Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1003 af 6. oktober 2006 om pas m.v. foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 4-6:

»Stk. 4. Den i stk. 2 nævnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens køn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anføres F, og for personer med ulige endetal anføres M, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Rigspolitichefen kan tillade, at kønnet for en person, som ikke har gennemgået et kønsskifte, men som af Rigs­hos­pitalets Sexologiske Klinik vurderes at være transseksuel, betegnes X.

Stk. 6. Hvis vurderingen fra Rigshospitalet giver anledning til tvivl om, hvorvidt personen er transseksuel, kan der indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.«

2. I § 34 indsættes efter »§ 4, stk. 3,«: »§ 5, stk. 5,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Justitsministeriet, den 4. maj 2009

Brian Mikkelsen

/ Anette Arnsted