Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Kontinuitet i anbringelsen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008, som ændret senest ved lov nr. 1346 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, ændres »kommunalbestyrelsen« til: »myndigheden«.

2. I § 52, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 56« til: »§§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a«.

3. I § 54 ændres »§ 52, stk. 3, nr. 8, og §§ 58 og 60« til: »§ 52, stk. 3, nr. 8«.

4. §§ 60 og 61 ophæves.

5. I § 62 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Børn og unge-udvalget kan i særlige tilfælde træffe afgørelse om, at en anbringelse uden for hjemmet efter § 58 af et barn, der ikke er fyldt 1 år, skal gælde i 3 år, hvis det er overvejende sandsynligt, at de forhold, der begrunder anbringelsen, vil være til stede i denne periode. De samme beføjelser har Ankestyrelsen og retten.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

6. I § 62, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »Stk. 1-4« til: »Stk. 1-5«.

7. I § 64, stk. 1, ændres »§§ 51, 58 og 63« til: »§§ 51, 58 og 63, § 68, stk. 3, og § 68 a«.

8. I § 65, stk. 1, indsættes efter »handleplaner, jf. §§ 68 eller 70,«: »eller ikke har hjemgivet barnet eller den unge med den fornødne hjemgivelsesperiode, jf. § 68, stk. 2 og 3,«.

9. I § 65, stk. 1, indsættes efter litra d som nyt litra:

»e) at der skal træffes en ny afgørelse om hjemgivelse, som i fornødent omfang tager hensyn til barnets bedste med hensyn til spørgsmålet om hjemgivelsesperioden og hjemgivelsesperiodens længde, jf. § 68, stk. 2 og 3,«

Litra e og f bliver herefter litra f og g.

10. I § 65, stk. 4, ændres »§§ 51, 58, 60 og 63« til: »§§ 51, 58, 63 og 68 a«.

11. Overskriften til § 68 affattes således:

»Ophør af foranstaltninger og videreførelse af anbringelser«

12. § 68, stk. 1, affattes således:

»Foranstaltninger efter § 52, stk. 3, skal ophøre, når formålet er nået, når de ikke længere opfylder deres formål, eller når den unge fylder 18 år, jf. dog § 76.«

13. I § 68 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Et anbragt barn eller en anbragt ung kan først hjemgives, efter at kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om hjemgivelse og om hjemgivelsesperiodens længde, jf. stk. 4. I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ikke skal være en hjemgivelsesperiode.

Stk. 3. I tilfælde, hvor forældremyndighedsindehaveren anmoder om at få hjemgivet et barn eller en ung, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen tage stilling til spørgsmålet om hjemgivelse, senest 7 dage fra anmodningen fremsættes. Det samme gælder, såfremt en ung over 15 år, der er anbragt med samtykke efter § 52, stk. 1, anmoder om at blive hjemgivet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte længden af en hjemgivelsesperiode. Hjemgivelsesperioden kan vare op til 6 måneder, og længden fastsættes under hensyn til:

1) muligheden for at sikre en skånsom og planlagt hjemgivelse for barnet eller den unge,

2) forberedelse af eventuel støtte til barnet eller den unge eller forældrene efter hjemgivelsen efter § 52, stk. 3, nr. 1, 3, 5, 6 eller 7, og

3) kommunens mulighed for at foretage en vurdering af, om der er grundlag for at træffe afgørelse efter § 58 eller § 68 a i situationer, hvor forældrene har tilbagekaldt et samtykke til en frivillig anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 8.

Stk. 5. Hjemgivelsesperioden er en videreførelse af den eksisterende anbringelse efter § 52, stk. 3, nr. 8.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 6.

14. § 68, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ophæves.

15. I § 68, stk. 2, der bliver stk. 6, indsættes to steder efter »§ 58«: »eller § 68 a«.

16. I § 68 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 6, som nye stykker:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan afvise at behandle en begæring fra forældrene om hjemgivelse af et barn eller en ung, der er anbragt efter

1) § 58 med en længere genbehandlingsfrist efter § 62, stk. 5, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos forældrene, anbringelsesstedet, barnet eller den unge, eller

2) § 68 a, hvis der ikke er sket væsentlige ændringer af forholdene hos anbringelsesstedet, barnet eller den unge.

Stk. 8. Afvises begæringen om hjemgivelse ikke, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om hjemgivelse.

Stk. 9. Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan imødekomme begæringen om hjemgivelse, forelægges sagen til afgørelse i børn og unge-udvalget.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 10-12.

17. I § 68, stk. 3, der bliver stk. 10, udgår »efter stk. 2«.

18. § 68, stk. 5, der bliver stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Kommunalbestyrelsen i den unges opholdskommune skal senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse ved det fyldte 18. år træffe afgørelse om, hvorvidt den unge har behov for efterværn, og i givet fald træffe afgørelse om, hvilke foranstaltninger der skal iværksættes efter § 76. Kommunalbestyrelsen skal forinden da i samarbejde med den unge have revideret handleplanen og herunder have taget stilling til den unges videre forløb med hensyn til uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold.«

19. Efter § 68 indsættes:

»§ 68 a. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der efter § 52, stk. 3, nr. 8, har været anbragt uden for hjemmet i mindst 3 år, fortsat skal være anbragt uden for hjemmet i en videreført anbringelse, hvis barnet eller den unge har opnået en så stærk tilknytning til anbringelsesstedet, at det på kortere og længere sigt må antages at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges bedste at forblive på anbringelsesstedet. Afgørelser om videreførelse af en anbringelse efter 1. pkt. skal ikke forelægges for børn og unge-udvalget til fornyet afgørelse efter § 62.

Stk. 2. For et barn eller en ung, der er fyldt 15 år, kan der kun træffes afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, hvis barnet eller den unge samtykker i afgørelsen.

Stk. 3. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om videreførelse af en anbringelse efter stk. 1, uanset at betingelserne i § 52, stk. 1, eller § 58, stk. 1, ikke længere er opfyldt.

Stk. 4. Til brug for børn og unge-udvalgets afgørelse om videreførelse af anbringelsen, jf. stk. 1, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en indstilling, der indeholder

1) en revideret undersøgelse af barnets forhold, jf. § 50,

2) en revideret handleplan, jf. § 140,

3) en psykologisk, lægefaglig eller anden børnesagkyndig helhedsvurdering af barnets eller den unges tilknytning til anbringelsesstedet og

4) barnets eller den unges holdning til videreførelse af anbringelsen.«

20. I § 69, stk. 5, 1. pkt., udgår »eller § 60«.

21. I § 69, stk. 5, indsættes tre steder efter »§ 58«: »eller § 68 a«.

22. I § 71, stk. 1, 4. pkt., ændres »lov om forældremyndighed og samvær« til: »forældreansvarsloven«.

23. § 72 stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

24. I § 72, stk. 1, indsættes efter nr. 5, der bliver nr. 4, som nyt nummer:

»5) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,«

25. § 74, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 og 5 bliver herefter nr. 3 og 4.

26. I § 74, stk. 1, indsættes efter nr. 5, som bliver nr. 4, som nyt nummer:

»5) videreførelse af en anbringelse efter § 68 a,«

27. I § 74, stk. 4, 1. pkt., ændres »60, 62 og 63« til: »62, 63, 68 a«.

28. I § 75, stk. 1, ændres »60 og 63« til: »63, 68 a«.

29. I § 109, stk. 5, udgår »der er fyldt 6 år, og«.

30. I § 140, stk. 1, 1. pkt., ændres »efter § 52, § 58 eller § 76« til: », jf. § 52 og § 76«.

31. § 159 affattes således:

»§ 159. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om, at forældrene og barnet eller den unge betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 8. Der kan ikke fastsættes betaling for et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 8, når der er tale om en videreførelse af en anbringelse efter § 68 a.«

32. I § 195 a, stk. 2, ændres »folketingsåret 2008-09« til: »folketingsåret 2009-10«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2009.

Givet på Amalienborg, den 28. april 2009

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann