Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet efter muslinger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 155 af 7. marts 2000 om regulering af fiskeri efter muslinger, som ændret ved bekendtgørelse nr. 109 af 23. februar 2005, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 1 og 2, §§ 10 d-10 j, § 30, §§ 32-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 112 b, og § 130, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:«

2. § 3 affattes således:

»§ 3. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til muslingefiskeri i det pågældende farvandsområde til ejere af fartøjer, der i medfør af bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige tilladelsesandele disponerer over fartøjstilladelsesandele (FTA-andele).«

3. § 12 affattes således:

»§ 12. Fiskeridirektoratet kan, hvis de miljømæssige forhold taler for det, helt eller delvist åbne eller lukke områder for muslingefiskeri.«

4. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele regler om stop for fiskeri og ændring af vilkår for fiskeriets udøvelse i medfør af bilag 6 i den til enhver tid gældende reguleringsbekendtgørelse.«

5. I bilag 2, punkt 1, indsættes som punkt d):

»d) Oplysning om, hvorvidt fartøjet disponerer over fartøjstilladelsesandele (FTA-andele) i det pågældende muslingefiskeri.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. maj 2009.

Fiskeridirektoratet, den 15. maj 2009

Anders Munk Jensen

/ Maria Krohn