Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

(Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2009 og var til 1. behandling den 31. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 27. februar 2009 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 156. Den 26. marts 2009 og den 30. marts 2009 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Dansk Aktionærforening.

Økonomi- og erhvervsministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) vil redegøre for sin stillingtagen til lovforslaget ved 2. behandling.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Orla Hav S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Morten Bødskov S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 176

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Supplerende høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Henvendelse af 2/4-09 fra Dansk Aktionærforening
6
1. udkast til betænkning
7
Korrektion af bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 3, og § 4, således at det tydeliggøres, at Socialistisk Folkeparti var med i forligskredsen, der stod bag aftalen om en kreditpakke, fra økonomi- og erhvervsministeren

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 176

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om, hvor meget af det samlede indskud i pengeinstitutterne der ikke dækkes, fordi det ligger over dækningsgrænsen, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 2/4-09 fra Dansk Aktionærforening, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå