honorar på 500 kr. pr. påbegyndt arbejdstime, herunder til tid medgået til forberedelse af de konkrete sager.

Stk. 2. Der ydes honorar for nødvendig rejsetid og for deltagelse i de i § 2, stk. 5, nævnte møder.

Stk. 3. Rejseomkostninger refunderes efter de principper, der gælder for ansatte i staten.

Stk. 4. Størrelsen af honoraret efter stk. 1, er fastsat pr. 1. januar 2009 og pristalsreguleres med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i oktober måned. Det pristalsregulerede honorar offentliggøres på Energinet.dk’s hjemmeside.

Stk. 5. Energinet.dk beregner, udbetaler og fører kontrol med de ydelser som er nævnt i stk. 1-4.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Energistyrelsen, den 3. april 2009

Ib Larsen

/ Hanne Windemuller