Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0816

Resumé

To klagere – en boligforening og bestyrelsesformanden – klagede over artiklen ”Andelsboligforening truet af spekulation” på epn.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Efter klagernes oplysninger lægges til grund, at [K1] har udlånt andelsboligforeningens midler til Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut A/S og Frederiksstadens Financieringsinstitut ApS, og at disse selskaber ejes af [K2]s mor, [A], et bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen, [B], og et antal småaktionærer. Selskaberne har udlånt penge til [K1]s andelshavere.

Pressenævnet finder, at epn.dk har bragt korrekt information om ejerforholdene i selskaberne.

Efter det oplyste er der hverken foretaget udlån til valutaspekulation eller til aktiekøb, og epn.dk har således på dette punkt bragt forkerte oplysninger. Nævnet udtaler derfor kritik af epn.dk for ikke have kontrolleret oplysningernes rigtighed forud for offentliggørelsen, navnlig ved forelæggelse for klagerne. Det forhold, at Politiken.dk kontaktede [K2] forud for offentliggørelsen, kan ikke føre til et andet resultat.

Da epn.dk den 1. april 2009 har berigtiget oplysningerne, pålægger nævnet ikke epn.dk at offentliggøre kritikken i medfør af medieansvarslovens § 49.

Bestyrelsesformand (indtil 1. april 2009) [K2] har på andelsboligforening [K1]s og egne vegne klaget til Pressenævnet over en artikel på epn.dk den 11. marts 2009, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1 Sagsfremstilling

epn.dk bragte den 11. marts 2009 en artikel under overskriften ”Andelsboligforening truet af spekulation” og underoverskriften ”Stor andelsboligforening på Nørrebro er i fare for at bukke under, efter at bestyrelsen har spekuleret i aktier og valuta for 311 mio. kr.”. Af artiklen fremgik følgende:

”På grund af udlån på i alt 311 mio. kr. frygter flere andelshavere, at andelsforeningen [K1] i Jægersborggade på Nørrebro i København risikerer huslejestigninger og måske en tvangsauktion.

Det er Politiken.dk, der skriver, at der er udbrudt oprør i foreningen, som er en af Danmarks største andelsboligforeninger.

Vil vælte bestyrelsen

Her vil andelshavere forsøge at vælte bestyrelsen og formand [K2], som står bag udlån på 311 mio. kr. til selskaber, som de selv har interesser i og ejer.

[K1] har bl.a. lånt 311 millioner videre til to små finansieringsinstitutter, som bestyrelsesmedlemmer har interesser i.

Det er bl.a. et realkreditlån på 260 mio. kr. i den lille Max Bank og herefter har foreningen udlånt mere end 311 mio. kr. af andelsforeningens penge til to finansieringsinstitutter, som ejes af henholdsvis bestyrelsesformand [K2]s mor, [A], og bestyrelsesmedlem [B].

Begge finansieringsinstitutter, Frederiksstadens Financierings­institut (FF) og Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut (FB), har hjemme i Jægersborggade 30-32, der også huser andelsforeningens kontor.

Spekulation i aktier og valuta

De to finansieringsinstitutter har til sidst lånt 238 mio. kr. videre til andelshaverne, så de kunne benytte deres rentefradrag.

De sidste 73 mio. kr. har finansieringsinstitutterne blandt andet lånt ud og brugt på valutaspekulation og aktiekøb – eksempelvis i foreningens egen bank, Max Bank.

Andelsboligforeningernes Fællesråd (ABF) fraråder, at man gør som [K1].

Andelsforeningens bestyrelsesformand [K2] bekræfter oplysningerne over for Politiken.dk og oplyser desuden, at han som adm. direktør i Eurobiler i Herlev, har henvist kunder til de to finansieringsinstitutter.

Det ser han dog ikke noget problem i, da billån ikke er særligt risikable.

Max Bank-aktierne har dog mistet 90 pct. af sin værdi de seneste to år – fra kurs 550 i januar 2008 til kurs 47 i dag.

[K2] benægter, at han og bestyrelsen har gjort noget forkert.

Men han erkender over for Politikens journalist, at foreningen risikerer at tabe penge, hvis finansieringsinstitutterne ikke kan betale pengene tilbage.

”Jo, det kan da godt gå udover andelsboligforeningen, hvis FF og FB ikke betaler tilbage, men det gør det jo også, når andelshavere ikke betaler deres lån tilbage eller deres boligafgift. Det er den samme risiko”, siger bestyrelsesformand [K2].

Hele fem ud af bestyrelsens 11 medlemmer har økonomiske interesser i foreningen, fremgår det af årsregnskabet for 2008.”

Offentliggjort 11.03.09 kl. 13:13”

[K2] gjorde ved brev af 27. marts 2009 Politiken.dk opmærksom på en række forhold, herunder navnlig følgende:

Efter en generalforsamlingsbeslutning i 2006 er der udlånt over 300 mio. kr. til selskaberne Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut A/S og Frederiksstadens Financieringsinstitut ApS, der begge er ejet af bestyrelsesmedlem [B] og [K2]s mor, [A]. Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut A/S er tillige ejet af småaktionærer. Finansieringsinstitutterne har udlånt ca. 270 mio. kr. til andelshaverne i [K1]. De resterende ca. 40 mio. kr. er udlånt til eksterne låntagere mod pant. Selskaberne har ikke foretaget valutaspekulation og aktiekøb med andelsboligforeningens midler.

Finan­sieringsselskaberne har adresse i Jægersborggade 30, andelsboligforeningens kontor ligger i nummer 32-34. Kontorerne er ikke forbundet.

I forbindelse med et bankskifte har selskaberne købt aktier i Max Bank. Der har ultimo 2008 været et tab på ca. 50.000 kr. på aktierne i hvert af selskaberne. Max Bank er en bank, ikke et realkreditinstitut. [K1] har et lån på 210 mio. kr. i BRF Kredit, en kredit på 275 mio. kr. i Max Bank samt yderligere en kredit på 15 mio. kr. i en anden bank.

Politiken.dk foretog herefter den 1. april 2009 berigtigelse og beklagede fejl i de oprindelige artikler. Samme dag blev artiklen på epn.dk berigtiget. Den berigtigede artikel på epn.dk havde overskriften ”Andelshavere frygter lånecirkus” og underoverskriften ”Medlemmer af en stor andelsboligforening på Nørrebro frygter for foreningens fremtid, da bestyrelsen har lånt ca. 300 mio. kr. til to finansieringsselskaber, som bestyrelsesmedlemmerne selv har interesse i”. De oprindelige afsnit blev bl.a. erstattet af:

Vil vælte bestyrelsen

Her vil andelshavere forsøge at vælte bestyrelsen og formand [K2], som står bag udlån på mere end 300 mio. kr. til selskaber, som de selv har interesser i og ejer.

[K1] har bl.a. lånt penge til to små finansieringsinstitutter, som bestyrelsesmedlemmer har interesser i.

Via Frederiksstadens Finansieringsinstitut har [K1] videreudlånt foreningens realkreditlån på 225 mio. kr. til de enkelte andelshavere.

Det drejer sig bl.a. om en kredit på 275 mio. kr. i Max Bank, hvor 90 mio. kr. er videreudlånt til finansieringsselskaberne.

I alt har foreningen udlånt mere end 300 mio. kr. af andelsforeningens penge til to finansieringsinstitutter, som bl.a. ejes af henholdsvis bestyrelsesformand [K2]s mor, [A] og bestyrelsesmedlem [B].

Begge finansieringsinstitutter, Frederiksstadens Financie­ringsinstitut (FF) og Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut (FB), har hjemme i Jægersborggade 30, mens nummer 32-34 huser andelsforeningens kontor. Kontorerne er ikke forbundet.

...

Den første version af denne artikel, som epn.dk citerede fra Politiken.dk rummede en række fejl. Disse fejl er korrigeret i ovenstående tekst. Læs den samlede redegørelse her [link]:

Offentliggjort 11.03.09 kl. 13:13 – opdateret 01.04.09 kl. 15:12”

2 Parternes synspunkter

2.1 [K1]s og [K2]s synspunkter

Klagerne har anført, at epn.dk ukritisk har gengivet oplysninger fra Politiken.dk og dermed videregivet det fejlagtige indhold uden forinden at have taget kontakt til klagerne. [K2] har løbende været i kontakt med Politiken.dk og har derfor ikke klaget over dette medie, men alene over epn.dk. [K2] har dog med tilfredshed noteret, at artiklen på epn.dk er blevet korrigeret.

2.2 epn.dks synspunkter

epn.dk har oplyst, at artiklen alene bygger på citater fra Politiken.dk, og at der ikke er sket nogen særskilt efterprøvning af oplysningerne. epn.dk har erkendt, at oplysningerne burde have været efterprøvet ved forelæggelse for klagerne inden offentliggørelsen, da de kunne være skadelige, krænkende eller agtelsesforringende for dem. epn.dk har ikke derved taget stilling til, om en sådan forelæggelse ville have ændret noget i fremstillingen.

3 Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og John Meinert Jacobsen.

Efter klagernes oplysninger lægges til grund, at [K1] har udlånt andelsboligforeningens midler til Frederiksstadens Boligfinancieringsinstitut A/S og Frederiksstadens Financieringsinstitut ApS, og at disse selskaber ejes af [K2]s mor, [A], et bestyrelsesmedlem i andelsboligforeningen, [B], og et antal småaktionærer. Selskaberne har udlånt penge til [K1]s andelshavere.

Pressenævnet finder, at epn.dk har bragt korrekt information om ejerforholdene i selskaberne.

Efter det oplyste er der hverken foretaget udlån til valutaspekulation eller til aktiekøb, og epn.dk har således på dette punkt bragt forkerte oplysninger. Nævnet udtaler derfor kritik af epn.dk for ikke have kontrolleret oplysningernes rigtighed forud for offentliggørelsen, navnlig ved forelæggelse for klagerne. Det forhold, at Politiken.dk kontaktede [K2] forud for offentliggørelsen, kan ikke føre til et andet resultat.

Da epn.dk den 1. april 2009 har berigtiget oplysningerne, pålægger nævnet ikke epn.dk at offentliggøre kritikken i medfør af medieansvarslovens § 49.

Afgjort den 21. april 2009