Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tilføjelse til tillægsbetænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 28. april 2009

Tilføjelse til tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter

(Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

1. Ændringsforslag

Enhedslistens medlem af udvalget har i tillægsbetænkningen stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget, der ønskes opretholdt. Økonomi- og erhvervsministeren har i tilføjelsen til tillægsbetænkning stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. marts 2009 og var til 1. behandling den 31. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 16. april 2009. Lovforslaget var til 2. behandling den 21. april 2009, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Erhvervsudvalget. Udvalget afgav tillægsbetænkning den 23. april 2009. Udvalget har efter afgivelse af tillægsbetænkning genoptaget behandlingen af lovforslaget.

Møder

Udvalget har efter afgivelse af tillægsbetænkning behandlet lovforslaget i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den genoptagede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af mindretallet i tillægsbetænkningen stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det af økonomi- og erhvervsministeren stillede ændringsforslag.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 3

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

2) Efter nr. 2 indsættes som nye numre:

»01. I § 8 indsættes efter stk. 6 somnyt stykke:

»Stk. 7. Såfremt der indgås aftale om aftalebaseret konvertering, jf. stk. 6, skal kreditinstituttet senest på den førstkommende ordinære generalforsamling træffe beslutning om at ophæve stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter.«

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 8-11.

02. I § 8, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 5-7« til: »stk. 5-8«.

03. I § 8, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.«

[Ændring af tidspunktet for, hvornår et kreditinstitut skal have ophævet eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter]

Bemærkninger

Til nr. 2

Bestemmelsen ændrer tidspunktet for, hvornår et kreditinstitut skal have ophævet eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter i forbindelse med indgåelse af aftale om indskud af hybrid kernekapital indeholdende mulighed for aftalebaseret konvertering, jf. stk. 6. Med forslaget skal et kreditinstitut i forbindelse med en aftale om aftalebaseret konvertering senest på den førstkommende ordinære generalforsamling eller i sparekasser på det førstkommende repræsentantskabsmøde træffe beslutning om at ophæve eventuelle stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter. Generalforsamlingens eller i sparekasser repræsentantskabets beslutning skal herefter registreres i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Såfremt generalforsamlingen eller i sparekasser repræsentantskabet ikke træffer beslutning om at ophæve stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter, falder den del af aftalen bort, der vedrører aftalebaseret konvertering. Konvertering kan endvidere ikke ske, før generalforsamlingen eller i sparekasser repræsentantskabet har truffet beslutning om at ophæve stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter.

Bestemmelsen er indsat af praktiske hensyn, idet flere danske kreditinstitutter allerede har afholdt den ordinære generalforsamling i indeværende år.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Jens Vibjerg V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Per Husted S Benny Engelbrecht S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming Bonne SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 176 efter afgivelse af tillægsbetænkning

Bilagsnr.

Titel

10
Tillægsbetænkning
11
Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren
12
Udkast til tilføjelse til tillægsbetænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 176 efter afgivelse af tillægsbetænkning

Spm.nr.
Titel
12
Spm., om ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål 10, hvor der er opgjort en statistisk beregning af statens ejerandel i kreditinstitutterne, vil oplyse, hvad statens ejerandel af samtlige institutter vil være ud fra de samme forudsætninger, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå