Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Lov om røgfri miljøer. Adgangsforhold til en pub, hvor ejeren havde tilladt rygning. Strakspåbud ved overtrædelse af forbud

Resumé

Adgangsforhold til en pub, hvor ejeren havde tilladt rygning. Strakspåbud ved overtrædelse af forbud.

Ved tilsynsbesøg konstaterede Arbejdstilsynet, at der blev røget indendørs, og at pubbens serveringsareal var over 40 m².

Virksomheden havde ansatte.

Pubben, som lå i et center/en arkade, serverede mad i arkaden uden for pubben. Der var rygeforbud i arkaden, men ejeren af pubben havde tilladt, at der måtte ryges i pubben.

Pubbens ejer oplyste, at pubben og arkaden var 2 forskellige juridiske enheder, og at pubben var under 40 m².

Klager fandt, at det ikke var rimeligt af Arbejdstilsynet at meddele et strakspåbud, fordi Arbejdstilsynet havde baseret sin afgørelse på forkerte faktiske omstændigheder.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviste sagen, fordi nævnet på grundlag af sagens faktiske oplysninger ikke kunne tage stilling til, om forholdene var således, at ejeren af pubben kunne tillade rygning.

Nævnet fandt dog, at en overtrædelse af et forbud mod rygning i givet fald ikke kan give anden reaktion end et strakspåbud.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 26. august 2008 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 10. januar 2008, hvor virksomheden blev påbudt straks at sikre, at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen ud over i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for en person ad gangen, rygerum eller rygekabiner, såfremt arbejdsgiveren har tilladt rygning i disse rum.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser sagen til Arbejdstilsynet med henblik på nærmere beskrivelse af de faktiske forhold.

Det betyder, at Arbejdstilsynets afgørelse af den 10. januar 2008 falder bort, og at Arbejdstilsynet skal undersøge sagen yderligere inden der træffes en ny afgørelse.

Arbejdsmiljøklagenævnet hjemviser således sagen, men ændrer Arbejdstilsynets afgørelse af 10. januar 2008.

B E G R U N D E L S E

Arbejdstilsynets påbud om rygeforbud

Ved tilsynsbesøg den 7. januar 2008 konstaterede Arbejdstilsynet, at der blev røget indendørs, og at pubbens serveringsareal i pubben og i arkaden samlet set er over 40 m².

Ifølge CVR-registret har virksomheden 2-4 ansatte.

Der er tale om en pub, som ligger i et center/en arkade. Pubben har servering af mad. Maden serveres i arkaden uden for pubben Der er rygeforbud i arkaden, men ejeren af pubben har tilladt, at der ryges i pubben.

De mener, at pubben og arkaden er 2 forskellige juridiske enheder, og at pubben er under 40 m².

De finder det ikke rimeligt, at der er tale om et strakspåbud, fordi Arbejdstilsynet baserer sin afgørelse på forkerte faktiske omstændigheder.

Lov om røgfri miljøer finder bl.a. anvendelse på arbejdspladser og serveringssteder.

I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser. Det fremgår af lovens § 4.

Til hovedreglen findes undtagelser både for så vidt angår arbejdspladser og serveringssteder. Undtagelserne vedr. arbejdspladser findes i lovens § 6, stk. 2 og stk. 3 og undtagelserne vedrørende serveringssteder findes i lovens § 21, stk. 3 og § 22, stk. 1.

Arbejdstilsynet har i begrundelsen for påbudet af den 10. januar 2008 henvist til, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser og henvist til lovens § 6. Dvs. om forhold, der angår arbejdspladser.

I pubben er der både tale om arbejdspladser og serveringssted. Det fremgår af bemærkninger til § 21, stk. 1, at når serveringssteder samtidig er arbejdspladser, er arbejdspladserne – på de områder, der ikke er beregnet for gæster - omfattet af reglerne om rygning på arbejdspladser, jf. § 6. Dvs. at den ansatte på et serveringssted, hvor det er tilladt for gæsterne at ryge, ikke må ryge i de lokaler, hvor gæsterne ikke kommer, medmindre en af undtagelserne i § 6, stk. 2 eller 3 er opfyldt.

Arbejdstilsynet har ikke beskrevet, at man antraf medarbejdere, der røg i lokaler, hvor gæsterne ikke må komme.

Arbejdstilsynet har i udtalelsen til Arbejdsmiljøklagenævnet henvist til, at Arbejdstilsynet havde grundlag for påbudet i lovens § 21, stk. 1. Det fremgår af den bestemmelse, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på serveringssteder.

Imidlertid kan det være tilladt at ryge indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder,

1) der har alkoholbevilling,

2) hvor der ikke serveres egentlig mad,

3) hvor serveringsarealet er under 40 m2, og

4) hvor der er borde og stole på serveringsarealet.

Det fremgår af lovens § 22, stk. 1.

Arbejdstilsynet henholder sig til, at der serveres mad, og at pubben alene af den grund ikke er omfattet af undtagelsen i § 22, stk. 1.

De har i den forbindelse oplyst, at maden alene serveres på et til pubben tilstødende areal, som pubben har lov til at benytte, men som juridisk ikke hører til selve lejemålet. Det er ikke tilladt at ryge på det areal, hvor der serveres mad, fordi der er rygeforbud i arkaden.

I lovforslaget er omtalt, at det er tilladt at ryge uden for serveringsstedet, dvs. udendørs. Der er ikke direkte taget stilling til den problemstilling, som De har rejst, men bestemmelsen i § 22, stk. 2 beskriver en situation, der kan ligne. Det er i den bestemmelse anført, at små værtshuse og udskænkningssteder, der befinder sig under samme tag som et andet serveringssted, er omfattet af undtagelsen i stk. 1, hvis der er selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det for publikum fremstår som et selvstændigt værtshus.

Dvs. at et værtshus/krostue o. lign., der fremstår som en selvstændig enhed med egen indgang fra gaden, og således adskiller sig fra f.eks. et tilstødende selskabslokale, kan benytte undtagelsen i § 22, stk. 1, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Arbejdstilsynet har hverken medsendt billeder, tegninger eller beskrivelse af pubben og de tilstødende lokaliteter. Det kan derfor ikke med sikkerhed slås fast, om pubben kan anvende undtagelsen i lovens § 22, stk. 1.

Det fremgår af bemærkningerne til loven, at baren og området bag ved denne, garderober, trapper, toiletter og lignende faciliteter for gæsterne ikke medregnes til serveringsarealet. Det samme gælder køkkenfaciliteter, personalerum, personaletoiletter, lagerlokaler og lignende

Da Arbejdstilsynet endvidere ikke har gjort rede for pubbens areal, og har benyttet en forkert hjemmel i forhold til de faktiske oplysninger, hjemvises sagen til ny behandling og afgørelse.

Arbejdstilsynets strakspåbud

Det er ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af loven. Det fremgår af § 4 i lov om røgfri miljøer.

Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 79 a, stk. 1.

Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet. Det fremgår af lovens § 79 a, stk. 3.

Arbejdstilsynet har ikke begrundet afgørelsen om, at det i dette tilfælde var nødvendigt med et strakspåbud. Der henvises i den forbindelse til forvaltningslovens § 22 og § 24, stk. 1 og stk. 2.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at formuleringen i § 4 i lov om røgfri miljøer om, at det ikke er tilladt at ryge indendørs, ikke kan give anledning til anden reaktion, end et strakspåbud, fordi et påbud med frist vil betyde, at det i en periode bliver tilladt at ryge selvom loven bestemmer det modsatte.

Formuleringen i lovens § 79 a stk. 1 og stk. 3 bestyrker opfattelsen af, at der kan gives strakspåbud.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

§ 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, § 4, § 6, § 21 og § 22 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 79 a, stk. 1 og stk. 3 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 22 samt § 24, stk. 1 og stk. 2 i forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet samt Deres breve af 13. april 2008 og 2. juni 2008 samt oplysninger fra CVR-registret pr. 7. juli 2008.

På klagenævnets vegne

Kopi til

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, Postboks 1228, 0900 København C J.nr

[Adressat udeladt]

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Regler

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 1

Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 2. Loven finder anvendelse på

1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg,

2)

3)

4)

5)

6) serveringssteder.

Stk. 2.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3

Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Kapitel 5

Serveringssteder

§ 21. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, jf. § 4.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Stk. 4. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

§ 22. Det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder,

1) der har alkoholbevilling,

2) hvor der ikke serveres egentlig mad,

3) hvor serveringsarealet er under 40 m2, og

4) hvor der er borde og stole på serveringsarealet.

Stk. 2. Små værtshuse og udskænkningssteder, der befinder sig under samme tag som et andet serveringssted, er omfattet af stk. 1, hvis der er selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det for publikum fremstår som et selvstændigt værtshus.

Kapitel 6

Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 76 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.

Forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007

Kapitel 6

Begrundelse m.v.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. …