Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klageren klagede over, at bladet havde anbragt et citat med meget store typer fra en anden person ved siden af et billede af klager, så det virkede, som om det var klager, der havde udtalt den pågældende sætning. Klageren havde i relation til bladets efterfølgende beklagelse anført, at det med dennes overskrift alene kom til at fremstå som om, der var et eller andet, som klager var ked af, men det signalerede ikke, at bladet havde gjort noget uheldigt, som bladet beklagede.

Pressenævnet fandt, at placeringen af citatboksen med udsagnet "Den måling har redet mig som en mare lige siden" var egnet til at give indtryk af, at udsagnet hidrørte fra klager. Nævnet fandt, at bladet ved at anbringe citatboksen ud for billedet af klager havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin kritik. Da bladet efterfølgende havde bragt en artikel, hvori det blev præciseret, at klager ikke var ophavsmand til udsagnet og samtidig havde beklaget opsætningen af citatboksen, fandt nævnet uanset denne artikels overskrift ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 119/2001

Borgmester Kurt Nygaard, Holstebro kommune, har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Dagbladet Holstebro-Struer den 13. november 2001, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen med overskriften "Hård nedtur for Kurt Nygaard" fremgik det af en underrubrik, at

"Statistik: For fire år siden var opbakningen til Kurt Nygaard som borgmester stor. I dag er den reduceret til det halve, skal man tro meningsundersøgelse fra Jysk Analyseinstitut."

I artiklen hed det:

"Da Jysk Analyseinstitut for præcis fire år siden spurgte et udsnit af borgere i Holstebro Kommune om, hvilken borgmester de ville foretrække i kommunen, svarede 46 pct. Kurt Nygaard.

Dermed toppede Kurt Nygaard suverænt popularitetsbarometret. Hans nærmeste rival dengang var Venstres Jens Hvass. Han fik opbakning fra 30 pct., mens tidligere borgmester Anders Poulsen, der stillede op på den særlige Holstebro-liste, kun havde seks pct. af vælgerne bag sig.

Kurt Nygaards 46 pct. fra dengang står i skærende kontrast til Jysk Analyseinstituts måling for Dagbladet i sidste uge. Nu mener kun 23 pct., at Kurt Nygaard er at foretrække som borgmester her i kommunen. Med andre ord har byens førstemand de sidste fire år fået halveret sin opbakning blandt vælgerne ifølge Jysk Analyseinstituts undersøgelser.

Ikke direkte valg

Til gengæld peger 31 pct. på Venstres Arne Lægaard, men også De Radikales Lars Stampe er med 22 pct.´s tilslutning flot med i kapløbet. Hver femte ved ikke, hvem de foretrækker.

Nu hører det med til historien, at alle disse tal som nævnt bygger på meningsundersøgelser. Vælgerne er ikke på noget tidspunkt i stemmeboksen blevet spurgt om, hvem de vil foretrække som borgmester, for vi har ikke direkte borgmestervalg i Danmark

Samtidig har et par læsere gjort opmærksom på, at Jysk Analyseinstituts meningsmåling i november 1997 ikke var noget at råbe hurra for, når det gælder præcisionen. Socialdemokratiet blev dengang spået 36 pct. af stemmerne, men fik 44, men Venstre blev spået 36 pct., men fik 28.

Jørgen Haller, analytiker ved Jysk Analyseinstitut, forsøger ikke at bortforklare fejlskuddet i Holstebro i efteråret 1997:

Sådan er det nogle gang, når man laver meningsmålinger . Sidste gang i Holstebro var der nogle ting i det politiske billede, som gjorde, at da folk først stod i stemmeboksen, så stemte de anderledes, end de på forhånd havde sagt, de ville. Den måling har redet mig som en mare lige siden, for hver gang, jeg er til seminar eller noget, hvis der er nogen, der vil kaste smuds efter mig eller Jysk Analyseinstitut, så siger de: Hvordan var det nu, det gik i Holstebro, griner Jørgen Haller.

Som dog har et enkelt es i ærmet:

- Ved sidste folketingsvalg lavede vi den prognose, der kom

allertættest på det endelige resultat ."

Artiklen var ledsaget af et billede af borgmester Kurt Nygaard, hvortil der øverst til højre var knyttet følgende tekst:

" Kurt Nygaard skal håbe på, at den meningsmåling, Jysk Analyseinstitut har foretaget i Holstebro, skyder helt forbi målet."

Endvidere var der med fede typer anbragt følgende citat ud for klager på billedet:

"Den måling har redet mig som en mare lige siden"

Den 15. november 2001 bragte bladet en artikel med overskriften " Nygaard ked af citatboks", hvoraf det fremgik, at

"Holstebro Kommunes borgmester Kurt Nygaard har henvendt sig til Dagbladet angående opsætningen af en artikel i avisen tirsdag den 13. november.

Artiklen, der har overskriften "Hård nedtur for Kurt Nygaard" handler om meningsmålingen fra Jysk Analyseinstitut, er ledsaget af en citatboks med teksten "Den måling har redet mig som en mare lige siden".

Citatet er hentet fra artiklens tekst, og dets ophavsmand er Jørgen Haller, analytiker ved Jysk Analyseinstitut.

Kurt Nygaard bemærker, at citatboksen er placeret lige ved siden af et foto af borgmesteren, og Kurt Nygaard mener derfor, han fremstår som den, der har udtalt ordene.

Dagbladet skal understrege, at det på ingen måde har været hensigten med placeringen af citatboksen, og vi beklager, hvis opsætningen af artiklen har givet anledning til misforståelser."

Klageren har anført, at bladet har tilsidesat god presseskik ved at anbringe et citat med meget store typer fra en anden person ved siden af et billede af klager, så det virker, som om det er klager, der har udtalt den pågældende sætning. Klager har fået en række henvendelser fra borgere, der har spurgt til, hvordan han kan udtale sig på den måde. De har med bladets opsætning ikke været i tvivl om, at det må være klager, der har udtalt sig sådan.

Klageren har i den forbindelse anført, at anbringelsen af citatet skal ses i sammenhæng med, at bladets chefredaktør i meget lang tid har ført en personlig kampagne mod Holstebro kommune og klager som borgmester. Det er pressens opgave at være kritisk, men det skal ske på en fair måde. At tillægge klager udtalelser, som klager ikke har fremsat, er i strid med god presseskik.

Klageren har i relation til bladets beklagelse den 15. november 2001 anført, at det med dennes overskrift kommer til at fremstå som om, der er et eller andet, som klager er ked af. Det signalerer ikke, at bladet har gjort noget uheldigt, som bladet beklager. Klager vil gerne have Pressenævnets bedømmelse af, om et medie ikke skal udvise særlig agtpågivenhed, når det i længere tid har ført kampagne mod en kommune og en person. Enhver fejl i denne retning vil nærmest kun kunne opfattes som chikane. Såfremt der havde være tale om en almindelig, tilfældig artikel, var situationen en anden, men det er der jo ikke her. Det er et led i en målrettet indsats.

Klageren har endelig anført, at bladet først har bragt beklagelsen torsdag og ikke onsdag, da klager gjorde opmærksom på det. Beklagelsen fremstår i øvrigt slet ikke i det omfang, der svarer til den artikel, hvor fejlen er begået.

Bladet har oplyst, at klager i en telefonsamtale med journalist Ole Hansen den 14. november 2001 i en helt anden sammenhæng omtalte, at han var ked af opsætningen af den nu indklagede artikel. Det skete umiddelbart før deadline på onsdagsudgaven. Bladet havde derfor ingen mulighed for samme dag at tage stilling til klagers indvendinger mod citatboksens placering i artiklen.

Bladet har anført, at man ikke har videregivet "urigtige oplysninger" i artiklen den 13. november 2001. Klagers indvendinger går alene på citatboksens placering. Da det ikke kan udelukkes, at udtalelsen i citatboksen kan blive tillagt klager selv om det klart fremgår af artiklen, at ordene kommer fra analyseinstituttets leder Jørgen Haller valgte bladet den 15. november 2001 at beklage placeringen af citatboksen.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Ole Askvig.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet finder, at placeringen af citatboksen med udsagnet "Den måling har redet mig som en mare lige siden" er egnet til at give indtryk af, at udsagnet hidrører fra klager. Nævnet finder, at bladet ved at anbringe citatboksen ud for billedet af klager har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik.

Da bladet den 15. november 2001 har bragt en artikel, hvori det præciseres, at klager ikke er ophavsmand til udsagnet og samtidig har beklaget opsætningen af citatboksen, finder nævnet uanset denne artikels overskrift ikke grundlag for at pålægge bladet at offentliggøre nævnets kendelse.

Afsagt den 12. december 2001.