Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om social service

(Præcisering af kommunalbestyrelsens ansvar, diæter, inhabilitet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) fremhæve kommunalbestyrelsens ansvar for kommunens opgavevaretagelse på det sociale område,«

Nr. 2-4 bliver herefter nr. 3-5.

2. I § 3, stk. 1, § 4, 2. pkt., § 5, 1. og 2. pkt., § 5 a, stk. 1 og 3, § 12 a, stk. 5 og 6, og § 14 ændres »Kommunen« til: »Kommunalbestyrelsen«.

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.«

4. I § 5 a, stk. 2, § 6, § 7, stk. 1, 1. pkt., § 7 a, stk. 1, 1. pkt., og stk. 2, § 44, stk. 1-3, § 62, § 63, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2, 3. pkt., og § 72, stk. 2, 2. pkt., ændres »kommunen« til: »kommunalbestyrelsen«.

5. I § 5 a, stk. 3, § 7, stk. 2, og to steder i § 60, stk. 1, ændres »kommunens« til: »kommunalbestyrelsens«.

6. I § 5 a, stk. 4, og overskriften til § 15 ændres »Kommunens« til: »Kommunalbestyrelsens«.

7. Overskriften til § 9 affattes således:

»Almindelige bestemmelser«

8. I § 9 b, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Døende, for hvem der efter § 119 i lov om social service udbetales plejevederlag i en anden kommune end opholdskommunen, har efter § 83 i lov om social service ret til personlig og praktisk hjælp i den kommune, hvor plejeforholdet finder sted, uanset om hjælp forud herfor er blevet bevilget af opholdskommunen.«

9. I § 12 a, stk. 1, 1. pkt., udgår », jf. § 2, stk. 4«.

10. I § 12 c, 1. pkt., og § 12 d, 1. pkt., ændres »kommuner« til: »kommunalbestyrelser«.

11. I § 12 d, 2. pkt., og § 45, stk. 2, 1. pkt., ændres »kommunerne« til: »kommunalbestyrelserne«.

12. § 17 med tilhørende overskrift affattes således:

»Behandling af personsager på et møde i kommunalbestyrelsen

§ 17. Behandles en sag om hjælp til enkeltpersoner af kommunalbestyrelsen på et møde, skal sagen behandles for lukkede døre.«

13. § 19, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

14. § 21, stk. 1, affattes således:

»Velfærdsministeren fastsætter forretningsordenen for børn og unge-udvalget. Velfærdsministeren kan i forretningsordenen bemyndiges til at dispensere fra kravet i § 19, stk. 2, om, at der for hvert medlem udpeges en stedfortræder.«

15. I § 33 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Et medlem af ældrerådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 3.«

16. I § 36 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Et medlem af klagerådet er ikke forpligtet til at modtage diæter eller udgiftsgodtgørelse, der tilkommer den pågældende efter stk. 2.«

17. I § 37 a, stk. 3, 1. pkt., § 45, stk. 2, 1. pkt., § 50 a, stk. 2, nr. 4, § 50 a, stk. 6, § 52, stk. 1, nr. 5, og § 81, nr. 5, ændres »De Samvirkende Invalideorganisationer« til: »Danske Handicaporganisationer«.

18. I § 43, stk. 3, 2. pkt., ændres »for en kommune eller en region« til: »for en kommunalbestyrelse eller et regionsråd«.

19. I § 44 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Det sociale nævn træffer afgørelser og pålægger kommunalbestyrelsen at træffe og gennemføre afgørelser efter § 65 i lov om social service.«

20. I § 45, stk. 3, 3. pkt., udgår »og medlemmer af udvalg efter § 17«.

21. § 47 affattes således:

»§ 47. Et medlem af et socialt nævn kan ikke deltage ved behandling af sager vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.«

22. Kapitel 8 ophæves.

23. I § 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Ankestyrelsen træffer afgørelser og pålægger kommunalbestyrelsen at træffe og gennemføre afgørelser efter § 65 i lov om social service.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

24. I § 50 a, stk. 10, indsættes efter »§ 53, stk. 1«: »og stk. 3, 2. pkt.«

25. I § 50 a indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Sager omfattet af § 53, stk. 3, 1. pkt., skal behandles i et møde efter stk. 5.«

26. I § 52, stk. 2, nr. 2, ændres »nævn,« til: »nævn, eller«.

27. I § 52, stk. 2, nr. 3, ændres », eller« til: ».«

28. § 52, stk. 2, nr. 4, ophæves.

29. Efter § 53 indsættes:

»§ 54. Et medlem af Ankestyrelsen kan ikke deltage ved behandling af sager vedrørende en kommune, hvor den pågældende er ansat eller er medlem af kommunalbestyrelsen.«

30. Overskriften til § 57 affattes således:

»Beslutninger, der træffes af 1 ankechef«

31. I § 57 indsættes som nr. 3:

»3) Om klage over en afgørelse om botilbud efter kapitel 20 i lov om social service kan tillægges opsættende virkning, jf. § 72, stk. 4.«

32. I § 72, stk. 1, ændres »stk. 2-5 og 7« til: »stk. 2-6«.

33. I § 72, stk. 3, ændres »§ 76, stk. 2, stk. 3, nr. 1« til: »§ 76, stk. 3, nr. 1«.

34. § 72, stk. 6, ophæves.

Stk. 7-9 bliver herefter stk. 6-8.

35. I § 77 ændres »kommunernes« til: »kommunalbestyrelsernes«.

36. I § 79 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ankestyrelsen eller det nævn, der har foretaget en undersøgelse som nævnt i stk. 1, kan beslutte, at kommunalbestyrelsen skal orientere styrelsen eller nævnet om kommunalbestyrelsens behandling, herunder om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. Styrelsen eller nævnet kan fastsætte en frist for denne orientering.«

37. I § 82 og § 83, stk. 1 og 2, ændres »Kommunerne« til: »Kommunalbestyrelserne«.

38. I § 82 ændres »regionerne« til »regionsrådene«.

§ 2

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 549 af 17. juni 2008, lov nr. 1118 af 26. november 2008, § 151 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og lov nr. 1346 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 56, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. I § 148, stk. 3, ændres »§ 9 a« til: »§§ 9 og 9 a«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 12 og 13, og § 21, stk. 1, § 45 og § 79 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og ad­mi­ni­stra­tion på det sociale område som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 14, 20 og 36, samt § 56 i lov om social service som ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 3. § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. april 2010.

§ 4

Stk. 1. § 33, stk. 4, og § 36, stk. 3, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15 og 16, har virkning for diæter vedrørende møder, der afholdes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. §§ 47 og 54 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 21 og 29, har virkning for møder i sociale nævn og Ankestyrelsen, der berammes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 3. § 79 a, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område som affattet ved denne lovs § 1, nr. 36, har virkning for Ankestyrelsens og nævnenes undersøgelser af kommunernes praksis, der offentliggøres efter lovens ikrafttræden.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann