Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0016
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Værdipapirer

Kapitel 2   Pengemarkedsinstrumenter

Kapitel 3   Kopiering af aktie- eller obligationsindeks

Kapitel 4   Straffebestemmelser

Kapitel 4   Ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om investerbare værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter for investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger1)

I medfør af § 92 a og § 132, stk. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 18. september 2008, som ændret ved lov nr. 133 af 24. februar 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Værdipapirer

§ 1. Investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger, må kun investere i værdipapirer, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., som opfylder alle følgende kriterier:

1) Det potentielle tab, som en forening eller en afdeling kan pådrage sig gennem besiddelsen af de pågældende værdipapirer, er begrænset til det beløb, foreningen eller afdelingen har betalt for værdipapirerne.

2) Værdipapirernes likviditet ikke bringer foreningens eller afdelingens evne til at efterleve kravet om indløsning af andele i § 48, stk. 2-4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kolletive investeringsordninger m.v. i fare.

3) En pålidelig værdiansættelse af værdipapirerne er tilgængelig på følgende vis:

a) For værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1-3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., i form af nøjagtige, pålidelige og regelmæssigt fastsatte priser, som enten er markedspriser eller priser, som stilles til rådighed af udbydere af kursoplysninger, der er uafhængige af udstedere af værdipapirerne.

b) For værdipapirer, jf. § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., i form af en periodisk værdiansættelse baseret på oplysninger fra udstederen af værdipapiret eller pålidelige investeringsanalyser.

4) Relevante oplysninger om værdipapirerne er tilgængelige i følgende form:

a) For værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked, jf. § 87, stk. 1-3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. i form af regelmæssige, præcise og udførlige oplysninger til markedet om værdipapiret eller eventuelt om værdipapirporteføljen.

b) For andre værdipapirer omfattet af § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. i form af regelmæssige og præcise oplysninger til foreningen om værdipapiret eller eventuelt om værdipapirporteføljen.

5) Værdipapirerne er omsættelige.

6) Foreningens eller afdelingens erhvervelse af værdipapirerne skal være i overensstemmelse med foreningens eller afdelingens investeringsmålsætninger eller investeringspolitik, eller begge dele, i henhold til kapitel 13, 14, 15 og 16 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

7) Foreningens risikostyringsproces skal på passende vis opfange de risici, der er forbundet med investering i værdipapirerne, jf. § 37, stk. 1, nr. 5, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 2. Medmindre foreningen har adgang til oplysninger, der viser det modsatte, antages det i relation til stk. 1, nr. 2 og 5, at værdipapirer, der er optaget til handel på et reguleret marked ikke bringer foreningens eller afdelingens evne til at efterleve kravet i § 48, stk. 2-4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. i fare. Disse værdipapirer antages også at være omsættelige.

Stk. 3. Følgende finansielle instrumenter er også omfattet af definitionen af værdipapirer, jf. § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.:

1) Andele i investeringsinstitutter af den lukkede type, der er dannet som investeringsselskaber eller som investeringsfonde, og som opfylder følgende kriterier:

a) andelene opfylder kriterierne i stk. 1,

b) investeringsinstitutterne er omfattet af de principper for god selskabsledelse, der gælder for virksomheder, og

c) hvis formueforvaltningen varetages af en anden enhed på vegne af instituttet af den lukkede type, skal denne enhed være omfattet af national lovgivning om investorbeskyttelse.

2) Andele i institutter af den lukkede type, der er dannet i overensstemmelse med aftaleretten, og som opfylder følgende kriterier:

a) andelene opfylder kriterierne i stk. 1,

b) investeringsinstitutterne er omfattet af principper for god selskabsledelse svarende til dem, der gælder for virksomheder, og

c) investeringsinstitutterne forvaltes af en enhed, der skal være omfattet af national lovgivning om investorbeskyttelse.

3) Finansielle instrumenter, der opfylder kriterierne i stk. 1, og som er sikret ved eller koblet sammen med resultatudviklingen for andre aktiver, der kan adskille sig fra dem, der er omhandlet i §§ 87-92 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

Stk. 4. Såfremt et værdipapir, som falder ind under stk. 3, nr. 3, indeholder et afledt instrument som omhandlet i § 16 i bekendtgørelse om investeringsforeningers, specialforeningers og godkendte fåmandsforeningers anvendelse af afledte finansielle instrumenter, finder procedurerne i § 37, stk. 1, nr. 5, og kravene i §§ 97-99 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. anvendelse på dette værdipapir.

Kapitel 2

Pengemarkedsinstrumenter

§ 2. Investeringsforeninger samt specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger, der investerer som investeringsforeninger må kun investere i pengemarkedsinstrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Pengemarkedsinstrumenter omfatter både pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked og pengemarkedsinstrumenter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Stk. 2. Pengemarkedsinstrumenter, der normalt omsættes på pengemarkedet, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., er finansielle instrumenter, der opfylder et af følgende kriterier:

1) instrumenterne har på emissionstidspunktet en løbetid på højst 397 dage,

2) instrumenterne har en restløbetid på højst 397 dage,

3) instrumenternes afkast reguleres regelmæssigt og mindst en gang hver 397. dag i overensstemmelse med udviklingen på pengemarkedet, eller

4) pengemarkedsinstrumenternes risikoprofil, herunder kredit- og renterisici, modsvarer risikoprofilen for finansielle instrumenter med en løbetid som angivet i nr. 1 eller 2, eller deres afkast reguleres som angivet i nr. 3.

§ 3. Likvide pengemarkedsinstrumenter, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt kollektive investeringsordninger m.v., er finansielle instrumenter, der kan afhændes med begrænsede omkostninger inden for en tilfredsstillende kort tidsfrist under hensyntagen til foreningens eller afdelingens forpligtelse til at tilbagekøbe eller indløse sine andele efter anmodning fra en hvilken som helst deltager.

Stk. 2. Pengemarkedsinstrumenter, der kan værdiansættes til enhver tid, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., er finansielle instrumenter, for hvilke der findes præcise og troværdige udbud af kursoplysninger, der opfylder følgende kriterier:

1) oplysningerne gør det muligt for foreningen at beregne nettoværdien af aktiver, der svarer til den værdi, til hvilken det finansielle instrument i porteføljen vil kunne udveksles mellem velinformerede og beredvillige parter i en armslængdetransaktion, og

2) oplysningerne bygger på enten markedsdata eller værdiansættelsesmodeller, der omfatter systemer baseret på amortiserede omkostninger.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte kriterier anses for at være opfyldt, når der er tale om finansielle instrumenter, der normalt handles på pengemarkedet, jf. § 3, stk. 1, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og som er optaget til handel på et reguleret marked, medmindre foreningen har adgang til oplysninger, der viser det modsatte.

§ 4. Andre pengemarkedsinstrumenter end dem, der handles på et reguleret marked, og for hvilke selve emissionen eller emittenten er reguleret med henblik på at beskytte investorer og opsparing, jf. § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v., er finansielle instrumenter, der opfylder følgende:

1) ét af kriterierne i § 2, stk. 2 og samtlige kriterier i § 3, stk. 1 og 2,

2) der foreligger passende oplysninger om de finansielle instrumenter, herunder oplysninger, der muliggør en passende vurdering af kreditrisikoen forbundet med investeringen i sådanne instrumenter, jf. stk. 2, 3 og 4, og

3) de finansielle instrumenter kan overdrages frit.

Stk. 2. For pengemarkedsinstrumenter, jf. § 87, stk. 4 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af en central, regional eller lokal myndighed i et land inden for Den Europæiske Union, et land som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område eller et tredje land eller af en international institution af offentlig karakter, som en eller flere medlemsstater deltager i, men som ikke garanteres af en medlemsstat, omfatter passende oplysninger i stk. 1, nr. 2, følgende:

1) oplysninger om både emissionen eller emissionsprogrammet og emittentens retlige og finansielle situation forud for emissionen af pengemarkedsinstrumentet,

2) opdateringer af de i nr. 1 nævnte oplysninger med regelmæssige mellemrum og hver gang en væsentlig begivenhed indtræffer,

3) de i nr. 1 nævnte oplysninger verificeret af behørigt kvalificerede tredjeparter, der ikke modtager instrukser fra emittenten, og

4) tilgængelige og troværdige statistikker om emissionen eller emissionsprogrammet.

Stk. 3. For så vidt angår pengemarkedsinstrumenter, jf. § 87 a, stk. 2, nr. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., omfatter passende oplysninger i stk. 1, nr. 2, følgende:

1) oplysninger om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens retlige og finansielle situation forud for emissionen af pengemarkedsinstrumentet,

2) opdateringer af de i nr. 1 nævnte oplysninger med regelmæssige mellemrum og hver gang, der indtræffer en væsentlig begivenhed, og

3) tilgængelige og troværdige statistikker om emissionen eller emissionsprogrammet eller andre data, der muliggør en passende vurdering af kreditrisikoen forbundet med investering i sådanne instrumenter.

Stk. 4. For pengemarkedsinstrumenter, jf. § 87 a, stk. 2, nr. 1-3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., dog med undtagelse af de pengemarkedsinstrumenter, der er angivet i stk. 2, og pengemarkedsinstrumenter udstedt af Den Europæiske Centralbank eller af en EU-medlemsstats centralbank, omfatter passende oplysninger, jf. stk. 1, nr. 2, oplysninger om emissionen eller emissionsprogrammet eller om emittentens retlige og finansielle situation forud for emissionen af pengemarkedsinstrumentet.

Stk. 5. Et foretagende, der er underkastet og følger tilsynsregler, som de kompetente myndigheder anser for at være mindst lige så strenge som fællesskabsreglerne, jf. § 87, stk. 4, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., er en emittent, der er underkastet og følger tilsynsregler og opfylder et af følgende kriterier:

1) emittenten er hjemmehørende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,

2) emittenten er hjemmehørende i de OECD-lande, der tilhører G-10-gruppen,

3) emittenten har opnået mindst »investment grade rating«, eller

4) det kan på basis af en dybtgående analyse af emittenten påvises, at de tilsynsregler, der gælder for emittenten, er mindst lige så strenge som fællesskabsreglerne.

Kapitel 3

Kopiering af aktie- eller obligationsindeks

§ 5. Kopiering af sammensætningen af et bestemt aktie- eller obligationsindeks, jf. § 95 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsforeninger m.v., er kopiering af sammensætningen af indeksets underliggende aktiver.

Stk. 2. Et indeks, hvis sammensætning er tilstrækkeligt varieret, jf. § 95, stk. 2, nr. 1, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., opfylder følgende kriterier:

1) risikospredningsreglerne i § 95, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og

2) indekset er sammensat på en sådan måde, at prisbevægelser eller handelsaktiviteter, som berører en enkelt komponent, ikke har urimelig indflydelse på udviklingen i det samlede indeks.

Stk. 3. Indeks, der repræsenterer en passende benchmark, jf. § 95, stk. 2, nr. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., opfylder følgende kriterier:

1) indekset måler udviklingen for en repræsentativ gruppe af underliggende aktiver på relevant og passende vis,

2) indekset revideres eller afbalanceres med jævne mellemrum for at sikre, at det til stadighed afspejler de markeder, som det refererer til i overensstemmelse med offentlig tilgængelige kriterier, og

3) de underliggende aktiver er tilstrækkeligt likvide, hvilket gør det muligt for brugerne at kopiere indekset om nødvendigt.

Stk. 4. Indeks, der offentliggøres på en passende måde, jf. § 95, stk. 2, nr. 3, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., er et indeks, der opfylder følgende kriterier:

1) processen for indeksets offentliggørelse bygger på solide procedurer for indsamling af priser samt for beregning og den efterfølgende offentliggørelse af indeksværdien,

2) relevante oplysninger om spørgsmål såsom indeksberegnings- og afbalanceringsmetoder, indeksforandringer eller eventuelle operationelle vanskeligheder i forbindelse med at stille aktuel og præcis information til rådighed, udbedres bredt og i rette tid, og

3) indeksproducenten er uafhængig af den indekskopierende forening. Det udelukker dog ikke, at indeksproducenten og foreningen kan tilhøre samme koncern, forudsat at der er indført effektive systemer til løsning af interessekonflikter.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 6. Overtrædelse af bestemmelserne i § 1 og § 2 straffes med bøde.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves vejledning nr. 9102 af 23 marts 2008 om investerbare aktiver for investeringsforeninger, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger.

Finanstilsynet, den 28. april 2009

Ulrik Nødgaard

/ Karen Dortea Abelskov

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2007/16/EF af 19. marts 2007 om gennemførelse af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investerings-institutter) med hensyn til afklaring af bestemte definitioner (EU-tidende 2007 nr. L 79, s. 11).