Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

I medfør af § 49, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, og § 18, stk. 2, og § 38 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 22. september 2008, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for institutioner med kostafdelinger, hvortil der ydes tilskud efter § 18 i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. Bekendtgørelsen gælder ikke for kostafdelinger ved Træningsskolen for arbejdsmarkedsuddannelser.

Optagelsesregler

§ 2. Institutionen træffer efter reglerne i §§ 3-6 beslutning om optagelse på kostafdelingen af deltagere i uddannelse.

§ 3. Optagelse på kostafdelingen kan ske af elever, som modtager undervisning i henhold til lov om erhvervsuddannelser, hvis elevens bopæl ligger mere end 5 kvarters transporttid fra det uddannelsessted, hvor eleven er optaget, jf. dog § 4.

Stk. 2. Optagelse skal ske først af elever omfattet af stk. 1, som skal gennemgå undervisning, der ikke udføres på et uddannelsessted inden for den i stk. 1 nævnte afstand fra elevens bopæl.

Stk. 3. Optagelse sker dernæst af de øvrige elever, som opfylder betingelserne i stk. 1, men som kunne have søgt optagelse på et uddannelsessted med den ønskede undervisning inden for den i stk. 1 nævnte transporttid fra elevens bopæl.

Stk. 4. En elev efter stk. 1, som ikke opfylder afstandsbetingelserne, men som er frafaldstruet på grund af faglige eller personlige problemer, kan optages på kostafdelingen, hvis institutionen vurderer, at opholdet væsentligt vil forbedre elevens muligheder for at gennemføre sin uddannelse i forening med en særlig indsats over for eleven.

§ 4. Elever på landbrugsuddannelsen og landbrugets lederuddannelse, som modtager undervisning efter reglerne fastsat i henhold til lov om erhvervsuddannelse, skal tilbydes optagelse på en kostafdeling under skoleophold.

§ 5. Optagelse på kostafdelingen kan ske af deltagere i arbejdsmarkedsuddannelse eller enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, når deltagerne opfylder betingelserne i § 21 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., og hvis deltagerne har mere end 120 km i transport mellem bopæl og uddannelsessted og retur, eller det af tidsmæssige eller andre grunde i øvrigt er rimeligt, at de indkvarteres uden for deres bopæl.

Stk. 2. Personer, som deltager i enkeltfag og kompetenceafklarende forløb m.v. som led i en GVU-uddannelsesplan kan optages på kostafdelinger på de i stk. 1, nævnte betingelser.

§ 6. Deltagere i uddannelse udbudt af institutioner for erhvervsrettet uddannelse, som ikke opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, eller stk. 4, eller § 5, kan optages på kostafdelingen, hvis pladsforholdene tillader det.

Betalingsregler

§ 7. Elever, som er omfattet af § 3, stk. 2 og 4 og § 4, og som samtidigt er forsørgere over for børn og deltagere i uddannelse, som er optaget efter § 5, betaler ikke for opholdet på en kostafdeling.

§ 8. Elever, som optages i henhold til § 3, stk. 2 og 4 og § 4, betaler under grundforløbet uden uddannelsesaftale ikke for ophold på kostafdelingen indtil udgangen af det kvartal, hvori eleverne er fyldt 18 år.

§ 9. Erhvervsuddannelseselever, som optages efter § 3, stk. 2 eller 4, betaler et ugentligt beløb for kost og logi, der fastsættes af institutionen. Det gælder dog ikke elever fritaget for betaling efter § 7 og § 8. Beløbet må ikke overstige et maksimumbeløb pr. uge, der fastsættes i de årlige finanslove.

Stk. 2. Deltagere i uddannelse, som er optaget i henhold til § 3, stk. 3, eller § 6, betaler for kost og logi efter institutionens bestemmelse i henhold til reglerne om indtægtsdækket virksomhed.

§ 10. Elever, som optages efter § 4, betaler for kost og logi et ugentligt beløb, der fastsættes af institutionen, på ikke over 550 kr. pr. uge for elever på landbrugsuddannelsen og 650 kr. for elever på landbrugets lederuddannelser. Det gælder dog ikke elever fritaget for betaling efter § 7 og § 8.

Klageregler

§ 11. Klager over afgørelser om forsørgelsespligt efter § 7 kan indbringes for Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Klagen indgives til institutionen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagen ikke tages til følge af institutionen, og klageren fastholder klagen, videresender institutionen klagen til ministeriet ledsaget af institutionens begrundede udtalelse.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. april 2009.

Stk. 2. Reglerne i § 4 og § 10 finder dog anvendelse for elever, der er optaget den 1. juli 2008 og senere.

Stk. 3. Reglerne i § 7 og § 8 har for elever, som optages i henhold til § 4, først virkning fra 1. januar 2010.

Stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1115 af 12. december 2003 om optagelse på kostafdelinger og om betaling for kost og logi, ophæves.

Stk. 5. Reglerne i den i stk. 4 nævnte bekendtgørelse finder forsat anvendelse for elever, der modtager undervisning efter regler fastsat i medfør af lov om landbrugsuddannelser.

Undervisningsministeriet, den 1. april 2009

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Jacob Holbæk Kjeldsen