Den fulde tekst
L 196
Forslag til lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 22/4 09 Tillæg A 7151
Lovf som fremsat 22/4 09 Tillæg A 6893
1.beh 29/4 09 FF 6390
Betænkning 18/5 09 Tillæg B 1203
2.beh 26/5 09 FF 7978
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8319
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 659
Lov nr 471 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 196 og L 195
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Andre medlemmer: (1.beh) Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var en del af udmøntningen på Skatteministeriets område af aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om "Forårspakke 2.0 - Vækst, klima, lavere skat".
Med loven erstattes den eksisterende lov om arbejdsmarkedsbidrag af en ny lov. Den nye lov har til formål at skabe større overensstemmelse mellem betaling af arbejdsmarkedsbidrag og betaling af de øvrige skatter af arbejdsindkomst og indkomst ved selvstændig virksomhed. Det sker, ved at afskaffe forskellige fritagelser, som, da loven blev indført, kunne begrundes med, at arbejdsmarkedsbidraget var et socialt bidrag, men som det er vanskeligere at begrunde, når arbejdsmarkedsbidraget er en skat.
Det drejer sig om:
- Fritagelse for personer, som bl.a. efter EU-reglerne er socialt sikret i udlandet.
- Indkomst, som Færøerne eller Grønland efter de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler kan beskatte, og som Danmark også kan beskatte.
- Indkomst fra frit erhverv udøvet i udlandet, faste driftssteder i udlandet og fast ejendom i udlandet.
- Honorarindkomster m.v., som hverken kan henføres til personligt arbejde eller selvstændig virksomhed.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer ((V, DF og KF) mod 3 (EL og LA); 48 (S, SF og RV) stemte hverken for eller imod.