Den fulde tekst
L 197
Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og forskellige andre love. (Forenkling af reglerne om opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag og konsekvensændringer som følge af Forårspakke 2.0 m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 22/4 09 Tillæg A 7151
Lovf som fremsat 22/4 09 Tillæg A 6913
1.beh 29/4 09 FF 6390
Betænkning 18/5 09 Tillæg B 1209
2.beh 26/5 09 FF 7978
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 09
3.beh 28/5 09 FF 8320
Lovf som vedt 28/5 09 Tillæg C 661
Lov nr 521 af 12. juni 2009
Beh sammen: L 197 og L 195
Ordførere: (1.beh) Torsten Schack Pedersen (V), Nick Hækkerup (S), Mikkel Dencker (DF), Jesper Petersen (SF), Mike Legarth (KF), Niels Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Andre medlemmer: (1.beh) Klaus Hækkerup (udpeget af S) (S).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget var et led i aftalen af 1. marts 2009 mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om forårspakke 2.0.
Loven indeholder følgende elementer:
Overflytning af bestemmelserne om indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag fra den gældende arbejdsmarkedsbidragslov til kildeskatteloven samt integrering af arbejdsmarkedsbidraget i det almindelige personskatteopkrævningssystem. Desuden foretages konsekvensændringer af en række bestemmelser i lovgivningen som følge af forslaget til lov om arbejdsmarkedsbidrag, forslaget til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love og forslaget til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter. Endvidere indeholder loven enkelte justeringer af skattelovgivningen i øvrigt. Herudover ændres lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvorefter genoptagelse af indbetalinger til SP-ordningen vil kræve lovgivning. Endelig kan udgifterne til hjemmeserviceordningen fastholdes nominelt i 6 år på det niveau, der fremgår af finansloven for 2009.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 51 (S, SF, RV, EL og LA).