Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0496
 
Links til øvrige EU dokumenter
31997D0794
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Omfang
Afsnit I Veterinærkontrol
Kapitel 2 Forhåndsanmeldelse
Kapitel 3 Veterinærkontrol generelt
Kapitel 4 Dokumentkontrol
Kapitel 5 Identitetskontrol
Kapitel 6 Fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser
Kapitel 7 Dokumentation af veterinærkontrollen
Kapitel 8 Ledsagedokumenter
Kapitel 9 Transit
Afsnit II Mistankekontrol, tilbageholdelse, returnering, aflivning
Kapitel 10 Mistankekontrol
Kapitel 11 Tilbageholdelse
Kapitel 12 Returnering eller aflivning
Afsnit III Registrering og kontakt til andre myndigheder m.v.
Kapitel 13 Registrering
Kapitel 14 Kontakt til andre myndigheder m.v.
Kapitel 15 Ikrafttrædelsesbestemmelser
Bilag 1 Dokumentkontrol
Bilag 2 Fysisk kontrol
Bilag 3 Model af afvisningsstempel
Den fulde tekst

Cirkulære om veterinærkontrol ved indførsel af levende dyr fra tredjelande»

(Til fødevareregionerne, grænsekontrollen)

I henhold til § 12 i bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr skal levende dyr, der indføres direkte fra tredjelande, underkastes veterinærkontrol på grænsekontrolstedet.

Kapitel 1

Omfang

§ 1. Cirkulæret omfatter veterinærkontrol af levende dyr, som anført i bilag I i Kommissionens beslutning 2007/275/EF, som indføres fra tredjelande.

Afsnit I

Veterinærkontrol

Kapitel 2

Forhåndsanmeldelse

§ 2. Grænsedyrlægen må ikke påbegynde veterinærkontrollen af et parti levende dyr fra et tredjeland, før der er modtaget en forhåndsanmeldelse vedrørende forsendelsen fra den ansvarlige for partiet.

Stk. 2. Stk. 1 må dog ikke være en hindring for, at dyrene behandles dyreværnsmæssigt forsvarligt.

Stk. 3. Grænsedyrlægen skal modtage forhåndsanmeldelse, når en forsendelse skal veterinærkontrolleres i forbindelse med:

1) indførsel til fri omsætning,

2) indførsel til kontrolleret destination eller

3) transit fra et tredjeland til et andet via samhandelsområdet.

§ 3. Før veterinærkontrollen påbegyndes skal grænsekontrollen sikre sig, at alle felter i forhåndsanmeldelsen (del 1 af CVED) er udfyldt eller overstreget således, at der ikke efterfølgende kan tilføjes tekst. Der må ikke være foretaget rettelser i forhåndsanmeldelsen.

Stk. 2. Forhåndsanmeldelser er bindende, og kun såfremt den fremsendte forhåndsanmeldelse er mangelfuldt udfyldt eller rettet, skal grænsedyrlægen forlange at modtage en ny forhåndsanmeldelse. Hvis et parti ikke ankommer samme dag, som det er angivet i forhåndsanmeldelsen, skal grænsedyrlægen anmode om en ny forhåndsanmeldelse.

§ 4. Grænsedyrlægen skal i videst muligt omfang foretage veterinærkontrol den dag, importøren ønsker, dvs. den dato der er anført i rubrik 9 på del 1 af CVED.

Kapitel 3

Veterinærkontrol generelt

§ 5. Et parti levende dyr må ikke opsplittes på grænsekontrolstedet før veterinærkontrollen er foretaget og der er udarbejdet et CVED, jf. dog § 22, stk. 4-6.

§ 6. Grænsedyrlægen skal sikre sig, at et parti levende dyr, der er blevet afvist ved et andet grænsekontrolsted, ikke forsøges indført igen. Kontrollen skal bl.a. ske på grundlag af de oplysninger, der fremgår i TRACES og af importørens forhåndsanmeldelse.

Stk. 2. Der skal foretages kontrol til be- eller afkræftelse af, om der er tale om et allerede afvist parti. Er der tale om et allerede afvist parti, anvender grænsedyrlægen reglerne i kapitel 11 og 12.

§ 7. Grænsedyrlægen skal kontrollere, at der modtages cargomanifester fra alle mæglere m.v. over alt gods, der ankommer til lufthavne, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal hver dag stikprøvevis kontrollere modtagne cargomanifester for last i fly, der ankommer til Danmark eller som mellemlander i Danmark. Der skal mindst kontrolleres et cargomanifest pr. mægler pr. dag pr. grænsekontrolsted.

Stk. 3. Grænsedyrlægen skal hver dag stikprøvevis kontrollere de lister, der modtages fra lufthavne over fly der ankommer til lufthavne, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted.

Stk. 4. Grænsedyrlægen skal dagligt foretage stikprøvevis dobbelt krydskontrol af cargomanifester og forhåndsanmeldelser for at sikre, at alle veterinærkontrolpligtige dyr bliver forhåndsanmeldt, og at der modtages cargomanifester og lufthavnslister for alle fly, der ankommer til lufthavne, hvor der er oprettet et godkendt grænsekontrolsted.

Stk. 5. Den i stk. 1-4 nævnte kontrol skal sikre, at alle veterinærkontrolpligtige dyr identificeres og udvælges til kontrol.

Kapitel 4

Dokumentkontrol

§ 8. Grænsedyrlægen skal foretage dokumentkontrol af hvert dyr i et parti, der:

1) ankommer direkte fra tredjelande,

2) ankommer fra andre grænsekontrolsteder i forbindelse med forskudt veterinærkontrol eller

3) ankommer til et grænsekontrolsted efter at have transiteret gennem EU.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal ved dokumentkontrollen kontrollere, at oplysningerne i det veterinærcertifikat og evt. andre veterinære dokumenter, der ledsager partiet

1) svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen for partiet, og

2) giver de krævede garantier.

Stk. 3. Dokumentkontrollen skal foretages i overensstemmelse med bilag 1.

Kapitel 5

Identitetskontrol

§ 9. Hvis et parti levende dyr ikke består dokumentkontrollen må identitetskontrollen ikke påbegyndes.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal foretage identitetskontrol af hvert dyr i et parti, der:

1) ankommer direkte fra tredjelande,

2) ankommer fra andre grænsekontrolsteder i forbindelse med forskudt veterinærkontrol,

3) ankommer til et grænsekontrolsted efter at have transiteret gennem EU.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan grænsedyrlægen foretage identitetskontrol af 10 % af dyrene i et parti, når dette består af mange dyr, dog således at mindst ti dyr, der er repræsentative for hele partiet, kontrolleres for hvert parti. Grænsedyrlægen skal dog øge antallet af kontrollerede dyr og kan nå op på at kontrollere samtlige dyr i et parti, hvis den første kontrol ikke har været tilfredsstillende.

Stk. 4. Uanset stk. 2 skal identitetskontrollen vedrøre mærkningen af et repræsentativt antal kasser eller containere m.v., når der er tale om dyr, for hvilke der ikke er foreskrevet enkeltdyrsmærkning i EU-reglerne. Grænsedyrlægen skal dog øge antallet af kontrollerede kasser eller containere m.v. og kan nå op på at kontrollere samtlige kasser eller containere m.v., hvis den første kontrol ikke har været tilfredsstillende. Identitetskontrollen omfatter en besigtigelse af dyrene i et repræsentativt antal kasser eller containere m.v. med henblik på at konstatere dyrearten.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal kontrollere, at dyrene er i overensstemmelse med oplysningerne i det veterinærcertifikat eller evt. andre veterinære dokumenter, der ledsager partiet.

Stk. 6. Grænsedyrlægen skal for at kunne foretage regelret identitetskontrol af levende dyr, der ankommer i et andet transportmiddel end det, der er anført i det originale veterinærcertifikat, kontrollere tolddokumentationen for overflytningen.

Stk. 7. Identitetskontrollen skal foregå på grænsekontrolstedet eller inspektionscentret.

Kapitel 6

Fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyser

§ 10. Hvis et parti levende dyr ikke består identitetskontrollen må den fysiske kontrol af partiet ikke påbegyndes.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal foretage fysisk kontrol, jf. artikel 4, stk. 2, i direktiv 91/496/EØF, af levende klovbærende dyr og levende dyr af hestefamilien og navnlig drage omsorg for, at alle disse dyr aflæsses på grænsekontrolstedet i grænsedyrlægens nærvær.

Stk. 3. Grænsedyrlægen skal underkaste de i stk. 2 nævnte dyr en inspektion vedrørende dyrenes transportegnethed og en klinisk undersøgelse, som kan omfatte indsamling af prøver. Disse undersøgelser og indsamlingen af prøver skal foretages i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 4. Grænsedyrlægen skal sende de udtagne prøver til et laboratorium, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, med henblik på kontrol af om kravene i veterinærcertifikatet er efterkommet.

Stk. 5. Fysisk kontrol skal foregå på grænsekontrolstedet eller inspektionscentret.

§ 11. Ud over den i § 10, stk. 3 nævnte kontrol skal den kliniske undersøgelse omfatte en besigtigelse af samtlige levende klovbærende dyr og levende dyr af hestefamilien i partiet.

Stk. 2. Når der er tale om levende klovbærende dyr og levende dyr af hestefamilien til avl eller produktion: Klinisk undersøgelse, jf. bilag 2, af mindst 10 % af dyrene i et parti, dog således at mindst ti dyr, som er repræsentative for hele partiet, undersøges for hvert parti. Hvis partiet omfatter færre dyr end ti dyr, skal disse undersøgelser foretages for hvert dyr i partiet.

Stk. 3. Når der er tale om levende klovbærende dyr og levende dyr af hestefamilien til slagtning: Klinisk undersøgelse, jf. bilag 2, af mindst 5 % af dyrene i et parti, dog således at mindst fem dyr, som er repræsentative for hele partiet, undersøges for hvert parti. Hvis partiet omfatter færre end fem dyr, skal disse undersøgelser foretages for hvert dyr i partiet.

Stk. 4. Grænsedyrlægen skal øge antallet af kontrollerede dyr, og kan nå op på at kontrollere samtlige dyr i partiet, hvis den første kontrol ikke har været tilfredsstillende.

§ 12. Grænsedyrlægen må kun holde dyr tilbage på grænsekontrolstedet, mens resultaterne af laboratorieanalyserne afventes, hvis der er tale om mistanke, jf. kapitel 10.

§ 13. Grænsedyrlægen kan undlade at foretageindividuel klinisk undersøgelse af følgende dyr:

1) fjerkræ,

2) fugle,

3) akvakulturdyr, herunder levende fisk,

4) gnavere,

5) dyr af hareordenen,

6) bier og andre insekter samt andre hvirvelløse dyr,

7) krybdyr og padder,

8) visse dyr til zoologiske haver og cirkus, herunder klovbærende dyr og dyr af hestefamilien, som anses for farlige, og

9) pelsdyr.

Stk. 2. For de i stk. 1 nævnte dyr består den kliniske undersøgelse af iagttagelse af sundhedstilstanden og adfærden hos hele gruppen eller hos et repræsentativt antal dyr. Grænsedyrlægen skal øge antallet af kontrollerede dyr, hvis den første kontrol ikke har været tilfredsstillende. Hvis der ved denne kontrol viser sig noget unormalt, foretages der en mere grundig undersøgelse, herunder eventuelt prøveudtagning.

Stk. 3. Når det drejer sig om levende fisk, krybdyr og bløddyr samt dyr til videnskabelige forskningscentre, der har en bekræftet specifik sundhedsstatus, og som er anbragt i forseglede containere m.v. under kontrollerede miljøbetingelser, foretager grænsedyrlægen kun klinisk undersøgelse og prøveudtagning, hvis det antages, at der kan foreligge en særlig risiko forbundet med de pågældende arter eller deres oprindelse, eller hvis der forekommer andre uregelmæssigheder.

Kapitel 7

Dokumentation af veterinærkontrollen

§ 14. Grænsedyrlægen skal dokumentere enhver foretagen veterinærkontrol. Grænsedyrlægen skal være særlig omhyggelig med beskrivelsen af ikke-favorable fund og tilhørende konklusioner.

§ 15. Når veterinærkontrollen er udført, og når den ansvarlige for partiet har betalt omkostningerne ved veterinærkontrollen eller har stillet garanti for betalingen, skal grænsedyrlægen udfylde alle relevante rubrikker i CVED (del 2) samt datere, stemple og underskrive dokumentet.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal registrere følgende oplysninger for hvert dyr, der er udtaget prøve fra:

1) Veterinærcertifikatets referencenummer og CVED nummeret i TRACES,

2) dyrets identifikationsnummer,

3) påkrævet laboratoriemæssig undersøgelse,

4) resultatet af den laboratoriemæssige undersøgelse og eventuel opfølgning heraf, og

5) fuldstændig adresse på partiets endelige bestemmelsessted.

Stk. 3. Den i stk. 2 omhandlede registrering skal foretages i TRACES.

Stk. 4. Kopier af CVED skal være fotokopier af det original underskrevne og stemplede CVED.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal i rubrik 43 i CVED’et anføre tolddokumentreferencen for ethvert parti, som efter veterinærkontrollen føres ind i samhandelsområdet under toldkontrol.

Stk. 6. Udfyldelse af CVED for partier, hvoraf der er udtaget prøver til mistankekontrol eller skærpet kontrol, skal afvente modtagelsen af analyseresultaterne.

Stk. 7. Uanset stk. 6 skal partier, hvoraf der er udtaget prøver til mistankekontrol, og som med grænsedyrlægens tilladelse opstaldes i karantæne uden for grænsekontrolstedets område, ledsages til karantænevirksomheden af et udfyldt CVED. CVED’et skal tydeligt forsynes med følgende tekst: »Tilbageholdt parti «. Såvel del 1 som del 2 på det udleverede CVED skal desuden forsynes med et tydeligt kryds, der omfatter hele arket.

Stk. 8. Når dyr omfattet af stk. 7 frigives, skal grænsedyrlægen udstede et CVED på baggrund af den endelige afgørelse.

Stk. 9. Grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet skal efter at veterinærkontrollen af registrerede heste, som skal sendes ud af EU, er tilendebragt, udfylde rubrik 45 på CVED’et. Grænsedyrlægen skal i CVED’et kontrollere, at udgangsdatoen i rubrik 20 er korrekt anført i rubrik 36, jf. gældende regler.

Stk. 10. For partier omfattet af stk. 9 udleverer grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet det originale, påtegnede CVED til den ansvarlige for partiet og opbevarer en kopi heraf i fem år.

§ 16. Grænsedyrlægen skal straks orientere importøren om resultatet af foretagne stikprøveanalyser. Hvis analyseresultatet er ikke-favorabelt, skal grænsekontrollen endvidere straks orientere fødevareregionen, i hvis område modtageren er beliggende. Er modtageren beliggende i et andet samhandelsland skal underretningen foretages til den kompetente myndighed, i hvis område modtageren er beliggende.

Kapitel 8

Ledsagedokumenter

§ 17. Et parti levende dyr, der præsenteres for veterinærkontrol, skal altid være ledsaget af originale veterinærcertifikater eller andre veterinære dokumenter.

Stk. 2. Veterinærcertifikatet skal være fuldstændigt udfyldt og være forsynet med udstedelsesdato og certifikatudstederens originale stempel og underskrift.

§ 18. Hvis veterinærkontrollen viser at et parti opfylder importbetingelserne og partiet kan frigives, skal grænsedyrlægen udstede en bekræftet kopi af det originale veterinærcertifikat og udlevere denne til den ansvarlige for partiet. Grænsedyrlægen påstempler kopien: »CERTIFIED COPY« og i umiddelbar nærhed heraf forsynes kopien med dato og grænsedyrlægens underskrift og embedsstempel. Grænsedyrlægen skal påføre CVED nummeret for det pågældende parti på den bekræftede kopi af veterinærcertifikatet, medmindre veterinærcertifikatet er udarbejdet i TRACES.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal opbevare originaleksemplaret af veterinærcertifikatet eller veterinærdokumentet, som ledsager partiet, tillige med en kopi af det udfyldte CVED, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Når det drejer sig om registrerede heste, jf. artikel 2, litra c, i direktiv 90/426/EØF, som midlertidigt skal indføres, skal grænsedyrlægen ikke opbevare det originale veterinærcertifikat.

Stk. 4. Når der er tale om heste til slagtning, der er tiltænkt at passere et marked eller en samleplads, skal CVED’et tillige med en bekræftet kopi af det originale veterinærcertifikat ledsage dyrene til slagteriet.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal opbevare veterinærcertifikater og andre veterinærdokumenter, der ledsager et parti, en kopi af CVED’et og den i § 14 omhandlede dokumentation for foretagen veterinærkontrol i mindst fem år.

Kapitel 9

Transit

§ 19. Grænsedyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet skal for levende dyr, der godkendes til transit, straks i forbindelse med udfyldelsen af CVED’et i TRACES angive, at et parti levende dyr er godkendt til transitprocedure (rubrik 43 i CVED’et), hvorved grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet og de kompetente centrale myndigheder i de EU-lande, gennem hvilke dyrene skal transporteres for at nå udgangsgrænsekontrolstedet, underrettes om, at der ankommer et parti levende dyr, som skal forlade samhandelsområdet. Grænsedyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet skal inden transporten forsegle transportkassen for dyr i transit. Forseglingen skal dog tillade nødvendig vanding og fodring samt tilsyn af dyrene i transportkassen.

Stk. 2. Grænsedyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet skal i rubrik 43 i CVED’et anføre tolddokumentreferencen for partiet.

§ 20. Grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet skal foretage dokument- og identitetskontrol af det frembudte parti for at bekræfte, at der er tale om det samme parti, som det der blev afsendt fra indgangsgrænsekontrolstedet.

Stk. 2. Grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet skal udfylde rubrik 45 på CVED’et, når den i stk. 1 omhandlede kontrol er udført. Grænsedyrlægen skal i CVED’et kontrollere, at udgangsdatoen i rubrik 20 er korrekt anført i rubrik 36, jf. gældende regler.

Stk. 3. Grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet udleverer det originale, påtegnede CVED til den ansvarlige for partiet og opbevarer en kopi heraf i fem år.

§ 21. Hvis grænsedyrlægen på indgangsgrænsekontrolstedet ikke umiddelbart efter den forventede transporttid til udgangsgrænsekontrolstedet har modtaget underretning fra grænsedyrlægen på udgangsgrænsekontrolstedet om, at partiet er ankommet, skal grænsedyrlægen straks anmode Skat om at foretage de nødvendige undersøgelser for at fastslå, hvor partiet befinder sig.

Afsnit II

Mistankekontrol, tilbageholdelse, returnering, aflivning

Kapitel 10

Mistankekontrol

§ 22. Grænsedyrlægen foretager den veterinærkontrol, der skønnes relevant for at bekræfte eller afkræfte enhver mistanke om:

1) at veterinærbestemmelserne ikke er overholdt, eller

2) at et dyrs identitet ikke stemmer overens med oplysningerne i veterinærcertifikatet.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal tilbageholde og i givet fald foreskrive karantæne eller isolation af de pågældende dyr, indtil resultatet af mistankekontrollen foreligger.

Stk. 3. Hvis kontrol efter stk. 1 bekræfter mistanken, skal grænsedyrlægen træffe afgørelse efter bestemmelserne i § 23.

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis grænsedyrlægen skønner, at partiet eller dele heraf ikke kan gennemføre den påtænkte mistankekontrol.

Stk. 5. Stk. 2 finder ikke anvendelse, hvis grænsedyrlægen skønner, at partiet eller dele heraf ikke kan gennemføre en tilbageholdelse eller karantæne.

Stk. 6. Partier eller dele heraf omfattet af stk. 4 og 5 skal aflives med henblik på destruktion.

Kapitel 11

Tilbageholdelse

§ 23. Hvis et parti levende dyr ikke består veterinærkontrollen eller dele heraf, skal grænsedyrlægen træffe afgørelse om, at partiet ikke må indføres.

Stk. 2. I de tilfælde hvor et parti levende dyr kan tillades returneret træffer grænsedyrlægen i samråd med den ansvarlige for partiet (partshøring) beslutning om, hvorvidt partiet skal returneres eller aflives.

Stk. 3. Stk. 1 gælder også i tilfælde hvor et parti levende dyr er ført ind i EU uden at være underkastet veterinærkontrol.

Stk. 4. Grænsedyrlægen skal beslaglægge det ledsagende veterinærcertifikat og evt. andre veterinærdokumenter.

§ 24. Grænsedyrlægen skal sikre, at afviste partier levende dyr tilbageholdes og i givet fald sættes i karantæne på grænsekontrolstedet adskilt fra andre levende dyr eller anbringes i den nærmest grænsekontrolstedet beliggende karantæne under grænsedyrlægens kontrol, indtil dyrene kan returneres eller aflives.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis grænsedyrlægen skønner, at partiet eller dele heraf ikke kan gennemføre en tilbageholdelse eller karantæne.

Stk. 3. Partier eller dele heraf omfattet af stk. 2 skal aflives med henblik på destruktion.

Kapitel 12

Returnering eller aflivning

§ 25. På baggrund af partshøringen i § 23, stk. 2, giver grænsedyrlægen påbud om

1) at partiet returneres inden for en fastsat frist, eller

2) at partiet aflives og destrueres inden for en fastsat frist.

§ 26. I de tilfælde, hvor et parti levende dyr ikke kan tillades returneret, giver grænsedyrlægen påbud om, at partiet aflives og destrueres inden for en fastsat frist.

§ 27. Ved beslutning om returnering skal grænsedyrlægen påbyde den ansvarlige for partiet:

1) at dyrene returneres til oprindelseslandet eller et andet tredjeland efter forudgående tilladelse fra de kompetente myndigheder i modtagetredjelandet,

2) at dyrene sendes ud af EU fra det samme grænsekontrolsted, hvor dyrene blev præsenteret for veterinærkontrol, og med samme type transportmiddel, og

3) at dyrene returneres inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Returneringen skal ske under grænsedyrlægens tilsyn.

§ 28. Ved beslutning om aflivning skal aflivningen og den efterfølgende destruktion ske under grænsedyrlægens tilsyn.

§ 29. Grænsedyrlægen skal annullere det beslaglagte veterinærcertifikat og evt. andre veterinærdokumenter, når returneringen eller aflivningen er effektueret. Annulleringen skal ske ved at hver enkelt side i alle veterinærcertifikater og evt. andre veterinærdokumenter vedrørende partiet, påstemples ordet »REJECTED« med rød farve i overensstemmelse med modelstemplet i bilag 3.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal opbevare det annullerede originale veterinærcertifikat og evt. andre veterinærdokumenter samt CVED’et for partiet i mindst fem år på grænsekontrolstedet.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan udlevere en bekræftet kopi af det annullerede certifikat til importøren.

Afsnit III

Registrering og kontakt til andre myndigheder m.v.

Kapitel 13

Registrering

§ 30. Grænsedyrlægen skal føre register over returnerede og aflivede partier.

Kapitel 14

Kontakt til andre myndigheder m.v.

§ 31. Grænsedyrlægen skal holde fire officielle møder årligt med Skat for drøftelse af importspørgsmål af mere generel karakter samt en fælles indsats mod ulovlig import. Møderne afholdes med godkendt dagsorden. Grænsedyrlægen skal sikre, at der skrives referat fra disse møder.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal udover de i stk. 1 nævnte møder have hyppig kontakt til Skat for drøftelse af specifikke importspørgsmål og for udveksling af informationer på importområdet.

§ 32. Grænsedyrlægen skal holde mindst et officielt møde årligt med lufthavnsledelsen i hvis område grænsekontrolstedet er beliggende for drøftelse af følgende emner:

1) Lufthavnenes etablering og vedligeholdelse af procedurer for indsamling og destruktion ved forbrænding af foderrester, strøelse, gødning m.v. fra grænsekontrolstedet og omkringliggende områder,

2) lufthavnens information af grænsekontrollen om fly, der ankommer til lufthavnen, og

3) udveksling af relevante informationer på importområdet.

Stk. 2. Grænsedyrlægen skal sikre, at der skrives referat fra disse møder.

Stk. 3. Grænsedyrlægen skal have kendskab til de i stk. 1, nr. 1 nævnte procedurer.

Stk. 4. Grænsedyrlægen skal i tre år opbevare dokumentation for indsamling og destruktion ved forbrænding af foderrester, strøelse, gødning m.v. fra grænsekontrolstedet og omkringliggende områder.

Stk. 5. Grænsedyrlægen skal føre et register over kontrollen med, at alt indsamlet materiale, jf. stk. 4, bliver destrueret ved forbrænding. Grænsedyrlægen skal følge op på alle konstaterede uregelmæssigheder ligesom disse skal registreres i registeret.

Kapitel 15

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 33. Cirkulæret træder i kraft den 1. juni 2009.

Fødevarestyrelsen, den 19. maj 2009

Erik Engelst


Bilag 1

Dokumentkontrol

1)
Hvert certifikat, der ledsager en forsendelse levende dyr med oprindelse i et tredjeland, skal kontrolleres med henblik på at bekræfte:
 
a)
At det er et originalt certifikat udfærdiget på oprindelseslandets sprog og på mindst et officielt sprog i det EU-land, hvor grænsekontrolstedet er beliggende, og i det EU-land, som er den endelige bestemmelse.
 
b)
At det drejer sig om et tredjeland eller en del af et tredjeland, som har tilladelse til at udføre levende dyr til EU.
 
c)
At certifikatet i form og indhold svarer til modellen for de pågældende levende dyr og vedkommende tredjeland.
 
d)
i)
At det består af et enkelt ark papir,
ii)
At det består af to eller flere sider, som er en del af et integreret og udeleligt ark papir, eller
iii)
At det består af en sekvens af sider, der er nummereret, så det fremgår, at der er tale om en bestemt side i en afgrænset sekvens (f.eks. »side 2 ud af 4 sider«).
 
e)
At det er komplet udfyldt.
 
f)
At datoen for udstedelse af certifikatet vedrører den dato, hvor de levende dyr blev pålæsset med henblik på forsendelse til EU, medmindre EU-lovgivningen fastsætter, at certifikatet kan udstedes tidligere.
 
g)
At det kun nævner én enkelt modtager.
 
h)
At det er underskrevet af embedsdyrlægen eller, hvor det er relevant, af en repræsentant for den officielle myndighed og letlæseligt angiver dennes navn og stilling med blokbogstaver, samt at tredjelandets officielle stempel og underskriften når disse kræves, er i en fra certifikatets påtryk afvigende farve.
 
i)
At certifikatet ikke er ændret på anden måde end ved overstregninger, som skal underskrives og stemples af den certifikatudstedende dyrlæge.
2)
Den kompetente myndighed skal kontrollere den skriftlige forpligtelse og den logbog fra den eksterne grænse til det endelige bestemmelsessted, som skal forelægges af transportføreren i henhold til forordning (EF) 1/2005, når den kræves. Den skriftlige forpligtelse og logbogen skal være affattet på mindst et officielt sprog i det EU-land, hvor grænsekontrolstedet er beliggende, og i det EU-land, som er den endelige bestemmelse.


Bilag 2

Fysisk kontrol

Mindstekrav til inspektion vedrørende dyrs transportegnethed, klinisk undersøgelse og prøveudtagningsmetoder for klovbærende dyr og dyr af hestefamilien på grænsekontrolstedet
1)
Inspektion vedrørende dyrs transportegnethed
 
Ud over den kliniske undersøgelse som beskrevet nedenfor skal det vurderes, om dyret kan tåle videretransport. Ved vurderingen skal der tages hensyn til varigheden af den allerede foretagne transport, herunder de fodrings, vandings og hvileordninger, der har været gældende. Der skal desuden tages hensyn til varigheden af den forestående transport, herunder de fodrings, vandings og hvileordninger, der er foreslået i løbet af denne del af transporten.
 
Det skal kontrolleres, at transportmidlet er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF) 1/2005.
2)
Klinisk undersøgelse
 
Den kliniske undersøgelse skal mindst omfatte følgende:
 
a)
Besigtigelse af dyret, herunder en almenvurdering af dyrets sundhedsstatus, dyrets evne til at bevæge sig frit, tilstanden af dyrets hud og slimhinder samt ethvert tegn på unormalt udflåd.
 
b)
Kontrol af åndedræts- og fordøjelsessystemerne.
 
c)
Kontrol af legemstemperatur ved stikprøver. Dette er dog ikke nødvendigt for dyr, hvor der ikke er fundet noget unormalt efter den i litra a og b anførte kontrol.
 
d)
Palpering. Dette er dog ikke nødvendigt for dyr, hvor der ikke er fundet noget unormalt efter den i litra a-c anførte kontrol.
3)
Prøveudtagningsmetode
 
Der skal udtages prøver med henblik på at kontrollere, om sundhedskravene i det medfølgende veterinærcertifikat er opfyldt.
 
a)
Mindst 3 % af forsendelserne pr. måned skal underkastes serologisk prøve. Mindst 10 % af dyrene i forsendelsen skal prøves, dog mindst fire dyr. Hvis der er problemer, skal denne procentsats sættes op.
 
b)
Grænsedyrlægen kan desuden udtage en hvilken som helst anden prøve fra dyrene i en forsendelse.


Bilag 3

Model af afvisningsstempel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R E J E C T E D
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officielle noter

Cirkulæret indeholder bestemmelser der gennemfører følgende EU-direktiv eller dele deraf: Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EF-Tidende 1991 L 268 s. 56), senest ændret ved direktiv 2008/73/EF af 15. juli 2008 (EF-Tidende 2008 L 219 s. 40). Cirkulæret gennemfører endvidere følgende EU-beslutning: Kommissionens beslutning 97/794/EF af 12. november 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv for så vidt angår veterinærkontrol af levende dyr, der skal indføres fra tredjelande (EF-Tidende 1997 L 323 s. 31).