Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om østersfiskeri i Limfjorden

§ 1

I bekendtgørelse nr. 831 af 26. august 2005 om østersfiskeri i Limfjorden, som ændret ved bekendtgørelse nr. 24 af 23. januar 2008, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10, stk. 1 og 2, §§ 10 d-10 j, § 30, §§ 32-36, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 112 b, og § 130, stk. 2 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26. september 2008, og efter bemyndigelse fastsættes:«

2. § 2 affattes således:

»§ 2. Fiskeridirektoratet kan udstede tilladelse til østersfiskeri i Limfjorden til ejere af fartøjer, der i medfør af bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger og østers herunder om overdragelige tilladelser, disponerer over fartøjstilladelseandele (FTA-andele).

Stk. 2. Tilladelse i medfør af stk. 1 kan udelukkende udstedes til fartøjer med en længde, der ikke overstiger 12 m. Fartøjer med en længde overalt på over 12 m, som ved indplaceringen som FTA fartøj havde tilladelse til østersfiskeri, og som blev indplaceret på grundlag af denne tilladelse, kan dog bevare muligheden for at få udstedt tilladelse, så længe dette fartøj disponerer over den oprindelige FTA-andel.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Fiskeridirektoratet kan meddele tilladelse til, at ejere af fartøjer, der i medfør af den i § 2, stk. 1 nævnte bekendtgørelse, er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer, driver østersfiskeri med håndredskaber (brejling).

Stk. 2. Fiskeri, der udøves i henhold til en tilladelse efter stk. 1, skal foregå med et redskab, der opfylder følgende betingelser:

1) Rammen for håndredskabet skal være af jern og være cirkelformet med en diameter på højst 40 cm.

2) Stangen, hvorpå jernrammen er fastgjort, må højst have en længde på 5m.

Stk. 3. Under fiskeri skal redskabet konstant være håndholdt, og fartøjet må ikke fremdrives med motorkraft.

Stk. 4. På fartøjer, der har tilladelse til østersfiskeri med håndholdte redskaber, må ikke opbevares eller medbringes redskaber, der kan anvendes til skrabning af østers.

Stk. 5. Der kan ikke udstedes eller opretholdes tilladelse til østersfiskeri med håndredskaber med et fartøj, hvis ejeren eller medejeren af det Mindre Aktive Østersfartøj samtidig er ejer eller medejer af et fartøj, der har tilladelse til østersfiskeri med skrabende redskaber.«

4. § 5 udgår.

5. § 6 affattes således:

»§ 6. I det omfang det kan tillades, at fartøjsejere, der har tilladelse til østers med håndredskaber, jf. § 4 foretager fartøjsudskiftning, er det en betingelse for opretholdelse muligheden for tilladelsen, at det fartøj, der fremover skal fiskes med, har en længde overalt, der ikke overstiger 8 m.«

6. § 13 affattes således:

»§ 13. Størrelsen af de tilladte fangstmængder og øvrige vilkår for fiskeriet for det enkelte fartøj i tilladelsesperioden fastlægges i tilladelserne. Herunder kan fastlægges vilkår om hvor mange fartøjer, der må fiske i de enkelte områder.

Stk. 2. Den samlede fangstmængde og områderne, hvori der kan fiskes østers, fastsættes under hensyn til østersressourcens bevaring og reproduktion samt hensyn til det omgivne miljø.

Stk. 3. På baggrund af den samlede fangstmængde for tilladelsesperioden fastsættes størrelsen af de tilladte fangstmængder for fartøjer, som disponerer over FTA-andele og for fartøjer, som er indplaceret som Mindre Aktive Østersfartøjer, jf. den i § 2, stk. 1 nævnte bekendtgørelse. Af den samlede tilladte mængde kan Fiskeridirektoratet ved starten af tilladelsesperioden afsætte en reserve.

Stk. 4. Fiskeridirektoratet kan meddele regler om stop for fiskeri og om ændring af vilkår for fiskeriets udøvelse i overensstemmelse med bilag 6 i den til enhver tid gældende reguleringsbekendtgørelse.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. maj 2009.

Fiskeridirektoratet, den 15. maj 2009

Anders Munk Jensen

/ Maria Krohn