Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Straffen for tilsidesættelse af oplysningspligten og frakendelse af førerretten på køre- og hviletidsområdet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1058 af 4. november 2008, som ændret ved § 21 i lov nr. 309 af 19. april 2006, § 12 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 2 i lov nr. 1338 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 118, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »§ 64,«: »§ 65, stk. 1,«, og i stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »§ 65,«: »stk. 2,«.

2. I § 125, stk. 1, nr. 7, ændres »tre« til: »seks«.

3. I § 125 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Under særlig formildende omstændigheder kan betinget frakendelse efter stk. 1, nr. 7, undlades.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og 6.

4. I § 134 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Handlinger omfattet af artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport m.v. (køre- og hviletidsforordningen) hører under dansk straffemyndighed, uanset om betingelserne i straffelovens §§ 6-9 er opfyldt. Det samme gælder overtrædelser af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 om kontrolapparatet inden for vejtransport med senere ændringer (kontrolapparatforordningen) og Europæisk overenskomst om arbejdet for besætninger på køretøjer i international vejtransport (AETR) under de omstændigheder, der er nævnt i artikel 19, stk. 2, 1. pkt., i køre- og hviletidsforordningen.«

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen