Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Guernsey om udveksling af oplysninger i skattesager

Den 28. oktober 2008 undertegnedes i Helsinki en aftale mellem Danmark og Guernsey-staterne om udveksling af oplysninger i skattesager.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
(Oversættelse)
     
AGREEMENT BETWEEN DENMARK AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS
 
Aftale mellem Danmark og Guernsey-staterne om udveksling af oplysninger i skattesager
     
Whereas Denmark and the States of Guernsey (“the Parties”) recognise that present legislation in Guernsey already provides for cooperation and the exchange of information in criminal tax matters;
 
Idet Danmark og Guernsey-staterne (”parterne”) anerkender, at gældende lovgivning i Guernsey allerede muliggør samarbejde og udveksling af oplysninger i skattestraffesager;
     
Whereas the Parties have long been active in international efforts in the fight against financial and other crimes, including the targeting of terrorist financing;
 
idet parterne længe har deltaget i internationale bestræbelser i bekæmpelsen af finansiel og anden kriminalitet, herunder finansiering af terrorisme;
     
Whereas it is acknowledged that the States of Guernsey under the terms of its Entrustment from the UK has the right to negotiate, conclude, perform and, subject to the terms of this Agreement, terminate a tax information exchange agreement with Denmark;
 
idet det bekræftes, at Guernsey-staterne i henhold til bemyndigelse fra Det Forenede Kongerige har ret til at forhandle, indgå, gennemføre og, på de vilkår som er angivet i aftalen, opsige en aftale med Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager;
     
Whereas the States of Guernsey on 21 February 2002 entered into a political commitment to the OECD’s principles of effective exchange of information;
 
idet Guernsey-staterne den 21. februar 2002 har indgået en politisk forpligtelse til OECD’s principper om effektiv udveksling af oplysninger;
     
Whereas the Parties wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to taxes;
 
idet parterne ønsker at forbedre og lette vilkårene og forudsætningerne for udveksling af oplysninger vedrørende skatter;
     
Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following Agreement which contains obligations on the part of the Parties only:
 
er parterne derfor nu blevet enige om at indgå følgende aftale, som indeholder forpligtelser kun for parterne selv:
     
ARTICLE 1
 
Artikel 1
SCOPE OF THE AGREEMENT
 
Aftalens anvendelsesområde
     
The Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning the taxes covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement or collection of tax with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the criminal prosecution of tax matters in relation to such persons. A requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.
 
Parterne skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af parternes interne lovgivning vedrørende de skatter, som er omfattet af aftalen, herunder oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning, tvangsfuldbyrdelse eller opkrævning af skatter med hensyn til personer, der er genstand for sådanne skatter, eller til undersøgelse af skattesager eller strafferetslig forfølgning af skattesager i forbindelse med sådanne personer. Den anmodede part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller er tilgængelige for personer inden for dens jurisdiktion. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende i den udstrækning de ikke unødigt hindrer eller forsinker effektiv udveksling af oplysninger.
     
ARTICLE 2
 
Artikel 2
TAXES COVERED
 
Skatter omfattet af aftalen
     
1. This Agreement shall apply to the following taxes imposed by the Parties:
 
1. Denne aftale skal anvendes på følgende skatter, som udskrives af parterne:
(a)
 
in the case of Guernsey:
 
(a)
 
i Guernsey:
 
(i)
income tax;
   
(i)
indkomstskat (income tax);
 
(ii)
dwellings profits tax;
   
(ii)
skat af fortjeneste vedrørende beboelsesejendomme (dwellings profits tax);
(b)
 
in the case of Denmark:
 
(b)
 
i Danmark:
 
(i)
income tax to the State (indkomstskatten til staten);
   
(i)
indkomstskatten til staten;
 
(ii)
income tax to the municipalities (den kommunale indkomstskat).
   
(ii)
den kommunale indkomstskat.
     
2. This Agreement shall apply also to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes. This Agreement shall apply also to any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes, if the Parties so agree. The competent authority of each Party shall notify the other of substantial changes in laws which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.
 
2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de eksisterende skatter. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de eksisterende skatter, hvis parterne bliver enige herom. Hver parts kompetente myndighed kan underrette den anden om væsentlige ændringer i dens lovgivning, som kan påvirke denne parts forpligtelser i henhold til denne aftale.
     
ARTICLE 3
 
Artikel 3
DEFINITIONS
 
Definitioner
     
1. In this Agreement:
 
1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:
(a)
“Guernsey” means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;
 
(a)
”Guernsey” betyder Guernsey, Alderney og Herm, herunder det territorialfarvand, som grænser op til disse øer, i overensstemmelse med folkeretten;
(b)
“Denmark” means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
 
(b)
”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;
(c)
“company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 
(c)
”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
(d)
“competent authority” means, in the case of Guernsey, the Administrator of Income Tax or his delegate and in the case of Denmark, the Minister for Taxation or his authorized representative;
 
(d)
”kompetent myndighed” betyder, i Guernsey, the Administrator of Income Tax eller dennes delegerede, og i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
(e)
“criminal laws” means all criminal laws designated as such under domestic law, irrespective of whether such are contained in the tax laws, the criminal code or other statutes;
 
(e)
”straffelovgivning” betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov;
(f)
“criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal law of the requesting Party;
 
(f)
”skattestraffesager” betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, såvel før som efter denne aftales ikrafttræden, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning;
(g)
“information gathering measures” means laws and administrative or judicial procedures enabling a requested Party to obtain and provide the information requested;
 
(g)
”foranstaltninger til indhentning af oplysninger” betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis, der sætter en anmodet part i stand til at indhente og yde de anmodede oplysninger, der anmodes om;
(h)
“information” means any fact, statement, document or record in whatever form;
 
(h)
”oplysning” betyder enhver omstændighed, meddelelse, dokument eller protokol uanset form;
(i)
“person” means a natural person, a company or any other body or group of persons;
 
(i)
”person” betyder en fysisk person, et selskab eller enhver anden sammenslutning af personer;
(j)
“publicly traded company” means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by the public” if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 
(j)
”selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel” betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges af ”almenheden”, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
(k)
“principal class of shares” means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
 
(k)
”vigtigste aktieklasse” betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;
(l)
“public collective investment scheme” means any scheme or fund, in which the purchase, sale or redemption of shares or other interests is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
 
(l)
”offentlig ordning til kollektiv investering” betyder en ordning eller en forening, i hvilken køb, salg eller indløsning af aktier eller andre rettigheder ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;
(m)
“recognised stock exchange” means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;
 
(m)
”anerkendt fondsbørs” betyder sådan børs, som parternes kompetente myndigheder er blevet enige om;
(n)
“requested Party” means the Party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;
 
(n)
”anmodede part” betyder den part i denne aftale, som er anmodet om at videregive oplysninger eller har videregivet oplysninger efter anmodning;
(o)
“requesting Party” means the Party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested Party;
 
(o)
”anmodende part” betyder den part i denne aftale, som anmoder om at modtage oplysninger eller har modtaget oplysninger;
(p)
“tax” means any tax covered by this Agreement.
 
(p)
”skat” betyder enhver skat, der er omfattet af denne aftale.
     
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
 
2. Ved en parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.
     
ARTICLE 4
 
Artikel 4
EXCHANGE OF INFORMATION UPON REQUEST
 
Udveksling af oplysninger efter anmodning
     
1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if it had occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.
 
1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den anmodede part behøver oplysningerne til formål for sin egen beskatning, eller om adfærden, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis den var udøvet på den anmodede parts område. Den anmodende parts kompetente myndighed skal alene anmode om oplysninger efter denne artikel, hvis den er ude af stand til at fremskaffe de oplysninger, der anmodes om, ved andre midler, undtagen hvis brugen af sådanne midler ville give anledning til uforholdsmæssige vanskeligheder.
     
2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.
 
2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal den anmodede part efter sit eget skøn bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som er nødvendige for at videregive oplysningerne til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.
     
3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.
 
3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.
     
4. Each Party shall ensure that it has the authority, subject to the terms of Article 1, to obtain and provide, through its competent authority and upon request:
 
4. Hver part skal sikre, at den har hjemmel til, under de vilkår der er nævnt i artikel 1, at indhente og videresende, gennem sin kompetente myndighed og efter anmodning:
(a)
information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
 
(a)
oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter;
(b)
(i)
information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, foundations and other persons, including in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;
 
(b)
(i)
information vedrørende det retmæssige ejerskab af selskaber, interessentskaber, fonde og andre personer, herunder i tilfælde af ordninger til kollektiv investering, oplysninger om aktier, enheder og andre andele;
 
(ii)
in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.
   
(ii)
i tilfælde af trusts, oplysninger om stiftere, forvaltere, tilsynsførende og berettigede; i tilfælde af fonde, oplysninger om stiftere, medlemmer af fondsbestyrelser og berettigede.
Provided that this Agreement does not create an obligation for a Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes, unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.
 
Under forudsætning af, at denne aftale ikke medfører en forpligtelse for en part til at indhente og videregive oplysninger om ejerskab for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige ordninger til kollektiv investering, medmindre sådanne oplysninger kan indhentes uden at medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
     
5. Any request for information shall be formulated with the greatest detail possible and shall specify in writing:
 
5. Enhver anmodning om oplysninger skal være skriftlig og udformet så udførligt som muligt med oplysninger om:
(a)
the identity of the person under examination or investigation;
 
(a)
identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;
(b)
the period for which the information is requested;
 
(b)
perioden, som der anmodes om oplysninger for;
(c)
the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;
 
(c)
karakteren af de oplysninger, der anmodes om, og den form, i hvilken den anmodende part fortrækker at modtage dem;
(d)
the tax purpose for which the information is sought;
 
(d)
det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges;
(e)
the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;
 
(e)
begrundelsen for antagelsen om, at de oplysninger, der anmodes om, forudses at være relevante for den anmodende parts skatteadministration og håndhævelse, for så vidt angår den person, der er identificeret i dette stykkes litra a;
(f)
grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession of, or obtainable by, a person within the jurisdiction of the requested Party;
 
(f)
grunde til at antage, at de oplysninger, der anmodes om, besiddes hos den anmodede part eller besiddes hos eller kan indhentes af en person inden for den anmodede parts jurisdiktion;
(g)
to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;
 
(g)
i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde eller have kontrol over de oplysninger, der anmodes om;
(h)
a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
 
(h)
en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndighed være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;
(i)
a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where that would give rise to disproportionate difficulty.
 
(i)
en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.
     
6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request of the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party as soon as possible.
 
6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal bekræfte modtagelsen af anmodningen fra den anmodende parts kompetente myndighed og skal søge på bedst mulige måde at videresende de oplysninger, der anmodes om, til den anmodende part så hurtigt som muligt.
     
ARTICLE 5
 
Artikel 5
TAX EXAMINATIONS ABROAD
 
Skatteundersøgelser i udlandet
     
1. With reasonable notice the requesting Party may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.
 
1. Med rimeligt varsel kan den anmodende part anmode om, at den anmodede part tillader repræsentanter for den anmodende parts kompetente myndighed at rejse ind i den anmodede parts område, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte fysiske personer eller andre berørte personer. Den anmodende parts kompetente myndighed skal underrette den anmodede parts kompetente myndighed om tid og sted for det planlagte møde med de pågældende fysiske personer.
     
2. At the request of the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party may permit representatives of the competent authority of the requesting Party to attend a tax examination in the territory of the requested Party.
 
2. Efter anmodning fra den anmodende parts kompetente myndighed kan den anmodede parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den anmodende parts kompetente myndighed er til stede ved en skatteundersøgelse på den anmodede parts område.
     
3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested Party conducting the examination.
 
3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den anmodede parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anmodende parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er bemyndiget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den anmodede part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den anmodede part, der udfører undersøgelsen.
     
ARTICLE 6
 
Artikel 6
POSSIBILITY OF DECLINING A REQUEST
 
Mulighed for at afslå en anmodning
     
1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 
1. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand:
(a)
where the request is not made in conformity with this Agreement;
 
(a)
hvis anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale;
(b)
where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 
(b)
hvis den anmodende part ikke har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens eget område til at indhente oplysningerne, undtagen hvor brugen af sådanne muligheder ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder; eller
(c)
where the disclosure of the information requested would be contrary to public policy (“ordre public”).
 
(c)
hvis meddelelse af de oplysninger, der anmodes om, ville være i strid med almene hensyn (”ordre public”).
     
2. This Agreement shall not impose upon a requested Party any obligation to provide items subject to legal privilege, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 4, paragraph 4, shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.
 
2. Denne aftale pålægger ikke en anmodet part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der omfattes af juridisk professionsprivilegium eller nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, forudsat at oplysninger som beskrevet i artikel 4, stykke 4, ikke alene af den grund skal behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode.
     
3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.
 
3. En anmodning om oplysninger skal ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.
     
4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party the competent authority of the requesting Party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.
 
4. Den anmodede part har ikke pligt til at indhente og videregive oplysninger, som den anmodende parts kompetente myndighed ikke ville være i stand til at indhente efter dens lovgivning eller normale forvaltningspraksis, hvis de oplysninger, der anmodes om, havde været inden for den anmodende parts jurisdiktion.
     
5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested Party as compared with a national or citizen of the requesting Party in the same circumstances.
 
5. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger eller borger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller borger i den anmodende part under samme omstændigheder.
     
ARTICLE 7
 
Artikel 7
CONFIDENTIALITY
 
Tavshedspligt
     
1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.
 
1. Enhver oplysning, som er videregivet og modtaget af parternes kompetente myndigheder, skal holdes hemmelig.
     
2. Such information shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the purposes specified in Article 1, and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.
 
2. Sådanne oplysninger må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med formål som nævnt i artikel 1, og de må kun benyttes af sådanne personer eller myndigheder til sådanne formål, herunder klageafgørelser. Til disse formål må oplysningerne meddeles under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.
     
3. Such information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested Party.
 
3. Sådanne oplysninger må ikke bruges til andre formål end formål som nævnt i artikel 1 uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodede parts kompetente myndighed.
     
4. Information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.
 
4. Oplysninger, som er videregivet til en anmodende part efter denne aftale, må ikke meddeles til nogen anden jurisdiktion.
     
ARTICLE 8
 
Artikel 8
COSTS
 
Omkostninger
     
Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.
 
Medmindre parternes kompetente myndigheder aftaler andet, skal almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, bæres af den anmodede part, og ekstraordinære omkostninger, der er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder omkostninger til at engagere udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) bæres af den anmodende part. De respektive kompetente myndigheder skal fra tid til anden konsultere hinanden om denne artikel, og i særdeleshed skal den anmodede parts kompetente myndighed konsultere den anmodende parts kompetente myndighed på forhånd, hvis omkostningerne ved at videregive oplysninger med hensyn til en særlig anmodning kan forventes at være væsentlige.
     
ARTICLE 9
 
Artikel 9
LANGUAGE
 
Sprog
     
Requests for assistance and responses thereto shall be drawn up in English.
 
Anmodninger om bistand og svar herpå skal affattes på engelsk.
     
ARTICLE 10
 
Artikel 10
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURES
 
Gensidige aftaleprocedurer
     
1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall use their best efforts to resolve the matter by mutual agreement.
 
1. Hvis der opstår vanskeligheder eller tvivl mellem parterne om gennemførelsen eller fortolkningen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder bestræbe sig på at løse sagen ved gensidig aftale.
     
2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 4, 5 and 8.
 
2. I tillæg til de aftaler, der refereres til i stykke 1, kan parternes kompetente myndigheder gensidigt aftale de fremgangsmåder, som skal anvendes efter artikel 4, 5 og 8.
     
3. Formal communications, including requests for information, made in connection with or pursuant to the provisions of the Agreements entered into will be in writing directly to the competent authority of the other Party at such address as may be notified by one Party to the other from time to time. Any subsequent communications regarding requests for information will be either in writing or verbally, whichever is most practical, between the earlier mentioned competent authorities or their authorised representatives.
 
3. Formelle henvendelser, herunder anmodninger om oplysninger, der fremsættes i forbindelse med eller i forlængelse af bestemmelser i de indgåede aftaler, sker skriftligt direkte til den kompetente myndighed i den anden part på den adresse, som hver part fra tid til anden underretter den anden part om. Alle efterfølgende henvendelser i forbindelse med anmodninger om oplysninger skal ske enten skriftligt eller mundtligt, alt efter hvad der er mest hensigtsmæssigt, mellem de tidligere nævnte kompetente myndigheder eller deres befuldmægtigede stedfortrædere.
     
ARTICLE 11
 
Artikel 11
ENTRY INTO FORCE
 
Ikrafttræden
     
This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect:
 
Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de fremgangsmåder, som er påkrævet efter dens lovgivning, er overholdt. Aftalen har virkning:
(a)
for criminal tax matters on that date; and
 
(a)
for skattestraffesager fra og med denne dag; og
(b)
for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force or, where there is no tax year, all charges to tax arising on or after that date.
 
(b)
for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, fra og med den dag, men kun for skatteår, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvori denne aftale er trådt i kraft, eller, hvis der ikke er noget skatteår, på skattekrav, som opstår på eller efter denne dag.
     
ARTICLE 12
 
Artikel 12
TERMINATION
 
Opsigelse
     
1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party.
 
1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af parterne.
     
2. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the three months period. All requests received up to the effective date of termination will be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.
 
2. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst tre måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af tremåneders perioden. Alle anmodninger, der er modtaget indtil den dag, hvor opsigelsen får virkning, behandles i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.
     
3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 7 with respect to any information obtained under this Agreement.
 
2. Hvis aftalen opsiges, forbliver parterne bundet af bestemmelserne i artikel 7 med hensyn til enhver oplysning, der er modtaget efter denne aftale.
     
     
     
In witness whereof the undersigned being duly authorised in that behalf by the respective Parties, have signed the Agreement.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede i denne egenskab af de respektive parter, underskrevet aftalen.
     
Done at Helsinki, this 28th day of October 2008, in duplicate in the English language.
 
Udfærdiget i Helsinki, den 28. oktober 2008, i to eksemplarer på engelsk.
     
FOR DENMARK
 
For Danmark:
Lars Løkke Rasmussen
 
Lars Løkke Rasmussen
     
FOR THE STATES OF GUERNSEY
 
For Guernsey-staterne:
Lyndon Trott
 
Lyndon Trott
     
     
Aftalen trådte i medfør af artikel 11 i kraft den 6. juni 2009.

Helsinki, den 16. juni 2009

Kristian Jensen

/ Lars Løkke Rasmussen