Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, lov om regionale faglige kulturmiljøråd, lov om planlægning og lov om påligningen af indkomstskat til staten

(Styrkelse af kulturmiljøindsatsen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november 1997, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, indsættes i nr. 6 efter »bevaringsværdige«: », jf. § 19« og i nr. 7 efter »§ 17«: »og § 19«.

2. Efter § 18 indsættes i kapitel 5:

»§ 19. Miljø- og energiministeren kan træffe beslutning om, at en bygning, som ikke er omfattet af § 17, er bevaringsværdig.

Stk. 2. § 6, stk. 1, 2 og 4, og § 7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fra det tidspunkt, den i § 6, stk. 1, nævnte underretning er kommet frem, må der ikke uden tilladelse fra miljø- og energiministeren foretages nedrivning, ombygning eller på anden måde ændring af bygningens ydre.

§ 19 a. § 18 finder tilsvarende anvendelse for bevaringsværdige bygninger, der er udpeget af ministeren efter § 19.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan miljø- og energiministeren i særlige tilfælde beslutte, at ejeren af en bevaringsværdig bygning ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse må nedrive, ombygge eller på anden måde ændre bygningens ydre. Planlovens § 49 finder tilsvarende anvendelse i disse tilfælde.

§ 19 b. Miljø- og energiministeren og kommunalbestyrelsen kan ophæve en beslutning efter § 19.

Stk. 2. De i § 6, stk. 1, nævnte underrettes om ophævelsen.«

3. Efter § 21 indsættes:

»§ 21 a. Miljø- og energiministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal udpege bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen, jf. § 17.«

4. I § 34, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »§ 18, stk. 1,«: »§ 19, stk. 3,«.

5. I § 34, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 2

I lov nr. 429 af 10. juni 1997 om regionale faglige kulturmiljøråd foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, ændres »7-9 medlemmer« til: »højst 9 medlemmer«.

2. I § 4, stk. 2, indsættes efter »museumsrådet«: »,1 medlem af Akademiraadet«.

3. § 4, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»De 8 udpegede medlemmer kan for at opnå dette supplere sig med 1 medlem.«

4. I § 5, stk. 1, indsættes efter »amtsrådet«: », Hovedstadens Udviklingsråd«.

5. I § 5 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Det regionale faglige kulturmiljøråd kan afgive indstilling til miljø- og energiministeren om udpegning af en bygning som bevaringsværdig, jf. § 19, stk. 1, i lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.«

§ 3

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 518 af 11. juni 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 20, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »sagen«: », herunder det regionale faglige kulturmiljøråd« .

2. I § 23 a, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »berøres«: », samt til det regionale faglige kulturmiljøråd «.

3. I § 25 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Forslag til kommuneplaner og lokalplaner, der omfatter områder med kulturmiljøinteresser, skal samtidig med offentliggørelsen sendes til det regionale faglige kulturmiljøråd.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 339 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 15 K, stk. 1, affattes således:

»For bygninger, der er undergivet fredning i henhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, kan der foretages fradrag for de faktiske driftsudgifter vedrørende ejendommen. Ophæves fredningen for en bygning, kan der foretages fradrag for sådanne udgifter afholdt i resten af det indkomstår, hvori fredningen er ophævet, og i de 5 efterfølgende indkomstår, jf. dog stk. 3. For vedligeholdelsesudgifter kan der kun foretages fradrag efter 2. pkt., i det omfang udgifterne vedrører bygningens ydre fremtræden (klimaskærmen). 1-3. pkt. gælder ikke for fredede ejerlejligheder. For ejere af en udlejningsejendom omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, stk. 1, nr. 6-8, gælder dog § 15 J, stk. 3 og 4.«

2. I § 15 K indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. I det omfang ejeren af en hidtil fredet bygning forud for ophævelsen af fredningen har kunnet fratrække istandsættelsesudgifter, kan ejeren efter ophævelsen af fredningen fortsat fratrække sådanne udgifter, som er afholdt inden ophævelsen af fredningen. Ejeren kan desuden efter ophævelsen af fredningen foretage fradrag for istandsættelsesudgifter vedrørende bygningens ydre fremtræden (klimaskærmen) ved indkomstopgørelsen for resten af det indkomstår, hvori fredningen er ophævet, og de efterfølgende 5 indkomstår.

Stk. 3. Det er en betingelse for fradrag efter stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., at bygningen er udpeget som bevaringsværdig, jf. lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer § 19.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 4.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Auken