Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om aflevering af lyd og video

I medfør af § 13, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige arkivers virksomhed fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne gælder for den statslige forvaltnings og domstolenes aflevering af lyd og video, som er skabt i analog form.

§ 2. Lyd og video i analog form, som er bestemt til bevaring, skal før aflevering til Statens Arkiver digitaliseres.

Stk. 2. Lyd skal lagres som enten

1) MP3 efter standarden MP3 DS/EN ISO/IEC 11172-3, eller

2) WAV i henhold til specifikationer, som anvises af Statens Arkiver.

Stk. 3. Video skal lagres efter standarden MPEG-2 DS/EN ISO/IEC 13818-2.

§ 3. De digitaliserede lyd- og videofiler skal registreres efter Statens Arkivers anvisning.

§ 4. De digitaliserede lyd- og videofiler samt registreringerne heraf skal før aflevering til Statens Arkiver overføres til en systemuafhængig arkiveringsversion.

§ 5. I arkiveringsversionen skal der ud over de digitaliserede lyd- og videofiler samt registreringen heraf indgå information om arkivskaber samt data om arkiveringsversionen (generel information).

Stk. 2. Statens Arkiver fastlægger efter drøftelse med den afleverende myndighed, hvilke dokumenter der skal afleveres.

Stk. 3. Dokumenterne skal lagres i TIFF format, som anført i bilag 2, punkt C, nr. 1-3 i bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004.

§ 6. Navngivning, placering og registrering af arkiveringsversionens indhold skal ske i overensstemmelse med bilag 4 til bekendtgørelse nr. 342 af 11. marts 2004, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Der skal anvendes følgende ekstensions for arkiveringsversionens lyd- og videofiler:

1) Lydfiler i formatet MP3 skal have ekstension MP3.

2) Lydfiler i formatet WAV skal have ekstension WAV.

3) Videofiler i formatet MPEG-2 skal have ekstension MPG.

Stk. 3. Filer, som er større end 700 MB, opdeles efter Statens Arkivers anvisning.

Stk. 4. Feltet AflType i hjælpetabellen ARKVER.TAB skal have værdien C.

§ 7. Statens Arkiver anviser, hvilket medie en myndighed skal anvende ved aflevering.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. april 2009.

Rigsarkivet, den 16. april 2009

Johan Peter Noack

/ Kirsten Villadsen Kristmar