Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

(Udbetaling af indekstillæg mellem det 65. år og det 67. år)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 15. september 1999, som ændret ved § 4 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og § 10 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 ændres »økonomiministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren«.

2. § 3 a affattes således:

»§ 3 a. En interessent, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere, kan i henhold til en indekskontrakt vælge, at udbetalingerne af det i § 4 nævnte grundbeløb skal begynde før det fyldte 67. år, og at indbetalinger på indekskontrakten efter § 5 skal ophøre fra samme tidspunkt. Udbetalingen kan dog tidligst begynde fra interessentens fyldte 65. år.

Stk. 2. Interessenten skal anmode forsikringsselskabet eller pengeinstituttet om udbetaling før det fyldte 67. år, senest 1 måned før udbetalingen skal begynde. Anmodning om udbetaling før det 67. år skal vedrøre alle interessentens indekskontrakter.«

3. I § 4, stk. 1, ændres »fyldte 65. eller 67. år« til: »tidspunkt, hvor udbetalingen begynder.«

4. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før den måned, hvor interessenten fylder 67 år, reduceres den månedlige udbetaling med et dertil svarende beløb.«

5. I § 6, stk. 1, ændres »interessentens 65. eller 67. år« til: »det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«.

6. I § 6, stk. 2, ændres »fra det fyldte 65. år« til: »før det fyldte 67. år«.

7. To steder i § 6, stk. 4, ændres »65. eller 67. år« til: »tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«.

8. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne af grundbeløbet begynde før det fyldte 67. år efter § 3 a, reduceres indekstillægget efter stk. 3 med en procentsats af det indekstillæg, den pågældende interessent ellers ville have opnået ved det 67. år. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 65-årig, er satsen 17,5 pct. Har interessenten valgt at lade udbetalingerne begynde som 66-årig, er satsen 9,3 pct.«

9. I § 7, stk. 1, ændres »interessentens 65. eller 67. år« til: »det tidspunkt, hvor udbetalingerne begynder«.

10. § 10 affattes således:

»§ 10. Udeblivelse med betaling af præmie eller indskud ud over 1 år efter forfaldstidspunktet medfører bortfald af retten til indekstillæg på den kontrakt, restancen vedrører. Det gælder dog ikke præmiebetalinger efter det tidspunkt, hvor interessenter har valgt at lade udbetalingerne begynde.«

11. I § 12, stk. 4, ændres »økonomiministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren«.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen