Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32004L0038
 
Links til øvrige EU dokumenter
31968R1612
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner

Kapitel 2   Personer med selvstændig opholdsret

Kapitel 3   Familiemedlemmers ret til ophold

Kapitel 4   Andre bestemmelser vedrørende ret til ophold

Kapitel 5   Tidsubegrænset ophold

Kapitel 6   Bestemmelser vedrørende opholdsdokumenter

Kapitel 7   Ophør af opholdsret og inddragelse af opholdsdokument

Kapitel 8   Kompetence- og klageregler

Kapitel 9   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen)1)

I medfør af § 2, stk. 4 og 5, § 46 c og § 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli 2008, som ændret ved lov nr. 313 af 28. april 2009, samt § 2, stk. 3, i lov nr. 963 af 9. december 1992 om Danmarks tiltrædelse af aftale om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ændret ved lov nr. 264 af 20. april 2004, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved hovedperson forstås i denne bekendtgørelse en EU-statsborger, der her i landet har en selvstændig opholdsret efter EU-reglerne.

Stk. 2. En EØS-statsborger og en schweizisk statsborger sidestilles i denne bekendtgørelse med en EU-statsborger.

§ 2. Ved familiemedlem forstås i denne bekendtgørelse

1) en hovedpersons ægtefælle,

2) en hovedpersons efterkommere, der er under 21 år, og en hovedpersons ægtefælles efterkommere, der er under 21 år,

3) en hovedpersons efterkommere i øvrigt, som forsørges af hovedpersonen, og en hovedpersons ægtefælles efterkommere i øvrigt, som forsørges af hovedpersonen,

4) personer, der er beslægtet i opstigende linje enten med en hovedperson eller med hovedpersonens ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen,

5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller

6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende.

Stk. 2. Med ægtefælle sidestilles en registreret partner.

Kapitel 2

Personer med selvstændig opholdsret

Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende

§ 3. En EU-statsborger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, herunder tjenesteyder, her i landet, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. En EU-statsborger, der hidtil har været omfattet af stk. 1, men nu ikke længere er erhvervsaktiv, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

1) hvis EU-statsborgeren er midlertidigt uarbejdsdygtig som følge af sygdom eller ulykke,

2) hvis EU-statsborgeren er uforskyldt arbejdsløs efter at have haft lønnet beskæftigelse i mere end 1 år, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende,

3) hvis EU-statsborgeren enten uforskyldt har mistet sit arbejde i løbet af de første 12 måneder, hvilket er behørigt konstateret, og har tilmeldt sig arbejdsformidlingen som arbejdssøgende eller er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, jf. dog stk. 6, eller

4) hvis EU-statsborgeren enten påbegynder en erhvervsuddannelse med forbindelse til den pågældendes tidligere erhvervsmæssige beskæftigelse eller er uforskyldt arbejdsløs og påbegynder en hvilken som helst erhvervsuddannelse.

Stk. 3. En EU-statsborger, der er omfattet af stk. 2, nr. 3, bevarer sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i 6 måneder.

Udstationerede

§ 4. En EU-statsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. En tredjelandstatsborger, der er udstationeret her i landet med henblik på at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 2.

Studerende

§ 5. En EU-statsborger, der er indskrevet ved en privat eller offentlig institution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige, med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1. Det er dog en betingelse, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er endvidere betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven.

Personer med tilstrækkelige midler

§ 6. En EU-statsborger, der råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven.

Pensionister m.v.

§ 7. Følgende personer har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1:

1) En EU-statsborger, der ophører med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, efter at den pågældende har opnået den i lov om folkepension fastsatte alder for oppebærelse af folkepension eller ophører med lønnet beskæftigelse og går på førtidspension, forudsat at den pågældende har haft lønnet beskæftigelse eller har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet i de sidste 12 måneder forud herfor samt uafbrudt har haft fast ophold her i landet i de sidste 3 år forud herfor.

2) En EU-statsborger, der på grund af vedvarende arbejdsudygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed, såfremt den pågældende i de sidste 2 år forud herfor uafbrudt har haft fast ophold her i landet. Der stilles dog ikke krav til opholdets varighed, hvis arbejdsudygtigheden skyldes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, der giver ret til en vedvarende ydelse, der helt eller delvis udredes af en dansk myndighed.

3) En EU-statsborger, der efter 3 års fast ophold og lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men bibeholder sin bopæl her i landet, hvortil den pågældende som regel vender hjem mindst en gang om ugen.

Stk. 2. Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af den kompetente arbejdsformidling, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse.

Stk. 3. Beskæftigelses- eller virksomhedsperioder, som en person, der er omfattet af stk. 1, nr. 3, har haft i en anden medlemsstat, betragtes med henblik på erhvervelse af de rettigheder, der er omhandlet i stk. 1, nr. 1 og 2, som tilbragt her i landet.

Stk. 4. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, stilles der ikke krav til opholdets varighed eller varigheden af den lønnede beskæftigelse eller den selvstændige erhvervsvirksomhed, hvis lønmodtagerens eller den selvstændige erhvervsdrivendes ægtefælle har dansk indfødsret eller har mistet denne ved indgåelse af ægteskabet.

Kapitel 3

Familiemedlemmers ret til ophold

Familiemedlemmer til arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende

§ 8. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af § 3, stk. 1 eller 2, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer til udstationerede

§ 9. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af § 4, stk. 1, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-4 og er familiemedlemmer til en tredjelandsstatsborger omfattet af § 4, stk. 2 har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 3. Opholdsret efter stk. 1 og 2 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren henholdsvis tredjelandsstatsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer til studerende

§ 10. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af § 5, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler

§ 11. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af § 6, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer til pensionister m.v.

§ 12. Familiemedlemmer til en EU-statsborger, der er omfattet af § 7, har ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1 og 2, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Opholdsret efter stk. 1 for familiemedlemmer, der er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 3-5, er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-statsborgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Familiemedlemmer til danske statsborgere

§ 13. I det omfang det følger af EU-retten, har familiemedlemmer til en dansk statsborger ret til ophold her i landet ud over de tidsrum på 3 eller 6 måneder, der følger af udlændingelovens § 2, stk. 1, og 2.

Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter hovedpersonens død eller udrejse

§ 14. En EU-statsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 8-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark.

Stk. 2. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 8-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i mindst 1 år inden hovedpersonens død. Opholdsretten vil dog herefter være betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

Stk. 3. En EU-statsborger henholdsvis tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 8-11, har ret til tidsubegrænset ophold, jf. § 20, hvis hovedpersonen var omfattet af § 3, stk. 1, og

1) hovedpersonen ved sin død havde opholdt sig her i landet uafbrudt i mindst 2 år,

2) dødsfaldet skyldtes en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller

3) familiemedlemmet var ægtefælle til hovedpersonen og mistede sin danske indfødsret ved indgåelse af ægteskab med hovedpersonen.

Stk. 4. En tredjelandsstatsborger, der er barn til en hovedperson, mister ikke retten til ophold her i landet ved hovedpersonens død eller udrejse af landet, hvis barnet opholder sig her i landet og er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Retten til ophold bevares, indtil barnet har afsluttet sin uddannelse. Den person, der har den faktiske forældremyndighed over barnet, har ret til ophold sammen med barnet.

Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab

§ 15. En EU-statsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 8-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse.

Stk. 2. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 8-11, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis

1) ægteskabet ved begyndelsen af proceduren til skilsmisse eller omstødelse har varet i mindst 3 år, heraf mindst 1 år her i landet,

2) forældremyndigheden til hovedpersonens børn ved aftale eller afgørelse er overdraget til en ægtefælle, der er tredjelandsstatsborger,

3) der foreligger en særlig vanskelig situation, herunder som følge af, at ægtefællen har været udsat for overgreb, misbrug eller anden overlast i hjemmet, mens ægteskabet bestod, eller

4) ægtefællen ved aftale eller afgørelse har ret til samvær med et mindreårigt barn, og dette samvær skal finde sted her i landet.

Stk. 3. Opholdsret, der bevares efter reglen i stk. 2, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

Fast samlivsforhold af længere varighed

§ 16. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse om ægtefæller finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person over 18 år samlever på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en hovedperson over 18 år.

Stk. 2. Opholdsret for en samlever er betinget af, at hovedpersonen påtager sig at forsørge ansøgeren.

Kapitel 4

Andre bestemmelser vedrørende ret til ophold

§ 17. Statsborgere i Finland, Island, Norge og Sverige, der uden tilladelse kan indrejse og opholde sig her i landet, jf. udlændingelovens § 1, erhverver rettigheder efter reglerne i denne bekendtgørelse, såfremt de opfylder betingelserne herfor.

§ 18. En person, der har ret til ophold her i landet efter denne bekendtgørelse, er fritaget for krav om arbejdstilladelse, jf. udlændingelovens § 14, stk. 1, nr. 2.

Kapitel 5

Tidsubegrænset ophold

§ 19. En EU-statsborger, der har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år, har ret til tidsubegrænset ophold her i landet. Ingen af de bestemmelser, der er nævnt i kapitel 2 og 3, kan begrænse denne ret.

Stk. 2. En EU-statsborger, hvis ret til ophold her i landet følger af § 14, stk. 1, eller § 15, stk. 1, erhverver dog først de rettigheder, der følger af retten til tidsubegrænset ophold her i landet, når den pågældende tilvejebringer et selvstændigt opholdsgrundlag efter §§ 3-6 eller §§ 8-11.

Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet efter § 4, stk. 2, uafbrudt i 5 år.

Stk. 4. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har haft lovligt ophold her i landet efter §§ 8-11 uafbrudt i 5 år og i hele denne periode har boet sammen med hovedpersonen.

Stk. 5. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for en tredjelandsstatsborger, der har ret til ophold her i landet efter § 14, stk. 2, eller § 15, stk. 2, jf. stk. 3, når den pågældende har haft lovligt ophold her i landet uafbrudt i 5 år.

Stk. 6. Ophold som nævnt i stk. 1-4 anses ikke for afbrudt ved midlertidige ophold uden for landet, der ikke tilsammen overstiger 6 måneder om året, fravær af længere varighed som skyldes værnepligt, eller ét fravær af højst 12 måneders varighed som skyldes helt særlige grunde.

§ 20. Personer, der har ret til at opholde sig her i landet efter §§ 7, 12 eller 14, stk. 3, har dog uden yderligere betingelser ret til tidsubegrænset ophold.

Kapitel 6

Bestemmelser vedrørende opholdsdokumenter

Tidsbegrænset ophold

§ 21. EU-statsborgere med ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse skal ansøge om registreringsbevis senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Registreringsbeviset udstedes ikke for noget bestemt tidsrum. Hvis en EU-statsborger ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt registreringsbevis.

§ 22. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af § 3, kan betinges af, at den pågældende fo­re­vi­ser gyldigt identitetskort eller pas og enten fremlægger bevis for at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet eller fremlægger en bekræftelse fra en arbejdsgiver eller et ansættelsesbrev som dokumentation for at have lønnet beskæftigelse her i landet.

Stk. 2. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af § 4, stk. 1, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, og for sit arbejde her i landet.

Stk. 3. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af § 5, kan betinges af, at den pågældende fo­re­vi­ser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at være tilmeldt en institution som nævnt i § 5, stk. 1, erklæring om eller anden tilsvarende dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, samt dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i § 5, stk. 2.

Stk. 4. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af § 6, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas og fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde, og dokumentation for at være dækket af en sygeforsikring som nævnt i § 6, stk. 2. Ved bedømmelsen af, hvilke indtægter og midler der må anses som tilstrækkelige, skal der tages hensyn til EU-statsborgerens personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis EU-statsborgeren råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1-4 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

§ 23. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af §§ 8-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt identitetskort eller pas, registreringsbevis eller opholdskort for den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning til hovedpersonen. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af registreringsbeviset betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af §§ 8-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 2. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 3. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af § 10, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og EU-statsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 4. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af §§ 8-10, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, § 11 eller § 12, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 5. Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger, der er omfattet af §§ 8-12, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

§ 24. En tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold efter § 4, stk. 2, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes ”Opholdskort for udstationeret tredjelandsstatsborger” og udstedes for varigheden af den pågældendes påtænkte ophold. Hvis tredjelandsstatsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort.

§ 25. Familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere og har ret til tidsbegrænset ophold efter denne bekendtgørelse, skal ansøge om opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder. Opholdskortet efter 1. pkt. benævnes ”Opholdskort for familiemedlem til en unionsborger” og udstedes for 5 år fra udstedelsestidspunktet eller for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold, jf. dog 3. pkt. Opholdskortet efter 1. pkt. til en tredjelandsstatsborger, der har ret til tidsbegrænset ophold som familiemedlem til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 4, stk. 2, benævnes ”Opholdskort for familiemedlem til en tredjelandsstatsborger” og udstedes for varigheden af hovedpersonens påtænkte ophold. Hvis et familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger, ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om nyt opholdskort.

§ 26. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 4, stk. 2, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas og fremlægger dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, dokumentation for sit arbejde her i landet, dokumentation for sin ret til ophold og arbejde i det land, hvori tjenesteyderen er etableret, og dokumentation for sin mulighed for at vende tilbage til hjemlandet eller til det land, hvori tjenesteyderen er etableret, efter levering af tjenesteydelsen. Udstedelse af opholdskort efter 1. pkt. kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 2. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af §§ 8-12, kan betinges af, at den pågældende foreviser gyldigt pas, registreringsbevis eller opholdskort for den person, den pågældende slutter sig til eller ledsager, og dokumentation for, at der består den relevante familiemæssige tilknytning. Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af opholdskortet betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af §§ 8-12, er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark.

Stk. 3. Udstedelse af opholdskort efter stk. 2 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig.

Stk. 4. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af § 10, jf. § 2, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger erklæring om at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og tredjelandsstatsborgerens underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde.

Stk. 5. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af §§ 8-10, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, § 11 eller § 12, jf. § 2, stk. 1, nr. 3-5, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for at råde over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmets underhold, at de pågældende ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til hovedpersonens og dennes families personlige situation. Kravet vil altid være opfyldt, hvis hovedpersonen og familiemedlemmet råder over indtægter eller midler, der svarer til summen af de ydelser, som de pågældende ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Stk. 6. Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der er omfattet af §§ 8-12, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, kan betinges af, at hovedpersonen fremlægger dokumentation for, at alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer den pågældende.

§ 27. Indtægter og midler som nævnt i § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., og § 26, stk. 5, 3. pkt., opgøres uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, den særlige pensionsopsparing og eventuelle andre kollektive pensionsbidrag. Tilsvarende gælder for beregningen af ydelser efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik som nævnt i § 22, stk. 4, 3. pkt., § 23, stk. 4, 3. pkt., og § 26, stk. 5, 3. pkt. I det omfang indtægter er finansieret ved danske offentlige tilskud, medregnes de ikke ved opgørelsen af den pågældendes indtægtsforhold, medmindre der er tale om arbejdsløshedsdagpenge, som den pågældende godtgør at være berettiget til at modtage her i landet, eller offentlige ydelser, der er udtryk for en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor udlændingen bor eller opholder sig, afgiver efter anmodning fra den myndighed, der efter § 33 skal træffe afgørelse i sagen, en udtalelse om, hvorvidt en person, der er omfattet af § 22, stk. 4, § 23, stk. 4, eller § 26, stk. 5, råder over indtægter eller midler, der mindst svarer til summen af de ydelser, som den pågældende ville kunne modtage efter § 25, stk. 12, og § 34 i lov om aktiv socialpolitik. Der anmodes normalt kun om en udtalelse efter 1. pkt., hvis det ikke er utvivlsomt, hvorvidt de pågældende ville kunne modtage ydelser efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Tidsubegrænset ophold

§ 28. Der udstedes efter ansøgning bevis for ret til tidsubegrænset ophold til en EU-statsborger, der opfylder betingelserne herfor efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes bevis for ret til tidsubegrænset ophold, når et sådant bevis udstedes til forældremyndighedens indehaver.

§ 29. Der udstedes efter ansøgning tidsubegrænset opholdskort til en tredjelandsstatsborger, der opfylder betingelserne for tidsubegrænset ophold efter denne bekendtgørelse. Det tidsubegrænsede opholdskort fornys automatisk hvert 10. år.

Stk. 2. Ansøgning om tidsubegrænset opholdskort efter stk. 1 skal indgives, før den pågældendes opholdskort udstedt efter §§ 24 eller 25 udløber.

Stk. 3. Til et barn under fem år, der alene på grund af sin alder ikke er omfattet af stk. 1, kan der efter ansøgning udstedes tidsubegrænset opholdskort, når et sådant tidsubegrænset opholdskort udstedes til forældremyndighedens indehaver.

Kapitel 7

Ophør af opholdsret og inddragelse af opholdsdokument

§ 30. Tidsbegrænset opholdsret efter §§ 3-6, §§ 8-11, § 14, stk. 2 og 4, og § 15, stk. 2, jf. stk. 3, ophører, hvis den pågældende ikke længere opfylder betingelserne, der er nævnt i disse bestemmelser.

Stk. 2. Tidsbegrænset opholdsret efter § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, ophører, hvis den pågældende opgiver sin bopæl her i landet eller har opholdt sig uden for landet i mere end 12 på hinanden følgende måneder.

§ 31. Tidsubegrænset opholdsret efter §§ 19-20 ophører, hvis den pågældende har opholdt sig uden for landet i mere end 2 på hinanden følgende år.

§ 32. Hvis en persons opholdsret ophører efter §§ 30-31, træffer rette myndighed, jf. § 33, afgørelse om, hvorvidt den pågældende fortsat kan opholde sig her i landet. Udlændingelovens § 26, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse. Opholdskort for udstationerede tredjelandsstatsborgere, jf. § 24, og opholdskort for familiemedlemmer, jf. §§ 25 og 29, inddrages, hvis der træffes afgørelse om, at indehaveren ikke længere har ret til at opholde sig her i landet.

Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved misbrug af rettigheder, hvis grundlaget for udstedelsen af en persons registreringsbevis eller opholdskort var urigtigt, eller den pågældende har opnået registreringsbeviset eller opholdskortet ved svig, herunder i kraft af et proformaægteskab.

Stk. 3. Det kan efter ansøgning bestemmes, at en opholdsret ikke skal anses for ophørt i de tilfælde, der er nævnt i §§ 30 og 31.

Kapitel 8

Kompetence- og klageregler

§ 33. Afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse træffes uden for de af stk. 2 omfattede tilfælde af statsforvaltningen på det sted her i landet, hvor udlændingen bor eller opholder sig. Har udlændingen ikke bopæl eller ophold her i landet, træffer statsforvaltningen på det sted, hvor det må antages, at udlændingen vil tage eller har haft bopæl eller ophold her i landet, afgørelse i sagen. Kan det ikke fastslås, hvor udlændingen vil tage eller har haft bopæl eller ophold her i landet, træffer Statsforvaltningen Hovedstaden afgørelse i sagen. Udlændingeservice kan i særlige tilfælde bemyndige en anden statsforvaltning til at træffe afgørelse i de nævnte sager.

Stk. 2. Afgørelse om udstedelse og inddragelse af registreringsbevis og opholdskort efter § 4 og § 13 træffes af Udlændingeservice.

Stk. 3. Udlændingeservice kan beslutte, at visse typer af sager om opholdsret efter bekendtgørelsen behandles af Udlændingeservice.

Stk. 4. Ansøgning om registreringsbevis eller opholdskort indgives til den myndighed, der træffer afgørelse i sagen.

§ 34. Statsforvaltningens afgørelse efter § 33, stk. 1, kan påklages til Udlændingeservice. Påklages en afgørelse efter § 33, stk. 1, inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil klagesagen er afgjort.

Stk. 2. Udlændingeservices afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 35. Udlændingeservices afgørelse efter § 33, stk. 2 , kan påklages til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Påklages en afgørelse efter § 33, stk. 2, inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har udlændingen ret til at blive her i landet, indtil klagesagen er afgjort.

§ 36. Udlændingeservice kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af de sager, der er nævnt i § 33, stk. 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration kan fastsætte nærmere regler for og træffe bestemmelse om behandlingen af de sager, der er nævnt i § 33, stk. 2.

§ 37. Afgørelsen om, hvorvidt et registreringsbevis efter § 21 og et opholdskort efter § 24 bør udstedes eller afslås, træffes straks efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 2. Afgørelsen om, hvorvidt et opholdskort efter § 25 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 3. Afgørelsen om, hvorvidt et bevis for ret til tidsubegrænset ophold efter § 28 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 4. Afgørelsen om, hvorvidt et tidsubegrænset opholdskort efter § 29 bør udstedes eller afslås, træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse.

Stk. 5. Et afslag skal begrundes, medmindre hensynet til statens sikkerhed er til hinder herfor.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 38. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 23, stk. 1, 2.-4. pkt., og § 26, stk. 2, 2.-4. pkt., finder ikke anvendelse på ansøgninger, der er indgivet inden den 5. oktober 2008. For sådanne ansøgninger finder de hidtil gældende regler anvendelse, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2008, jf. bekendtgørelse nr. 300 af 29. april 2008.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 300 af 29. april 2008 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 984 af 2. oktober 2008, ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, den 21. april 2009

Birthe Rønn Hornbech

/ Merete Milo

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Rådets forordning nr. 1612/68/EØF af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (Amtsblatt 1968 nr. L 257, side 2) med senere ændringer og Kommissionens forordning nr. 1251/70/EØF af 29. juni 1970 om arbejdstagerens ret til at blive boende på en medlemsstats territorium efter at have haft beskæftigelse der (Amtsblatt 1970 nr. L 142, side 24). Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark. Bekendtgørelsen indeholder endvidere bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/635/EØF og 93/96/EØF.