Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse Fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009

(Til samtlige kommunalbestyrelser)

Med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for at opfylde plejeboliggarantien har den kommunale grundkapital ved byggeri af plejeboliger i 2008 været nedsat til 7 pct. af anskaffelsessummen. Endvidere har kommunernes udgifter til opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil i 2008 været undtaget fra modregningsmekanismen, jf. lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Endelig er maksimumsbeløbet for byggeri af almene ældreboliger fra 1. januar 2008 forhøjet i de dele af landet, hvor presset har været størst.

Det indgår i regeringens aftale med KL fra juni 2008 om kommunernes økonomi for 2009, at den kommunale grundkapital ved byggeri af almene plejeboliger fortsat skal være nedsat til 7 pct. af anskaffelsesudgiften i 2009. Ændringen er den 11. december 2008 vedtaget af Folketinget ved tekstanmærkning nr. 135 til § 15 i finansloven for 2009. Det betyder, at grundkapitalen ved byggeri af almene plejeboliger fortsat vil være nedsat fra 14 til 7 pct. fra 1. januar 2009 til 31. december 2009. Ændringen forventes endvidere indført i lov om almene boliger m.v. ved en senere lovændring.

Kommunerne gøres endvidere opmærksom på, at kommunernes udgifter til grundkapital til almene boliger, herunder kommunalt ejede ældreboliger, ikke indgår ved opgørelsen af kommunernes samlede anlægsramme. Derimod indgår kommunernes udgifter til etablering af servicearealer på samme vilkår som øvrige anlægsudgifter i anlægsrammen for 2009.

Velfærdsministeriet, den 12. december 2008

Mikael Lynnerup Kristensen