Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0014
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om finansiel stabilitet og lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter1)

(Forhøjelse af indskydergarantien og Afviklingsselskabets overtagelse af institutter uden for Det Private Beredskab m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en garantifond for indskydere og investorer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1009 af 8. august 2007, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF af 30. maj 1994 om indskudsgarantiordninger, (EF-Tidende 1994 nr. L 135, s. 5), Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 97/9/EF af 3. marts 1997 om investorgarantiordninger, (EF-Tidende 1997 nr. L 84, s. 22) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist, (EU-Tidende 2009 nr. L 68, s. 3).«

2. Overalt i loven ændres »økonomiministeren« til: »økonomi- og erhvervsministeren« og »Økonomiministeren« til: »Økonomi- og erhvervsministeren«.

3. I § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, ændres »300.000 kr.« til: »et beløb svarende til 100.000 euro«.

4. § 9, stk. 4, ophæves.

5. I § 12 indsættes efter »institut«: », jf. dog stk. 2«.

6. I § 12 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ved opgørelsen efter stk. 1 kan ikke fradrages forpligtelser til tilbagebetaling af lån ydet på baggrund af særligt dækkede obligationer omfattet af § 16 a i lov om finansiel virksomhed.«

7. I § 13, 3. pkt., indsættes efter »nævnte institutter«: », udenlandske kreditinstitutter«.

8. § 16, stk. 1, affattes således:

»Fonden skal være i stand til at foretage udbetalinger samt overføre indskud og midler til konti i andre institutter snarest muligt og senest 20 hverdage efter betalingsstandsningens eller konkursens indtræden. Det er en betingelse for udbetalingen, at kravet er behørigt efterprøvet. Ved betalingsstandsning indtræder Fondens forpligtelser, først 5 hverdage efter at anmeldelse af betalingsstandsning har fundet sted.«

9. I § 16, stk. 2, ændres »9 måneder« til: »10 hverdage«.

10. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Fonden kan i ganske særlige tilfælde udbetale acontobeløb af indskud og kontante midler, senest 3 dage efter at Fonden har modtaget anmodning herom fra en indskyder eller investor.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

11. I § 18, stk. 4, udgår », jf. dog § 19, stk. 2, 2. pkt.«.

12. § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Vedtægterne skal indeholde bestemmelser om anbringelse af Fondens midler.«

13. I § 22, stk. 2, 1. pkt., udgår »m.v.«

§ 2

I lov nr. 1003 af 10. oktober 2008 om finansiel stabilitet, som ændret ved lov nr. 68 af 3. februar 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Afviklingsselskabet kan overtage tidligere pengeinstitutter og pengeinstitutter, der ikke er medlemmer af Det Private Beredskab, men som har modtaget statslige midler eller statslige garantier. Afviklingsselskabet aftaler vilkårene for overtagelsen med ejerne af pengeinstituttet. Afviklingsselskabets udgifter forbundet med overtagelsen og den efterfølgende drift samt til afvikling af ejerskabet til aktierne erhvervet efter stk. 1 afholdes af staten.«

§ 3

I lov nr. 67 af 3. februar 2009 om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 6, 2. pkt., udgår »efter 1. pkt.«.

2. I § 8, stk. 6, 3. pkt., udgår »efter 1. pkt.«

3. I § 8 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Såfremt der indgås aftale om aftalebaseret konvertering, jf. stk. 6, skal kreditinstituttet senest på den førstkommende ordinære generalforsamling træffe beslutning om at ophæve stemmeretsbegrænsninger og ejerlofter.«

Stk. 7-10 bliver herefter stk. 8-11.

4. I § 8, stk. 9, der bliver stk. 10, ændres »stk. 5-7« til: »stk. 5-8«.

5. I § 8, stk. 10, der bliver stk. 11, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1 træder i kraft den 30. juni 2009, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. § 16, stk. 1-3, i lov om en garantifond for indskydere og investorer som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8-10, træder i kraft den 31. december 2010.

Stk. 4. I perioden fra den 30. juni 2009 til den 30. september 2010 udgør de beløb, der er nævnt i § 9, stk. 1, og § 10, stk. 1, i lov om en garantifond for indskydere og investorer som ændret ved denne lovs § 1, nr. 3, dog kun et beløb svarende til 50.000 euro.

Stk. 5. Lovforslaget kan stadfæstes straks efter vedtagelsen.

§ 5

§ 1 gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 1. maj 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/14/EF af 11. marts 2009 om ændring af direktiv 94/19/EF om indskudsgarantiordninger for så vidt angår dækningsniveau og udbetalingsfrist, (EU-Tidende 2009 nr. L 68, s. 3).