Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Bekendtgørelsens område og definitioner
  Kapitel 2Indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg, der etableres efter den 30. september 2001
  Kapitel 3Indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg, der er etableret før den 1. oktober 2001
  Kapitel 4Påbud og forbud
  Kapitel 5Transportørens forpligtelser
  Kapitel 6Forskellige bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg1)

 

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 1-3, 5 og 7, § 19, stk. 5, § 29, stk. 1, § 35, stk. 2, og § 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998 som ændret ved lov nr. 369 af 2. juni 1999, lov nr. 370 af 2. juni 1999, lov nr. 447 af 31. maj 2000, lov nr. 475 af 7. juni 2001 og 479 af 7. juni 2001, fastsættes:

Kapitel 1

Bekendtgørelsens område og definitioner

Anvendelsesområde m.v.

§ 1. Til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fastsætter bekendtgørelsen regler for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg, jf. § 4, nr. 4.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter ikke benzin- og dieselsalgsanlæg, der er tilmeldt Oliebranchens Miljøpulje.

§ 2. Ved afgørelser vedrørende godkendelsespligtig virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, skal reglerne i nærværende bekendtgørelse anses for mindstekrav for indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg.

§ 3. Ved afgørelser vedrørende spildevand efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal reglerne i nærværende bekendtgørelse anses for mindstekrav for afløbssystemer på benzin- og dieselsalgsanlæg.

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Alarm for lagtykkelse i en benzin- og olieudskiller: En alarm der udløses, når det udskilte lag af motorbrændstof har en tykkelse svarende til en given del af udskillerens opsamlingskapacitet.

2) Alarm for væskestand i en benzin- og olieudskiller: En alarm der udløses ved faldende væskestand i udskilleren.

3) Alarm for væskestand i en magasinbrønd: En alarm der udløses, hvis der i magasinbrønden er opstuvet motorbrændstof/afløbsvand.

4) Benzin- og dieselsalgsanlæg: Tanke med tilhørende rørsystemer og pumper, påfyldnings- og salgspladser, afløbssystemer m.v., hvorfra der sker detailsalg af motorbrændstof ved påfyldning af motorkøretøjer, herunder biler, lastbiler og motorcykler.

5) Benzin- og olieudskiller: En nedgravet beholder, der opsamler motorbrændstof i afløbsvand fra befæstede arealer.

6) Dobbeltvægget rør: Rørkonstruktion med to vægge, som er adskilt med et mellemrum.

7) Elektronisk overfyldningssikring: En elektronisk føler, der automatisk afbryder tankbilens påfyldning, når tanken er fuld.

8) Elektronisk pejleudstyr med lækagealarm: En elektronisk anordning, der kan give informationer om størrelsen af beholdningen af motorbrændstof i en tank på et givet tidspunkt, og som advarer i tilfælde af lækage af tankens indhold af motorbrændstof.

9) Højvandslukke: En anordning, placeret i en magasinbrønd, som lukker for afløbet fra magasinbrønden til en benzin- og olieudskiller, når tilstrømningen til magasinbrønden er større end afløbet, således at der sker opstuvning af motorbrændstof eller afløbsvand i magasinbrønden.

10) Kontraventil: En ventil, placeret i sugerør umiddelbart under eller integreret i udleveringsstanderen, således at tilbageløb af motorbrændstof til tank hindres.

11) Transportør: Den, der er ansvarlig for den fysiske leverance af motorbrændstof til et benzin- og dieselsalgsanlæg.

12) Line leak detector: En anordning, i forbindelse med trykrør i eller ved den pågældende pumpe, der afbryder pumpning eller reducerer pumpens udløb til minimalt flow i tilfælde af lækage på trykrøret.

13) Magasinbrønd: En nedgravet beholder, der ved større spild på påfyldningspladsen kan opsamle motorbrændstof, inden dette når frem til en benzin- og olieudskiller.

14) Mekanisk overfyldningssikring: En anordning i påfyldningsrøret eller i tanken, der lukker og dermed hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld.

15) Motorbrændstof: Benzin og dieselolie.

16) Påfyldningsplads: Et areal, hvor tankbiler parkeres under påfyldning af tanke med motorbrændstof.

17) Påfyldningsrør: Et rør, hvorigennem der sker påfyldning af tanke med motorbrændstof.

18) Påfyldningsstuds: Tilslutningsstedet for tankbilers påfyldningsslange.

19) Rørbrudsventil: En anordning placeret på et trykrør, således at trykrøret ved kraftig fysisk påvirkning knækker ved rørbrudsventilen og brudstedet afspærres.

20) Salgsplads: Det areal, hvor motorkøretøjer parkeres under påfyldning af motorbrændstof.

21) Sugerør: Rør, hvorigennem der ved sugning transporteres motorbrændstof fra tank til udleveringsstander.

22) Tankbrønd: Brønd, der giver adgang til en tanks mandehul.

23) Trykrør: Rør, hvorigennem der ved tryk sker transport af motorbrændstof fra tank til udleveringsstander.

24) Udleveringsstander: En installation, hvorfra motorkøretøjer påfyldes motorbrændstof.

25) Væskeførende rør: Rør, hvorigennem der transporteres motorbrændstof i væskeform.

Kapitel 2

Indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg, der etableres efter den 30. september 2001

Påfyldning af tanke

Indretning

 § 5. Påfyldningspladser skal være indrettet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for påfyldning af tanke med benzin, jf. Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Påfyldningsstudse placeres inden for konturen af den tætte belægning enten overjordisk eller i tæt grube med afløb til benzin- og olieudskiller.

Stk. 2. Tanke skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring.

Drift

 §  6. Et enkeltvægget påfyldningsrør må kun anvendes som påfyldningsrør, hvis det tæthedsprøves mindst hvert tiende år regnet fra etableringstidspunktet.

Oplagring i tanke

Indretning

§ 7. Tanke skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol af mellemrummet mellem væggene. Automatisk lækagekontrol skal have alarm for lækage på tanken. Ved anvendelse af manuel lækagekontrol skal tanken være tilsluttet måleudstyr, f.eks. et manometer, til overvågning af mellemrummet mellem de to tankvægge.

Stk. 2. Tanke skal indrettes med tankbrønd med tæt bund og med afløb til benzin- og olieudskiller. Pejlestuds, sugerør og trykrør skal tilsluttes vedkommende tank i tankbrønd.

Drift

 § 8. Ved anvendelse af manuel lækagekontrol, skal der mindst 1 gang ugentligt foretages lækagekontrol. Kontrollen foretages ved aflæsning af manometer eller lign. måleudstyr. Ved anvendelse af automatisk lækagekontrol med alarm for lækage, skal der mindst 1 gang årligt ske registrering af tankens tæthed ved kontrol af det system, der skal give advarsel i tilfælde af lækage, herunder funktionskontrol af lækagealarmen.

Udlevering af motorbrændstof fra tank til motorkøretøjer

Indretning

 § 9. Væskeførende rør fra tank til udleveringsstander skal være dobbeltvæggede med lækagekontrol. Automatisk lækagekontrol skal have alarm for lækage på røret.

Stk. 2. Væskeførende rør, jf. stk. 1, skal enten være sugerør monteret med kontraventil, jf. § 4, nr. 10, eller trykrør monteret med line leak detector og rørbrudsventil.

Stk. 3. Belægningen under udleveringsstandere og på salgspladser skal være tæt. Der må ikke kunne ske nedsivning af eventuelt spild af motorbrændstof til jorden.

Drift

 § 10. Der skal foretages lækagekontrol mindst 1 gang om ugen af det væskeførende rør, jf. § 9, stk. 1, hvis det er af manuel type. Kontrollen foretages ved visuel inspektion af rørender ved rørtilslutninger til tanke i tankbrønde. Hvis lækagekontrollen er automatisk med alarm for lækage, skal der mindst 1 gang årligt ske registrering af rørets tæthed ved kontrol af det system, der skal give advarsel i tilfælde af lækage, herunder funktionskontrol af lækagealarmen.

Afløbssystemer

Indretning

 § 11. Afløb fra påfyldningspladsen skal ske til en benzin- og olieudskiller via sandfang. Udskillersystemet, bestående af benzin- og olieudskiller samt eventuelt magasinbrønd, skal have en opsamlingskapacitet for motorbrændstof på mindst 1.000 l.

Stk. 2. En eventuel magasinbrønd, jf. stk. 1, skal indrettes med højvandslukke og alarm for væskestand.

Stk. 3. Afløb fra salgspladsen skal ske via sandfang til påfyldningspladsens eller anden benzin- og olieudskiller.

Stk. 4. Benzin- og olieudskillere, jf. stk. 1 og stk. 3, skal indrettes med alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Hvis udskillersystemet, jf. stk. 1, er uden magasinbrønd, skal lagtykkelsesalarmen dog senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet.

Stk. 5. Der må ikke tilføres afløbsvand fra vaskehaller eller vaskepladser for motorkøretøjer til benzin- og olieudskillere, jf. stk. 1 og stk. 3.

    Stk 6. Det samlede afløbssystem fra påfyldningsplads og salgsplads til og med den pågældende benzin- og olieudskiller skal tæthedsprøves inden ibrugtagning i overensstemmelse med norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Hvis der konstateres lækage, skal afløbssystemet renoveres, så det ved en ny tæthedsprøvning og inden ibrugtagning viser sig at være tæt.

Drift

 § 12. Benzin- og olieudskillere skal tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller. Hvis udskillersystemet modtager afløbsvand fra påfyldningspladsen og tillige er uden magasinbrønd, skal benzin- og olieudskillere dog tømmes, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller.

Stk. 2. Alarmer i benzin- og olieudskillere og i magasinbrønde skal funktionsprøves hvert år.

Stk. 3. Mindst en gang årligt skal sandfang, magasinbrønde og benzin- og olieudskillere inspiceres og renses for eventuelt indhold af slam og andre urenheder.

Kapitel 3

Indretning og drift af benzin- og dieselsalgsanlæg, der er etableret før den 1. oktober 2001

Indretning

 § 13. Senest fra den 31. december 2004, dog først fra den 31. december 2007 for benzin- og dieselsalgsanlæg med et samlet salg af benzin i 2003 på ikke over 500 m3 og et samlet salg af dieselolie på ikke over 300 m3, skal benzin- og dieselsalgsanlæg opfylde følgende krav:

1) Alle væskeførende rør af stål, som ikke er galvaniserede, udskiftes.

2) Sugerør skal være monteret med kontraventil, jf. § 4, nr. 10. Eventuelle andre ventiler i sugerør som forhindrer tilbageløb af motorbrændstof til tanken placeret andetsteds i sugerøret end hvad der fremgår af § 4, nr. 10, skal sættes ud af funktion eller afmonteres.

3) Alle tanke skal have elektronisk eller mekanisk overfyldningssikring.

4) Alle tanke skal enten opfylde kravene i kapitel 2 eller have etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm.

5) Alle benzin-og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads, skal efter den 1. januar 2000 være tæthedsprøvet i overensstemmelse med norm for tæthed af afløbssystemer, DS 455, eller tilsvarende norm. Hvis der konstateres lækage, skal benzin- og olieudskilleren straks enten renoveres, så den ved en ny tæthedsprøvning viser sig at være tæt, eller udskiftes med en ny udskiller. Hvis en benzin- og olieudskiller ikke kan tæthedsprøves i henhold til DS 455 eller tilsvarende norm, skal rørsystemet inddrages i tæthedsprøvningen, eller udskilleren skal udskiftes med en ny udskiller.

6) Alle benzin- og olieudskillere, som modtager afløbsvand fra påfyldningsplads eller salgsplads, skal have påmonteret alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 70 % af udskillerens opsamlingskapacitet. Er systemet uden magasinbrønd og tillige modtager afløbsvand fra påfyldningspladsen, skal lagtykkelsesalarmen senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 30 % af benzin- og olieudskillerens opsamlingskapacitet. Kravet om etablering af alarmer for væskestand og lagtykkelse gælder ikke for benzin- og olieudskillere, der modtager afløbsvand fra vaskehaller eller vaskepladser for motorkøretøjer.

7) Belægningen under eksisterende udleveringsstandere skal opfylde kravene i § 9, stk. 3.

Stk. 2. Senest 4 uger efter gennemførelsen af samtlige af de i stk. 1 nævnte foranstaltninger gives skriftlig meddelelse herom til tilsynsmyndigheden. Hvis et benzin- og dieselsalgsanlæg på tidspunktet for nærværende bekendtgørelses ikrafttræden opfylder samtlige krav i stk. 1, gives skriftlig meddelelse herom til tilsynsmyndigheden senest den 31. december 2004, dog senest den 31. december 2007 for benzin- og dieselsalgsanlæg med et samlet salg af benzin i 2003 på ikke over 500 m3 og et samlet salg af dieselolie på ikke over 300 m3.

§ 14. Ved udvidelse, udskiftning eller væsentlige ændringer af hele eller dele af benzin- og dieselsalgsanlæg efter den 30. september 2001, skal de udvidede, udskiftede eller ændrede dele opfylde kravene om indretning og drift i kap. 2.

Stk. 2. Ved udskiftning af benzin- og olieudskillere, jf. § 13, stk. 1, nr. 5, finder stk. 1 ikke anvendelse.

Drift

 § 15. Fra det tidspunkt et benzin- og dieselsalgsanlæg opfylder kravene i § 13, stk. 1, nr. 5 og 6, skal benzin- og olieudskillere drives i overensstemmelse med kravene i § 12.

Stk. 2. Fra det tidspunkt et benzin- og dieselsalgsanlæg har etableret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, jf. § 13, stk. 1, nr. 4, skal der mindst en gang om måneden føres et beholdningsregnskab for hver tank ved målinger med det elektroniske pejleudstyr samt målinger af påfyldte og udleverede mængder motorbrændstof. Hvis en tank er opdelt i flere sektioner føres regnskabet for hver sektion. Regnskabet skal indeholde følgende poster:

1) Resultat af målt indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabsperiodes start.

2) Påfyldt mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode.

3) Udleveret mængde motorbrændstof i den månedlige regnskabsperiode.

4) Beregnet indhold af motorbrændstof i tanken ved den månedlige regnskabsperiodes slutning: Mængden af målt motorbrændstof, jf. nr. 1, plus mængden af påfyldt motorbrændstof, jf. nr. 2, minus mængden af udleveret motorbrændstof, jf. nr. 3.

 1. Resultat af målt indhold af motorbrændstof ved den månedlige regnskabsperiodes slutning.
 2. Afvigelse mellem beregnet og målt indhold af motorbrændstof i tanken: Beregnet indhold af motorbrændstof, jf. nr. 4, minus indhold af målt motorbrændstof, jf. nr. 5.

Stk. 3. Enkeltvæggede påfyldningsrør må kun anvendes, hvis de er tæthedsprøvet senest den 31. december 2004, dog senest den 31. december 2007 for benzin- og dieselsalgsanlæg med et samlet salg af benzin i 2003 på ikke over 500 m3 og et samlet salg af dieselolie på ikke over 300 m3, og derefter mindst hvert tiende år.

Kapitel 4

Påbud og forbud

 § 16. Denne bekendtgørelse indskrænker ikke kommunalbestyrelsens adgang til at meddele påbud eller forbud efter lovens §§ 41 og 42.

Stk. 2. Påbud og forbud til forebyggelse af jord- og grundvandsforurening på benzinsalgsanlæg på virksomheder, der er omfattet af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Kapitel 5

Transportørens forpligtelser

 § 17. Ved påfyldning af tanke med motorbrændstof skal tankvognen være parkeret på en påfyldningsplads.

Stk. 2. Før påfyldning begyndes, skal transportøren ved kontrol af tankens indhold sikre, at der i tanken er plads til den påtænkte brændstofmængde. Transportøren skal endvidere sikre, at alle åbninger i tanken er lukket, f.eks. pejlestudsen.

Stk. 3. Hvis tanken har elektronisk overfyldningssikring, skal transportøren sikre, at tankvognens eventuelle stik er korrekt påmonteret det stationære stik ved den aktuelle påfyldningsstuds, før påfyldning begyndes.

Stk. 4. Transportøren skal overvåge tankbil og tankanlæg under påfyldning og straks afbryde påfyldningen, hvis der sker udslip af motorbrændstof.

Kapitel 6

Forskellige bestemmelser

Underretningspligt

 § 18. Resultaterne af egenkontrol, jf. § 8, § 10, § 11, stk. 6, § 12, stk. 2, § 13, stk. 1, nr. 5, og § 15, stk. 2, skal opbevares i mindst 5 år og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Stk. 2. Resultaterne af egenkontrol i henhold til § 6, § 12, stk. 3 og § 15, stk. 3, skal dog kun opbevares indtil næste egenkontrol og skal på forlangende forevises tilsynsmyndigheden.

Autoværkstedsbekendtgørelsen og olietanksbekendtgørelsen

 § 19. Bekendtgørelse nr. 922 af 5. december 1997 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (autoværkstedsbekendtgørelsen) § 12, stk. 2, finder ikke anvendelse for:

1) benzin- og dieselsalgsanlæg, der etableres efter den 30. september 2001, jf. kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse, og

2) benzin- og dieselsalgsanlæg, der er etableret før den 1. oktober 2001, og hvor belægninger på befæstede arealer er udskiftet efter den 30. september 2001, jf. nærværende bekendtgørelses § 14.

Stk. 2. Autoværkstedsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 4, finder ikke anvendelse for:

1) benzin- og dieselsalgsanlæg, der etableres efter den 30. september 2001, jf. kapitel 2 i nærværende bekendtgørelse, og

2) benzin- og dieselsalgsanlæg, der er etableret før den 1. oktober 2001, og som opfylder § 13, stk.1, nr. 5 og nr. 6 og § 15, stk. 1, i nærværende bekendtgørelse.

 § 20. For benzin- og dieselsalgsanlæg, der etableres efter den 30. september 2001, jf. kapitel 2, og for benzin- og dieselsalgsanlæg, der opfylder § 13, stk. 1, nr. 4, og § 15, stk. 2, finder § 20 i bekendtgørelse nr. 829 af 24. oktober 1999 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (olietanksbekendtgørelsen) ikke anvendelse.

Straf

 § 21. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 1. tilsidesætter reglerne i §§ 5, 7, 9, 11, 13 eller 14,
 2. tilsidesætter reglerne i §§ 6, 8, 10, 12 eller 15,

3) tilsidesætter sine pligter i henhold til §§ 17 og 18.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på miljø eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse m.v.

 § 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2001.

 § 23. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på afgørelser om godkendelsespligtig virksomhed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, når ansøgning om godkendelse er indgivet før den 1. juli 2001.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på afgørelser vedrørende spildevand efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, når ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand er indgivet før den 1. juli 2001.

Miljø- og Energiministeriet, den 9. juni 2001

Svend Auken

/Jesper Hermansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen er som udkast notificeret efter informationsproceduren i Rådets direktiv nr. 98/34/EF af 22. juni 1998 om informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter.