Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love

(Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge af manglende betaling af husleje m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 194 af 26. marts 2008 og § 2 i lov nr. 437 af 1. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 90, stk. 2, ændres »3 dage« til: »14 dage«.

2. § 90, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr.«

3. I § 90, stk. 2, 5. pkt., udgår »på 100 kr.«

4. I § 90, stk. 2, 5. pkt., ændres »1998-niveau« til: »2009-niveau«.

5. I § 90, stk. 2, indsættes efter 5. pkt.:

»Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.«

6. I § 92 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Indgiver udlejeren anmodning til fogedretten om lejerens udsættelse af det lejede på grund af betalingsmisligholdelse, skal udlejeren senest samtidig med anmodningens indgivelse til fogedretten underrette kommunen om, at en sag om lejerestance er indgivet til fogedretten. Underretningen til kommunen skal være skriftlig og indeholde oplysning om lejerens navn og adresse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007, som ændret ved § 15 i lov nr. 606 af 24. juni 2005, § 5 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, § 3 i lov nr. 194 af 26. marts 2008 og § 148 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 93, stk. 2, ændres »3 dage« til: »14 dage«.

2. § 93, stk. 2, 4. pkt., affattes således:

»Som gebyr for påkravet kan udlejeren kræve 250 kr.«

3. § 93, stk. 2, 5. pkt., ophæves.

4. § 93, stk. 2, 6. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Det i 4. pkt. nævnte beløb er opgjort i 2009-niveau og reguleres en gang årligt efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks i en 12-måneders-periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører.«

§ 3

I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 877 af 3. september 2008, som ændret ved § 11 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende gælder, når kommunen modtager en boligorganisations underretning om, at en anmodning om en borgers udsættelse af et lejemål på grund af betalingsmisligholdelse indgives til fogedretten, jf. reglerne om udlejerens underretning til kommunen i lov om leje af almene boliger.«

2. I § 5 a, stk. 2, indsættes efter »fogedforretningen«: »henholdsvis senest 14 dage efter boligorganisationens underretning om, at en anmodning om en borgers udsættelse af et lejemål på grund af betalingsmisligholdelse indgives til fogedretten«.

3. I § 5 a, stk. 3, indsættes efter »fogedretten«: »henholdsvis boligorganisationen«.

4. I § 5 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Når kommunen modtager underretning som nævnt i stk. 1, uden at kommunen efter stk. 1 skal behandle spørgsmål om hjælp, skal kommunalbestyrelsen straks rette henvendelse til den pågældende og underrette om muligheden for at kontakte kommunen med henblik på behandling af spørgsmål om hjælp, jf. § 5.«

§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret senest ved § 31 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 85, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »erhvervsforhold«: », herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til ansøgerens eller familiens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift«.

2. § 90 affattes således:

»§ 90. Kommunen kan undtagelsesvis udbetale hjælpen på anden måde, herunder for kortere perioder, hvis

1) en person uanset vejledning efter § 7 ikke skønnes selv at kunne administrere kontante beløb,

2) en person gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen eller

3) en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pågældendes udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse.«

§ 5

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 445 af 9. juni 2008, § 1 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, § 150 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 1345 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 36, 1. pkt., indsættes efter »ikke kan administrere pensionen«: », herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse«.

§ 6

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 2 i lov nr. 445 af 9. juni 2008, § 2 i lov nr. 446 af 9. juni 2008, § 145 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 1345 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 35, 1. pkt., indsættes efter »ikke kan administrere pensionen«: », herunder hvis pensionisten gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller hvis pensionistens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om pensionistens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse«.

§ 7

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1411 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 55, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan dog afslå at yde lån, hvis

1) ansøgeren efter kommunalbestyrelsens samlede vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet,

2) der foreligger sådanne omstændigheder, at kommunalbestyrelsen kan afslå at yde boligstøtte, jf. § 15, eller

3) ansøgeren ikke har afviklet forfalden gæld vedrørende et tidligere modtaget beboerindskudslån, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. I følgende tilfælde kan lån ikke afslås med henvisning til stk. 2, nr. 3:

1) Hvis en fogedsag er afsluttet med, at ansøgeren udsættes af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse, og ansøgningen gælder den første varige bolig efter udsættelsen.

2) Hvis ansøgerens udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om ansøgerens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse og ansøgningen gælder den første varige bolig, efter at udlejerens anmodning er indgivet til fogedretten. Det er endvidere en betingelse, at der er tale om en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til husstandens økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift.«

§ 8

I lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1593 af 14. december 2007, som ændret ved § 32 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 39, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »erhvervsforhold«: », herunder en flytning, hvor der flyttes fra en bolig med en boligudgift, der ikke svarer til udlændingens eller denne families økonomiske formåen, til en bolig med en lavere boligudgift,«.

§ 9

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. Lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1-5, og lov om leje § 93, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 2 nr. 1-4, har virkning for påkrav, som er afgivet efter lovens ikrafttræden.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. april 2009

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann