Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

I medfør af våben- og eksplosivstoflovens § 4, stk. 2, nr. 3, og § 10, stk. 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 1316 af 26. november 2007, fastsættes følgende:

§ 1. Det er forbudt at indføre, erhverve, besidde og anvende følgende stoffer og produkter, jf. dog stk. 2:

1) Koncentreret hydrogenperoxid (H2O2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 12 masseprocent hydrogenperoxid.

2) Koncentreret svovlsyre (H2SO4) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent svovlsyre.

3) Koncentreret salpetersyre (HNO3) og kemiske produkter, der indeholder mere end 30 masseprocent salpetersyre.

4) Ren nitromethan (CH3NO2) og kemiske produkter, der indeholder mere end 40 masseprocent nitromethan.

5) Salte af chlorat eller perchlorat (ClO3- eller ClO4-) og kemiske produkter med mere end 40 masseprocent chlorat eller perchlorat eller blandinger heraf.

6) Pulvere med en partikelstørrelse, der er mindre end 200 µm, af metallisk aluminium, magnesium, zink, titan, zirkonium, jern (Al, Mg, Zn, Ti, Zr, Fe) og blandinger eller legeringer heraf samt kemiske produkter, hvoraf sådant pulver udgør mere end 70 masseprocent.

7) Elementært svovl (S) og kemiske produkter, der indeholder mere end 85 masseprocent svovl.

8) Elementært phosphor (P) og kemiske produkter, der indeholder mere end 50 masseprocent elementært phosphor.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke

1) pyrotekniske artikler,

2) handlinger, som foretages af offentlige myndigheder, og

3) indførsel, erhvervelse, besiddelse, og anvendelse af de i stk. 1 nævnte stoffer og produkter til erhvervsmæssige formål.

§ 2. Politidirektøren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i § 1, stk. 1.

§ 3. Stoffer og produkter, der er omfattet af § 1, stk. 1, må kun overdrages eller overlades til

1) offentlige myndigheder,

2) virksomheder, der kan sandsynliggøre, at det pågældende stof eller produkt skal indgå i virksomhedens drift eller produktion,

3) transportvirksomheder, der har til opgave at levere det pågældende stof eller produkt til en offentlig myndighed eller en virksomhed som nævnt i nr. 2, og

4) personer, der foreviser original dispensation efter § 2 og legitimerer sig som dispensationens adressat.

Stk. 2. Hvis den i stk. 1, nr. 1 eller 2, nævnte overdragelse eller overladelse sker uden for den pågældende myndigheds eller en virksomheds hjemsted til dennes repræsentant, skal repræsentanten godtgøre sit tilhørsforhold til myndigheden eller virksomheden ved fremvisning af identitetskort, CVR-bevis eller lignende, inden overdragelsen eller overladelsen må gennemføres.

§ 4. De i § 1, stk. 1, nævnte stoffer og produkter skal opbevares forsvarligt og i et aflåst lokale eller skab, der er utilgængeligt for uvedkommende.

Stk. 2. Nøgler til de i stk. 1 nævnte opbevaringslokaler eller -skabe skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.

§ 5. Overtrædelse af § 1, stk. 1, og § 3 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2009.

Justitsministeriet, den 27. april 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted