Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 23. april 2009

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

(Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Ændringsforslag

Enhedslistens medlem af udvalget har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2009 og var til 1. behandling den 31. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 16. april 2009. Lovforslaget var til 2. behandling den 21. april 2009, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 7 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at først kaldte økonomi- og erhvervsministeren det rent Nordkorea at kræve aktier og indflydelse for de penge, staten stiller til rådighed for bankerne. Så kom det frem, at betingelserne blev ændret, så bankerne med vedtagelsen af dette lovforslag kan vælge at lade staten få aktier for pengene, og i svaret på spørgsmål 5 oplyser ministeren, at staten i en låneaftale kan kræve ret til at konvertere lån til aktier. Alt sammen i retning af det, Enhedslisten har foreslået fra starten: Skal bankerne låne skatteydernes penge, skal der følge indflydelse med. Men Enhedslisten ønsker at gå videre. Staten skal også have ret til at kræve et lån konverteret til aktier og indflydelse, f.eks. hvis en bank misbruger de lån, den har fået, til f.eks. at spekulere i stedet for at låne pengene til kunder, der har fornuftige behov for at kunne optage et lån.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af et mindretal (EL):

1) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 8 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Indgår økonomi- og erhvervsministeren aftale om aftalebaseret konvertering, jf. stk. 6, vil det være et vilkår i aftalen, at staten kan konvertere lånet til aktiekapital.«

Stk. 7-10 bliver herefter til 8-11.«

[Staten får ret til at konvertere lån til aktiekapital]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget betyder, at ministeren i alle aftaler om lån af hybrid kernekapital indskriver, at staten skal have ret til at konvertere lånet til aktiekapital.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Per Husted S Benny Engelbrecht S Morten Bødskov S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 176 omdelt efter afgivelsen af betænkning

Bilagsnr.

Titel

8
Betænkning afgivet 16/4-09
9
1. udkast til tillægsbetænkning
   

Oversigt over spørgsmål vedrørende L 176 omdelt efter afgivelse af betænkning

3
Spm., om der på nuværende tidspunkt er givet noget pengeinstitut tilsagn om, at et lån – herunder et allerede ydet lån – kan konverteres efter de regler, der er foreslået i lovforslaget, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm., om en aftale om konvertering kan indeholde, at staten kan kræve en konvertering gennemført, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der giver staten ret til under alle omstændigheder at kræve hybrid kernekapital omdannet til aktiekapital, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm. om, hvad begrundelsen er for, at behandlingen af lovforslaget er fremrykket så meget, som det er tilfældet, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm. om, hvorvidt der er juridisk belæg i lovforslaget til, at økonomi- og erhvervsministeren som betingelse for, at staten låner penge til en bank, kan kræve ret til, at lånet kan konverteres til aktiekapital, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm. om, hvad der skal ske med de bankaktier, som staten overtager ved konvertering af lån, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå