Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale mellem Danmark og Guernsey til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik

Den 28. oktober 2008 undertegnedes i Helsinki en aftale mellem Danmark og Guernsey-staterne til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik.

Aftalen har følgende ordlyd:

     
   
Oversættelse
     
AGREEMENT BETWEEN DENMARK AND THE STATES OF GUERNSEY FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO ENTERPRISES OPERATING SHIPS OR AIRCRAFT IN INTERNATIONAL TRAFFIC
 
Aftale mellem Danmark og Guernsey-staterne til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik
     
Denmark and the States of Guernsey (“the Parties”), desiring to conclude an agreement for the avoidance of double taxation with respect to enterprises operating ships or aircraft in international traffic,
 
Danmark og Guernsey-staterne (”parterne”), som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe eller fly i international trafik,
     
have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
ARTICLE 1
 
Artikel 1
DEFINITIONS
 
Definitioner
     
1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:
 
1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:
(a)
the term “Denmark” means the Kingdom of Denmark including any area outside the territorial sea of Denmark which in accordance with international law has been or may hereafter be designated under Danish laws as an area within which Denmark may exercise sovereign rights with respect to the exploration and exploitation of the natural resources of the sea-bed or its subsoil and the superjacent waters and with respect to other activities for the exploration and economic exploitation of the area; the term does not comprise the Faroe Islands and Greenland;
 
(a)
udtrykket ”Danmark” betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;
(b)
the term “Guernsey” means Guernsey, Alderney and Herm, including the territorial sea adjacent to those islands, in accordance with international law;
 
(b)
udtrykket ”Guernsey” betyder Guernsey, Alderney og Herm, herunder det territorialfarvand, som grænser op til disse øer, i overensstemmelse med folkeretten;
(c)
the term “person” includes an individual, a company and any other body of persons;
 
(c)
udtrykket ”person” omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;
(d)
the term “company” means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
 
(d)
udtrykket ”selskab” betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;
(e)
the term “resident of a Party” means any person, who under the law of that Party is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation or any other criterion of a similar nature;
 
(e)
udtrykket ”en person, der er hjemmehørende i en part” betyder enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelses sæde, registrering eller ethvert andet kriterium af lignende karakter;
(f)
the term “enterprise of a Party” means an enterprise, carried on by a resident of a Party;
 
(f)
udtrykket ”foretagende i en part” betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;
(g)
the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Party, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Party;
 
(g)
udtrykket ”international trafik” betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;
(h)
the term “income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic” means revenues, gross receipts and profits derived from:
 
(h)
udtrykket ”indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik” betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:
 
i)
such operation of ships or aircraft for the transport of passengers or cargo;
   
i)
sådan drift af skibe eller fly til transport af passagerer og gods;
 
ii)
the rental on a charter basis of ships or aircraft where the rental is ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;
   
ii)
udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;
 
iii)
the sale of tickets or similar documents and the provision of services connected with such operation, either for the enterprise itself or for any other enterprise, where such sale of tickets or similar documents or provision of services is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;
   
iii)
salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet med sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;
 
iv)
the use, maintenance or rental of containers (including trailers and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise, where the use, maintenance or rental is directly connected with or ancillary to the operation of ships or aircraft in international traffic;
   
iv)
brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelse eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;
 
v)
interest on funds deposited directly in connection with the operation of ships or aircraft in international traffic;
   
v)
renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;
(i)
the term “competent authority” means:
 
(i)
udtrykket ”kompetent myndighed” betyder:
 
i)
in the case of Denmark, the Minister for Taxation or his authorised representative;
   
i)
i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder;
 
ii)
in the case of Guernsey, the Administrator of Income Tax or his delegate.
   
ii)
i Guernsey, the Administrator of Income Tax eller dennes delegerede.
     
2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.
 
2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, for så vidt angår de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.
     
ARTICLE 2
 
Artikel 2
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
 
Undgåelse af dobbeltbeskatning
     
1. Income derived from the operation of ships or aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.
 
1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.
     
2. Gains derived from the alienation of ships or aircraft or movable property pertaining to the operation of ships and aircraft in international traffic by an enterprise of a Party shall be taxable only in that Party.
 
2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe og fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.
     
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to income and gains derived by an enterprise of a Party from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
 
3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.
     
ARTICLE 3
 
Artikel 3
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
 
Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler
     
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Parties result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Parties, present his case to the competent authority of the Party of which he is a resident. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.
 
1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.
     
2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Party, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Parties.
 
2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.
     
3. The competent authorities of the Parties shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.
 
3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.
     
4. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
 
4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.
     
ARTICLE 4
 
Artikel 4
ENTRY INTO FORCE
 
Ikrafttræden
     
1. This Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the later of the dates on which each of the Parties has notified the other in writing that the procedures required by its law have been complied with. The Agreement shall have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following that in which this Agreement enters into force.
 
1. Denne aftale træder i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt. Aftalen har virkning for skatter, som opkræves vedrørende skatteperioder, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter det kalenderår, hvor aftalen træder i kraft.
     
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, the Agreement shall only be applicable when the Agreement signed on 28th October 2008 between Denmark and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters shall have effect.
 
2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun finde anvendelse, når aftalen, underskrevet den 28. oktober 2008 mellem Danmark og Guernsey-staterne om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.
     
ARTICLE 5
 
Artikel 5
TERMINATION
 
Opsigelse
     
1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Party. Either Party may terminate the Agreement by giving written notice of termination at least three months before the end of any calendar year. In such event, the Agreement shall cease to have effect on taxes chargeable for any tax year beginning on or after the first day of January of the calendar year next following the end of the three months period.
 
1. Denne aftale forbliver i kraft, indtil den opsiges af en af parterne. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst tre måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det kalenderår, der følger efter udløbet af tremåneders perioden.
     
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Article, this Agreement will be terminated, without giving notice of termination, on the date of termination of the Agreement signed on 28th October 2008 between Denmark and the States of Guernsey for the exchange of information relating to tax matters.
 
2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 28. oktober 2008 mellem Guernsey-staterne og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.
     
     
In witness whereof the undersigned being duly authorised thereto have signed this Agreement.
 
Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.
     
Done at Helsinki, this 28th day of October 2008, in duplicate in the English language.
 
Udfærdiget i Helsinki, den 28. oktober 2008, i to eksemplarer på engelsk.
     
FOR DENMARK
 
For Danmark:
Lars Løkke Rasmussen
 
Lars Løkke Rasmussen
     
FOR THE STATES OF GUERNSEY
 
For Guernsey-staterne:
Lyndon Trott
 
Lyndon Trott
     
     
     
Aftalen trådte i medfør af artikel 4 i kraft den 6. juni 2009.

Helsinki, den 16. juni 2009

Kristian Jensen

/ Lars Løkke Rasmussen