Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af traktat af 24. marts 1992 om observationsflyvninger (Open Skies)

Den 24. marts 1992 undertegnedes i Helsingfors en traktat om observations-flyvninger (Open Skies).

Traktatens ordlyd er som følger:

   
Oversættelse
     
TREATY ON OPEN SKIES
 
TRAKTAT OM OBSERVATIONSFLYVNINGER (OPEN SKIES)
     
The States concluding this Treaty, hereinafter referred to collectively as the States Parties or individually as a State Party,
 
De stater, der har indgået denne Traktat og i det følgende er benævnt kollektivt som deltagerstater, eller enkeltvist som deltagerstat,
Recalling the commitments they have made in the Conference on Security and Co-operation in Europe to promoting greater openness and transparency in their military activities and to enhancing security by means of confidence- and security-building measures,
 
erindrer om de forpligtelser, som de har indgået under Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa, til fremme af større åbenhed og gennemskuelighed i deres militære aktiviteter og til fremme af øget sikkerhed gennem tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger,
Welcoming the historic events in Europe which have transformed the security situation from Vancouver to Vladivostok,
 
hilser de historiske begivenheder i Europa velkommen, som har ændret den sikkerhedsmæssige situation fra Vancouver til Vladivostok,
Wishing to contribute to the further development and strengthening of peace, stability and co-operative security in that area by the creation of an Open Skies regime for aerial observation,
 
ønsker at bidrage til yderligere udvikling og styrkelse af fred, stabilitet og kooperativ sikkerhed inden for dette område ved oprettelsen af et Open Skies-regime for observationer fra luften,
Recognizing the potential contribution which an aerial observation regime of this type could make to security and stability in other regions as well,
 
anerkender den mulige værdi for sikkerhed og stabilitet, som et regime til observation fra luften af denne karakter kunne indebære også for andre områder,
Noting the possibility of employing such a regime to improve openness and transparency, to facilitate the monitoring of compliance with existing or future arms control agreements and to strengthen the capacity for conflict prevention and crisis management in the framework of the Conference on Security and Co-operation in Europe and in other relevant international institutions,
 
bekræfter et sådant regimes anvendelighed til forøgelse af åbenhed og gennemskuelighed, til forbedret overvågning af overholdelsen af eksisterende eller kommende aftaler om våbenkontrol og til styrkelse af konfliktforebyggelse og krisestyring inden for rammerne af Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa såvel som inden for andre relevante internationale institutioner,
Envisaging the possible extension of the Open Skies regime into additional fields, such as the protection of the environment,
 
forudser mulig udstrækning af Open Skies-regimet til anvendelse også på andre områder, herunder miljøbeskyttelse,
Seeking to establish agreed procedures to provide for aerial observation of all the territories of States Parties, with the intent of observing a single State Party or groups of States Parties, on the basis of equity and effectiveness while maintaining flight safety,
 
søger at etablere fælles procedurer for observation fra luften af deltagerstaternes samlede territorier, som foretages af en enkelt deltagerstat eller en gruppe af deltagerstater på grundlag af lighed, effektivitet og flyvesikkerhed,
Noting that the operation of such an Open Skies regime will be without prejudice to States not participating in it,
 
bemærker, at anvendelsen af et sådant Open Skies-regime vil være uden præjudice for ikke-deltagende stater,
Have agreed as follows:
 
er blevet enige om følgende:
     
Article I
 
Artikel I
General provisions
 
Almindelige bestemmelser
     
1. This Treaty establishes the regime, to be known as the Open Skies regime, for the conduct of observation flights by States Parties over the territories of other States Parties, and sets forth the rights and obligations of the States Parties relating thereto.
 
1. Denne Traktat opretter regimet for gennemførelsen af deltagerstaternes observationsflyvninger over andre deltagerstaters territorier, der betegnes som Open Skies-regimet, og fastsætter deltagerstaternes rettigheder og forpligtelser i sammenhæng hermed.
2. Each of the Annexes and their related Appendices constitutes an integral part of this Treaty.
 
2. Ethvert af Traktatens bilag med tilhørende underbilag udgør en integreret del af denne Traktat.
     
Article II
 
Artikel II
Definitions
 
Definitioner
     
For the purposes of this Treaty:
 
Til denne Traktats formål har de efterstående betegnelser følgende betydning:
1. The term “observed Party” means the State Party or group of States Parties over whose territory an observation flight is conducted or is intended to be conducted, from the time it has received notification thereof from an observing Party until completion of the procedures relating to that flight, or personnel acting on behalf of that State Party or group of States Parties.
 
1. Betegnelsen »observerede part«: betyder den deltagerstat eller gruppe af deltagerstater, over hvis territorium en observationsflyvning gennemføres eller planlægges gennemført, fra tidspunktet for modtagelse af underretning herom fra en observerende part eller fra personel, som handler på vegne af denne deltagerstat eller gruppe af deltagerstater, og indtil afslutning af procedurerne vedrørende denne flyvning.
2. The term “observing Party” means the State Party or group of States Parties that intends to conduct or conducts an observation flight over the territory of another State Party or group of States Parties, from the time that it has provided notification of its intention to conduct an observation flight until completion of the procedures relating to that flight, or personnel acting on behalf of that State Party or group of States Parties.
 
2. Betegnelsen »observerende part«: betyder den deltagerstat eller gruppe af deltagerstater, som gennemfører eller planlægger at gennemføre en observationsflyvning over en anden deltagerstats eller gruppe af deltagerstaters territorium, fra tidspunktet for afgivelse af underretning om hensigten til at gennemføre en observationsflyvning fra den observerende part eller fra personel, som handler på vegne af denne deltagerstat eller gruppe af deltagerstater, og indtil afslutning af procedurerne for denne flyvning.
3. The term “group of States Parties” means two or more States Parties that have agreed to form a group for the purposes of this Treaty.
 
3. Betegnelsen »gruppe af deltagerstater«: betyder to eller flere deltagerstater, som er enedes om at etablere en gruppe til denne Traktats formål.
4. The term “observation aircraft” means an unarmed, fixed wing aircraft designated to make observation flights, registered by the relevant authorities of a State Party and equipped with agreed sensors. The term “unarmed” means that the observation aircraft used for the purposes of this Treaty is not equipped to carry and employ weapons.
 
4. Betegnelsen »observationsfly«: betyder et ubevæbnet fastvinget fly, der er udpeget til at gennemføre observationsflyvninger og er registreret af en deltagerstats relevante myndigheder, og som er udstyret med de aftalte sensorer. Betegnelsen »ubevæbnet«: betyder, at et observationsfly, der anvendes til opfyldelse af denne Traktats formål, ikke er udstyret til at bære eller anvende våben.
5. The term “observation flight” means the flight of the observation aircraft conducted by an observing Party over the territory of an observed Party, as provided in the flight plan, from the point of entry or Open Skies airfield to the point of exit or Open Skies airfield.
 
5. Betegnelsen »observationsflyvning«: betyder den flyv­ning, som den observerende part i overensstemmelse med flyveplanen gennemfører over en observeret parts territorium med et observationsfly fra et indrejsepunkt eller en Open Skies-flyveplads til et udrejsepunkt eller en Open Skies-flyveplads.
6. The term “transit flight” means a flight of an observation aircraft or transport aircraft conducted by or on behalf of an observing Party over the territory of a third State Party en route to or from the territory of the observed Party.
 
6. Betegnelsen »transitflyvning«: betyder et observationsflys eller transportflysflyvning gennemført af eller på vegne af en observerende part over en tredje deltagerstats territorium på vej til eller fra den observerede parts territorium.
7. The term “transport aircraft” means an aircraft other than an observation aircraft that, on behalf of the observing Party, conducts flights to or from the territory of the observed Party exclusively for the purposes of this Treaty.
 
7. Betegnelsen »transportfly«: betyder et fly, som ikke er et observationsfly, der på den observerende parts vegne udelukkende med henblik på opfyldelsen af denne Traktats formål gennemfører flyvninger til eller fra den observerede parts territorium.
8. The term “territory” means the land, including islands, and internal and territorial waters, over which a State Party exercises sovereignty.
 
8. Betegnelsen »territorium«: betyder det landområde, herunder øer og indre farvande samt søterritorier, over hvilke en deltagerstat udøver højhedsret.
9. The term “passive quota” means the number of observation flights that each State Party is obliged to accept as an observed Party.
 
9. Betegnelsen »passiv kvote«: betyder det antal observationsflyvninger, som hver deltagerstat er forpligtet til at acceptere som en observeret part.
10. The term “active quota” means the number of observation flights that each State Party has the right to conduct as an observing Party.
 
10. Betegnelsen »aktiv kvote«: betyder det antal observationsflyvninger, som hver deltagerstat har ret til at gennemføre som en observerende part.
11. The term “maximum flight distance” means the maximum distance over the territory of the observed Party from the point at which the observation flight may commence to the point at which that flight may terminate, as specified in Annex A to this Treaty.
 
11. Betegnelsen »maksimal flyvedistance«: betyder den maksimale distance over den observerede parts territorium fra det punkt, hvor observationsflyvningen kan påbegyndes, til det punkt, hvor denne flyvning kan afsluttes, således som det er angivet i denne Traktats bilag A.
12. The term “sensor” means equipment of a category specified in Article IV, paragraph 1 that is installed on an observation aircraft for use during the conduct of observation flights.
 
12. Betegnelsen »sensor«: betyder udstyr inden for en af de kategorier, der er angivet i artikel IV, og som er anbragt på et observationsfly med henblik på anvendelse under gennemførelsen af observationsflyvninger.
13. The term “ground resolution” means the minimum distance on the ground between two closely located objects distinguishable as separate objects.
 
13. Betegnelsen »opløsningsevne«: betyder den mindste afstand på jorden mellem to tæt på hinanden placerede objekter, således at disse objekter stadigvæk kan genkendes som separate objekter.
14. The term “infra-red line-scanning device” means a sensor capable of receiving and visualizing thermal electro-magnetic radiation emitted in the invisible infra-red part of the optical spectrum by objects due to their temperature and in the absence of artificial illumination.
 
14. Betegnelsen »infrarød linieskanderende apparatur«: betyder en sensor, der er i stand til at modtage og visualisere termiske, elektromagnetiske stråler, der afgives i den usynlige infrarøde del af dette spektrum af objekter på grund af deres temperatur og uden anvendelse af kunstig belysning.
15. The term “observation period” means a specified period of time during an observation flight when a particular sensor installed on the observation aircraft is operating.
 
15. Betegnelsen »observationsperiode«: betyder en fastlagt tidsperiode i løbet af en observationsflyvning, hvor en bestemt sensor, der er anbragt på observationsflyet, anvendes.
16. The term “flight crew” means individuals from any State Party who may include, if the State Party so decides, interpreters and who perform duties associated with the operation or servicing of an observation aircraft or transport aircraft.
 
16. Betegnelsen »flybesætning«: betyder personer fra enhver deltagerstat, der gennemfører opgaver i sammenhæng med betjeningen eller servicen af et observationsfly eller et transportfly. Hvis deltagerstaten beslutter det, kan denne flybesætning også omfatte tolke.
17. The term “pilot-in-command” means the pilot on board the observation aircraft who is responsible for the operation of the observation aircraft, the execution of the flight plan, and the safety of the observation aircraft.
 
17. Betegnelsen »luftfartøjschefen«: betyder den pilot om bord i et observationsfly, som er ansvarlig for gennemførelse af flyvningen med observationsflyet, overholdelse af flyveplanen og observationsflyets sikkerhed.
18. The term “flight monitor” means an individual who, on behalf of the observed Party, is on board an observation aircraft provided by the observing Party during the observation flight and who performs duties in accordance with Annex G to this Treaty.
 
18. Betegnelsen »flyvekontrollant«: betyder en person, som under en observationsflyvning på den observerede parts vegne er om bord i et observationsfly, der er stillet til rådighed af den observerende part, og som gennemfører opgaver i overensstemmelse med denne Traktats bilag G.
19. The term “flight representative” means an individual who, on behalf of the observing Party, is on board an observation aircraft provided by the observed Party during an observation flight and who performs duties in accordance with Annex G to this Treaty.
 
19. Betegnelsen »flyverepræsentant«: betyder en person, som på vegne af den observerende part under en observationsflyvning er om bord i et observationsfly, der er stillet til rådighed af den observerede part, og som gennemfører opgaver i overensstemmelse med denne Traktats bilag G.
20. The term “representative” means an individual who has been designated by the observing Party and who performs activities on behalf of the observing Party in accordance with Annex G during an observation flight on an observation aircraft designated by a State Party other than the observing Party or the observed Party.
 
20. Betegnelsen »repræsentant«: betyder en person, som er blevet udpeget af den observerende part, og som gennemfører aktiviteter på vegne af den observerende part i overensstemmelse med bilag G under en observationsflyvning om bord i et observationsfly, der er udpeget af en anden deltagerstat end den observerende part eller den observerede part.
21. The term “sensor operator” means an individual from any State Party who performs duties associated with the functioning, operation and maintenance of the sensors of an observation aircraft.
 
21. Betegnelsen »sensoroperatør«: betyder en person fra enhver deltagerstat, som løser opgaver i forbindelse med driften, betjeningen eller vedligeholdelsen af et observationsflys sensorer.
22. The term “inspector” means an individual from any State Party who conducts an inspection of sensors or observation aircraft of another State Party.
 
22. Betegnelsen »inspektør«: betyder en person fra enhver deltagerstat, som gennemfører en inspektion af sensorer eller af observationsfly, der tilhører en anden deltagerstat.
23. The term “escort” means an individual from any State Party who accompanies the inspectors of another State Party.
 
23. Betegnelsen »eskorte«: betyder en person fra enhver deltagerstat, som ledsager inspektører fra en anden deltagerstat.
24. The term “mission plan” means a document, which is in a format established by the Open Skies Consultative Commission, presented by the observing Party that contains the route, profile, order of execution and support required to conduct the observation flight, which is to be agreed upon with the observed Party and which will form the basis for the elaboration of the flight plan.
 
24. Betegnelsen »missionsplan«: betyder et af den observerende part fremlagt dokument i et af Open Skies-konsultationskommissionen fastlagt format, der indeholder flyveruten, flyveprofilen, iværksættelsessekvensen og den støtte, som kræves til gennemførelse af observationsflyvningen, der aftales med den observerede part, og som vil danne grundlag for udarbejdelsen af flyveplanen.
25. The term “flight plan” means a document elaborated on the basis of the agreed mission plan in the format and with the content specified by the International Civil Aviation Organization, hereinafter referred to as the ICAO, which is presented to the air traffic control authorities and on the basis of which the observation flight will be conducted.
 
25. Betegnelsen »flyveplan«: betyder et dokument, udarbejdet på grundlag af den aftalte missionsplan, i et format og med et indhold, der er fastlagt af den Internationale Civile Luftfarts Organisation, herefter benævnt ICAO, som bliver afgivet til lufttrafikkontrolmyndighederne. På grundlag af flyveplanen vil observationsflyvningen blive gennemført.
26. The term “mission report” means a document describing an observation flight completed after its termination by the observing Party and signed by both the observing and observed Parties, which is in a format established by the Open Skies Consultative Commission.
 
26. Betegnelsen »missionsrapport«: betyder et dokument, der beskriver en observationsflyvning. Missionsrapporten færdiggøres efter observationsflyvningens afslutning af den observerende part, og som undertegnes af både den observerende part og den observerede part. Missionsrapporten udfærdiges i et format, der fastlægges af Open Skies-konsultationskommissionen.
27. The term “Open Skies airfield” means an airfield designated by the observed Party as a point where an observation flight may commence or terminate.
 
27. Betegnelsen »Open Skies-flyveplads«: betyder en flyveplads, der er udpeget af den observerede part som et punkt, hvor en observationsflyvning kan påbegyndes eller afsluttes.
28. The term “point of entry” means a point designated by the observed Party for the arrival of personnel of the observing Party on the territory of the observed Party.
 
28. Betegnelsen »indrejsepunkt«: betyder et sted, der er udpeget af den observerede part med henblik på den observerende parts personels ankomst til den observerede parts territorium.
29. The term “point of exit” means a point designated by the observed Party for the departure of personnel of the observing Party from the territory of the observed Party.
 
29. Betegnelsen »udrejsepunkt«: betyder et sted, der er udpeget af den observerede part med henblik på den observerende parts personels afrejse fra den observerede parts territorium.
30. The term “refuelling airfield” means an airfield designated by the observed Party used for fuelling and servicing of observation aircraft and transport aircraft.
 
30. Betegnelsen »optankningsflyveplads«: betyder en flyveplads, der er udpeget af den observerede part med henblik på tankning og service af observationsfly og transportfly.
31. The term “alternate airfield” means an airfield specified in the flight plan to which an observation aircraft or transport aircraft may proceed when it becomes inadvisable to land at the airfield of intended landing.
 
31. Betegnelsen »alternativ flyveplads«: betyder en flyveplads, der er angivet i flyveplanen, hvortil et observationsfly eller et transportfly kan flyve, hvis det bliver utilrådeligt at lande i den oprindeligt til landing forudsete flyveplads.
32. The term “hazardous airspace” means the prohibited areas, restricted areas and danger areas, defined on the basis of Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation, that are established in accordance with Annex 15 to the Convention on International Civil Aviation in the interests of flight safety, public safety and environmental protection and about which information is provided in accordance with ICAO provisions.
 
32. Betegnelsen »risikoområde«: betyder de forbudte områder, begrænsede områder og fareområder, der er defineret på grundlag af bilag 2 til Konventionen om International Civil Luftfart, som er fastlagt i overensstemmelse med bilag 15 til Konventionen om International Civil Luftfart med henblik på flyvesikkerhed, offentlig sikkerhed og miljøbeskyttelse og hvorom oplysninger gives i overensstemmelse med ICAO-bestemmelserne.
33. The term “prohibited area” means an airspace of defined dimensions, above the territory of a State Party, within which the flight of aircraft is prohibited.
 
33. Betegnelsen »forbudt område«: betyder et luftrum med fastlagte afgrænsninger over en deltagerstats territorium, inden for hvilket flyvninger med luftfartøjer er forbudt.
34. The term “restricted area” means an airspace of defined dimensions, above the territory of a State Party, within which the flight of aircraft is restricted in accordance with specified conditions.
 
34. Betegnelsen »restriktionsområde«: betyder et nærmere fastsat luftområde over en deltagerstats territorium, inden for hvilket flyvninger med luftfartøjer er begrænset i overensstemmelse med fastlagte betingelser.
35. The term “danger area” means an airspace of defined dimensions within which activities dangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.
 
35. Betegnelsen »fareområde«: betyder et nærmere fastsat luftområde, inden for hvilket der kan forekomme virksomhed, som er til fare for flyvninger med luftfartøjer på angivne tidspunkter.
     
Article III
 
Artikel III
Quotas
 
Kvoter
     
Section I
 
Kapitel I
General provisions
 
Generelle bestemmelser
     
1. Each State Party shall have the right to conduct observation flights in accordance with the provisions of this Treaty.
 
1. Hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre observationsflyvninger i overensstemmelse med denne Traktats bestemmelser.
2. Each State Party shall be obliged to accept observation flights over its territory in accordance with the provisions of this Treaty.
 
2. Hver deltagerstat skal være forpligtet til at acceptere observationsflyvninger over dens territorium i overensstemmelse med denne Traktats bestemmelser.
3. Each State Party shall have the right to conduct a number of observation flights over the territory of any other State Party equal to the number of observation flights which that other State Party has the right to conduct over it.
 
3. Hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre et antal observationsflyvninger over enhver anden deltagerstats territorium svarende til det antal observationsflyvninger, som denne anden deltagerstat har ret til at gennemføre over den.
4. The total number of observation flights that each State Party is obliged to accept over its territory is the total passive quota for that State Party. The allocation of the total passive quota to the States Parties is set forth in Annex A, Section I to this Treaty.
 
4. Det samlede antal af observationsflyvninger, som hver deltagerstat er forpligtet til at acceptere over sit territorium, udgør den samlede passive kvote for deltagerstaten. Fordelingen af deltagerstaternes samlede passive kvoter er fastlagt i denne Traktats bilag A, paragraf 1.
5. The number of observation flights that a State Party shall have the right to conduct each year over the territory of each of the other States Parties is the individual active quota of that State Party with respect to that other State Party. The sum of the individual active quotas is the total active quota of that State Party. The total active quota of a State Party shall not exceed its total passive quota.
 
5. Antallet af observationsflyvninger, som hver deltagerstat skal have ret til at gennemføre hvert år over enhver anden deltagerstats territorium, udgør den individuelle aktive kvote for denne deltagerstat med hensyn til denne anden deltagerstat. Summen af individuelle aktive kvoter udgør den samlede aktive kvote for denne deltagerstat. Den samlede aktive kvote for en deltagerstat skal ikke overstige denne deltagerstats samlede passive kvote.
6. The first distribution of active quotas is set forth in Annex A, Section II to this Treaty.
 
6. Den første fordeling af aktive kvoter er fastlagt i denne Traktats bilag A, kapitel II.
7. After entry into force of this Treaty, the distribution of active quotas shall be subject to an annual review for the following calendar year within the framework of the Open Skies Consultative Commission. In the event that it is not possible during the annual review to arrive within three weeks at agreement on the distribution of active quotas with respect to a particular State Party, the previous year’s distribution of active quotas with respect to that State Party shall remain unchanged.
 
7. Efter denne Traktats ikrafttræden skal fordelingen af aktive kvoter gøres til genstand for en årlig gennemgang for det følgende år inden for rammerne af Open Skies-konsultationskommissionen. Såfremt det ikke er muligt at opnå enighed om fordelingen af aktive kvoter med hensyn til en bestemt deltagerstat inden for tre uger under den årlige gennemgang, skal det foregående års fordeling af aktive kvoter med hensyn til denne deltagerstat forblive uforandret.
8. Except as provided for by the provisions of Article VIII, each observation flight conducted by a State Party shall be counted against the individual and total active quotas of that State Party.
 
8. Med den undtagelse, som er fastlagt ved bestemmelserne i artikel VIII, skal hver observationsflyvning, der er gennemført af en deltagerstat, tælles mod denne del­tager­stats individuelle og samlede aktive kvote.
9. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 5 of this Section, a State Party to which an active quota has been distributed may, by agreement with the State Party to be overflown, transfer a part or all of its total active quota to other States Parties and shall promptly notify all other States Parties and the Open Skies Consultative Commission thereof. Paragraph 10 of this Section shall apply.
 
9. Uanset bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3 og 5 kan en deltagerstat, der har fået tildelt en aktiv kvote efter aftale med den deltagerstat, der skal overflyves, overføre en del eller hele dens samlede aktive kvote til andre deltagerstater. I sådant tilfælde skal denne deltagerstat straks give alle andre deltagerstater og Open Skies-konsultationskommissionen meddelelse herom. I øvrigt gælder begrænsningen i dette kapitels paragraf 10.
10. No State Party shall conduct more observation flights over the territory of another State Party than a number equal to 50 per cent, rounded up to the nearest whole number, of its own total active quota, or of the total passive quota of that other State Party, whichever is less.
 
10. Ingen deltagerstat skal gennemføre flere observationsflyvninger over en anden deltagerstats territorium end et antal, der svarer til 50% - rundet op til det nærmeste hele tal - af dens egen samlede aktive kvote eller af den samlede passive kvote for denne anden deltagerstat. Det mindste af de to tal skal gælde.
11. The maximum flight distances of observation flights over the territories of the States Parties are set forth in Annex A, Section III to this Treaty.
 
11. De maksimale flyvedistancer for observationsflyvninger over deltagerstaternes territorier er fastlagt i denne Traktats bilag A, kapitel III.
     
Section II
 
Kapitel II
Provisions for a group of states parties
 
Bestemmelser vedrørende en gruppe af deltagerstater
     
1. (A)
Without prejudice to their rights and obligations under this Treaty, two or more States Parties which hold quotas may form a group of States Parties at signature of this Treaty and thereafter. For a group of States Parties formed after signature of this Treaty, the provisions of this Section shall apply no earlier than six months after giving notice to all other States Parties, and subject to the provisions of paragraph 6 of this Section.
 
1. (A)
Uden præjudice for deres rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Traktat kan to eller flere deltagerstater, som er i besiddelse af kvoter, etablere en gruppe af deltagerstater på tidspunktet for Traktatens undertegnelse eller derefter. Bestemmelserne i dette kapitel skal først gælde seks måneder efter, at meddelelse er givet til alle andre deltagerstater i overensstemmelse med bestemmelsen i dette kapitels paragraf 6 for en gruppe af deltagerstater, der er etableret efter Traktatens undertegnelse.
(B)
A group of States Parties shall co-operate with regard to active and passive quotas in accordance with the provisions of either paragraph 2 or 3 of this Section.
 
(B)
Med hensyn til aktive og passive kvoter skal en gruppe af deltagerstater samarbejde i overensstemmelse med bestemmelserne enten i dette kapitels paragraf 2 eller paragraf 3.
2. (A)
The members of a group of States Parties shall have the right to redistribute amongst themselves their active quotas for the current year, while retaining their individual passive quotas. Notification of the redistribution shall be made immediately to all third States Parties concerned.
 
2. (A)
Medlemmerne i en gruppe af deltagerstater skal have ret til at genfordele deres aktive kvoter blandt sig selv for det indeværende år, samtidig med at de beholder deres individuelle passive kvoter. Meddelelse om en sådan genfordeling skal straks gives til alle andre berørte deltagerstater.
(B)
An observation flight shall count as many observation flights against the individual and total active quotas of the observing Party as observed Parties belonging to the group are overflown. It shall count one observation flight against the total passive quota of each observed Party.
 
(B)
En observationsflyvning skal tælle som lige så mange observationsflyvninger mod den individuelle og samlede aktive kvote for den observerende part, som svarer til antallet af overfløjne observerede parter, der tilhører gruppen. Det skal tælle som en observationsflyvning mod den samlede passive kvote for hver observeret part.
(C)
Each State Party in respect of which one or more members of a group of States Parties hold active quotas shall have the right to conduct over the territory of any member of the group 50 per cent more observation flights, rounded up to the nearest whole number, than its individual active quota in respect of that member of the group or to conduct two such overflights if it holds no active quota in respect of that member of the group.
 
(C)
Hver deltagerstat - i forhold til hvilken en eller flere medlemmer af en gruppe af deltagerstater har aktive kvoter - skal have ret til at gennemføre 50% flere observationsflyvninger rundet op til det nærmeste hele tal over territoriet tilhørende ethvert medlem af denne gruppe end dens individuelle aktive kvote med hensyn til dette medlem af gruppen eller to overflyvninger, hvis den ikke har nogen aktive kvoter i forhold til dette medlem af gruppen.
(D)
In the event that it exercises this right the State Party concerned shall reduce its active quotas in respect of other members of the group in such a way that the total sum of observation flights it conducts over their territories shall not exceed the sum of the individual active quotas that the State Party holds in respect of all the members of the group in the current year.
 
(D)
I tilfælde af udøvelse af denne ret skal den berørte deltagerstat reducere sin aktive kvote med hensyn til de øvrige medlemmer af denne gruppe på en sådan måde, at det samlede antal observationsflyvninger, som den gennemfører over deres territorier, ikke skal overstige summen af de individuelle aktive kvoter, som den deltagerstat er i besiddelse af med hensyn til alle medlemmerne af gruppen i det indeværende år.
(E)
The maximum flight distances of observation flights over the territories of each member of the group shall apply. In case of an observation flight conducted over several members, after completion of the maximum flight distance for one member all sensors shall be switched off until the observation aircraft reaches the point over the territory of the next member of the group of States Parties where the observation flight is planned to begin. For such follow-on observation flight the maximum flight distance related to the Open Skies airfield nearest to this point shall apply.
 
(E)
De maksimale flyvedistancer for observationsflyvninger over hvert gruppemedlems territorium skal gælde. I tilfælde af en observationsflyvnings gennemførelse over flere medlemmers territorier skal alle sensorerne slukkes efter afslutning af den maksimale flyvedistance for et medlem og indtil observationsflyet når det punkt over territoriet hos det næste medlem af gruppen af deltagerstater, hvor observationsflyvningen er planlagt påbegyndt. For sådanne efterfølgende observationsflyvninger skal gælde den maksimale flyvedistance, der er gældende for den Open Skies-flyveplads, der ligger nærmest dette punkt.
3. (A)
A group of States Parties shall, at its request, be entitled to a common total passive quota which shall be allocated to it and common individual and total active quotas shall be distributed in respect of it.
 
3. (A)
En gruppe af deltagerstater skal efter ønske have ret til en fælles, samlet passiv kvote, som skal tildeles den, og en fælles, individuel og samlet aktiv kvote, som skal fordeles med hensyn til den.
(B)
In this case, the total passive quota is the total number of observation flights that the group of States Parties is obliged to accept each year. The total active quota is the sum of the number of observation flights that the group of States Parties has the right to conduct each year. Its total active quota shall not exceed the total passive quota.
 
(B)
I et sådant tilfælde udgør den samlede passive kvote det samlede antal af observationsflyvninger, som gruppen af deltagerstater hvert år er forpligtet til at acceptere. Den samlede aktive kvote er lig med summen af antallet af observationsflyvninger, som gruppen af deltagerstater har ret til at gennemføre hvert år. Gruppens samlede aktive kvote skal ikke overstige dens samlede passive kvote.
(C)
An observation flight resulting from the total active quota of the group of States Parties shall be carried out on behalf of the group.
 
(C)
En observationsflyvning, der er et resultat af en gruppe af deltagerstaters samlede aktive kvote, skal gennemføres på vegne af gruppen.
(D)
Observation flights that a group of States Parties is obliged to accept may be conducted over the territory of one or more of its members.
 
(D)
Observationsflyvninger, som en gruppe af deltagerstater er forpligtet til at acceptere, kan gennemføres over en eller flere af dens medlemmers territorier.
(E)
The maximum flight distances of each group of States Parties shall be specified pursuant to Annex A, Section III and Open Skies airfields shall be designated pursuant to Annex E to this Treaty.
 
(E)
De maksimale flyvedistancer for hver gruppe af deltagerstater skal fastlægges i medfør af bilag A, kapitel III, og Open Skies-flyvepladser skal udpeges i medfør af denne Traktats bilag E.
4. In accordance with the general principles set out in Article X, paragraph 3, any third State Party that considers its rights under the provisions of Section I, paragraph 3 of this Article to be unduly restricted by the operation of a group of States Parties may raise this problem before the Open Skies Consultative Commission.
 
4. I overensstemmelse med de generelle principper, der er fastsat i artikel X, paragraf 3, kan enhver tredje deltagerstat, der finder, at dens rettigheder ifølge bestemmelserne i denne artikels kapitel 1, paragraf 3, er urimeligt begrænset ved en gruppe af deltagerstaters virksomhed, rejse spørgsmålet i Open Skies-konsultationskommissionen.
5. The group of States Parties shall ensure that procedures are established allowing for the conduct of observation flights over the territories of its members during one single mission, including refuelling if necessary. In the case of a group of States Parties established pursuant to paragraph 3 of this Section, such observation flights shall not exceed the maximum flight distance applicable to the Open Skies airfields at which the observation flights commence.
 
5. Gruppen af deltagerstater skal sikre indførelsen af procedurer, der tillader gennemførelsen af observationsflyvninger over dens medlemmers territorier under en enkelt mission, herunder om nødvendigt ved optankning. Såfremt en gruppe af deltagerstater er etableret i medfør af dette kapitels paragraf 3, skal sådanne observationsflyvninger ikke overskride den maksimale flyvedistance, der gælder for den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen påbegyndes.
6. No earlier than six months after notification of the decision has been provided to all other States Parties:
 
6. Tidligst seks måneder efter notifikation om beslutningen er blevet givet til alle andre deltagerstater:
(A)
a group of States Parties established pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Section may be transformed into a group of States Parties pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section;
 
(A)
kan en gruppe af deltagerstater, som er dannet ifølge bestemmelserne i dette kapitels paragraf 2, transformeres til en gruppe af deltagerstater ifølge bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3;
(B)
a group of States Parties established pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section may be transformed into a group of States Parties pursuant to the provisions of paragraph 2 of this Section;
 
(B)
kan en gruppe af deltagerstater, som er dannet ifølge bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3, transformeres til en gruppe af deltagerstater ifølge bestemmelserne i dette kapitels paragraf 2;
(C)
a State Party may withdraw from a group of States Parties; or
 
(C)
kan en deltagerstat trække sig ud af en gruppe af deltagerstater; eller
(D)
a group of States Parties may admit further States Parties which hold quotas.
 
(D)
kan en gruppe af deltagerstater optage yderligere deltagerstater, som er i besiddelse af kvoter.
7. Following entry into force of this Treaty, changes in the allocation or distribution of quotas resulting from the establishment of or an admission to or a withdrawal from a group of States Parties according to paragraph 3 of this Section shall become effective on 1 January following the first annual review within the Open Skies Consultative Commission occurring after the six-month notification period. When necessary, new Open Skies airfields shall be designated and maximum flight distances established accordingly.
 
7. Efter Traktatens ikrafttræden skal ændringer i tildelingen eller fordelingen af kvoter, som er et resultat af etablering af, eller optagelse i, eller tilbagetrækning fra en gruppe af deltagerstater i medfør af dette kapitels paragraf 3, have virkning fra og med den 1. januar, der følger efter den første årlige gennemgang i Open Skies-konsultationskommissionen, som gennemføres ved udløbet af en seksmåneders notifikationsperiode. Når det er nødvendigt, skal nye Open Skies-flyvepladser udpeges og maksimale flyvedistancer fastlægges i overensstemmelse hermed.
     
Article IV
 
Artikel IV
Sensors
 
Sensorer
     
1. Except as otherwise provided for in paragraph 3 of this Article, observation aircraft shall be equipped with sensors only from amongst the following categories:
 
1. Bortset fra det, som følger af denne artikels paragraf 3, skal observationsfly udelukkende udstyres med sensorer fra følgende kategorier:
(A)
optical panoramic and framing cameras;
 
(A)
optiske panoramiske- og stillbilledkameraer;
(B)
video cameras with real-time display;
 
(B)
videokameraer med sandtidsprocessor;
(C)
infra-red line-scanning devices; and
 
(C)
infrarød linieskanderende apparatur; og
(D)
sideways-looking synthetic aperture radar.
 
(D)
radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur.
2. A State Party may use, for the purposes of conducting observation flights, any of the sensors specified in paragraph 1 above, provided that such sensors are commercially available to all States Parties, subject to the following performance limits:
 
2. Med det formål at gennemføre observationsflyvninger har en deltagerstat ret til at anvende enhver af de sensorer, der er angivet i paragraf 1 ovenfor under forudsætning af, at sådanne sensorer er kommercielt tilgængelige for alle deltagerstater, og under iagttagelse af følgende begrænsninger:
(A)
in the case of optical panoramic and framing cameras, a ground resolution of no better than 30 centimetres at the minimum height above ground level determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1, obtained from no more than one panoramic camera, one vertically-mounted framing camera and two obliquely-mounted framing cameras, one on each side of the aircraft, providing coverage, which need not be continuous, of the ground up to 50 kilometres of each side of the flight path of the aircraft;
 
(A)
for så vidt angår optiske panoramiske- og stillbilledkameraer, en opløsningsevne, der ikke er bedre end 30 centimeter ved den i overensstemmelse med bilag D, underbilag, 1 fastlagte minimumshøjde over jorden, og som opnås ved anvendelse af højst et panoramisk kamera, et vertikalt installeret stillbilledkamera, og to skråt installerede stillbilledkameraer - et på hver side af flyet -hvilket muliggør en dækning, der ikke behøver at være kontinuerlig, på op til 50 kilometer af jordoverfladen på hver side af flyets kurslinie;
(B)
in the case of video cameras, a ground resolution of no better than 30 centimetres determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1;
 
(B)
for så vidt angår videokameraer, en opløsningsevne fastlagt i overensstemmelse med bilag D, underbilag 1, der ikke er bedre end 30 centimeter;
(C)
in the case of infra-red line-scanning devices, a ground resolution of no better than 50 centimetres at the minimum height above ground level determined in accordance with the provisions of Annex D, Appendix 1, obtained from a single device; and
 
(C)
for så vidt angår infrarød linieskanderende apparatur, en opløsningsevne, der ikke er bedre end 50 centimeter ved den i overensstemmelse med bilag D, underbilag 1, fastlagte minimumshøjde over jorden, og som opnås ved anvendelse af et enkelt apparat; og
(D)
in the case of sideways-looking synthetic aperture radar, a ground resolution of no better than three metres calculated by the impulse response method, which, using the object separation method, corresponds to the ability to distinguish on a radar image two corner reflectors, the distance between the centres of which is no less than five metres, over a swath width of no more than 25 kilometres, obtained from a single radar unit capable of looking from either side of the aircraft, but not both simultaneously.
 
(D)
for så vidt angår radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur, en opløsningsevne, der ikke er bedre end tre meter beregnet efter impulsreflektionsmetoden - hvilket ved anvendelse af ob­jekt­se­perationsmetoden svarer til evnen til på et radarbillede at skelne to hjørnereflektorer fra hinanden, hvis midtpunkter er mindst fem meter adskilt - i en kortlægningsbredde på højst 25 kilometer, og som opnås ved anvendelse af en enkelt radarenhed, som kan indsættes på den ene eller den anden side af flyet, dog ikke på begge sider samtidigt.
3. The introduction of additional categories and improvements to the capabilities of existing categories of sensors provided for in this Article shall be addressed by the Open Skies Consultative Commission pursuant to Article X of this Treaty.
 
3. Open Skies-konsultationskommissionen skal i medfør af denne Traktats artikel X behandle spørgsmål om indførelse af yderligere kategorier og forbedringer af ydeevnen for de eksisterende kategorier af sensorer, som er fastlagt i denne artikel.
4. All sensors shall be provided with aperture covers or other devices which inhibit the operation of sensors so as to prevent collection of data during transit flights or flights to points of entry or from points of exit over the territory of the observed Party. Such covers or such other devices shall be removable or operable only from outside the observation aircraft.
 
4. Alle sensorer skal udstyres med objektivdæksler eller andre anordninger, som forhindrer anvendelsen af sensorerne for derved at umuliggøre indsamling af data under transitflyvninger, eller flyvninger til indrejsepunkter eller fra udrejsepunkter over den observerede parts territorium. Sådanne dæksler eller andre sådanne anordninger skal kun kunne fjernes eller betjenes uden for observationsflyet.
5. Equipment that is capable of annotating data collected by sensors in accordance with Annex B, Section II shall be allowed on observation aircraft. The State Party providing the observation aircraft for an observation flight shall annotate the data collected by sensors with the information provided for in Annex B, Section II to this Treaty.
 
5. Udstyr, som er i stand til at påføre oplysninger på data, der er indsamlet af sensorer, i overensstemmelse med bilag B, kapitel II, skal være tilladt om bord i observationsfly. Den deltagerstat, som stiller et observationsfly til rådighed for observationsflyvningen, skal føre de oplysninger, som er foreskrevet i denne Traktats bilag B, kapitel II, på de data, der er indsamlet af sensorerne.
6. Equipment that is capable of displaying data collected by sensors in real-time shall be allowed on observation aircraft for the purposes of monitoring the functioning and operation of the sensors during the conduct of an observation flight.
 
6. Udstyr med sandtidsprocessor, skal være tilladt om bord i observationsfly med henblik på overvågning af sensorernes funktionering og betjening under en observationsflyvning.
7. Except as required for the operation of the agreed sensors, or as required for the operation of the observation aircraft, or as provided for in paragraphs 5 and 6 of this Article, the collection, processing, retransmission or recording of electronic signals from electro-magnetic waves are prohibited on board the observation aircraft and equipment for such operations shall not be on that observation aircraft.
 
7. Indsamling, bearbejdning, retransmission og optagelse af elektroniske signaler fra elektromagnetiske bølger er forbudt om bord i et observationsfly, og udstyr til sådan virksomhed skal ikke forefindes om bord i observationsfly med undtagelse af det, som er nødvendigt i forbindelse med betjeningen af de aftalte sensorer eller betjeningen af observationsflyet eller, som er foreskrevet i denne artikels paragraf 5 og 6.
8. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observing Party shall have the right to use an observation aircraft equipped with sensors in each sensor category that do not exceed the capability specified in paragraph 2 of this Article.
 
8. Såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part, skal den observerende part have ret til at anvende et observationsfly, som er udstyret med sensorer fra hver sensorkategori inden for de ydeevner, der er angivet i denne artikels paragraf 2.
9. In the event that the observation aircraft used for an observation flight is provided by the observed Party, the observed Party shall be obliged to provide an observation aircraft equipped with sensors from each sensor category specified in paragraph 1 of this Article, at the maximum capability and in the numbers specified in paragraph 2 of this Article, subject to the provisions of Article XVIII, Section II, unless otherwise agreed by the observing and observed Parties. The package and configuration of such sensors shall be installed in such a way so as to provide coverage of the ground provided for in paragraph 2 of this Article. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the latter shall provide a sideways-looking synthetic aperture radar with a ground resolution of no worse than six metres, determined by the object separation method.
 
9. Såfremt det observationsfly, som anvendes til en observationsflyvning, er stillet til rådighed af den observerede part, skal den observerede part under iagttagelse af artikel XVIII, kapitel II, være forpligtet til at stille et observationsfly til rådighed, som er udstyret med sensorer fra hver af de sensorkategorier, der er angivet i denne artikels paragraf 1, med de maksimale ydeevner og i det antal, der er angivet i denne artikels paragraf 2, medmindre andet er aftalt mellem den observerende part og den observerede part. Sættet og konfigurationen af sådanne sensorer skal være installeret på en måde, som tillader den i denne artikels paragraf 2 foreskrevne dækning af jordoverfladen. Såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part, skal denne stille en sideværtsrettet syntetisk radar til rådighed med en opløsningsevne, der ikke er dårligere end seks meter bestemt efter objektseperationsmetoden.
10. When designating an aircraft as an observation aircraft pursuant to Article V of this Treaty, each State Party shall inform all other States Parties of the technical information on each sensor installed on such aircraft as provided for in Annex B to this Treaty.
 
10. Når et fly udpeges som observationsfly i medfør af denne Traktats artikel V, skal hver deltagerstat stille de i denne Traktats bilag B foreskrevne tekniske oplysninger om hver sensor, som er installeret om bord i et sådant fly, til rådighed for alle andre deltagerstater.
11. Each State Party shall have the right to take part in the certification of sensors installed on observation aircraft in accordance with the provisions of Annex D. No observation aircraft of a given type shall be used for observation flights until such type of observation aircraft and its sensors has been certified in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty.
 
11. Hver deltagerstat skal have ret til at deltage i certifikationen af de sensorer, som er installeret om bord i observationsfly, i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D. Intet observationsfly af en bestemt type skal anvendes til observationsflyvninger, før denne type observationsfly og dets sensorer er blevet certificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag D.
12. A State Party designating an aircraft as an observation aircraft shall, upon 90-day prior notice to all other States Parties and subject to the provisions of Annex D to this Treaty, have the right to remove, replace or add sensors, or amend the technical information it has provided in accordance with the provisions of paragraph 10 of this Article and Annex B to this Treaty. Replacement and additional sensors shall be subject to certification in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty prior to their use during an observation flight.
 
12. Efter meddelelse 90 dage i forvejen til alle andre deltagerstater og under iagttagelse af bestemmelserne i denne Traktats bilag D skal en deltagerstat, der udpeger et fly som observationsfly, have ret til at fjerne, udskifte eller tilføje sensorer eller rette de tekniske oplysninger, som deltagerstaten har stillet til rådighed i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels paragraf 10 og denne Traktats bilag B. Udskiftning og tilføjede sensorer skal være genstand for certifikation i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag D, forud for deres anvendelse under en observationsflyvning.
13. In the event that a State Party or group of States Parties, based on experience with using a particular observation aircraft, considers that any sensor or its associated equipment installed on an aircraft does not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, the interested States Parties shall notify all other States Parties of their concern. The State Party that designated the aircraft shall:
 
13. Når en deltagerstat eller gruppe af deltagerstater på grundlag af erfaringer i forbindelse med anvendelse af et bestemt observationsfly er af den opfattelse, at en sensor eller dens tilknyttede udstyr ikke stemmer overens med den sensor eller det udstyr, som er certificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D, skal de interesserede deltagerstater meddele deres iagttagelse til alle andre deltagerstater. Den deltagerstat, som har udpeget flyet:
(A)
take the steps necessary to ensure that the sensor and its associated equipment installed on the observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, including, as necessary, repair, adjustment or replacement of the particular sensor or its associated equipment; and
 
(A)
skal tage de nødvendige skridt for at sikre, at sensoren eller dens tilknyttede udstyr, som er installeret om bord i observationsflyet, stemmer overens med den sensor eller det udstyr, som er certificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D, herunder, om nødvendigt, ved reparation, justering eller udskiftning af den bestemte sensor eller dens tilknyttede udstyr; og
(B)
at the request of an interested State Party, by means of a demonstration flight set up in connection with the next time that the aforementioned observation aircraft is used, in accordance with the provisions of Annex F, demonstrate that the sensor and its associated equipment installed on the observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D. Other States Parties that express concern regarding a sensor and its associated equipment installed on an observation aircraft shall have the right to send personnel to participate in such a demonstration flight.
 
(B)
deltagerstaten skal - efter anmodning fra en interesseret deltagerstat i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag F - bevise, at sensoren eller dens tilknyttede udstyr, som er installeret om bord i observationsflyet, stemmer overens med den sensor eller det udstyr, som er certificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D. Dette skal ske ved hjælp af en demonstrationsflyvning, der skal gennemføres i forbindelse med den næste anvendelse af føromtalte observationsfly. Andre deltagerstater, som rejser spørgsmål vedrørende en sensor og dens tilknyttede udstyr, skal have ret til at sende personel til at deltage i en sådan demonstrationsflyvning.
14. In the event that, after the steps referred to in paragraph 13 of this Article have been taken, the States Parties remain concerned as to whether a sensor or its associated equipment installed on an observation aircraft correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D, the issue may be referred to the Open Skies Consultative Commission.
 
14. Når deltagerstaterne efter gennemførelse af de skridt, der er henvist til i denne artikels paragraf 13, vedbliver med at være usikre på, om en sensor eller dens tilknyttede udstyr, som er installeret om bord i et observationsfly, stemmer overens med den sensor eller det udstyr, der er certificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag D, kan sagen henvises til Open Skies-konsultationskommissionen.
     
Article V
 
Artikel V
Aircraft designation
 
Udpegning af fly
     
1. Each State Party shall have the right to designate as observation aircraft one or more types or models of aircraft registered by the relevant authorities of a State Party.
 
1. Hver deltagerstat skal have ret til som observationsfly at udpege en eller flere typer eller modeller af fly, som er registreret af en deltagerstats relevante myndigheder.
2. Each State Party shall have the right to designate types or models of aircraft as observation aircraft or add new types or models of aircraft to those designated earlier by it, provided that it notifies all other States Parties 30 days in advance thereof. The notification of the designation of aircraft of a type or model shall contain the information specified in Annex C to this Treaty.
 
2. Hver deltagerstat skal have ret til at udpege typer og modeller af fly som observationsfly, eller tilføje nye typer eller modeller til dem, som tidligere er blevet udpeget af deltagerstaten under forudsætning af, at den 30 dage i forvejen giver meddelelse herom til alle andre deltagerstater. Meddelelsen om udpegning af en type eller model af et fly skal indeholde de oplysninger, der er angivet i denne Traktats bilag C.
3. Each State Party shall have the right to delete types or models of aircraft designated earlier by it, provided that it notifies all other States Parties 90 days in advance thereof.
 
3. Hver deltagerstat skal have ret til at slette typer eller modeller af fly, som tidligere er blevet udpeget af deltagerstaten under forudsætning af, at den 90 dage i forvejen giver meddelelse herom til alle andre deltagerstater.
4. Only one exemplar of a particular type and model of aircraft with an identical set of associated sensors shall be required to be offered for certification in accordance with the provisions of Annex D to this Treaty.
 
4. Der stilles kun krav om, at eet eksemplar af en bestemt type eller model af et fly med et identisk sæt af tilhørende sensorer skal tilbydes til certifikation i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag D.
5. Each observation aircraft shall be capable of carrying the flight crew and the personnel specified in Article VI, Section III.
 
5. Hvert observationsfly skal være i stand til at medtage flybesætningen og det personel, som er angivet i artikel VI, kapitel III.
     
Article VI
 
Artikel VI
Choice of observation aircraft, general provisions for the conduct of observation flights and requirements for mission planning
 
Valg af observationsfly, generelle bestemmelser for gennemførelse af observationsflyvninger og krav i forbindelse med missionsplanlægning
     
Section I
 
Kapitel I
Choice of observation aircraft and general provisions for the conduct of observation flights
 
Valg af observationsfly og generelle bestemmelser for gennemførelse af observationsflyvninger
     
1. Observation flights shall be conducted using observation aircraft that have been designated by a State Party pursuant to Article V. Unless the observed Party exercises its right to provide an observation aircraft that it has itself designated, the observing Party shall have the right to provide the observation aircraft. In the event that the observing Party provides the observation aircraft, it shall have the right to provide an aircraft that it has itself designated or an aircraft designated by another State Party. In the event that the observed Party provides the observation aircraft, the observing Party shall have the right to be provided with an aircraft capable of achieving a minimum unrefuelled range, including the necessary fuel reserves, equivalent to one-half of the flight distance, as notified in accordance with paragraph 5, subparagraph (G) of this Section.
 
1. Observationsflyvninger skal gennemføres ved anvendelse af observationsfly, som er blevet udpeget af en deltagerstat i medfør af artikel V. Medmindre den observerede part udnytter sin ret til at stille et observationsfly til rådighed, som den selv har udpeget, skal den observerende part have ret til at stille observationsflyet til rådighed. Når den observerende part stiller observationsflyet til rådighed, skal den have ret til at stille et fly til rådighed, som den selv har udpeget, eller et fly, som er udpeget af en anden deltagerstat. Når den observerede part stiller observationsflyet til rådighed, skal den observerende part have ret til at få stillet et fly til rådighed, der er i stand til uden optankning, herunder med nødvendige tankreserver, mindst at flyve en distance, som svarer til halvdelen af den flyvedistance, som er blevet meddelt i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 5, litra (G).
2. Each State Party shall have the right, pursuant to paragraph 1 of this Section, to use an observation aircraft designated by another State Party for observation flights. Arrangements for the use of such aircraft shall be worked out by the States Parties involved to allow for active participation in the Open Skies regime.
 
2. I medfør af dette kapitels paragraf 1 skal hver deltagerstat til observationsflyvninger have ret til at anvende et observationsfly, som er udpeget af en anden deltagerstat. Ordninger vedrørende brug af sådanne fly skal udarbejdes af de berørte deltagerstater med henblik på at åbne mulighed for aktiv deltagelse i Open Skies-regimet.
3. States Parties having the right to conduct observation flights may co-ordinate their plans for conducting observation flights in accordance with Annex H to this Treaty. No State Party shall be obliged to accept more than one observation flight at any one time during the 96-hour period specified in paragraph 9 of this Section, unless that State Party has requested a demonstration flight pursuant to Annex F to this Treaty. In that case, the observed Party shall be obliged to accept an overlap for the observation flights of up to 24 hours. After having been notified of the results of the co-ordination of plans to conduct observation flights, each State Party over whose territory observation flights are to be conducted shall inform other States Parties, in accordance with the provisions of Annex H, whether it will exercise, with regard to each specific observation flight, its right to provide its own observation aircraft.
 
3. Deltagerstater, som har ret til at gennemføre observationsflyvninger, kan koordinere deres planer for gennemførelse af observationsflyvninger i overensstemmelse med denne Traktats bilag H. Ingen deltagerstat skal være forpligtet til at acceptere mere end een observationsflyvning på samme tid i den 96-timers-periode, som er angivet i dette kapitels paragraf 9, medmindre denne deltagerstat har anmodet om en demonstrationsflyvning i medfør af denne Traktats bilag F. I dette tilfælde skal den observerede part være forpligtet til at acceptere en overlapning af observationsflyvninger på op til 24 timer. Hver deltagerstat, over hvis territorium der skal gennemføres observationsflyvninger, skal - efter at have modtaget meddelelse om resultatet af koordinationen af planer for gennemførelsen af observationsflyvninger - give meddelelse med hensyn til hver enkelt observationsflyvning til alle andre deltagerstater i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag H om, hvorvidt den vil udnytte sin ret til at stille sit eget observationsfly til rådighed.
4. No later than 90 days after signature of this Treaty, each State Party shall provide notification to all other States Parties:
 
4. Inden for 90 dage efter Traktatens undertegnelse skal hver deltagerstat give meddelelse til alle andre deltagerstater:
(A)
of the standing diplomatic clearance number for Open Skies observation flights, flights of transport aircraft and transit flights; and
 
(A)
om det stående diplomatiske clearingnummer for Open Skies-observationsflyvninger, for trans­port­flys flyvninger og for transitflyvninger, og
(B)
of which language or languages of the Open Skies Consultative Commission specified in Annex L, Section I, paragraph 7 to this Treaty shall be used by personnel for all activities associated with the conduct of observation flights over its territory, and for completing the mission plan and mission report, unless the language to be used is the one recommended in Annex 10 to the Convention on International Civil Aviation, Volume II, paragraph 5.2.1.1.2.
 
(B)
om hvilket eller hvilke af de sprog, som benyttes i Open Skies-konsultationskommissionen, og som er angivet i denne Traktats bilag L, kapitel I, paragraf 7, der skal anvendes af personel i forbindelse med alle aktiviteter i sammenhæng med gennemførelse af observationsflyvninger over dens territorium, og anvendes ved udarbejdelse af missionsplanen og missionsrapporten. Undtaget herfra er det sprog, som er anbefalet i bilag X til Konventionen om International Civil Luftfart, 2. udgave, paragraf 5.2.1.1.2.
5. The observing Party shall notify the observed Party of its intention to conduct an observation flight, no less than 72 hours prior to the estimated time of arrival of the observing Party at the point of entry of the observed Party. States Parties providing such notifications shall make every effort to avoid using the minimum pre-notification period over weekends. Such notification shall include:
 
5. Den observerende part skal notificere den observerede part om dens hensigt om at gennemføre en observationsflyvning senest 72 timer forud for det forventede ankomsttidspunkt for den observerende part til den observerede parts indrejsepunkt. Deltagerstater, som afgiver sådanne notifikationer, skal gøre, hvad der står i deres magt, for at undgå at lade den minimale prænotifikationsperiode påbegynde i løbet af weekender. Sådanne notifikationer skal omfatte:
(A)
the desired point of entry and, if applicable, Open Skies airfield where the observation flight shall commence;
 
(A)
det ønskede indrejsepunkt og, såfremt det er aktuelt, den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen skal påbegyndes,
(B)
the date and estimated time of arrival of the observing Party at the point of entry and the date and estimated time of departure for the flight from the point of entry to the Open Skies airfield, if applicable, indicating specific accommodation needs;
 
(B)
datoen og det forventede ankomsttidspunkt for den observerende part til indrejsepunktet og datoen og det forventede afrejsetidspunkt for flyet fra indrejsepunktet til Open Skies-flyvepladsen, og såfremt det er aktuelt, med angivelse af specifikke behov for logi,
(C)
the location, specified in Annex E, Appendix 1, where the conduct of the pre-flight inspection is desired and the date and start time of such pre-flight inspection in accordance with the provisions of Annex F;
 
(C)
den lokalitet, som er angivet i bilag E, underbilag 1, hvor inspektion forud for observationsflyvningen ønskes gennemført, og dato og starttidspunkt for en sådan inspektion forud for observationsflyvningen i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag F,
(D)
the mode of transport and, if applicable, type and model of the transport aircraft used to travel to the point of entry in the event that the observation aircraft used for the observation flight is provided by the observed Party;
 
(D)
transportmidlet og, såfremt det er aktuelt, type og model på det transportfly, der anvendes til indrejsepunktet i de tilfælde, hvor observationsflyet, der skal anvendes til observationsflyvningen, er stillet til rådighed af den observerede part,
(E)
the diplomatic clearance number for the observation flight or for the flight of the transport aircraft used to bring the personnel in and out of the territory of the observed Party to conduct an observation flight;
 
(E)
det diplomatiske clearingnummer for observationsflyvningen eller for flyvningen med det transportfly, der anvendes til at transportere personel ind på og ud fra den observerede parts territorium med henblik på at gennemføre en observationsflyvning,
(F)
the identification of the observation aircraft, as specified in Annex C;
 
(F)
identifikationen af observationsflyet som angivet i bilag C,
(G)
the approximate observation flight distance; and
 
(G)
den omtrentlige observationsflyvningsdistance, og
(H)
the names of the personnel, their gender, date and place of birth, passport number and issuing State Party, and their function.
 
(H)
personellets navne, køn, fødselsdato, fødested, pasnummer og den udstedende deltagerstat, samt personellets funktion.
6. The observed Party that is notified in accordance with paragraph 5 of this Section shall acknowledge receipt of the notification within 24 hours. In the event that the observed Party exercises its right to provide the observation aircraft, the acknowledgement shall include the information about the observation aircraft specified in paragraph 5, subparagraph (F) of this Section. The observing Party shall be permitted to arrive at the point of entry at the estimated time of arrival as notified in accordance with paragraph 5 of this Section. The estimated time of departure for the flight from the point of entry to the Open Skies airfield where the observation flight shall commence and the location, the date and the start time of the pre-flight inspection shall be subject to confirmation by the observed Party.
 
6. Den observerede part, som er blevet notificeret i medfør af dette kapitels paragraf 5, skal inden for 24 timer bekræfte modtagelse af notifikationen. Når den observerede part udnytter sin ret til at stille observationsfly til rådighed, skal bekræftelsen indeholde de oplysninger om observationsflyet, der er angivet i dette kapitels paragraf 5, litra (F). Den observerende part skal have tilladelse til at ankomme til indrejsepunktet på det forventede ankomsttidspunkt, som er notificeret i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 5. Det forventede tidspunkt for flyets afgang fra indrejsepunktet til Open Skies-flyvepladsen, hvor observationsflyvningen skal påbegyndes, og lokaliteten, datoen og starttidspunktet for inspektion forud for observationsflyvningen, skal være genstand for bekræftelse af den observerede part.
7. Personnel of the observing Party may include personnel designated pursuant to Article XIII by other States Parties.
 
7. Den observerende parts personel kan omfatte personel, som er udpeget af andre deltagerstater i medfør af artikel XIII.
8. The observing Party, when notifying the observed Party in accordance with paragraph 5 of this Section, shall simultaneously notify all other States Parties of its intention to conduct the observation flight.
 
8. Den observerende part skal samtidig med, at den notificerer den observerede part i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 5, notificere alle andre deltagerstater om dens hensigt til at gennemføre en observationsflyvning.
9. The period from the estimated time of arrival at the point of entry until completion of the observation flight shall not exceed 96 hours, unless otherwise agreed. In the event that the observed Party requests a demonstration flight pursuant to Annex F to the Treaty, it shall extend the 96-hour period pursuant to Annex F, Section III, paragraph 4, if additional time is required by the observing Party for the unrestricted execution of the mission plan.
 
9. Perioden fra det forventede ankomsttidspunkt til indrejsepunktet og til afslutningen af observationsflyvningen skal ikke være længere end 96 timer, medmindre andet er aftalt. Når den observerede part anmoder om en demonstrationsflyvning i medfør af denne Traktats bilag F, skal den forlænge 96-timers-perioden i medfør af bilag F, kapitel III, paragraf 4, såfremt yderligere tid er nødvendig for den observerede part til ubegrænset at gennemføre missionsplanen.
10. Upon arrival of the observation aircraft at the point of entry, the observed Party shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors to confirm that they are in their proper position pursuant to Annex E, unless otherwise agreed by all States Parties involved.
 
10. Efter observationsflyets ankomst til indrejsepunktet skal den observerede part inspicere sensorobjektivernes dæksler og andre anordninger, som forhindrer anvendelse af sensorerne med henblik på at bekræfte, at de er korrekt placeret i henhold til bilag E, medmindre andet er aftalt mellem alle involverede deltagerstater.
11. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, upon the arrival of the observation aircraft at the point of entry or at the Open Skies airfield where the observation flight commences, the observed Party shall have the right to carry out the pre-flight inspection pursuant to Annex F, Section I. In the event that, in accordance with paragraph 1 of this Section, an observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to carry out the pre-flight inspection of sensors pursuant to Annex F, Section II. Unless otherwise agreed, such inspections shall terminate no less than four hours prior to the scheduled commencement of the observation flight set forth in the flight plan.
 
11. Når observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part, skal den observerede part efter observationsflyets ankomst til indrejsepunktet eller til den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen skal påbegyndes, have ret til at gennemføre en inspektion forud for observationsflyvningen i henhold til bilag F, kapitel I. Når et observationsfly i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 1 er stillet til rådighed af den observerede part, skal den observerende part have ret til at gennemføre en inspektion forud for observationsflyvningen af sensorerne i henhold til bilag F, kapitel 2. Sådanne inspektioner skal afsluttes senest 4 timer før den i flyveplanen planlagte påbegyndelse af observationsflyvningen, medmindre andet er aftalt.
12. The observing Party shall ensure that its flight crew includes at least one individual who has the necessary linguistic ability to communicate freely with the personnel of the observed Party and its air traffic control authorities in the language or languages notified by the observed Party in accordance with paragraph 4 of this Section.
 
12. Den observerende part skal sikre, at dens flybesætning omfatter mindst en person, som er i besiddelse af de nødvendige sproglige evner til at kommunikere frit med den observerede parts personel og med dens lufttrafikkontrolmyndigheder på det eller de sprog, som er notificeret af den observerede part i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 4.
13. The observed Party shall provide the flight crew, upon its arrival at the point of entry or at the Open Skies airfield where the observation flight commences, with the most recent weather forecast and air navigation information and information on flight safety, including Notices to Airmen. Updates of such information shall be provided as requested. Instrument procedures, and information about alternate airfields along the flight route, shall be provided upon approval of the mission plan in accordance with the requirements of Section II of this Article.
 
13. Den observerede part skal stille seneste vejrudsigt og information om flynavigation og om flyvesikkerhed, herunder »Notices to Airmen« (NOTAMs) til rådighed for flybesætningen ved dennes ankomst til indrejsepunktet eller til den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen skal påbegyndes. Opdateringer af dette informationsmateriale skal stilles til rådighed på forespørgsel. Instrumentprocedurer og information om alternative flyvepladser langs med flyveruten skal stilles til rådighed efter godkendelse af missionsplanen i overensstemmelse med kravene i denne artikels kapitel 2.
14. While conducting observation flights pursuant to this Treaty, all observation aircraft shall be operated in accordance with the provisions of this Treaty and in accordance with the approved flight plan. Without prejudice to the provisions of Section II, paragraph 2 of this Article, observation flights shall also be conducted in compliance with:
 
14. Under gennemførelsen af observationsflyvninger i medfør af denne Traktat skal observationsfly betjenes i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktat og i overensstemmelse med den godkendte flyveplan. Uden præjudice for bestemmelserne i denne artikels kapitel II, paragraf 2, skal observationsflyvninger også gennemføres i overensstemmelse med:
(A)
published ICAO standards and recommended practices; and
 
(A)
offentliggjorte ICAO standarder og anbefalede fremgangsmåder, og
(B)
published national air traffic control rules, procedures and guidelines on flight safety of the State Party whose territory is being overflown.
 
(B)
offentliggjorte nationale lufttrafikkontrolregler, procedurer og retningslinier om flyvesikkerhed for den deltagerstat, hvis territorium bliver overfløjet.
15. Observation flights shall take priority over any regular air traffic. The observed Party shall ensure that its air traffic control authorities facilitate the conduct of observation flights in accordance with this Treaty.
 
15. Observationsflyvninger skal have prioritet frem for al almindelig flytrafik. Den observerede part skal sikre, at dens lufttrafikkontrolmyndigheder letter gennemførelsen af observationsflyvninger i overensstemmelse med denne Traktat.
16. On board the aircraft the pilot-in-command shall be the sole authority for the safe conduct of the flight and shall be responsible for the execution of the flight plan.
 
16. Om bord i flyet skal luftfartøjschefen være den eneste autoritet, hvad angår gennemførelse af flyvningen og for overholdelse af flyveplanen.
17. The observed Party shall provide:
 
17. Den observerede part skal stille følgende til rådighed:
(A)
a calibration target suitable for confirming the capability of sensors in accordance with the procedures set forth in Annex D, Section III to this Treaty, to be overflown during the demonstration flight or the observation flight upon the request of either Party, for each sensor that is to be used during the observation flight. The calibration target shall be located in the vicinity of the airfield at which the pre-flight inspection is conducted pursuant to Annex F to this Treaty;
 
(A)
et kalibreringsmål, som er passende til bekræftelse af sensorernes kapacitet i overensstemmelse med de fremgangsmåder, som er fastlagt i denne Traktats bilag D, kapitel III, med henblik på overflyvning under demonstrationsflyvningen eller observationsflyvningen efter anmodning fra den ene eller anden part. Dette skal ske for hver sensor, som skal anvendes under observationsflyvningen. Kalibreringsmålet skal placeres i umiddelbar nærhed af den flyveplads, hvor inspektion før observationsflyvningen bliver gennemført i henhold til denne Traktats bilag F,
(B)
customary commercial aircraft fuelling and servicing for the observation aircraft or transport aircraft at the point of entry, at the Open Skies airfield, at any refuelling airfield, and at the point of exit specified in the flight plan, according to the specifications that are published about the designated airfield;
 
(B)
sædvanligt kommercielt flybrændstof og service til observationsflyet eller transportflyet ved indrejsepunktet, ved Open Skies-flyvepladsen, ved enhver optankningsflyveplads og ved det udrejsepunkt, som er angivet i flyveplanen i overensstemmelse med de angivelser, som er offentliggjort om den udpegede flyveplads,
(C)
meals and the use of accommodation for the personnel of the observing Party; and
 
(C)
måltider og logi for den observerede parts personel, og
(D)
upon the request of the observing Party, further services, as may be agreed upon between the observing and observed Parties, to facilitate the conduct of the observation flight.
 
(D)
yderligere af den observerende part begæret service, som kan aftales mellem den observerende part og den observerede part med henblik på at lette gennemførelsen af observationsflyvninger.
18. All costs involved in the conduct of the observation flight, including the costs of the recording media and the processing of the data collected by sensors, shall be reimbursed in accordance with Annex L, Section I, paragraph 9 to this Treaty.
 
18. Alle udgifter, der udspringer af gennemførelse af en observationsflyvning, herunder udgifter til optagemediet og til fremkaldelse af data indsamlet af sensorer, skal refunderes i overensstemmelse med denne Traktats bilag L, kapitel I, paragraf 9.
19. Prior to the departure of the observation aircraft from the point of exit, the observed Party shall confirm that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors are in their proper position pursuant to Annex E to this Treaty.
 
19. Forud for observationsflyets afgang fra udrejsepunktet skal den observerede part bekræfte, at dækslerne for sensorobjektiverne eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer, er installeret i korrekt position i henhold til denne Traktats bilag E.
20. Unless otherwise agreed, the observing Party shall depart from the point of exit no later than 24 hours following completion of the observation flight, unless weather conditions or the airworthiness of the observation aircraft or transport aircraft do not permit, in which case the flight shall commence as soon as practicable.
 
20. Medmindre andet er aftalt, skal den observerende part forlade udrejsepunktet inden for 24 timer efter afslutningen af observationsflyvningen, såfremt vejrsituationen og observationsflyets eller transportflyets flyvedygtighed tillader det. Hvis det ikke er tilfældet, skal flyvningen påbegyndes så hurtigt, som det er praktisk muligt.
21. The observing Party shall compile a mission report of the observation flight using the appropriate format developed by the Open Skies Consultative Commission. The mission report shall contain pertinent data on the date and time of the observation flight, its route and profile, weather conditions, time and location of each observation period for each sensor, the approximate amount of data collected by sensors, and the result of inspection of covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors in accordance with Article VII and Annex E. The mission report shall be signed by the observing and observed Parties at the point of exit and shall be provided by the observing Party to all other States Parties within seven days after departure of the observing Party from the point of exit.
 
21. Den observerende part skal sammenskrive en missionsrapport om observationsflyvningen ved anvendelse af det korrekte format, som udarbejdes af Open Skies-konsultationskommissionen. Missionsrapporten skal indeholde relevante data om dato og tidspunkt for observationsflyvningen, dens rute og profil, vejrforhold, tid og sted for hver sensors observationsperiode, det omtrentlige antal af data indsamlet af sensorer og resultatet af inspektionen af dæksler for sensorobjektiver eller andre anordninger, der hindrer anvendelsen af sensorer i overensstemmelse med artikel VII og bilag E. Missionsrapporten skal underskrives af den observerende part og den observerede part ved udrejsepunktet og skal af den observerende part stilles til rådighed for alle andre deltagerstater inden for syv dage efter den observerende parts afrejse fra udrejsepunktet.
     
Section II
 
Kapitel II
Requirements for mission planning
 
Krav ved missionsplanlægning
     
1. Unless otherwise agreed, the observing Party shall, after arrival at the Open Skies airfield, submit to the observed Party a mission plan for the proposed observation flight that meets the requirements of paragraphs 2 and 4 of this Section.
 
1. Medmindre andet er aftalt, skal den observerende part efter ankomsten til Open Skies-flyvepladsen fremlægge en missionsplan for den observerede part for den foreslåede observationsflyvning, som opfylder kravene i dette kapitels paragraf 2 og 4.
2. The mission plan may provide for an observation flight that allows for the observation of any point on the entire territory of the observed Party, including areas designated by the observed Party as hazardous airspace in the source specified in Annex I. The flight path of an observation aircraft shall not be closer than, but shall be allowed up to, ten kilometres from the border with an adjacent State that is not a State Party.
 
2. Missionsplanen kan bestemme en observationsflyvning, som tillader observation af et hvilket som helst punkt på hele den observerede parts territorium, herunder områder, som er udpeget af den observerede part som risikoområder i den kilde, der er angivet i bilag I. Observationsflyets flyverute skal tillades at komme op til, men ikke tættere end 10 km på en grænse til en tilstødende stat, som ikke er en deltagerstat.
3. The mission plan may provide that the Open Skies airfield where the observation flight terminates, as well as the point of exit, may be different from the Open Skies airfield where the observation flight commences or the point of entry. The mission plan shall specify, if applicable, the commencement time of the observation flight, the desired time and place of planned refuelling stops or rest periods, and the time of continuation of the observation flight after a refuelling stop or rest period within the 96-hour period specified in Section I, paragraph 9 of this Article.
 
3. Missionsplanen kan bestemme, at den Open Skies-flyveplads, hvor observationsflyvningen skal afsluttes, såvel som udrejsepunktet, kan være en anden end den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen påbegyndes eller indrejsepunktet. Såfremt det er aktuelt, skal missionsplanen angive begyndelsestidspunktet for observationsflyvningen, den ønskede tid og stedet for op­tank­nings­stop eller hvileperioder og tidspunktet for fortsættelse af observationsflyvningen efter et op­tank­nings­stop eller en hvileperiode inden for den 96-timers-periode, som er angivet i denne artikels kapitel I, paragraf 9.
4. The mission plan shall include all information necessary to file the flight plan and shall provide that:
 
4. Missionsplanen skal indeholde alle de oplysninger, som er nødvendige for at registrere flyveplanen, og skal bestemme, at:
(A)
the observation flight does not exceed the relevant maximum flight distance as set forth in Annex A, Section I;
 
(A)
observationsflyvningen ikke er længere end den relevante maksimale flyvedistance, som er fastlagt i bilag A, kapitel I,
(B)
the route and profile of the observation flight satisfies observation flight safety conditions in conformity with ICAO standards and recommended practices, taking into account existing differences in national flight rules, without prejudice to the provisions of paragraph 2 of this Section;
 
(B)
observationsflyvningens rute og profil skal tilfredsstille observationsflyvningens sikkerhedsbetingelser i overensstemmelse med ICAO standarder og anbefalede fremgangsmåder, og under hensyntagen til eksisterende forskelle i nationale flyvebestemmelser. Dette skal ske uden præjudice for bestemmelserne i dette kapitels paragraf 2,
(C)
the mission plan takes into account information on hazardous airspace, as provided in accordance with Annex I;
 
(C)
missionsplanen tager hensyn til de i overensstemmelse med bilag I givne oplysninger om risikoområder,
(D)
the height above ground level of the observation aircraft does not permit the observing Party to exceed the limitation on ground resolution for each sensor, as set forth in Article IV, paragraph 2;
 
(D)
observationsflyets højde over jordoverfladen ikke tillader den observerende part at overskride de begrænsninger for opløsningsevne for hver sensor, som er fastlagt i artikel 4, paragraf 2,
(E)
the estimated time of commencement of the observation flight shall be no less than 24 hours after the submission of the mission plan, unless otherwise agreed;
 
(E)
det forventede tidspunkt for påbegyndelse af observationsflyvningen skal være mindst 24 timer efter fremlæggelse af missionsplanen, medmindre andet er aftalt,
(F)
the observation aircraft flies a direct route between the co-ordinates or navigation fixes designated in the mission plan in the declared sequence; and
 
(F)
observationsflyet flyver en direkte rute mellem koordinaterne eller de navigationspunkter, som er udpeget i missionsplanen i den oplyste sekvens, og at
(G)
the flight path does not intersect at the same point more than once, unless otherwise agreed, and the observation aircraft does not circle around a single point, unless otherwise agreed. The provisions of this subparagraph do not apply for the purposes of taking off, flying over calibration targets, or landing by the observation aircraft.
 
(G)
flyveruten ikke gennemskærer sig selv på det samme punkt mere end en gang, medmindre andet er aftalt, samt at observationsflyet ikke cirkler rundt om et enkelt punkt, medmindre andet er aftalt. Bestemmelserne i denne underparagraf gælder ikke med hensyn til observationsflyets start, overflyvning af kalibreringsmål eller landing.
5. In the event that the mission plan filed by the observing Party provides for flights through hazardous airspace, the observed Party shall:
 
5. Når missionsplanen, som er registreret af den observerende part, bestemmer flyvninger gennem risikoområder, skal den observerede part:
(A)
specify the hazard to the observation aircraft;
 
(A)
angive risikoen for observationsflyet,
(B)
facilitate the conduct of the observation flight by co-ordination or suppression of the activity specified pursuant to subparagraph (A) of this paragraph; or
 
(B)
lette gennemførelsen af observationsflyvningen ved koordination eller undertrykkelse af den aktivitet, som er angivet i medfør af denne paragrafs litra (A) eller
(C)
propose an alternative flight altitude, route, or time.
 
(C)
foreslå en alternativ flyvehøjde, rute eller tid.
6. No later than four hours after submission of the mission plan, the observed Party shall accept the mission plan or propose changes to it in accordance with Article VIII, Section I, paragraph 4 and paragraph 5 of this Section. Such changes shall not preclude observation of any point on the entire territory of the observed Party, including areas designated by the observed Party as hazardous airspace in the source specified in Annex I to this Treaty. Upon agreement, the mission plan shall be signed by the observing and observed Parties. In the event that the Parties do not reach agreement on the mission plan within eight hours of the submission of the original mission plan, the observing Party shall have the right to decline to conduct the observation flight in accordance with the provisions of Article VIII of this Treaty.
 
6. Senest fire timer efter afgivelse af missionsplanen skal den observerede part acceptere missionsplanen eller foreslå ændringer til den i overensstemmelse med artikel VIII, kapitel I, paragraf 4, og dette kapitels paragraf 5. Sådanne ændringer skal ikke udelukke observation af et hvilket som helst punkt på hele den observerede parts territorium, herunder områder, som af den observerede part er udpeget som risikoområder i den kilde, som er angivet i denne Traktats bilag I. Efter at enighed er opnået, skal missionsplanen underskrives af den observerende part og den observerede part. Såfremt parterne ikke opnår enighed om missionsplanen inden for otte timer efter afgivelse af den oprindelige missionsplan, skal den observerende part have ret til at træde tilbage fra gennemførelsen af observationsflyvningen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats artikel VIII.
7. If the planned route of the observation flight approaches the border of other States Parties or other States, the observed Party may notify that State or those States of the estimated route, date and time of the observation flight.
 
7. Hvis den planlagte rute for observationsflyvningen nærmer sig grænsen til andre deltagerstater eller andre stater, kan den observerede stat notificere denne stat eller disse stater om observationsflyvningens forventede rute, dato og tid.
8. On the basis of the agreed mission plan the State Party providing the observation aircraft shall, in co-ordination with the other State Party, file the flight plan immediately, which shall have the content specified in Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation and shall be in the format specified by ICAO Document No. 4444-RAC/501/12, “Rules of the Air and Air Traffic Services”, as revised or amended.
 
8. På grundlag af den aftalte missionsplan skal den deltagerstat, som stiller observationsflyet til rådighed, i koordination med den anden deltagerstat straks registrere flyveplanen. Den skal have det samme indhold, som er angivet i bilag II til Konventionen om International Civil Luftfart. Flyveplanen skal være udfærdiget i det format, der er angivet ved ICAO-dokument nr. 4444-RAC/501/12 »for fly og lufttrafiktjenester«, som revideret eller ændret.
     
Section III
 
Kapitel III
Special provisions
 
Specielle bestemmelser
     
1. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right to have on board the observation aircraft two flight monitors and one interpreter, in addition to one flight monitor for each sensor control station on board the observation aircraft, unless otherwise agreed. Flight monitors and interpreters shall have the rights and obligations specified in Annex G to this Treaty.
 
1. Når observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part, skal den observerede part ud over en flyvekontrollant for hver sensorkontrolstation om bord i observationsflyet have ret til at have to flyvekontrollanter og en tolk om bord i observationsflyet, medmindre andet er aftalt. Flyvekontrollanter og tolke skal have de rettigheder og pålægges de forpligtelser, som er angivet i denne Traktats bilag G.
2. Notwithstanding paragraph 1 of this Section, in the event that an observing Party uses an observation aircraft which has a maximum take-off gross weight of no more than 35,000 kilograms for an observation flight distance of no more than 1,500 kilometres as notified in accordance with Section I, paragraph 5, subparagraph (G) of this Article, it shall be obliged to accept only two flight monitors and one interpreter on board the observation aircraft, unless otherwise agreed.
 
2. Uanset bestemmelserne i dette kapitels paragraf 1 skal en observerende part, medmindre andet er aftalt, kun være forpligtet til at acceptere to flyvekontrollanter og en tolk om bord i observationsflyet i tilfælde af, at den observerende part anvender et observationsfly, som har en maksimal bruttostartvægt på højst 35.000 kg for en observationsflyvedistance på højst 1.500 km som notificeret i overensstemmelse med denne artikels kapitel I, paragraf 5, litra (G).
3. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observed Party shall permit the personnel of the observing Party to travel to the point of entry of the observed Party in the most expeditious manner. The personnel of the observing Party may elect to travel to the point of entry using ground, sea, or air transportation, including transportation by an aircraft owned by any State Party. Procedures regarding such travel are set forth in Annex E to this Treaty.
 
3. Når observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part, skal den observerede part tillade den observerende parts personel at rejse til den observerede parts indrejsepunkt på den hurtigst mulige måde. Den observerende parts personel kan foretrække at rejse til indrejsepunktet ved anvendelse af land-, sø- eller lufttransport, herunder transport med et fly, der er ejet af en hvilken som helst deltagerstat. Procedurer for sådanne rejser er fastsat i denne Traktats bilag E.
4. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to have on board the observation aircraft two flight representatives and one interpreter, in addition to one flight representative for each sensor control station on the aircraft, unless otherwise agreed. Flight representatives and interpreters shall have the rights and obligations set forth in Annex G to this Treaty.
 
4. Når observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part, skal den observerende part ud over en flyverepræsentant for hver sensorkontrolstation om bord i flyet have ret til at have to flyverepræsentanter og en tolk om bord i observationsflyet, medmindre andet er aftalt. Flyverepræsentanter og tolke skal have de rettigheder og pålægges de forpligtelser, som er fastsat i denne Traktats bilag G.
5. In the event that the observing State Party provides an observation aircraft designated by a State Party other than the observing or observed Party, the observing Party shall have the right to have on board the observation aircraft two representatives and one interpreter, in addition to one representative for each sensor control station on the aircraft, unless otherwise agreed. In this case, the provisions on flight monitors set forth in paragraph 1 of this Section shall also apply. Representatives and interpreters shall have the rights and obligations set forth in Annex G to this Treaty.
 
5. Når den observerende deltagerstat stiller et observationsfly til rådighed, der er udpeget af en anden deltagerstat end den observerende part eller observerede part, skal den observerende part ud over en repræsentant for hver sensorkontrolstation på flyet have ret til at have to repræsentanter og en tolk om bord i observationsflyet, medmindre andet er aftalt. I dette tilfælde skal bestemmelserne om flyvekontrollanter, som er fastsat i dette kapitels paragraf 1, også gælde. Repræsentanter og tolke skal have de rettigheder og pålægges de forpligtelser, som er fastsat i denne Traktats bilag G.
     
Article VII
 
Artikel VII
Transit flights
 
Transitflyvninger
     
1. Transit flights conducted by an observing Party to and from the territory of an observed Party for the purposes of this Treaty shall originate on the territory of the observing Party or of another State Party.
 
1. Transitflyvninger, som gennemføres af en observerende part til og fra en observeret parts territorium til denne Traktats formål, skal hidrøre fra den observerende parts eller fra en anden deltagerstats territorium.
2. Each State Party shall accept transit flights. Such transit flights shall be conducted along internationally recognized Air Traffic Services routes, unless otherwise agreed by the States Parties involved, and in accordance with the instructions of the national air traffic control authorities of each State Party whose airspace is transited. The observing Party shall notify each State Party whose airspace is to be transited at the same time that it notifies the observed Party in accordance with Article VI.
 
2. Hver deltagerstat skal acceptere transitflyvninger. Sådanne transitflyvninger skal gennemføres langs med internationalt anerkendte »Air Traffic Service« (ATS) ruter, medmindre andet er aftalt mellem de involverede deltagerstater, og i overensstemmelse med anvisninger fra nationale lufttrafikkontrol-myndigheder fra hver deltagerstat, hvis luftrum transiteres. Den observerende part skal notificere hver deltagerstat, hvis luftrum vil blive transiteret, på samme tidspunkt som den notificerer den observerede part i overensstemmelse med artikel VI.
3. The operation of sensors on an observation aircraft during transit flights is prohibited. In the event that, during the transit flight, the observation aircraft lands on the territory of a State Party, that State Party shall, upon landing and prior to departure, inspect the covers of sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors to confirm that they are in their proper position.
 
3. Betjening af sensorer om bord i et observationsfly under transitflyvninger er forbudt. Såfremt et observationsfly under transitflyvningen lander på en deltagerstats territorium, skal denne deltagerstat - efter landingen og før afgangen - inspicere dækslerne på sensorobjektiverne eller andre anordninger, som hindrer betjeningen af optiske sensorer, for at bekræfte, at de er korrekt placeret.
     
Article VIII
 
Artikel VIII
Prohibitions, deviations from flight plans and emergency situations
 
Forbud, afvigelser fra flyveplaner og nødsituationer
     
Section I
 
Kapitel I
Prohibition of observation flights and changes to mission plans
 
Forbud mod observationsflyvninger og ændringer i missionsplaner
     
1. The observed Party shall have the right to prohibit an observation flight that is not in compliance with the provisions of this Treaty.
 
1. Den observerede part skal have ret til at forbyde en observationsflyvning, som ikke er i overensstemmelse med denne Traktats bestemmelser.
2. The observed Party shall have the right to prohibit an observation flight prior to its commencement in the event that the observing Party fails to arrive at the point of entry within 24 hours after the estimated time of arrival specified in the notification provided in accordance with Article VI, Section I, paragraph 5, unless otherwise agreed between the States Parties involved.
 
2. Den observerede part skal have ret til at forbyde en observationsflyvning forud for dens påbegyndelse, hvis den observerende part ikke ankommer til indrejsepunktet inden for 24 timer efter det forventede ankomsttidspunkt, som er angivet i den notifikation, der er afgivet i overensstemmelse med artikel VI, kapitel 1, paragraf 5, medmindre andet er aftalt mellem de involverede deltagerstater.
3. In the event that an observed State Party prohibits an observation flight pursuant to this Article or Annex F, it shall immediately state the facts for the prohibition in the mission plan. Within seven days the observed Party shall provide to all States Parties, through diplomatic channels, a written explanation for this prohibition in the mission report provided pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21. An observation flight that has been prohibited shall not be counted against the quota of either State Party.
 
3. Når en observeret deltagerstat forbyder en observationsflyvning i medfør af denne artikel eller bilag F, skal den straks angive kendsgerningerne i missionsplanen for forbudet. Inden for syv dage skal den observerede part gennem diplomatiske kanaler stille en skriftlig redegørelse for dette forbud til rådighed for alle deltagerstater i den missionsrapport, som stilles til rådighed i medfør af artikel VI, kapitel I, paragraf 21. En observationsflyvning, som er blevet forbudt, skal hverken tælle mod den ene eller den anden deltagerstats kvote.
4. The observed Party shall have the right to propose changes to the mission plan as a result of any of the following circumstances:
 
4. Den observerede part skal have ret til at foreslå ændringer i missionsplaner som følge af enhver af følgende omstændigheder:
(A)
the weather conditions affect flight safety;
 
(A)
vejrforholdene påvirker flyvesikkerheden,
(B)
the status of the Open Skies airfield to be used, alternate airfields, or refuelling airfields prevents their use; or
 
(B)
forholdene på den Open Skies-flyveplads, som skal anvendes, på alternative flyvepladser eller på genoptankningsflyvepladser forhindrer deres anvendelse, eller
(C)
the mission plan is inconsistent with Article VI, Section II, paragraphs 2 and 4.
 
(C)
missionsplanen er uforenelig med artikel 6, kapitel II, paragraf 2 og 4.
5. In the event that the observing Party disagrees with the proposed changes to the mission plan, it shall have the right to submit alternatives to the proposed changes. In the event that agreement on a mission plan is not reached within eight hours of the submission of the original mission plan, and if the observing Party considers the changes to the mission plan to be prejudicial to its rights under this Treaty with respect to the conduct of the observation flight, the observing Party shall have the right to decline to conduct the observation flight, which shall not be recorded against the quota of either State Party.
 
5. Når den observerende part er uenig i de foreslåede ændringer i missionsplanen, skal den have ret til at foreslå alternativer til de foreslåede ændringer. Når enighed om missionsplanen ikke er nået inden for otte timer efter fremlæggelse af den oprindelige missionsplan, og såfremt den observerende part anser ændringerne i missionsplanen for at præjudicere dens rettigheder i kraft af denne Traktat med hensyn til gennemførelsen af observationsflyvningen, skal den observerende part have ret til at afstå fra at gennemføre observationsflyvningen. Observationsflyvningen skal hverken tælle mod den ene eller den anden deltagerstats kvote.
6. In the event that an observing Party declines to conduct an observation flight pursuant to this Article or Annex F, it shall immediately provide an explanation of its decision in the mission plan prior to the departure of the observing Party. Within seven days after departure of the observing Party, the observing Party shall provide to all other States Parties, through diplomatic channels, a written explanation for this decision in the mission report provided pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21.
 
6. Når den observerende part afstår fra at gennemføre en observationsflyvning i medfør af denne artikel eller bilag F, skal den observerende part straks angive en forklaring på beslutningen i missionsplanen forud for partens afrejse. Inden for syv dage efter den observerende parts afrejse skal den observerende part gennem diplomatiske kanaler stille en skriftlig redegørelse for denne beslutning til rådighed for alle deltagerstater i den missionsrapport, som stilles til rådighed i medfør af artikel VI, kapitel I, paragraf 21.
     
Section II
 
Kapitel II
Deviations from the flight plan
 
Afvigelser fra flyveplanen
     
1. Deviations from the flight plan shall be permitted during the observation flight if necessitated by:
 
1. Afvigelser fra flyveplanen skal være tilladt under observationsflyvningen, hvis den er nødvendiggjort af:
(A)
weather conditions affecting flight safety;
 
(A)
vejrforhold, der påvirker flyvesikkerheden,
(B)
technical difficulties relating to the observation aircraft;
 
(B)
tekniske vanskeligheder vedrørende observationsflyet,
(C)
a medical emergency of any person on board; or
 
(C)
en helbredsmæssig nødsituation for en hvilken som helst person om bord, eller
(D)
air traffic control instructions related to circumstances brought about by force majeure.
 
(D)
lufttrafikkontrolinstruktioner vedrørende omstændigheder, som skyldes force majeure.
2. In addition, if weather conditions prevent effective use of optical sensors and infra-red line-scanning devices, deviations shall be permitted, provided that:
 
2. Hertil kommer, at afvigelser skal være tilladt, såfremt vejrforhold forhindrer en effektiv benyttelse af sensorer og infrarød linieskanderende apparatur, forudsat at:
(A)
flight safety requirements are met;
 
(A)
flyvesikkerhedskravene er opfyldt,
(B)
in cases where national rules so require, permission is granted by air traffic control authorities; and
 
(B)
tilladelse i tilfælde, hvor nationale regler kræver det, er givet af lufttrafikkontrolmyndighederne, og
(C)
the performance of the sensors does not exceed the capabilities specified in Article IV, paragraph 2, unless otherwise agreed.
 
(C)
sensorernes ydeevne ikke er bedre end de egenskaber, der er angivet i artikel IV, paragraf 2, medmindre andet er aftalt.
3. The observed Party shall have the right to prohibit the use of a particular sensor during a deviation that brings the observation aircraft below the minimum height above ground level for operating that particular sensor, in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2. In the event that a deviation requires the observation aircraft to alter its flight path by more than 50 kilometres from the flight path specified in the flight plan, the observed Party shall have the right to prohibit the use of all the sensors installed on the observation aircraft beyond that 50-kilometre limit.
 
3. Den observerede part har ret til at forbyde anvendelsen af en bestemt sensor under en afvigelse, som bringer observationsflyet ned under den minimumshøjde over jordoverfladen for anvendelse af denne bestemte sensor i overensstemmelse med den begrænsning på opløsningsevnen, som er angivet i artikel IV, paragraf 2. Såfremt afvigelsen nødvendiggør, at observationsflyet ændrer sin flyverute med mere end 50 km fra den flyverute, der er angivet i flyveplanen, skal den observerede part have ret til at forbyde anvendelsen af alle sensorer, som er installeret om bord i observationsflyet ud over denne 50-kilometergrænse.
4. The observing Party shall have the right to curtail an observation flight during its execution in the event of sensor malfunction. The pilot-in-command shall have the right to curtail an observation flight in the event of technical difficulties affecting the safety of the observation aircraft.
 
4. Den observerende part skal have ret til at afkorte en observationsflyvning under dens udførelse i tilfælde af sensorfunktionsfejl. Luftfartøjschefen skal have ret til at afkorte en observationsflyvning i tilfælde af tekniske vanskeligheder, som har indflydelse på observationsflyets sikkerhed.
5. In the event that a deviation from the flight plan permitted by paragraph 1 of this Section results in curtailment of the observation flight, or a curtailment occurs in accordance with paragraph 4 of this Section, an observation flight shall be counted against the quotas of both States Parties, unless the curtailment is due to:
 
5. Såfremt en afvigelse fra flyveplanen, der er tilladt ifølge dette kapitels paragraf 1, resulterer i en afkortning af observationsflyvningen, eller en afkortning opstår i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 4, skal observationsflyvningen tælle mod begge deltagerstaters kvoter, medmindre afkortningen skyldes:
(A)
sensor malfunction on an observation aircraft provided by the observed Party;
 
(A)
sensorfunktionsfejl om bord i et observationsfly, som er stillet til rådighed af den observerede part,
(B)
technical difficulties relating to the observation aircraft provided by the observed Party;
 
(B)
tekniske vanskeligheder vedrørende et observationsfly, som er stillet til rådighed af den observerede part,
(C)
a medical emergency of a member of the flight crew of the observed Party or of flight monitors; or
 
(C)
en helbredsmæssig nødsituation for medlemmer af flybesætningen eller for flyvekontrollanter, eller
(D)
air traffic control instructions related to circumstances brought about by force majeure.
 
(D)
lufttrafikkontrol-instruktioner vedrørende omstændigheder, som skyldes force majeure.
In such cases the observing Party shall have the right to decide whether to count it against the quotas of both States Parties.
 
I sådanne tilfælde skal den observerende part have ret til at bestemme, hvorvidt observationsflyvningen skal tælle mod begge deltagerstaters kvoter.
6. The data collected by the sensors shall be retained by the observing Party only if the observation flight is counted against the quotas of both States Parties.
 
6. Den observerende part skal kun beholde data, som er indsamlet af sensorer, såfremt observationsflyvningen tæller mod begge deltagerstaters kvoter.
7. In the event that a deviation is made from the flight plan, the pilot-in-command shall take action in accordance with the published national flight regulations of the observed Party. Once the factors leading to the deviation have ceased to exist, the observation aircraft may, with the permission of the air traffic control authorities, continue the observation flight in accordance with the flight plan. The additional flight distance of the observation aircraft due to the deviation shall not count against the maximum flight distance.
 
7. Når en afvigelse fra flyveplanen foretages, skal luftfartøjschefen tage skridt i overensstemmelse med den observerede parts offentliggjorte nationale flyvebestemmelser. Når de faktorer, som førte til afvigelsen, ikke længere er til stede, kan observationsflyet fortsætte observationsflyvningen i overensstemmelse med flyveplanen med lufttrafikkontrol-myndighedernes tilladelse. Den yderligere flyvedistance for observationsflyet, der skyldes afvigelsen, skal ikke tælle mod den maksimale flyvedistance.
8. Personnel of both States Parties on board the observation aircraft shall be immediately informed of all deviations from the flight plan.
 
8. Begge deltagerstaters personel om bord i observationsflyet skal straks orienteres om alle afvigelser fra flyveplanen.
9. Additional expenses resulting from provisions of this Article shall be reimbursed in accordance with Annex L, Section I, paragraph 9 to this Treaty.
 
9. Ekstraudgifter, som er et resultat af bestemmelserne i denne artikel, skal refunderes i overensstemmelse med denne Traktats bilag L, kapitel I, paragraf 9.
     
Section III
 
Kapitel III
Emergency situations
 
Nødsituationer
     
1. In the event that an emergency situation arises, the pilot-in-command shall be guided by “Procedures for Air Navigation Services - Rules of the Air and Air Traffic Services”, ICAO Document No. 4444-RAC/501/12, as revised or amended, the national flight regulations of the observed Party, and the flight operation manual of the observation aircraft.
 
1. Når en nødsituation opstår, skal luftfartøjschefen lade sig vejlede af »Procedurer for Lufttrafiknavigationstjenester - Regler for Lufttrafik og lufttrafiktjenester, ICAO-dokument nr. 4444RAC/501/12, som revideret eller ændret, af den observerede parts nationale flyvebestemmelser og af observationsflyets betjeningsvejledning.
2. Each observation aircraft declaring an emergency shall be accorded the full range of distress and navigational facilities of the observed Party in order to ensure the most expeditious recovery of the aircraft to the nearest suitable airfield.
 
2. Ethvert observationsfly, som bekendtgør en nødsituation, skal tilstedes alle den observerede parts nødhjælps- og navigationsfaciliteter med henblik på at sikre den hurtigst mulige bjærgning af flyet til den nærmeste passende flyveplads.
3. In the event of an aviation accident involving the observation aircraft on the territory of the observed Party, search and rescue operations shall be conducted by the observed Party in accordance with its own regulations and procedures for such operations.
 
3. I tilfælde af en flyulykke med observationsflyet på den observerede parts territorium skal eftersøgningsoperationer gennemføres af den observerede part i overensstemmelse med den observerende parts bestemmelser og fremgangsmåder for sådanne operationer.
4. Investigation of an aviation accident or incident involving an observation aircraft shall be conducted by the observed Party, with the participation of the observing Party, in accordance with the ICAO recommendations set forth in Annex 13 to the Convention on International Civil Aviation (“Investigation of Aviation Accidents”) as revised or amended and in accordance with the national regulations of the observed Party.
 
4. Efterforskning af en flyulykke eller en hændelse, som involverer et observationsfly, skal gennemføres af den observerede part med deltagelse af den observerende part i overensstemmelse med de ICAO- anbefalinger, som er fastlagt i bilag 13 til Konventionen om International Civil Luftfart (»Efterforskning af Flyhaverier«), som revideret eller ændret, og i overensstemmelse med den observerede parts nationale bestemmelser.
5. In the event that the observation aircraft is not registered with the observed Party, at the conclusion of the investigation all wreckage and debris of the observation aircraft and sensors, if found and recovered, shall be returned to the observing Party or to the Party to which the aircraft belongs, if so requested.
 
5. Når observationsflyet ikke er registreret hos den observerede part, skal alle vragdele efter anmodning gives tilbage til den observerende part eller til den part, som ejer flyet, ved afslutningen af efterforskningen.
     
Article IX
 
Artikel IX
Sensor output from observation flights
 
Sensoroutput fra observationsflyvninger
     
Section I
 
Kapitel I
General provisions
 
Generelle bestemmelser
     
1. For the purposes of recording data collected by sensors during observation flights, the following recording media shall be used:
 
1. Med det formål at optage data, som er indsamlet ved hjælp af sensorer under observationsflyvninger, skal følgende optagemedier anvendes:
(A)
in the case of optical panoramic and framing cameras, black and white photographic film;
 
(A)
i tilfælde af optiske panoramiske- og stillbilledkameraer, sort-hvid fotografisk film;
(B)
in the case of video cameras, magnetic tape;
 
(B)
i tilfælde af videokameraer, magnetbånd;
(C)
in the case of infra-red line-scanning devices, black and white photographic film or magnetic tape; and
 
(C)
i tilfælde af infrarød linieskanderende apparatur, sort-hvid fotografisk film eller magnetbånd; og
(D)
in the case of sideways-looking synthetic aperture radar, magnetic tape.
 
(D)
i tilfælde af radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur, magnetbånd.
The agreed format in which such data is to be recorded and exchanged on other recording media shall be decided within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application of this Treaty.
 
Det aftalte format, i hvilket sådanne data skal optages og udveksles på optagemedier, skal fastlægges i Open Skies-konsultationskommissionen inden for den periode, hvor Traktaten anvendes foreløbigt.
2. Data collected by sensors during observation flights shall remain on board the observation aircraft until completion of the observation flight. The transmission of data collected by sensors from the observation aircraft during the observation flight is prohibited.
 
2. Data indsamlet af sensorer under observationsflyvninger skal forblive om bord i observationsflyet indtil afslutningen af observationsflyvningen. Transmission af data indsamlet af sensorer fra observationsflyet under observationsflyvningen er forbudt.
3. Each roll of photographic film and cassette or reel of magnetic tape used to collect data by a sensor during an observation flight shall be placed in a container and sealed in the presence of the States Parties as soon as is practicable after it has been removed from the sensor.
 
3. Hver rulle fotografisk film og kassette eller magnetbåndspole, der anvendes til indsamling af data ved hjælp af en sensor under en observationsflyvning, skal anbringes i en container og forsegles under deltagerstaternes tilstedeværelse, så snart det er muligt, efter at den er blevet fjernet fra sensoren.
4. Data collected by sensors during observation flights shall be made available to States Parties in accordance with the provisions of this Article and shall be used exclusively for the attainment of the purposes of this Treaty.
 
4. Data, som er indsamlet af sensorer under observationsflyvninger, skal stilles til rådighed for deltagerstater i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel og skal udelukkende anvendes til opfyldelse af formålene med denne Traktat.
5. In the event that, on the basis of data provided pursuant to Annex B, Section I to this Treaty, a data recording medium to be used by a State Party during an observation flight is incompatible with the equipment of another State Party for handling that data recording medium, the States Parties involved shall establish procedures to ensure that all data collected during observation flights can be handled, in terms of processing, duplication and storage, by them.
 
5. Når et dataoptagemedium, som skal anvendes af en deltagerstat under en observationsflyvning, på grundlag af data, som er stillet til rådighed i medfør af denne Traktats bilag B, kapitel I, ikke er kompatibelt med en anden deltagerstats udstyr til behandling af dette dataoptagemedium, skal de involverede deltagerstater indføre procedurer for at sikre, at alle data, som er indsamlet under observationsflyvninger, kan blive behandlet af dem, herunder fremkaldelse, kopiering og langtidsopbevaring.
     
Section II
 
Kapitel II
Output from sensors that use photographic film
 
Output fra sensorer, som anvender fotografisk film
     
1. In the event that output from duplicate optical cameras is to be exchanged, the cameras, film and film processing shall be of an identical type.
 
1. Når output fra dobbelte optiske kameraer skal udveksles, skal kameraerne, film og filmfremkaldelse være af en identisk type.
2. Provided that the data collected by a single optical camera is subject to exchange, the States Parties shall consider, within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application of this Treaty, the issue of whether the responsibility for the development of the original film negative shall be borne by the observing Party or by the State Party providing the observation aircraft. The State Party developing the original film negative shall be responsible for the quality of processing the original negative film and producing the duplicate positive or negative. In the event that States Parties agree that the film used during the observation flight conducted on an observation aircraft provided by the observed Party shall be processed by the observing Party, the observed Party shall bear no responsibility for the quality of the processing of the original negative film.
 
2. Under forudsætning af, at data indsamlet af et enkelt optisk kamera er genstand for udveksling, skal del­tager­staterne i løbet af perioden for denne Traktats foreløbige anvendelse i Open Skies-konsultationskommissionen overveje spørgsmålet om, hvorvidt ansvaret for fremkaldelse af det originale filmnegativ skal bæres af den observerende part eller af den deltagerstat, som stiller observationsflyet til rådighed. Den deltagerstat, som fremkalder det originale filmnegativ, skal være ansvarlig for det originale filmnegativs fremkaldelseskvalitet og for produktion af et duplikatpositiv eller negativ. Såfremt deltagerstater enes om, at film, som anvendes under observationsflyvninger gennemført på et observationsfly, som er stillet til rådighed af den observerede part, skal fremkaldes af den observerende part, skal den observerede part ikke have noget ansvar for kvaliteten af fremkaldelsen af det originale filmnegativ.
3. All the film used during the observation flight shall be developed:
 
3. Hele den film, som anvendes under en observationsflyvning, skal fremkaldes:
(A)
in the event that the original film negative is developed at a film processing facility arranged for by the observed Party, no later than three days, unless otherwise agreed, after the arrival of the observation aircraft at the point of exit; or
 
(A)
inden for tre dage efter observationsflyets ankomst til udrejsepunktet, medmindre andet er aftalt. Dette gælder, såfremt det originale filmnegativ fremkaldes på en filmfremkaldelsesfacilitet, som er arrangeret af den observerede part, eller
(B)
in the event that the original film negative is developed at a film processing facility arranged for by the observing Party, no later than ten days after the departure of the observation aircraft from the territory of the observed Party.
 
(B)
inden for 10 dage efter observationsflyets afgang fra den observerede parts territorium. Dette gælder, såfremt det originale filmnegativ er fremkaldt på en filmfremkaldelsesfacilitet, som er arrangeret af den observerende part.
4. The State Party that is developing the original film negative shall be obliged to accept at the film processing facility up to two officials from the other State Party to monitor the unsealing of the film cassette or container and each step in the storage, processing, duplication and handling of the original film negative, in accordance with the provisions of Annex K, Section II to this Treaty. The State Party monitoring the film processing and duplication shall have the right to designate such officials from among its nationals present on the territory on which the film processing facility arranged for by the other State Party is located, provided that such individuals are on the list of designated personnel in accordance with Article XIII, Section I of this Treaty. The State Party developing the film shall assist the officials of the other State Party in their functions provided for in this paragraph to the maximum extent possible.
 
4. Den deltagerstat, som fremkalder det originale filmnegativ, skal være forpligtet til at acceptere op til to embedsmænd fra den anden deltagerstat på filmfremkaldelsesfaciliteten. Sådanne embedsmænd skal overvåge brydningen af forseglingen af filmkassetten eller containeren, og hvert skridt i langtidsopbevaring, fremkaldelse, kopiering og behandling af det originale filmnegativ i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag K, kapitel II. Den deltagerstat, som overvåger filmfremkaldelsen og kopieringen, skal have ret til at udpege sådanne embedsmænd blandt de af dens borgere, som er til stede på det territorium, hvor den filmfremkaldelsesfacilitet er placeret, som er arrangeret af den anden deltagerstat. Dette gælder under forudsætning af, at sådanne personer er optaget på listen over udpeget personel i overensstemmelse med denne Traktats artikel XIII, kapitel I. Den deltagerstat, som fremkalder filmen, skal assistere den anden deltagerstats embedsmænd mest muligt i de funktioner, som er foreskrevet i denne paragraf.
5. Upon completion of an observation flight, the State Party that is to develop the original film negative shall attach a 21-step sensitometric test strip of the same film type used during the observation flight or shall expose a 21-step optical wedge onto the leader or trailer of each roll of original film negative used during the observation flight. After the original film negative has been processed and duplicate film negative or positive has been produced, the States Parties shall assess the image quality of the 21-step sensitometric test strips or images of the 21-step optical wedge against the characteristics provided for that type of original film negative or duplicate film negative or positive in accordance with the provisions of Annex K, Section I to this Treaty.
 
5. Efter afslutningen af observationsflyvningen skal den deltagerstat, som skal fremkalde det originale filmnegativ, vedhæfte en 21-trins-sensitrometrisk teststrimmel af samme filmtype, som er anvendt under observationsflyvningen, eller belyse et 21-trins kilefotometer på førings- eller slutstrimlen af hver rulle original filmnegativ, som er anvendt under observationsflyvningen. Efter at det originale filmnegativ er blevet fremkaldt og duplikatnegativ eller positiv er blevet fremstillet, skal deltagerstaterne bedømme billedkvaliteten på de 21-trins-sensitrometriske test­strim­ler eller billederne fra den 21-trins optiske kilefotometer i forhold til de karakteristika, som er anført for den type af original filmnegativ eller duplikatnegativ eller positiv i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag K, kapitel I.
6. In the event that only one original film negative is developed:
 
6. Når kun et originalt filmnegativ er fremkaldt:
(A)
the observing Party shall have the right to retain or receive the original film negative; and
 
(A)
skal den observerende part have ret til at beholde eller modtage det originale filmnegativ, og
(B)
the observed Party shall have the right to select and receive a complete first generation duplicate or part thereof, either positive or negative, of the original film negative. Unless otherwise agreed, such duplicate shall be:
 
(B)
den observerede part skal have ret til at vælge og modtage et komplet eller delvist sæt positive eller negative førstegenerationsduplikater af det originale filmnegativ. Medmindre andet er aftalt skal sådanne duplikater være:
 
(1)
of the same format and film size as the original film negative;
   
(1)
af samme format og filmstørrelse som det originale filmnegativ,
 
(2)
produced immediately after development of the original film negative; and
   
(2)
fremstillet umiddelbart efter fremkaldelsen af det originale filmnegativ, og
 
(3)
provided to the officials of the observed Party immediately after the duplicate has been produced.
   
(3)
stillet til rådighed for den observerede parts embedsmænd straks efter, at duplikatet er blevet fremstillet.
7. In the event that two original film negatives are developed:
 
7. Når to originale filmnegativer er fremkaldt:
(A)
if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right, at the completion of the observation flight, to select either of the two original film negatives, and the original film negative not selected shall be retained by the observing Party; or
 
(A)
skal den observerede part have ret til at vælge et hvilket som helst af de to originale filmnegativer ved afslutningen af observationsflyvningen, og den observerende part skal beholde det originale filmnegativ, som ikke er blevet valgt. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part; eller
(B)
if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to select either of the original film negatives, and the original film negative not selected shall be retained by the observed Party.
 
(B)
den observerende part skal have ret til at vælge et hvilket som helst af de originale filmnegativer, og den observerede part skal have ret til at beholde det originale filmnegativ, som ikke er blevet valgt. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part.
     
SECTION III
 
Kapitel III
Output from sensors that use other recording media
 
Output fra sensorer, som anvender andre optagemedier
     
1. The State Party that provides the observation aircraft shall record at least one original set of data collected by sensors using other recording media.
 
1. Den deltagerstat, som stiller observationsfly til rådighed, skal optage mindst et originalt sæt af data indsamlet af sensorer, som anvender andre optagemedier.
2. In the event that only one original set is made:
 
2. Når der kun er fremstillet et originalt sæt af data:
(A)
if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observing Party shall have the right to retain the original set and the observed Party shall have the right to receive a first generation duplicate copy; or
 
(A)
skal den observerende part have ret til at beholde det originale sæt, og den observerede part skal have ret til at modtage et førstegenerations-duplikat. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part; eller
(B)
if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to receive the original set and the observed Party shall have the right to receive a first generation duplicate copy.
 
(B)
den observerende part skal have ret til at modtage det originale sæt, og den observerede part skal have ret til at modtage et førstegenerations-duplikat. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part.
3. In the event that two original sets are made:
 
3. Når der er fremstillet to originale sæt af data:
(A)
if the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right, at the completion of the observation flight, to select either of the two sets of recording media, and the set not selected shall be retained by the observing Party; or
 
(A)
skal den observerede part have ret til at vælge et hvilket som helst af de to originale sæt af optagemedier ved afslutningen af observationsflyvningen, og den observerende part skal beholde det originale sæt af optagemedier, som ikke er blevet valgt. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part; eller
(B)
if the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to select either of the two sets of recording media, and the set not selected shall be retained by the observed Party.
 
(B)
den observerende part skal have ret til at vælge et hvilket som helst af de originale sæt af optagemedier, og den observerede part skal have ret til at beholde det originale sæt af optagemedier, som ikke er blevet valgt. Dette gælder, såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part.
4. In the event that the observation aircraft is provided by the observing Party, the observed Party shall have the right to receive the data collected by a sideways-looking synthetic aperture radar in the form of either initial phase information or a radar image, at its choice.
 
4. Såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerende part, skal den observerede part have ret til efter eget valg at modtage data indsamlet ved hjælp af radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur i form af enten første fase rådata eller et radarbillede.
5. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party, the observing Party shall have the right to receive the data collected by a sideways-looking synthetic aperture radar in the form of either initial phase information or a radar image, at its choice.
 
5. Såfremt observationsflyet er stillet til rådighed af den observerede part, skal den observerende part have ret til efter eget valg at modtage data indsamlet ved hjælp af radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur i form af enten første fase rådata eller et radarbillede.
     
Section IV
 
Kapitel IV
Access to sensor output
 
Adgang til sensoroutput
     
Each State Party shall have the right to request and receive from the observing Party copies of data collected by sensors during an observation flight. Such copies shall be in the form of first generation duplicates produced from the original data collected by sensors during an observation flight. The State Party requesting copies shall also notify the observed Party. A request for duplicates of data shall include the following information:
 
Hver deltagerstat skal have ret til at anmode om og modtage kopier af data, der er indsamlet under en observationsflyvning fra den observerende part. Sådanne kopier skal fremstilles i førstegenerations-duplikater fremstillet fra de originale data indsamlet af sensorer under en observationsflyvning. Den deltagerstat, som anmoder om kopier, skal også notificere den observerede part. En anmodning om duplikat af data skal indeholde oplysninger om følgende:
(A)
the observing Party;
 
(A)
den observerende part;
(B)
the observed Party;
 
(B)
den observerede part;
(C)
the date of the observation flight;
 
(C)
datoen for observationsflyvningen;
(D)
the sensor by which the data was collected;
 
(D)
den sensor, der blev anvendt til indsamling af data;
(E)
the portion or portions of the observation period during which the data was collected; and
 
(E)
delen eller delene af observationsperioden, under hvilken de pågældende data blev indsamlet, og
(F)
the type and format of duplicate recording medium, either negative or positive film, or magnetic tape.
 
(F)
type og format af duplikatoptagemediet, som enten skal være negativ eller positiv film eller magnetbånd.
     
Article X
 
Artikel X
Open skies consultative commission
 
Open Skies-konsultationskommissionen
     
1. In order to promote the objectives and facilitate the implementation of the provisions of this Treaty, the States Parties hereby establish an Open Skies Consultative Commission.
 
1. Med henblik på at fremme denne Traktats formål og lette gennemførelsen af dens bestemmelser nedsætter deltagerstaterne herved en Open Skies-konsultationskommission.
2. The Open Skies Consultative Commission shall take decisions or make recommendations by consensus. Consensus shall be understood to mean the absence of any objection by any State Party to the taking of a decision or the making of a recommendation.
 
2. Open Skies-konsultationskommissionen skal træffe beslutninger eller fremkomme med henstillinger ved konsensus. Ved konsensus skal forstås fraværet af nogen indsigelse fra nogen deltagerstat imod at træffe en beslutning eller fremkomme med en henstilling.
3. Each State Party shall have the right to raise before the Open Skies Consultative Commission, and have placed on its agenda, any issue relating to this Treaty, including any issue related to the case when the observed Party provides an observation aircraft.
 
3. Enhver deltagerstat skal have ret til at rejse ethvert spørgsmål, der er relevant for nærværende Traktat, i Open Skies-konsultationskommissionen, herunder ethvert spørgsmål, der relaterer sig til den situation, hvor den observerede part stiller observationsfly til rådighed, og få spørgsmålet sat på kommissionens dagsorden.
4. Within the framework of the Open Skies Consultative Commission the States Parties to this Treaty shall:
 
4. Inden for rammerne af Open Skies-konsultationskommissionen skal deltagerstaterne:
(A)
consider questions relating to compliance with the provisions of this Treaty;
 
(A)
behandle spørgsmål vedrørende overholdelse af bestemmelser i denne Traktat;
(B)
seek to resolve ambiguities and differences of interpretation that may become apparent in the way this Treaty is implemented;
 
(B)
søge at afklare tvetydigheder og fortolkningsspørgsmål, som måtte opstå under anvendelsen af denne Traktat;
(C)
consider and take decisions on applications for accession to this Treaty; and
 
(C)
overveje og træffe beslutninger om ansøgninger om tiltrædelse til denne Traktat; og
(D)
agree as to those technical and administrative measures, pursuant to the provisions of this Treaty, deemed necessary following the accession to this Treaty by other States.
 
(D)
opnå enighed om de tekniske og administrative forholdsregler i henhold til denne Traktats bestemmelser, der anses for nødvendige efter andre staters tiltrædelse til denne Traktat.
5. The Open Skies Consultative Commission may propose amendments to this Treaty for consideration and approval in accordance with Article XVI. The Open Skies Consultative Commission may also agree on improvements to the viability and effectiveness of this Treaty, consistent with its provisions. Improvements relating only to modification of the annual distribution of active quotas pursuant to Article III and Annex A, to updates and additions to the categories or capabilities of sensors pursuant to Article IV, to revision of the share of costs pursuant to Annex L, Section I, paragraph 9, to arrangements for the sharing and availability of data pursuant to Article IX, Sections III and IV and to the handling of mission reports pursuant to Article VI, Section I, paragraph 21, as well as to minor matters of an administrative or technical nature, shall be agreed upon within the Open Skies Consultative Commission and shall not be deemed to be amendments to this Treaty.
 
5. Open Skies-konsultationskommissionen kan foreslå ændringer til denne Traktat til overvejelse og godkendelse i overensstemmelse med artikel XVI. Open Skies-konsultationskommissionen kan også nå til enighed om forbedringer med hensyn til denne Traktats levedygtighed og effektivitet i overensstemmelse med Traktatens bestemmelser. Der kan opnås enighed om forbedringer inden for Open Skies-konsultationskommissionen, såfremt disse forbedringer udelukkende vedrører ændringer af den årlige fordeling af aktive kvoter i medfør af artikel III og bilag A; eller opdatering eller tilføjelse til sensorernes kategorier eller ydeevne i medfør af artikel IV; eller revidering af delingen af omkostninger i medfør af bilag L, kapitel I, paragraf 9; eller arrangementer med henblik på fordeling og tilvejebringelse af data i medfør af artikel IX, kapitel III og IV; eller håndtering af missionsrapporter i medfør af artikel VI, kapitel I, paragraf 21, eller forbedringer vedrørende mindre spørgsmål af administrativ eller teknisk karakter. Sådanne forbedringer skal ikke anses for ændringer af denne Traktat.
6. The Open Skies Consultative Commission shall request the use of the facilities and administrative support of the Conflict Prevention Centre of the Conference on Security and Co-operation in Europe, or other existing facilities in Vienna, unless it decides otherwise.
 
6. Open Skies-konsultationskommissionen skal anmode om at anvende faciliteter og administrativ støtte fra Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europas Konfliktforebyggelsescenter eller andre eksisterende faciliteter i Wien, medmindre den træffer anden bestemmelse.
7. Provisions for the operation of the Open Skies Consultative Commission are set forth in Annex L to this Treaty.
 
Bestemmelser om driften af Open Skies-konsultationskommissionen er fastlagt i denne Traktats bilag L.
     
Article XI
 
Artikel XI
Notifications and reports
 
Notifikationer og rapporter
     
The States Parties shall transmit notifications and reports required by this Treaty in written form. The States Parties shall transmit such notifications and reports through diplomatic channels or, at their choice, through other official channels, such as the communications network of the Conference on Security and Co-operation in Europe.
 
Deltagerstaterne skal fremsende de notifikationer og rapporter, som denne Traktat foreskriver, i skriftlig form. Deltagerstaterne skal fremsende sådanne notifikationer og rapporter gennem diplomatiske kanaler eller efter deres valg gennem andre officielle kanaler, såsom Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europas kommunikationsnetværk.
     
Article XII
 
Artikel XII
Liability
 
Erstatningsansvar
     
A State Party shall, in accordance with international law and practice, be liable to pay compensation for damage to other States Parties, or to their natural or juridical persons or their property, caused by it in the course of the implementation of this Treaty.
 
En deltagerstat skal i overensstemmelse med Folkeretten og folkeretlige sædvaner være forpligtet til at betale erstatning for skade, som den påfører andre deltagerstater eller disses naturlige eller juridiske personer eller disses ejendom under gennemførelsen af denne Traktat.
     
Article XIII
 
Artikel XIII
Designation of personnel and privileges and immunities
 
Udpegning af personel og privilegier og immuniteter
     
Section I
 
Kapitel I
Designation of personel
 
Udpegning af personel
     
1. Each State Party shall, at the same time that it deposits its instrument of ratification to either of the Depositaries, provide to all other States Parties, for their review, a list of designated personnel who will carry out all duties relating to the conduct of observation flights for that State Party, including monitoring the processing of the sensor output. No such list of designated personnel shall include more than 400 individuals at any time. It shall contain the name, gender, date of birth, place of birth, passport number, and function for each individual included. Each State Party shall have the right to amend its list of designated personnel until 30 days after entry into force of this Treaty and once every six months thereafter.
 
1. Hver deltagerstat skal på tidspunktet for deponeringen af dens ratifikationsinstrument til en af depositarmagterne stille en liste over udpeget personel, som på denne deltagerstats vegne vil udføre alle opgaver i forbindelse med gennemførelsen af observationsflyvninger, herunder overvågning af fremkaldelsen af output fra sensorer, til rådighed for alle andre deltagerstater med henblik på disse staters gennemgang af listen. En sådan liste over udpeget personel skal på intet tidspunkt indeholde mere end 400 personer. Listen skal indeholde navn, køn, fødselsdato, fødested, pasnummer og funktion for hver enkelt person. Hver deltagerstat skal have ret til at revidere sin liste over udpeget personel indtil 30 dage efter Traktatens ikrafttræden og en gang hver sjette måned derefter.
2. In the event that any individual included on the original or any amended list is unacceptable to a State Party reviewing the list, that State Party shall, no later than 30 days after receipt of each list, notify the State Party providing that list that such individual shall not be accepted with respect to the objecting State Party. Individuals not declared unacceptable within that 30-day period shall be deemed accepted. In the event that a State Party subsequently determines that an individual is unacceptable, that State Party shall so notify the State Party that designated such individual. Individuals who are declared unacceptable shall be removed from the list previously submitted to the objecting State Party.
 
2. Såfremt en person, der er opført på den oprindelige liste eller en revideret liste, er uacceptabel for en deltagerstat, der gennemgår listen, skal deltagerstaten senest 30 dage efter modtagelse af listen meddele den deltagerstat, der har stillet listen til rådighed, at personen ikke er acceptabel for den deltagerstat, der rejser indvendinger. Personer, som ikke inden for denne 30-dages-periode er erklæret for uacceptable, skal anses for at være accepterede. Såfremt en deltagerstat efterfølgende beslutter, at en person er uacceptabel, skal denne deltagerstat meddele dette til den deltagerstat, som har udpeget personen. Personer, som er erklæret for uacceptable, skal slettes fra den liste, der i forvejen er afgivet til den deltagerstat, der rejser indvendinger.
3. The observed Party shall provide visas and any other documents as required to ensure that each accepted individual may enter and remain on the territory of that State Party for the purpose of carrying out duties relating to the conduct of observation flights, including monitoring the processing of the sensor output. Such visas and any other necessary documents shall be provided either:
 
3. Den observerede part skal stille visa og andre dokumenter til rådighed, der er nødvendige til sikring af, at hver accepteret person kan ankomme til og forblive på denne deltagerstats territorium for at udføre opgaver i forbindelse med gennemførelsen af observationsflyvninger, herunder overvågning af fremkaldelsen af output fra sensorer. Sådanne visa og alle andre nødvendige dokumenter skal udstedes enten:
(A)
no later than 30 days after the individual is deemed to be accepted, in which case the visa shall be valid for a period of no less than 24 months; or
 
(A)
inden for 30 dage efter, at personen kan anses for accepteret. Dette visum skal i så fald være gyldigt for en periode af mindst 24 måneder; eller
(B)
no later than one hour after the arrival of the individual at the point of entry, in which case the visa shall be valid for the duration of that individual’s duties; or
 
(B)
inden for 1 time efter personens ankomst til indrejsepunktet. Dette visum skal i så fald have gyldighed, så længe denne persons opgaver varer; eller
(C)
at any other time, by mutual agreement of the States Parties involved.
 
(C)
på et hvilket som helst andet tidspunkt efter indbyrdes aftale mellem de involverede deltagerstater.
     
Section II
 
Kapitel II
Privileges and immunities
 
Privilegier og immuniteter
     
1. In order to exercise their functions effectively, for the purpose of implementing this Treaty and not for their personal benefit, personnel designated in accordance with the provisions of Section I, paragraph 1 of this Article shall be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 29; Article 30, paragraph 2; Article 31, paragraphs 1, 2 and 3; and Articles 34 and 35 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961, hereinafter referred to as the Vienna Convention. In addition, designated personnel shall be accorded the privileges enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 36, paragraph 1, subparagraph (b) of the Vienna Convention, except in relation to articles, the import or export of which is prohibited by law or controlled by quarantine regulations.
 
1. Med henblik på at udøve deres virksomhed effektivt med det formål at gennemføre Traktaten og ikke af hensyn til deres personlige fordel skal de personer, der er udpeget i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels kapitel I, paragraf 1, tilstås de privilegier og immuniteter, som diplomatiske repræsentanter nyder i medfør af artikel 29, artikel 30, paragraf 2, artikel 31, paragraf 1, 2 og 3, artikel 34 og artikel 35 i Wiener-konventionen om diplomatiske forbindelser af 18. april 1961, herefter benævnt Wiener-konventionen. Hertil kommer, at udpeget personel skal tilstås de privilegier, som diplomatiske repræsentanter nyder i medfør af Wiener-konventionens artikel 36, paragraf 1, litra B, undtagen for så vidt angår artikler, der er underkastet import- eller eksportforbud ved lov, eller som er underkastet karantænebestemmelser.
2. Such privileges and immunities shall be accorded to designated personnel for the entire period between arrival on and departure from the territory of the observed Party, and thereafter with respect to acts previously performed in the exercise of their official functions. Such personnel shall also, when transiting the territory of other States Parties, be accorded the privileges and immunities enjoyed by diplomatic agents pursuant to Article 40, paragraph 1 of the Vienna Convention.
 
2. Sådanne privilegier og immuniteter skal tilstås det udpegede personel i hele perioden mellem ankomst og afgang fra den observerede parts territorium og derefter med hensyn til handlinger, der tidligere er foretaget i forbindelse med udførelsen af det udpegede personels officielle funktioner. Sådant personel skal også under transit gennem andre deltagerstaters territorier tilstås de privilegier og immuniteter, der nydes af diplomatiske repræsentanter i medfør af Wiener-konventionens artikel 40, paragraf 1.
3. The immunity from jurisdiction may be waived by the observing Party in those cases when it would impede the course of justice and can be waived without prejudice to this Treaty. The immunity of personnel who are not nationals of the observing Party may be waived only by the States Parties of which such personnel are nationals. Waiver must always be express.
 
3. Den observerende part kan give afkald på immunitet for retsforfølgning i de tilfælde, hvor parten er af den opfattelse, at immunitet ville umuliggøre rettens gang, og hvor afkaldet kan gives uden skadevirkning for denne Traktat. Der kan alene gives afkald på immunitet for personel, der ikke er den observerende parts statsborgere, af de deltagerstater, hvor dette personel er statsborgere. Afkald skal altid være udtrykkeligt.
4. Without prejudice to their privileges and immunities or the rights of the observing Party set forth in this Treaty, it is the duty of designated personnel to respect the laws and regulations of the observed Party.
 
4. Uden præjudice for deres privilegier og immuniteter og de rettigheder, der ifølge denne Traktat er tilstået den observerende part, er det udpegede personel forpligtet til at respektere den observerede parts love og bestemmelser.
5. The transportation means of the personnel shall be accorded the same immunities from search, requisition, attachment or execution as those of a diplomatic mission pursuant to Article 22, paragraph 3 of the Vienna Convention, except as otherwise provided for in this Treaty.
 
5. Personellets transportmidler skal tilstås de samme immuniteter med hensyn til ransagning, beslaglæggelse, arrest eller eksekution som dem, der tilstås en diplomatisk mission i medfør af Wiener-konventionens artikel 22, paragraf 3, undtagen hvor andet er foreskrevet i denne Traktat.
     
Article XIV
 
Artikel XIV
Benelux
 
Benelux
     
1. Solely for the purposes of Articles II to IX and Article XI, and of Annexes A to I and Annex K to this Treaty, the Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg, and the Kingdom of the Netherlands shall be deemed a single State Party, hereinafter referred to as the Benelux.
 
1. Udelukkende med hensyn til denne Traktats artikel II - IX og artikel XI og bilag A - I og bilag K skal Kongeriget Belgien, Kongeriget Holland og Storfyrstendømmet Luxembourg anses for at være en enkelt deltagerstat, herefter benævnt Benelux.
2. Without prejudice to the provisions of Article XV, the above-mentioned States Parties may terminate this arrangement by notifying all other States Parties thereof. This arrangement shall be deemed to be terminated on the next 31 December following the 60-day period after such notification.
 
2. Uden præjudice for bestemmelserne i artikel XV kan de ovenfor nævnte deltagerstater afslutte dette arrangement ved at meddele alle andre deltagerstater herom. Arrangementet skal anses for afsluttet den 31. december, der falder 60 dage efter afgivelsen af en sådan meddelelse.
     
Article XV
 
Artikel XV
Duration and withdrawal
 
Varighed og tilbagetræden
     
1. This Treaty shall be of unlimited duration.
 
1. Denne Traktat skal være af ubegrænset varighed.
2. A State Party shall have the right to withdraw from this Treaty. A State Party intending to withdraw shall provide notice of its decision to withdraw to either Depositary at least six months in advance of the date of its intended withdrawal and to all other States Parties. The Depositaries shall promptly inform all other States Parties of such notice.
 
2. En deltagerstat skal have ret til at træde tilbage fra denne Traktat. En deltagerstat, der har til hensigt at træde tilbage, skal give meddelelse om dens tilbagetrædelsesbeslutning til en af depositarmagterne mindst seks måneder før datoen for dens forudsete tilbagetræden og til alle øvrige deltagerstater. Depositarmagterne skal straks informere alle øvrige deltagerstater om en sådan meddelelse.
3. In the event that a State Party provides notice of its decision to withdraw from this Treaty in accordance with paragraph 2 of this Article, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties no less than 30 days and no more than 60 days after they have received such notice, in order to consider the effect of the withdrawal on this Treaty.
 
3. Såfremt en deltagerstat giver meddelelse om sin beslutning om at træde tilbage fra denne Traktat i overensstemmelse med denne artikels paragraf 2, skal depositarmagterne indkalde deltagerstaterne til en konference tidligst 30 dage og senest 60 dage efter, at de har modtaget en sådan meddelelse, med henblik på at vurdere virkningen af tilbagetrædelsen for denne Traktat.
     
Article XVI
 
Artikel XVI
Amendments and periodic review
 
Ændringer og periodisk gennemgang
     
1. Each State Party shall have the right to propose amendments to this Treaty. The text of each proposed amendment shall be submitted to either Depositary, which shall circulate it to all States Parties for consideration. If so requested by no less than three States Parties within a period of 90 days after circulation of the proposed amendment, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties to consider the proposed amendment. Such a conference shall open no earlier than 30 days and no later than 60 days after receipt of the third of such requests.
 
1. Hver deltagerstat skal have ret til at foreslå ændringer til denne Traktat. Teksten til hver foreslået ændring skal fremsendes til en af depositarmagterne, som skal cirkulere den til alle deltagerstater til overvejelse. Såfremt mindst tre deltagerstater inden for en periode af 90 dage efter cirkulationen af den foreslåede ændring anmoder derom, skal depositarmagterne indkalde deltagerstaterne til en konference med henblik på at overveje den foreslåede ændring. En sådan konference skal åbnes tidligst 30 dage og senest 60 dage efter modtagelsen af den tredje anmodning herom.
2. An amendment to this Treaty shall be subject to the approval of all States Parties, either by providing notification, in writing, of their approval to a Depositary within a period of 90 days after circulation of the proposed amendment, or by expressing their approval at a conference convened in accordance with paragraph 1 of this Article. An amendment so approved shall be subject to ratification in accordance with the provisions of Article XVII, paragraph 1, and shall enter into force 60 days after the deposit of instruments of ratification by the States Parties.
 
2. En ændring af denne Traktat skal være genstand for godkendelse af alle deltagerstater enten ved at stille skriftlig meddelelse om godkendelse til rådighed for en depositarmagt inden for en periode af 90 dage efter cirkulation af en foreslået ændring eller ved at udtrykke godkendelse på en konference, der er indkaldt i overensstemmelse med denne artikels paragraf 1. En ændring, der er godkendt på denne måde, skal gøres til genstand for ratifikation i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel XVII, paragraf 1. Ændringen skal træde i kraft 60 dage efter deltagerstaternes deponering af ratifikationsinstrumenter.
3. Unless requested to do so earlier by no less than three States Parties, the Depositaries shall convene a conference of the States Parties to review the implementation of this Treaty three years after entry into force of this Treaty and at five-year intervals thereafter.
 
3. Depositarmagterne skal indkalde deltagerstaterne til en konference med henblik på gennemgang af Traktatens implementering tre år efter Traktatens ikrafttræden og med fem års mellemrum derefter, medmindre tre deltagerstater på et tidligere tidspunkt har anmodet om indkaldelse af en konference.
     
Article XVII
 
Artikel XVII
Depositaries, entry into force and accession
 
Depositarmagter, ikrafttræden og tiltrædelse
     
1. This Treaty shall be subject to ratification by each State Party in accordance with its constitutional procedures. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Government of Canada or the Government of the Republic of Hungary or both, hereby designated the Depositaries. This Treaty shall be registered by the Depositaries pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.
 
1. Denne Traktat skal være genstand for ratifikation af hver deltagerstat i overensstemmelse med den pågældende deltagerstats forfatningsmæssige procedure. Ratifikationsinstrumenter og tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos Canadas regering eller Republikken Ungarns regering eller hos begge, der herved er udpeget som depositarmagter. Denne Traktat skal registreres af depositarmagterne i medfør af artikel 102 i de Forenede Nationers Pagt.
2. This Treaty shall enter into force 60 days after the deposit of 20 instruments of ratification, including those of the Depositaries, and of States Parties whose individual allocation of passive quotas as set forth in Annex A is eight or more.
 
2. Denne Traktat skal træde i kraft 60 dage efter, at der er blevet deponeret 20 ratifikationsinstrumenter, herunder depositarmagternes ratifikationsinstrumenter og ratifikationsinstrumenter fra de deltagerstater, hvis individuelle tildeling af passive kvoter som fastlagt i bilag A er mindst otte.
3. This Treaty shall be open for signature by Armenia, Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan and shall be subject to ratification by them. Any of these States which do not sign this Treaty before it enters into force in accordance with the provisions of paragraph 2 of this Article may accede to it at any time by depositing an instrument of accession with one of the Depositaries.
 
3. Denne Traktat skal være åben for undertegnelse af Armenien, Azerbajdzhan, Georgien, Kazakhstan, Kirgizstan, Moldova, Tadzhikistan, Turkmenistan og Uzbekistan og skal være genstand for disse staters ratifikation. Enhver af disse stater, som ikke undertegner Traktaten, inden den træder i kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikels paragraf 2, kan tiltræde denne på et hvilket som helst tidspunkt ved at deponere et tiltrædelsesinstrument hos en af depositarmagterne.
4. For six months after entry into force of this Treaty, any other State participating in the Conference on Security and Co-operation in Europe may apply for accession by submitting a written request to one of the Depositaries. The Depositary receiving such a request shall circulate it promptly to all States Parties. The States applying for accession to this Treaty may also, if they so wish, request an allocation of a passive quota and the level of this quota. The matter shall be considered at the next regular meeting of the Open Skies Consultative Commission and decided in due course.
 
4. I seks måneder efter denne Traktats ikrafttræden kan enhver anden stat, der deltager i Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i Europa anmode om tiltrædelse ved at fremsætte en skriftlig anmodning til en af depositarmagterne. Den depositarmagt, der modtager en sådan anmodning, skal straks cirkulere den til alle deltagerstater. Stater, der anmoder om tiltrædelse til denne Traktat, kan også anmode om tildeling af en passiv kvote og størrelsen af denne kvote, såfremt de ønsker det. Spørgsmålet skal overvejes på næste regulære møde i Open Skies-konsultationskommissionen, og der skal træffes beslutning herom til sin tid.
5. Following six months after entry into force of this Treaty, the Open Skies Consultative Commission may consider the accession to this Treaty of any State which, in the judgement of the Commission, is able and willing to contribute to the objectives of this Treaty.
 
5. Seks måneder efter denne Traktats ikrafttræden kan Open Skies-konsultationskommissionen overveje tiltrædelse til denne Traktat af enhver stat, som efter kommissionens vurdering er i stand til og ønsker at bidrage til denne Traktats formål.
6. For any State which has not deposited an instrument of ratification by the time of entry into force, but which subsequently ratifies or accedes to this Treaty, this Treaty shall enter into force 60 days after the date of deposit of its instrument of ratification or accession.
 
6. For enhver stat, som ikke har deponeret et ratifikationsinstrument på tidspunktet for Traktatens ikrafttræden, men som efterfølgende ratificerer eller tiltræder denne Traktat, skal denne Traktat træde i kraft for denne deltagerstat 60 dage efter datoen for deponeringen af dens ratifikationsinstrument eller tiltrædelsesinstrument.
7. The Depositaries shall promptly inform all States Parties of:
 
7. Depositarmagterne skal straks underrette samtlige deltagerstater om:
(A)
the date of deposit of each instrument of ratification and the date of entry into force of this Treaty;
 
(A)
datoen for deponering af hvert ratifikationsinstrument og datoen for denne Traktats ikrafttræden;
(B)
the date of an application for accession, the name of the requesting State and the result of the procedure;
 
(B)
datoen for anmodning om tiltrædelse, navnet på den anmodende stat og resultatet af proceduren;
(C)
the date of deposit of each instrument of accession and the date of entry into force of this Treaty for each State that subsequently accedes to it;
 
(C)
datoen for deponering af ethvert tiltrædelsesinstrument og datoen for denne Traktats ikrafttræden for hver deltagerstat, som efterfølgende tiltræder denne;
(D)
the convening of a conference pursuant to Articles XV and XVI;
 
(D)
indkaldelse af en konference i medfør af artikel XV eller XVI;
(E)
any withdrawal in accordance with Article XV and its effective date;
 
(E)
enhver tilbagetræden i overensstemmelse med artikel XV og datoen for dens effektuering;
(F)
the date of entry into force of any amendments to this Treaty; and
 
(F)
datoen for ikrafttræden af enhver ændring af denne Traktat; og
(G)
any other matters of which the Depositaries are required by this Treaty to inform the States Parties.
 
(G)
ethvert andet spørgsmål, som depositarmagterne ifølge denne Traktat skal underrette deltagerstaterne om.
     
Article XVIII
 
Artikel XVIII
Provisional application and phasing of implementation of the treaty
 
Foreløbig anvendelse og fasevis gennemførelse af traktaten
     
In order to facilitate the implementation of this Treaty, certain of its provisions shall be provisionally applied and others shall be implemented in phases.
 
Med henblik på at fremme gennemførelsen af denne Traktat skal visse af dens bestemmelser finde foreløbig anvendelse og andre bestemmelser skal gennemføres i faser.
     
Section I
 
Kapitel I
Provisional application
 
Foreløbig anvendelse
     
1. Without detriment to Article XVII, the signatory States shall provisionally apply the following provisions of this Treaty:
 
1. Uden præjudice for artikel XVII skal signatarstaterne foreløbig anvende følgende bestemmelser i denne Traktat:
(A)
Article VI, Section I, paragraph 4;
 
(A)
artikel VI, kapitel I, paragraf 4;
(B)
Article X, paragraphs 1, 2, 3, 6 and 7;
 
(B)
artikel X, paragraf 1, 2, 3, 6 og 7;
(C)
Article XI;
 
(C)
artikel XI;
(D)
Article XIII, Section I, paragraphs 1 and 2;
 
(D)
artikel XIII, kapitel I, paragraf 1 og 2;
(E)
Article XIV; and
 
(E)
artikel XIV; og
(F)
Annex L, Section I.
 
(F)
bilag L, kapitel I.
2. This provisional application shall be effective for a period of 12 months from the date when this Treaty is opened for signature. In the event that this Treaty does not enter into force before the period of provisional application expires, that period may be extended if all the signatory States so decide. The period of provisional application shall in any event terminate when this Treaty enters into force. How­ever, the States Parties may then decide to extend the period of provisional application in respect of signatory States that have not ratified this Treaty.
 
2. Denne foreløbige anvendelse skal træde i kraft for en periode af 12 måneder fra den dato, hvor denne Traktat er åben for undertegnelse. Såfremt denne Traktat ikke træder i kraft inden udløbet af perioden for foreløbig anvendelse, kan denne periode forlænges, såfremt alle signatarstater beslutter det. Perioden for foreløbig anvendelse skal under alle omstændigheder udløbe, når denne Traktat træder i kraft. Imidlertid kan deltagerstaterne på det tidspunkt beslutte at forlænge perioden for foreløbig anvendelse med hensyn til signatarstater, som ikke har ratificeret denne Traktat.
     
Section II
 
Kapitel II
Phating of implementation
 
Fasevis gennemførelse
     
1. After entry into force, this Treaty shall be implemented in phases in accordance with the provisions set forth in this Section. The provisions of paragraphs 2 to 6 of this Section shall apply during the period from entry into force of this Treaty until 31 December of the third year following the year during which entry into force takes place.
 
1. Efter ikrafttræden skal denne Traktat gennemføres i faser i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitel. Bestemmelserne i dette kapitels paragraf 2 og 6 skal være gældende i perioden fra denne Traktats ikrafttræden og indtil den 31. december i det tredje år efter det år, i hvilket ikrafttræden finder sted.
2. Notwithstanding the provisions of Article IV, paragraph 1, no State Party shall during the period specified in paragraph 1 above use an infra-red line-scanning device if one is installed on an observation aircraft, unless otherwise agreed between the observing and observed Parties. Such sensors shall not be subject to certification in accordance with Annex D. If it is difficult to remove such sensor from the observation aircraft, then it shall have covers or other devices that inhibit its operation in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 during the conduct of observation flights.
 
2. Uanset bestemmelserne i artikel IV, paragraf 1, skal ingen deltagerstat i den periode, der er fastlagt i paragraf 1 ovenfor, anvende infrarød linieskanderende apparatur, såfremt et sådant er anbragt på observationsflyet, medmindre andet er aftalt mellem den observerende part og den observerede part. Sådanne sensorer skal ikke gøres til genstand for certifikation i overensstemmelse med bilag D. Såfremt det er vanskeligt at fjerne en sådan sensor fra et observationsfly, skal sensoren under gennemførelsen af observationsflyvninger udstyres med dæksler eller andre anordninger, der umuliggør dens brug i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel IV, paragraf 4.
3. Notwithstanding the provisions of Article IV, paragraph 9, no State Party shall, during the period specified in paragraph 1 of this Section, be obliged to provide an observation aircraft equipped with sensors from each sensor category, at the maximum capability and in the numbers specified in Article IV, paragraph 2, provided that the observation aircraft is equipped with:
 
3. Uanset bestemmelserne i artikel IV, paragraf 9, skal ingen deltagerstat i den periode, der er fastlagt i dette kapitels paragraf 1, være forpligtet til at stille et observationsfly udstyret med sensorer fra hver sensorkategori til rådighed med den maksimale kapacitet og med det antal, der er fastlagt i artikel IV, paragraf 2, forudsat at observationsflyet er udstyret med:
(A)
a single optical panoramic camera; or
 
(A)
et enkelt optisk panoramisk kamera; eller
(B)
not less than a pair of optical framing cameras.
 
(B)
ikke mindre end et par optiske stillbilledkameraer.
4. Notwithstanding the provisions of Annex B, Section II, paragraph 2, subparagraph (A) to this Treaty, data recording media shall be annotated with data in accordance with existing practice of States Parties during the period specified in paragraph 1 of this Section.
 
4. Uanset bestemmelserne i denne Traktats bilag B, kapitel II, paragraf 2, litra A, skal dataoptagemedier påføres data i overensstemmelse med deltagerstaternes eksisterende fremgangsmåder i den periode, der er fastlagt i dette kapitels paragraf 1.
5. Notwithstanding the provisions of Article VI, Section I, paragraph 1, no State Party during the period specified in paragraph 1 of this Section shall have the right to be provided with an aircraft capable of achieving any specified unrefuelled range.
 
5. Uanset bestemmelserne i artikel VI, kapitel I, paragraf 1, skal ingen deltagerstat i den periode, der er angivet i dette kapitels paragraf 1, have ret til at få stillet et fly til rådighed, der er i stand til at flyve en angivet flyvedistance uden genoptankning.
6. During the period specified in paragraph 1 of this Section, the distribution of active quotas shall be established in accordance with the provisions of Annex A, Section II, paragraph 2 to this Treaty.
 
6. I den periode, der er fastlagt i dette kapitels paragraf 1, skal fordelingen af aktive kvoter fastlægges i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Traktats bilag A, kapitel II, paragraf 2.
7. Further phasing in respect of the introduction of additional categories of sensors or improvements to the capabilities of existing categories of sensors shall be addressed by the Open Skies Consultative Commission in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 3 concerning such introduction or improvement.
 
7. Yderligere fasemæssig inddeling med hensyn til introduktion af yderligere sensorkategorier og forbedringer af de eksisterende sensorkategoriers kapaciteter skal drøftes af Open Skies-konsultationskommissionen i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel IV, paragraf 3, vedrørende sådanne introduktioner eller forbedringer.
     
Article XIX
 
Artikel XIX
Autentic texts
 
Teksters gyldighed
     
The originals of this Treaty, of which the English, French, German, Italian, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositaries. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositaries to all the States Parties.
 
Originalteksten til denne Traktat, hvis engelske, franske, italienske, russiske, spanske og tyske tekster har den samme gyldighed, skal deponeres i depositarmagternes arkiver. Behørigt bekræftede kopier af denne Traktat skal fremsendes af depositarmagterne til alle deltagerstaterne.
     
ANNEX A
QUOTAS AND MAXIMUM FLIGHT DISTANCES
SECTION I
ALLOCATION OF PASSIVE QUOTAS
   
1. The allocation of individual passive quotas is set forth as follows and shall be effective only for those States Parties having ratified the Treaty:
   
For the Federal Republic of Germany
12
For the United States of America
42
For the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties
42
For Benelux
6
For the Republic of Bulgaria
4
For Canada
12
For the Kingdom of Denmark
6
For the Kingdom of Spain
4
For the French Republic
12
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
12
For the Hellenic Republic
4
For the Republic of Hungary
4
For the Republic of Iceland
4
For the Italian Republic
12
For the Kingdom of Norway
7
For the Republic of Poland
6
For the Portuguese Republic
2
For Romania
6
For the Czech and Slovak Federal Republic
4
For the Republic of Turkey
12
For Ukraine
12
 
2. In the event that an additional State ratifies or accedes to the Treaty in accordance with the provisions of Article XVII and Article X, paragraph 4, subparagraph (C), and taking into account Article X, paragraph 4, subparagraph (D), an allocation of passive quotas to such a State shall be considered during the regular session of the Open Skies Consultative Commission following the date of deposit of its instrument of ratification or accession.
 
SECTION II
FIRST DISTRIBUTION OF ACTIVE QUOTAS FOR OBSERVATION FLIGHTS
1. The first distribution of active quotas pursuant to Article III, Section I, paragraph 6 of the Treaty shall be such that each State Party shall be obliged to accept over its territory a number of observation flights no greater than 75 per cent, rounded down to the nearest whole number, of the individual passive quota allocated as set forth in Section I, paragraph 1 of this Annex. On this basis, and for those States Parties which have conducted negotiations in the framework of the Open Skies Conference in Vienna, the first distribution in respect of each other shall be valid from the date of entry into force of the Treaty until 31 December following the year during which the Treaty has entered into force and shall be effective only for those States Parties having ratified the Treaty. This first distribution is set forth as follows:
– The Federal Republic of Germany shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– The United States of America shall have the right to conduct eight observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight, shared with Canada, over the territory of Ukraine;
– The Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties shall have the right to conduct two observation flights over the territory of Benelux, as referred to in Article XIV of the Treaty, two observation flights over the territory of Canada, two observation flights over the territory of the Kingdom of Denmark, three observation flights over the territory of the French Republic, three observation flights over the territory of the Federal Republic of Germany, one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, two observation flights over the territory of the Italian Republic, two observation flights over the territory of the Kingdom of Norway, two observation flights over the territory of the Republic of Turkey, three observation flights over the territory of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and four observation flights over the territory of the United States of America;
– The Kingdom of Belgium, the Grand Duchy of Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands, referred to as the Benelux, shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;
– The Republic of Bulgaria shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, one observation flight over the territory of the Italian Republic, and one observation flight over the territory of the Republic of Turkey;
– Canada shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Poland, and one observation flight, shared with the United States of America, over the territory of Ukraine;
– The Kingdom of Denmark shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;
– The Kingdom of Spain shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic;
– The French Republic shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Romania;
– The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland shall have the right to conduct three observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– The Hellenic Republic shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria, and one observation flight over the territory of Romania;
– The Republic of Hungary shall have the right to conduct one observation flight over the territory of Romania, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– The Italian Republic shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, and one observation flight, shared with the Republic of Turkey, over the territory of Ukraine;
– The Kingdom of Norway shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties and one observation flight over the territory of the Republic of Poland;
– The Republic of Poland shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Federal Republic of Germany, one observation flight over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– Romania shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria, one observation flight over the territory of the Hellenic Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– The Czech and Slovak Federal Republic shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Federal Republic of Germany, and one observation flight over the territory of Ukraine;
– The Republic of Turkey shall have the right to conduct two observation flights over the territory of the Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties, one observation flight over the territory of the Republic of Bulgaria and two observation flights, one of which is shared with the Italian Republic, over the territory of Ukraine;
– Ukraine shall have the right to conduct one observation flight over the territory of the Czech and Slovak Federal Republic, one observation flight over the territory of the Republic of Hungary, one observation flight over the territory of the Republic of Poland, one observation flight over the territory of Romania, and two observation flights over the territory of the Republic of Turkey.
2. Following this first distribution and until the date of full implementation of the Treaty specified in Article XVIII to that effect for the use of active quotas, annual distributions shall be based on the 75 per cent rule established in paragraph 1 of this Section in relation to the allocation of individual passive quotas.
3. From the date of full implementation of the Treaty each State Party shall accept during subsequent distributions of active quotas over its territory, if so requested, a number of observation flights up to the full amount of its individual passive quota. Whenever possible or requested and unless otherwise agreed, those distributions shall be based on a proportionate increase of the active quotas distributed in the first distribution.
4. In the event that an additional State ratifies or accedes to the Treaty in accordance with the provisions of Article XVII, the distribution of active quotas to such State shall be considered during the regular session of the Open Skies Consultative Commission following the date of the deposit of its instrument of ratification or accession, subject to the following provisions:
(A) the ratifying or acceding State shall have the right to request observation flights over the territories of States Parties within the passive quota allocated to that State in accordance with the provisions of Section I, paragraph 3 of this Annex, and within the passive quotas of the States Parties requested for observation flights, unless otherwise agreed by the States Parties involved; and
(B) all States Parties shall have at the same time the right to request observation flights over the territory of that signing or acceding State within their active quotas and within the passive quota allocated to that State.
 
SECTION III
MAXIMUM FLIGHT DISTANCES OF OBSERVATION FLIGHTS
 
The maximum flight distances of observation flights over the territories of observed Parties commencing from each Open Skies airfield are as follows:
   
The Federal Republic of Germany
 
 
WUNSTORF
1,200 kilometres
 
LANDSBERG-LECH
1,200 kilometres
     
The United States of America
 
 
WASHINGTON-DULLES
4,900 kilometres
 
TRAVIS AFB
4,000 kilometres
 
ELMENDORF AFB
3,000 kilometres
 
LINCOLN-MUNICIPAL
4,800 kilometres
     
The Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties
 
 
KUBINKA
5,000 kilometres
 
ULAN UDE
5,000 kilometres
 
VORKUTA
6,500 kilometres
 
MAGADAN
6,500 kilometres
     
Benelux
 
 
ZAVENTEM/MELSBROEK
945 kilometres
     
The Republic of Bulgaria
 
 
SOFIA
660 kilometres
 
BURGAS
660 kilometres
     
Canada
 
 
OTTAWA
5,000 kilometres
 
IQALUIT
6,000 kilometres
 
YELLOWKNIFE
5,000 kilometres
     
The Kingdom of Denmark
 
 
Metropolitan
800 kilometres
 
FAROE ISLANDS
250 kilometres
 
GREENLAND
5,600 kilometres
     
The Kingdom of Spain
 
 
GETAFE
1,300 kilometres
 
GANDO
750 kilometres
 
VALENCIA
1,300 kilometres
 
VALLADOLID
1,300 kilometres
 
MORON
1,300 kilometres
     
The French Republic
 
 
ORLEANS-BRICY
1,400 kilometres
 
NICE-COTE D’AZUR
800 kilometres
 
TOULOUSE-BLAGNAC
700 kilometres
     
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
 
 
BRIZE NORTON
1,150 kilometres
 
SCAMPTON
1,150 kilometres
 
LEUCHARS
1,150 kilometres with
 
SCILLY ISLANDS
1,500 kilometres with
 
SHETLAND ISLANDS
1,500 kilometres
     
The Hellenic Republic
 
 
THESSALONIKI
900 kilometres
 
ELEFSIS
900 kilometres
 
with CRETE, KARPATHOS, RHODES, KOS ISLANDS
1,100 kilometres
     
The Republic of Hungary
 
 
BUDAPEST-FERIHEGY
860 kilometres
     
The Republic of Iceland
1,500 kilometres
   
The Italian Republic
 
 
MILANO-MALPENSA
1,130 kilometres
 
PALERMO-PUNTA RAISI
1,400 kilometres
     
The Kingdom of Norway
 
 
OSLO-GARDERMOEN
1,700 kilometres
 
TROMSOE-LANGNES
1,700 kilometres
     
The Republic of Poland
 
 
WARSZAWA-OKECIE
1,400 kilometres
     
The Portuguese Republic
 
 
LISBOA
1,200 kilometres
 
Sta. MARIA
1,700 kilometres
 
PORTO SANTO
1,030 kilometres
     
Romania
 
 
BUCHAREST-OTOPENI
900 kilometres
 
TIMOSOARES
900 kilometres
 
BACAU
900 kilometres
   
The Czech and Slovak Federal Republic
 
 
PRAHA
600 kilometres
 
BRATISLAVA
700 kilometres
 
KOSICE
400 kilometres
     
The Republic of Turkey
 
 
ESKISEHIR
1,500 kilometres
 
DIYARBAKIR
1,500 kilometres
     
Ukraine
 
 
BORISPOL
2,100 kilometres
     
ANNEX B
INFORMATION ON SENSORS
SECTION I
TECHNICAL INFORMATION
   
1. Pursuant to Article IV, paragraph 10, each State Party shall inform all other States Parties of the applicable technical information listed in this Section on each sensor installed on the observation aircraft designated by that State Party pursuant to Article V of the Treaty.
2. The following technical information shall be provided for optical panoramic and framing cameras:
(A)
type and model;
(B)
field of view along and across the flight path, or scan angles, in degrees;
(C)
frame size, in millimetres by millimetres;
(D)
exposure times, in seconds;
(E)
types and colours of optical filters used and their filter factor;
(F)
for each lens:
 
(1)
name;
 
(2)
focal length, in millimetres;
 
(3)
maximum relative aperture of the lens;
 
(4)
resolving power at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, at the maximum relative aperture, in lines per millimetre;
(G)
minimum and maximum photographic time intervals, in seconds, or cycle rates, in frames per second, if applicable;
(H)
maximum velocity over height ratio, if applicable;
(I)
for optical framing cameras, the maximum angle measured from the horizontal, or the minimum angle measured from the vertical, in degrees; and
(J)
maximum altitude for operation in metres, if applicable.
3. The following technical information shall be provided for video cameras:
(A)
type and model;
(B)
field of view, along and across the flight path, in degrees;
(C)
for the lens:
 
(1)
focal length, in millimetres;
 
(2)
maximum relative aperture;
 
(3)
resolving power at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, at the maximum relative aperture, in lines per millimetre;
(D)
detector element size, in micrometres, or equivalent information on the tube;
(E)
number of detector elements;
(F)
system light sensitivity, in lux or watts per square centimetre; and
(G)
spectral bandwidth, in nanometres.
4. The following technical information shall be provided for infra-red line-scanning devices:
(A)
type and model;
(B)
field of view or scan angles, in degrees;
(C)
minimum instantaneous field of view, along and across the flight path, in milliradians;
(D)
spectral bandwidth, in micrometres;
(E)
minimum resolvable temperature difference, in degrees Celsius;
(F)
temperature of detector during operation, in degrees Celsius;
(G)
time required from switch-on for the system to start up and cool down to its normal operating temperature, in minutes;
(H)
maximum operating time, if applicable;
(I)
maximum velocity over height ratio; and
(J)
maximum altitude for operation in metres, if applicable.
5. The following technical information shall be provided for sideways-looking synthetic aperture radar:
(A)
type and model;
(B)
radar frequency bands, and specific operating frequency, in megahertz;
(C)
polarisations;
(D)
number of radar pulses, per metre or second;
(E)
near range angular limit of operation, in degrees from vertical;
(F)
swath width, in kilometres;
(G)
ground resolution in range and azimuth, in the slant plane, in metres;
(H)
maximum altitude for operation in metres, if applicable; and
(I)
transmitter output power, in watts.
6. The following technical information shall be provided for sensors that record data on photographic film:
(A)
the types of film that may be used with each sensor;
(B)
width of film, in millimetres;
(C)
film resolution at a contrast ratio of 1000 to 1 or the equivalent modulation of 1.0, in lines per millimetre; and
(D)
capacity of magazine for each type of film, in metres.
7. The following technical information shall be provided for sensors that record data on other recording media:
(A)
type and model of the data recording equipment;
(B)
type and format of data recording media;
(C)
bandwidth, in hertz, if applicable;
(D)
data recording rate, in megabits per second, if applicable;
(E)
capacity of recording media, in minutes or megabits; and
(F)
format for storage of data collected by sensors and data annotation.
   
SECTION II
ANNOTATION OF DATA
 
1. The following items of information shall be annotated on data collected by sensors during an observation period on the leader of each roll of the original film negative or at the beginning of each other recording medium in accordance with the provisions of Appendix 1 to this Annex:
(A)
observation flight reference number;
(B)
date of observation flight;
(C)
sensor description;
(D)
sensor configuration; and
(E)
focal length, if applicable.
2. The following items of information shall be recorded manually or electronically from the navigation and avionics systems of the observation aircraft and annotated on data collected by sensors during an observation period in a manner that does not obscure detail, in accordance with the provisions of Appendix 1 to this Annex:
(A)
for optical cameras:
 
(1)
at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application:
   
(a)
height above ground level;
   
(b)
location;
   
(c)
true heading; and
   
(d)
scan angle;
 
(2)
on every frame of photographic film:
   
(a)
frame number;
   
(b)
time; and
   
(c)
roll angle;
(B)
for video cameras and infra-red line-scanning devices, at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application:
 
(1)
date and time;
 
(2)
height above ground level;
 
(3)
location;
 
(4)
true heading; and
 
(5)
scan angle;
(C)
for sideways-looking synthetic aperture radar:
 
(1)
at the start of the observation period and at any intermediate location during the observation period where there is a significant change of height above ground level, heading or groundspeed, and at intervals to be determined by the Open Skies Consultative Commission within the period of provisional application:
   
(a)
date and time;
   
(b)
height above ground level;
   
(c)
location;
   
(d)
true heading;
   
(e)
look down angle to the nearest point of the swath width;
   
(f)
swath width; and
   
(g)
polarisations;
 
(2)
each time they are measured in order to ensure correct processing of the image:
   
(a)
groundspeed;
   
(b)
drift;
   
(c)
pitch angle; and
   
(d)
roll angle.
3. For copies of single frames or strips of imagery produced from the original film negative or other recording media, the items of information listed in paragraphs 1 and 2 of this Section shall be annotated on each positive print.
4. States Parties shall have the right to annotate data collected during an observation flight using either alphanumeric values, or codes to be agreed by the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
 
APPENDIX 1 TO ANNEX B
ANNOTATION OF DATA COLLECTED DURING AN OBSERVATION FLIGHT
 
1. The reference number of the observation flight shall be indicated by a single group of six alphanumeric characters in accordance with the following convention:
(A)
the letters “OS”;
(B)
the last digit of the calendar year for which the individual active quota applies; and
(C)
a three-digit number to represent each individual observation flight comprising the active quota distributed during the annual review within the framework of the Open Skies Consultative Commission for a calendar year to a State Party over the territory of another State Party.
2. The sensor description shall be indicated by a single block of up to six alphanumeric characters comprising two groups in accordance with the following convention:
(A)
a group of up to four characters to represent the category of the sensor in accordance with the following convention:
 
(1)
“OP” - optical panoramic camera;
 
(2)
“OF” - optical framing camera;
 
(3)
“TV” - video camera;
 
(4)
“IRLS” - infra-red line-scanning device; or
 
(5)
“SAR” - sideways-looking synthetic aperture radar;
(B)
a group of two characters to represent the type of the recording medium in accordance with the following convention:
 
(1)
“BI” - black and white, iso-panchromatic;
 
(2)
“BM” - black and white, monochromatic;
 
(3)
“BP” - black and white, panchromatic;
 
(4)
“BR” - black and white, reversal;
 
(5)
“TA” - tape, analogue; or
 
(6)
“TD” - tape, digital.
3. The sensor configuration shall be indicated by a single block of up to nine alphanumeric characters comprising three groups in accordance with the following convention:
(A)
a group of four alphanumeric characters to represent the installation of the sensor on the observation aircraft either as:
 
(1)
an internal installation, which shall be denoted by the code “INT”, followed by a number to indicate the relative location of the installation of the sensor on the observation aircraft in sequence from nose to tail of the observation aircraft; or
 
(2)
a podded installation, which shall be denoted by the code “POD”, followed by one of the following three letters:
   
(a)
“L” - mounted under left wing;
   
(b)
“R” - mounted under right wing; or
   
(c)
“C” - mounted on the aircraft centre line;
(B)
a group of up to three alphanumeric characters to represent the type of installation in accordance with the following convention:
 
(1)
a vertical installation in which the sensor is not tilted more than five degrees from the vertical shall be denoted by the letter ”V”;
 
(2)
an oblique installation in which the sensor is tilted more than five degrees from the vertical shall be denoted by one of the following two letters, followed by the depression angle in degrees:
   
(a)
“L” - left pointing;
   
(b)
“R” - right pointing;
 
(3)
a fan installation of two or more sensors shall be denoted by the letter ”F”;
(C)
for a fan installation, a group of up to two numbers to indicate the number and position of the sensors as follows:
 
(1)
the first number to indicate the total number of sensors in that installation; and
 
(2)
the second number to indicate the individual sensor position, in sequence from left to right relative to the direction of flight of the observation aircraft.
4. The focal length of a lens shall be provided in millimetres.
5. The date and time shall be provided to the nearest minute of Co-ordinated Universal Time.
6. The average height above ground level of the observation aircraft shall be denoted by a five-digit number, followed by a code to represent the units of measurement in either feet, by the letter “F”, or metres, by the letter “M”.
7. The latitude and longitude of the location of the observation aircraft shall be provided in degrees to the nearest one-hundredth of a degree, in the format “dd.dd(N or S) ddd.dd(E or W)”, or in degrees and minutes to the nearest minute, in the format “dd mm(N or S) ddd mm(E or W)”.
8. The true heading of the observation aircraft shall be provided in degrees to the nearest degree.
9. The roll angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the roll is to the left, by the letter “L”, or to the right, by the letter ”R”.
10. The pitch angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the pitch is up, by the letter “U”, or down, by the letter “D”, relative to the horizontal.
11. The drift angle of the observation aircraft shall be provided in degrees followed by a code to indicate whether the drift is to the left, by the letter “L”, or to the right, by the letter ”R”, relative to the flight path of the observation aircraft.
12. The groundspeed of the observation aircraft shall be denoted by a three-digit number followed by a two-letter code to indicate the units of measurement in either nautical miles, by the letters “NM”, or kilometres, by the letters “KM”, per hour.
13. The nearest point of the swath width shall be provided in kilometres.
14. The look down angle shall be provided in degrees measured from the vertical.
15. The swath width shall be provided in kilometres.
16. For photographic film, each magazine used during an observation flight from the same sensor shall be numbered in sequence starting from one. Each frame on the original film negative exposed by each sensor shall be individually numbered in sequence, from the first frame to the last frame of that magazine of that sensor. In each case when the film is numbered using one or two numbers per frame, a single frame shall be defined without ambiguity by specifying either the number closest to the centre of the frame, or, in the event that the numbers are equidistant from the centre, the smaller whole number.
 
ANNEX C
INFORMATION ON OBSERVATION AIRCRAFT
 
Pursuant to the provisions of Article V, paragraph 2 of the Treaty, States Parties, when designating aircraft as observation aircraft, shall notify all other States Parties of the information specified below.
1. Identification:
(A)
type and model; and
(B)
number, category, type and configuration of each sensor installed on the observation aircraft, as provided in accordance with the provisions of Annex B to the Treaty;
2. Mission Planning:
(A)
for each type and configuration of sensor installed on the observation aircraft:
 
(1)
for which ground resolution is dependent upon height above ground level, the height above ground level in metres at which that sensor achieves the ground resolution for that category of sensor specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty;
 
(2)
for which ground resolution is not dependent upon height above ground level, the altitude for maximum range;
(B)
optimum cruising speed in kilometres per hour at each altitude specified in accordance with subparagraph (A) of this paragraph;
(C)
fuel consumption in kilograms per hour at optimum cruising speed at each altitude specified in accordance with subparagraph (A) of this paragraph.
3. Navigation, Communications and Landing Aids:
(A)
each type of navigation equipment installed on the observation aircraft, including its positional accuracy, in metres; and
(B)
radio communications, approach and landing aid equipment installed on the observation aircraft, in accordance with standard ICAO practice.
4. Ground Handling:
(A)
length, wingspan, maximum height, wheel base, and turning radius;
(B)
maximum take-off weight and maximum landing weight;
(C)
airfield runway length and pavement strength required at maximum take-off and landing weights, including any capability for landing on unpaved strips;
(D)
types and capacities of fuel, oils, hydraulic fluid and oxygen;
(E)
types of electrical servicing and starting units; and
(F)
any special requirements.
5. Accommodation facilities:
(A)
number of flight crew;
(B)
number of sensor operators;
(C)
number of flight representatives, flight monitors or representatives who could be seated on board; and
(D)
sleeping berths.
 
ANNEX D
CERTIFICATION OF OBSERVATION AIRCRAFT AND SENSORS
SECTION I
GENERAL PROVISIONS
 
1. Each State Party shall have the right to participate in the certification of an observation aircraft of each type and model and its associated set of sensors designated by another State Party pursuant to Article V of the Treaty, during which the observation aircraft and its sensors shall be examined both on the ground and in-flight.
2. Each certification shall be conducted in order to establish:
(A)
that the aircraft is of a type and model designated pursuant to Article V of the Treaty;
(B)
that the sensors installed on the observation aircraft are of a category specified in Article IV, paragraph 1 of the Treaty and satisfy the requirements specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty;
(C)
that the technical information has been provided in accordance with the provisions of Annex B, Section I to the Treaty;
(D)
in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, the minimum height above ground level from which each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model may be operated during an observation flight, pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty;
(E)
in the event that the ground resolution is not dependent upon height above ground level, the ground resolution of each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model, pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and
(F)
that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors are in their proper position in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 of the Treaty.
3. Each State Party conducting a certification shall notify all other States Parties, no less than 60 days in advance, of the period of seven days during which the certification of that observation aircraft and its sensors will take place. Such notification shall specify:
(A)
the State Party conducting the certification of the observation aircraft and its sensors;
(B)
the point of entry at which personnel of the States Parties taking part in the certification should arrive;
(C)
the location at which the certification is to be conducted;
(D)
the dates on which the certification is to begin and end;
(E)
the number, type and model of each observation aircraft to be certified; and
(F)
the type and model, description and configuration of each sensor installed on the observation aircraft to be certified, in accordance with the format specified in Annex B, Appendix 1 to the Treaty.
4. No later than ten days after receipt of the notification pursuant to the provisions of paragraph 3 of this Section, each State Party shall notify all other States Parties of its intention to participate in the certification of such aircraft and its sensors pursuant to the provisions of Article IV, paragraph 11. The number of individuals that shall participate in the certification from amongst those States Parties that notified their intention to participate shall be decided upon within the Open Skies Consultative Commission. Unless otherwise agreed, the number of individuals shall total no more than 40 and include no more than four from any one State Party. In the event that two or more States Parties notify their intention to conduct a certification during the same period, it shall be decided within the Open Skies Consultative Commission which of them shall conduct the certification in this period.
5. Each State Party taking part in the certification shall notify the State Party conducting the certification no less than 30 days prior to the date on which the certification of the observation aircraft is to begin, as notified in accordance with paragraph 3 of this Section, of the following:
(A)
the names of the individuals taking part in the certification and, in the event that a non-commercial transport aircraft is used to travel to the point of entry, a list of the names of the crew members, in each case specifying gender, date of birth, place of birth and passport number. All such individuals shall be on the list of individuals designated pursuant to Article XIII, Section I of the Treaty;
(B)
the date and the estimated time of arrival of such individuals at the point of entry; and
(C)
the mode of transport used to arrive at the point of entry.
6. No less than 14 days prior to the date on which the certification of the observation aircraft is to begin, as notified in accordance with paragraph 3 of this Section, the State Party conducting the certification shall provide the States Parties which are taking part in the certification with the following information for each sensor installed on the observation aircraft, and for associated equipment used for the annotation of data collected by sensors:
(A)
a description of each constituent part of the sensor, including its purpose, and any connection to associated equipment used for the annotation of data;
(B)
photographs taken of each sensor separate from the observation aircraft, in accordance with the following specifications:
 
(1)
each sensor shall fill at least 80 per cent of the photograph either horizontally or vertically;
 
(2)
such photographs may be either colour or black and white and shall measure 18 centimetres by 24 centimetres, excluding the border; and
 
(3)
each photograph shall be annotated with the category of the sensor, its type and model, and the name of the State Party that is presenting the sensor for certification;
(C)
instructions on the in-flight operation of each sensor.
7. In the event that no State Party notifies its intention to take part in the certification in accordance with the provisions of paragraph 5 of this Section, the State Party shall conduct by itself an in-flight examination in accordance with the provisions of Section III of this Annex and complete a certification report in accordance with the provisions of Section IV of this Annex.
8. The provisions of Article XIII, Section II of the Treaty shall apply to the personnel of each State Party taking part in the certification during the entire period of their stay on the territory of the State Party conducting the certification.
9. The personnel of each State Party taking part in the certification shall leave the territory of the State Party conducting the certification promptly after signing the certification report.
 
SECTION II
GROUND EXAMINATION
 
1. With the approval of the State Party conducting the certification, ground examinations by more than one State Party may be conducted simultaneously. States Parties shall have the right jointly to conduct a ground examination of the observation aircraft and its sensors. The State Party conducting the certification shall have the right to determine the number of personnel engaged at any one time in the ground examination of an observation aircraft and its sensors.
2. Unless otherwise agreed, the ground examination shall not exceed three eight-hour periods for each observation aircraft and its sensors.
3. Prior to the commencement of the ground examination, the State Party conducting the certification shall provide the States Parties taking part in the certification with the following information:
(A)
for optical panoramic and framing cameras:
 
(1)
the modulation transfer curve of the response of the lens to spatial frequency (frequency/contrast characteristic) at the maximum relative aperture of that lens, in lines per millimetre;
 
(2)
specifications of the black and white aerial film that will be used to collect data during an observation flight, or for the duplication of such data, in accordance with the provisions of Annex K, Section I, paragraph 2 to the Treaty;
 
(3)
specifications of the film processors which will be used to develop original film negatives and duplicators that will be used to produce film positives or negatives, in accordance with the provisions of Annex K, Section I, paragraph 1 to the Treaty; and
 
(4)
flight test data showing ground resolution as a function of height above ground level for each type of aerial film that will be used with the optical camera;
(B)
for video cameras, flight test data from all output devices showing ground resolution as a function of height above ground level;
(C)
for infra-red line-scanning devices, flight test data from all output devices showing ground resolution as a function of height above ground level; and
(D)
for sideways-looking synthetic aperture radar, flight test data from all output devices showing ground resolution as a function of slant range from the aircraft.
4. Prior to the commencement of the ground examination, the State Party conducting the certification shall provide a briefing to the State Party or States Parties taking part in the certification on:
(A)
its plan for the conduct of the ground examination of the observation aircraft and its sensors;
(B)
the observation aircraft, as well as its sensors, associated equipment and covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors, indicating their location on the observation aircraft with the help of diagrams, photographs, slides and other visual materials;
(C)
all necessary safety precautions that shall be observed during the ground examination of the observation aircraft and its sensors; and
(D)
the inventory procedures that escorts of the State Party conducting the certification intend to use pursuant to paragraph 6 of this Section.
5. Prior to the commencement of the ground examination, each State Party taking part in the certification shall deliver to the State Party conducting the certification a list of each item of equipment to be used during the ground examination or in-flight examination. The States Parties conducting the examination shall be permitted to take on board the observation aircraft and use video cameras, hand-held audio recorders and hand-held electronic computers. The States Parties taking part in the certification shall be permitted to use other items of equipment, subject to the approval of the State Party conducting the certification.
6. The States Parties taking part in the certification shall, together with the State Party conducting the certification, conduct an inventory of each item of equipment provided for in paragraph 5 of this Section, and review the inventory procedures which shall be followed to confirm that each item of equipment brought on board the observation aircraft by the States
Parties taking part in the certification has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the examination.
7. Personnel of each State Party taking part in the certification shall have the right to conduct the following activities during the ground examination on the observation aircraft and of each sensor installed on the observation aircraft:
(A)
confirm that the number and configuration of each sensor installed on the observation aircraft correspond to the information provided in accordance with the provisions of Section I, paragraph 6 of this Annex, Annex C and Annex B, Section I;
(B)
familiarize themselves with the installation of each sensor on the observation aircraft, including the constituent parts thereof and their connections to each other and to any associated equipment used for the annotation of data;
(C)
obtain a demonstration of the control and operation of each sensor; and
(D)
familiarize themselves with the flight test data provided in accordance with the provisions of paragraph 3 of this Section.
8. At the request of any State Party taking part in the certification, the State Party conducting the certification shall photograph any sensor installed on the observation aircraft, the associated equipment on the observation aircraft, or the sensor apertures with their covers or devices which inhibit the operation of sensors. Such photographs shall fulfil the requirements specified in Section I, paragraph 6, subparagraphs (B)(1), (2) and (3) of this Annex.
9. The State Party conducting the certification shall have the right to designate personnel to accompany throughout the ground examination the personnel of the States Parties taking part in the certification to confirm compliance with the provisions of this Section. The personnel of the State Party conducting the certification shall not interfere with the activities of the States Parties taking part in the certification, unless such activities conflict with the safety precautions provided for in paragraph 4, subparagraph (C) of this Section.
10. The State Party conducting the certification shall provide the States Parties taking part in the certification access to the entire observation aircraft, its sensors and associated equipment and sufficient power to operate its sensors and associated equipment. The State Party conducting the certification shall open such compartments or remove panels or barriers, to the extent necessary to permit examination of any sensor and associated equipment subject to certification.
11. Notwithstanding the provisions of this Section, the ground examination shall be conducted in a manner that does not:
(A)
degrade, damage, or prevent subsequent operation of the observation aircraft or its sensors;
(B)
alter the electrical or mechanical structure of the observation aircraft or its sensors; or
(C)
impair the airworthiness of the observation aircraft.
12. The States Parties taking part in the certification shall have the right to take measurements, and make notes, sketches, similar records and recordings using the items of equipment listed in paragraph 5 of this Section, relating to the observation aircraft, its sensors and their associated equipment. Such working materials may be retained by the State Party taking part in the certification and shall not be subject to any review or examination by the State Party conducting the certification.
13. The State Party conducting the certification shall make every effort to answer questions of the States Parties taking part in the certification that pertain to the ground examination.
14. Upon completion of the ground examination, the States Parties taking part in the certification shall leave the observation aircraft, and the State Party conducting the certification shall have the right to use its own inventory procedures set forth in accordance with paragraph 6 of this Section to confirm that all the equipment used during the ground examination in accordance with paragraph 5 of this Section has been removed from the observation aircraft.
 
SECTION III
IN-FLIGHT EXAMINATION
 
1. In addition to conducting a ground examination of the observation aircraft and its sensors, the State Party conducting the certification shall conduct one in-flight examination of its sensors which shall be sufficient to:
(A)
permit observation of the operation of all the sensors installed on the observation aircraft;
(B)
in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, establish the minimum height above ground level from which each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model shall be operated for any observation flight, in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and
(C)
in the event that the ground resolution of a sensor is not dependent upon height above ground level, establish the ground resolution of each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model is in accordance with the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty.
2. Prior to the commencement of the in-flight examination of the sensors, the State Party conducting the certification shall brief the States Parties participating in the certification on its plan for the conduct of the in-flight examination. This briefing shall include the following information:
(A)
a diagram of the calibration targets that it intends to use for the in-flight examination in accordance with the provisions of Appendix 1, Section I, paragraph 5 to this Annex;
(B)
the estimated time, meteorological conditions, number, direction and height above ground level of each pass over the calibration target appropriate to each sensor to be certified; and
(C)
all necessary safety precautions that shall be observed during the in-flight examination of the observation aircraft and its sensors.
3. Prior to and during the conduct of the in-flight examination, States Parties taking part in the certification shall have the right to visit the location of the calibration targets. The State Party conducting the certification shall provide such items of equipment as required to confirm that the calibration targets meet the specifications set forth in Appendix 1, Section I to this Annex.
4. The in-flight examination shall be conducted during clear atmospheric daytime conditions, unless otherwise agreed, over the calibration targets appropriate to each category of sensor installed on the observation aircraft in accordance with the provisions of Appendix 1, Section II to this Annex, to determine the ground resolution of each sensor.
5. The State Party conducting the certification shall provide such data on the meteorological conditions at the location of the calibration targets during the in-flight examination of the sensors as are necessary to make the calculations in accordance with the methodologies specified in Appendix 1, Section III to this Annex.
6. Each State Party shall have the right to designate personnel to take part in the in-flight examination. In the event that the number of individuals so designated exceeds the passenger capacity of the observation aircraft, the States Parties participating in the certification shall agree which of its personnel shall participate in the in-flight examination.
7. Personnel of the States Parties designated pursuant to paragraph 6 of this Section shall have the right to observe the operation of the sensors by personnel of the State Party conducting the certification.
8. Personnel of the States Parties taking part in the certification shall have the right to monitor the unsealing of the film cassette and the storage, processing and handling of the original film negative exposed during the in-flight examination, in accordance with the provisions of Annex K, Section II to the Treaty.
 
SECTION IV
CERTIFICATION REPORT
 
1. Upon completion of the ground and in-flight examinations, data collected by sensors and from the calibration targets shall be examined jointly by the State Party conducting the certification and the States Parties taking part in the certification. These States Parties shall prepare a certification report which shall establish:
(A)
that the observation aircraft is of a type and model designated pursuant to Article V of the Treaty;
(B)
that the sensors installed on the observation aircraft are of a category provided for in Article IV, paragraph 1 of the Treaty and satisfy the requirements of Article IV, paragraph 2 of the Treaty;
(C)
that the technical information on sensors has been provided in accordance with Annex B, Section I to the Treaty;
(D)
in the event that the ground resolution of a sensor is dependent upon height above ground level, the minimum height above ground level at which each such sensor on an observation aircraft of that type and model may be operated during an observation flight pursuant to the limitation on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty;
(E)
in the event that the ground resolution is not dependent upon height above ground level, the ground resolution of each such sensor installed on an observation aircraft of that type and model, pursuant to the limitations on ground resolution specified in Article IV, paragraph 2 of the Treaty; and
(F)
that the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors are in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 4 of the Treaty.
2. A copy of the information for each sensor provided pursuant to Section I, paragraph 6 and Section II, paragraphs 3 and 8 of this Annex shall be attached to the certification report.
3. Copies of the certification report shall be provided to all other States Parties by the State Party conducting the certification. States Parties that did not take part in the certification shall not have the right to reject the conclusions contained in the certification report.
4. An observation aircraft and its associated set of sensors shall be deemed to be certified unless the States Parties taking part in the certification are unable to reach agreement on the contents of the certification report.
5. In the event that the State Party conducting the certification and States Parties taking part in the certification are unable to reach agreement on the contents of the certification report, the observation aircraft shall not be used for observation flights until the issue is resolved.
 
APPENDIX 1 TO ANNEX D
METHODOLOGIES FOR THE VERIFICATION OF THE PERFORMANCE OF SENSORS INSTALLED ON AN OBSERVATION AIRCRAFT
 
The ground resolution of each sensor installed on the observation aircraft, and, where its performance depends on height above ground level, the minimum height above ground level at which this sensor may be operated during an observation flight, shall be determined and confirmed on the basis of data collected over calibration targets appropriate to each category of sensor in accordance with the specifications in Section I and calculated in accordance with the methodologies to be determined within the Open Skies Consultative Commission.
 
SECTION I
SPECIFICATIONS FOR CALIBRATION TARGETS
 
1. Calibration targets shall be provided by the State Party conducting the certification in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. Such calibration targets shall be used to establish the ground resolution of sensors, of a type appropriate to each sensor category, and designed in accordance with characteristics specified below.
2. Calibration targets for establishing the ground resolution of optical cameras shall consist of a series of groups of alternating black and white bars. Each group of bars shall consist of a minimum of two black bars separated by a white bar. The width of black and white bars within a group shall remain constant. The width of the bars in groups of bars in the calibration target shall change in steps sufficient to ensure accurate measurement of the ground resolution. The length of the bars shall remain constant within each group. The contrast ratio of the black to white bars shall be consistent throughout the target and shall be at least 5 to 1 (equivalent to a modulation of 0.66).
3. Calibration targets for establishing the ground resolution of infra-red line-scanning devices shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
4. Calibration targets for establishing the ground resolution of sideways-looking synthetic aperture radar shall consist of arrays of trihedral corner reflectors whose configuration shall be in accordance with the methodologies determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
5. Each State Party shall provide all other States Parties with a diagram of the calibration targets that it intends to use for the purpose of in-flight examination. Such diagrams shall be annotated with the overall dimensions of the calibration targets, their locations and the type of terrain on which they are deployed, as well as the information appropriate to each type of calibration target as determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
 
SECTION II
CONDUCT OF IN-FLIGHT EXAMINATION
 
1. In order to establish the ground resolution of panoramic or vertically-installed framing cameras, the line of flight of the observation aircraft shall be directly over and parallel to the calibration target. In order to establish the ground resolution of obliquely-installed framing cameras, the line of flight of the observation aircraft shall be parallel to the calibration target at a range such that the image of the calibration target appears in the foreground of the field of view of the optical camera set at its maximum angle measured from the horizontal or minimum angle measured from the vertical.
2. In order to establish the ground resolution of an infra-red line-scanning device, the line of flight of the observation aircraft shall be directly over and parallel to the calibration target at an agreed range of heights above ground level.
3. In order to establish the ground resolution of a sideways-looking synthetic aperture radar, the line of flight of the observation aircraft shall be to the side of the array of the corner reflectors.
 
SECTION III
ANALYSIS OF DATA COLLECTED DURING THE IN-FLIGHT EXAMINATION
 
1. Following the in-flight examination, the State Party conducting the certification and the States Parties taking part in the certification shall jointly analyse the data collected during the in-flight examination pursuant to Annex D, Section IV, paragraph 1 to the Treaty.
2. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which each optical camera installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight, including the value of the contrast ratio or the equivalent modulation to be used in this calculation, which shall be not less than 1.6:1 (correspondingly 0.23) and not greater than 4:1 (correspondingly 0.6), shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application and prior to 30 June 1992. The ground resolution of optical cameras shall be determined from a visual analysis of the image of the calibration target on the original film negative. The numerical value of ground resolution shall be equal to the width of the smallest bar of the calibration target that is distinguishable as a separate bar.
3. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which each video camera installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
4. The methodology for calculating the minimum height above ground level at which an infra-red line-scanning device installed on the observation aircraft may be operated during an observation flight, including the value of the minimum resolvable temperature difference to be used in this calculation, shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
5. The methodology for calculating the ground resolution of a sideways-looking synthetic aperture radar, including the determination of the relationship between the impulse response method and the object separation method, shall be determined within the Open Skies Consultative Commission during the period of provisional application.
 
ANNEX E
PROCEDURES FOR ARRIVALS AND DEPARTURES
1. Each State Party shall designate one or more points of entry, one or more points of exit, and one or more Open Skies airfields on its territory. Points of entry and points of exit may or may not be the same as the Open Skies airfields. Unless otherwise agreed, if an Open Skies airfield is different from a point of entry, the Open Skies airfield shall be designated so that the observing Party can reach the Open Skies airfield within five hours from the point of entry either in its own observation aircraft or in transportation provided by the observed Party.
The observing Party, after arriving at a point of entry or an Open Skies airfield, shall have the right to a rest period, subject to the provisions of Article VI of the Treaty.
2. Each State Party shall have the right to designate entry fixes and exit fixes. If a State Party elects to designate entry fixes and exit fixes, such fixes shall facilitate flight from the territory of the observing Party to the point of entry of the observed Party. Planned flights between entry fixes and points of entry and between points of exit and exit fixes shall be conducted in accordance with published ICAO standards and recommended practices and national regulations. In the event that portions of the flights between entry fixes and points of entry or between points of exit and exit fixes lie in international airspace, the flight through international airspace shall be conducted in accordance with published international regulations.
3. Information on points of entry and points of exit, Open Skies airfields, entry fixes and exit fixes, refuelling airfields, and calibration targets shall initially be as specified in Appendix 1 to this Annex.
4. A State Party shall have the right to introduce changes to Appendix 1 to this Annex by notifying all other States Parties of such changes, in writing, no less than 90 days before such changes become effective.
5. Each State Party shall ensure effective observation of its entire territory as follows:
(A)
for its mainland territory, Open Skies airfields shall be designated in such a way that no point on its territory is farther from one or more such airfields than 35 per cent of the maximum flight distance or distances established for that State Party in accordance with Annex A to the Treaty;
(B)
for portions of its territory that are separated from the mainland territory:
 
(1)
that State Party shall apply the provisions of subparagraph (A) of this paragraph; or
 
(2)
in the event that the portion or portions of the territory are separated from the mainland territory by more than 600 kilometres, or if agreed between that State Party and the observing Party, or if otherwise provided for in Annex A, that State Party shall provide special procedures, including the possible use of refuelling airfields; or
 
(3)
in the event that a portion or portions of the territory are separated from the mainland territory by less than 600 kilometres, and such portion or portions of the territory are not covered by the provisions of subparagraph (A) of this paragraph, that State Party may specify a separate maximum flight distance in Annex A to cover such portion or portions of its territory.
6. Immediately upon the arrival of an observation aircraft at the point of entry, and immediately prior to the departure of an observation aircraft from the point of exit, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors installed in accordance with Article IV, paragraph 4. In the event that the point of entry is different from the Open Skies airfield from which the observation flight commences, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors immediately prior to departure of the observation aircraft from the point of entry en route to the Open Skies airfield from which the observation flight commences. In the event that the point of exit is different from the Open Skies airfield at which the observation flight terminates, both the observed and observing Parties shall inspect the covers for sensor apertures or other devices that inhibit the operation of sensors immediately prior to departure of the observation aircraft from such airfield en route to the point of exit.
7. A State Party shall have the right to conduct an examination and inventory of the items of equipment that the other State Party intends to use for the purpose of conducting a pre-flight inspection of sensors and, if applicable, the observation aircraft, as well as items that the flight representatives intend to bring on board the observation aircraft. This examination and inventory:
(A)
shall begin no later than one hour after arrival of such items at the point of entry or the Open Skies airfield, at the choice of the State Party conducting the inventory, and shall be completed within one hour; and
(B)
shall be carried out in the presence of one or more designated individuals of the other State Party.
8. If, during the examination and inventory of the items of equipment to be used in the sensor inspection and, if applicable, observation aircraft inspection, as well as the items that the flight representatives intend to bring on board the observation aircraft, the State Party conducting the examination and inventory determines that the items do not conform to the list of authorized equipment contained in Annex D, Section II, paragraph 5, or to the items described in Annex G, Section I, paragraph 4, it shall have the right to deny permission for the use of such items. Items so identified that are brought into the territory of the observed Party by the observing Party shall be, unless otherwise agreed:
(A)
placed in a sealed container for safekeeping; and
(B)
subsequently removed from the territory of the observed Party at the earliest opportunity, but not later than the departure of the observing Party from the territory of the observed Party.
9. In the event that the observing Party travels to the point of entry specified in the notification provided in accordance with Article VI, Section I, paragraph 5 of this Treaty, using a transport aircraft registered with the observing Party or with another State Party, the transport aircraft shall be permitted:
(A)
to depart from the territory of the observed Party;
(B)
in the event that the point of entry is the same as the point of exit, to remain at the point of entry until departure of the observing Party from the territory of the observed Party; or
(C)
in the event that the point of entry is not the same as the point of exit, to fly to the point of exit in sufficient time for further crew rest prior to departure of all the personnel of the observing Party from the territory of the observed Party.
10. In the event that the observation aircraft is provided by the observed Party and the observing Party does not use its own transport aircraft for transporting its personnel from the point of entry to the Open Skies airfield, the observed Party shall ensure that the personnel of the observing Party are transported from the point of entry to the Open Skies airfield and from the Open Skies airfield to the point of exit.
 
APPENDIX 1 TO ANNEX E
SECTION I
DESIGNATION OF SITES
 
The sites to be used as points of entry, points of exit, Open Skies airfields, refuelling airfields, calibration targets, and, if applicable, entry fixes and exit fixes are initially as specified in Section II of this Appendix. The designation includes:
(A)
Site: name of point of entry, point of exit, Open Skies airfield, entry fix, exit fix, refuelling airfield, and calibration target;
(B)
Location: latitude and longitude of the respective site, to the nearest second; and
(C)
Inspection: whether or not the pre-flight inspection of the aircraft or the sensors can be conducted at this site.
   
SECTION II
POINTS OF ENTRY, POINTS OF EXIT, OPEN SKIES AIRFIELDS, ENTRY FIXES, EXIT FIXES, REFUELLING AIRFIELDS, AND CALIBRATION TARGETS
   
State Party: The Federal Republic of Germany
 
 
POINT OF ENTRY/EXIT
   
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Köln/Bonn
N 50-52-02
Yes
(EDDK)
E 007-08-37
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
 
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Wunstorf
N 52-27-48
No
(EDNW)
E 009-25-70
 
     
Landsberg/Lech
N 48-04-28
No
(EDSA)
E 010-54-42
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
CALIBRATION TARGETS
     
Köln/Bonn
To be determined
 
     
State Party: The United States of America
     
 
POINTS OF ENTRY
 
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Washington Dulles
N 38-56-36
Yes
International, DC
W 077-27-24
 
     
Travis AFB
N 38-15-48
Yes
California
W 121-55-48
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
Washington Dulles
N 38-56-36
Yes
International, DC
W 077-27-24
 
     
Travis AFB
N 38-15-48
Yes
California
W 121-55-48
 
     
Elmendorf AFB
N 61-15-12
Yes
Alaska
W 149-47-30
 
     
Lincoln Municipal
N 40-51-00
No
Nebraska
W 096-45-30
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
 
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
 
Honolulu International
N 21-19-06
 
Hawaii
W 157-55-24
 
     
Malmstrom AFB
N 47-30-18
 
Montana
W 111-11-00
 
     
Phoenix
Sky Harbor
 
International Arizona
W 112-00-24
 
     
General Mitchell
N 42-56-48
 
International Wisconsin
W 087-53-36
 
     
McGhee Tyson
N 35-48-48
 
Tennessee
W 083-59-36
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
 
 
SITE
LOCATION
 
     
Washington Dulles
To be determined
 
     
Travis AFB
To be determined
 
     
Elmendorf AFB
To be determined
 
     
State Party: Republic of Belarus and the Russian Federation group of States Parties
 
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Kubinka
N 55-36-30
Yes
 
E 036-39-10
 
     
Ulan-Ude
N 51-48-00
Yes
 
E 107-27-00
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
 
Kubinka
N 55-36-30
Yes
 
E 036-39-10
 
     
Ulan-Ude
N 51-48-00
Yes
 
E 107-27-00
 
     
Magadan
N 59-54-0 6
No
 
E 150-03-01
 
     
Vorkuta
N 67-29-00
No
 
E 063-59-00
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
 
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
CALIBRATION TARGETS
 
SITE
LOCATION
 
     
State Party: Benelux
   
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
 
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Zaventem/
N 50-54-01
Yes
Melsbroek
W 004-59-09
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELD
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Zaventem/
N 50-54-01
Yes
Melsbroek
W 004-59-09
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
CALIBRATION TARGETS
 
SITE
LOCATION
 
     
Volkel
N 54-39-03
 
 
W 005-42-02
 
     
State Party: Republic of Bulgaria
 
 
POINT OF ENTRY/EXIT
 
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Sofia
N 42-41-07
Yes
 
E 023-24-05
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
 
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Sofia
N 42-41-07
Yes
 
E 023-24-05
 
     
Burgas
N 42-34-00
No
 
E 027-30-00
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
 
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Sofia
N 42-41-07
 
 
E 023-24-05
 
     
Burgas
N 42-34-00
 
 
E 027-30-00
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: Canada
   
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Ottawa
N 45-19-21
Yes
(CYOW)
W 075-40-10
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Ottawa
N 45-19-21
Yes
 
W 075-40-10
 
     
Iqaluit
N 63-45-22
No
 
W 068-33-25
 
     
Yellowknife
N 62-27-45
No
 
W 114-26-20
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Edmonton
N 53-18-35
 
 
W 113-34-43
 
     
Halifax
N 44-52-51
 
 
W 063-30-33
 
     
Winnipeg
N 49-54-39
 
 
W 097-14-35
 
     
Churchill
N 58-44-13
 
 
W 094-03-26
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Ottawa area
To be determined
 
     
State Party: The Kingdom of Denmark
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Copenhagen
N 55-37-07
No
International
E 012-39-26
 
Airport
   
(EKCH)
   
     
Military
N 55-46-09
Yes
Airfield
E 012-19-34
 
Vaerloese
   
(EKVL)
   
     
 
OPEN SKIES AIRFIELD
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Military
N 55-46-09
Yes
Airfield
E 012-19-34
 
Vaerloese
   
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Vagar
N 62-03-51
 
Airport
W 007-16-26
 
(EKVG)
   
     
Soendre
N 67-01-05
 
Stroemfjord
W 050-41-39
 
International
   
Airport
   
(BGSF)
   
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Military
N 55-46-09
 
Airfield
E 012-19-34
 
Vaerloese
   
     
State Party: The Kingdom of Spain
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Getafe
N 40-17-43
Yes
 
W 003-43-21
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT FOR CANARY ISLANDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Gando
N 27-55-49
Yes
 
W 015-23-05
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
Getafe
N 40-17-43
Yes
 
W 003-43-21
 
     
Valencia
N 39- 29-26
No
 
W 000-28-50
 
     
Valladolid
N 41-42-26
No
 
W 004-51-02
 
     
Moron
N 37-10-34
No
 
W 005-36-53
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
Nil
   
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The French Republic
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Orleans-Bricy
N 47-59-12
Yes
 
E 001-45-43
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Orleans-Bricy
N 47-59-12
Yes
 
E 001-45-43
 
     
Toulouse-Blagnac
N 43-37-26
No
 
E 001-22-53
 
     
Nice-Côte
N 43-39-47
No
d’Azur
E 007-12-09
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
Nil
   
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Brize Norton
N 51-44-97
Yes
 
W 001-34-93
 
     
Heathrow
N 51-28-72
No
 
W 000-27-47
 
     
NOTE: Heathrow is for arrival of personnel on scheduled passenger services only. Not for observation or transport aircraft.
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Brize Norton
N 51-44-97
Yes
 
W 001-34-93
 
     
Scampton
N 53-18-45
Yes
 
W 000-32-95
 
     
Leuchars
N 55-22-38
Yes
 
W 000-52-03
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined by FAA
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
Nil
   
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Boscombe Down
N 51-09-10
 
 
W 001-44-76
 
     
State Party: The Hellenic Republic
 
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Thessaloniki
N 40-27-22
Yes
International
E 022-59-21
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Thessaloniki
N 40-27-22
Yes
International
E 022-59-21
 
     
Elefsis
N 38-04-00
Yes
 
E 023-33-38
 
     
 
ENTRY/EXIT FIX
     
Chouchouligovo
N 41-24-40
 
 
E 023-22-02
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The Republic of Hungary
 
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Budapest/Ferihegy
N 47-26-18
Yes
(LHBP)
E 019-15-48
 
     
Tokol
N 47-21-14
Yes
(LHTL)
E 018-58-08
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Budapest/Ferihegy
N 47-26-18
Yes
(LHBP)
E 019-15-48
 
     
Tokol
N 47-21-14
Yes
(LHTL)
E 018-58-08
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
 
None
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
 
To be determined
 
     
State Party: The Republic of Iceland
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Keflavik
N 63-59-48
Yes
 
W 022-36-30
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
 
N 63
 
 
W 022
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The Republic of Italy
 
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Milano-Malpensa
N 45-38-00
Yes
 
E 008-44-00
 
     
Palermo-Punta
N 38-10-40
Yes
Raisi
E 013-05-20
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Milano-Malpensa
N 45-38-00
Yes
 
E 008-44-00
 
     
Palermo-Punta
N 38-10-40
Yes
Raisi
E 013-05-20
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
 
The above-mentioned Open Skies airfields
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The Kingdom of Norway
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Oslo-Gardermoen
N 60-12-10
Yes
(ENGM)
E 011-05-08
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Oslo-Gardermoen
N 60-12-10
Yes
(ENGM)
E 011-05-08
 
     
Tromsoe-Langnes
N 69-40-53
No
(ENTC)
E 018-55-10
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Trondheim-Vaernes
N 63-27-29
 
(ENVA)
E 010-55-33
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The Republic of Poland
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
Warszawa-Okecie
N 52-13-10
Yes
 
E 021-01-10
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELD
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Warszawa-Okecie
N 52-13-10
Yes
 
E 021-01-10
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
State Party: The Portuguese Republic
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Lisboa
N 38-46-22
Yes
International
W 009-07-58
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Sta. Maria
N 36-58-22
No
 
W 025-10-17
 
     
Porto Santo
N 33-04-01
No
 
W 016-20-44
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Lisboa
N 38-46-22
 
International
W 009-07-58
 
     
Sta. Maria
N 36-58-22
 
International
W 025-10-17
 
     
Porto Santo
N 33-04-01
 
 
W 016-20-44
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Lisboa
To be determined
 
International
   
     
State Party: Romania
   
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Bucharest-Otopeni
N 44-34-30
Yes
International
E 026-05-10
 
Airport
   
     
Timisoara
N 45-48-37
Yes
Airport
E 021-20-22
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Bucharest-Otopeni
N 44-34-30
Yes
International
E 026-05-10
 
Airport
   
     
Timisoara
N 45-48-37
Yes
Airport
E 021-20-22
 
     
Bacau Airport
N 46-31-19
No
 
E 026-54-41
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Bucharest-Otopeni
N 44-34-30
 
International
E 026-05-10
 
Airport
   
     
Timisoara
N 45-48-37
 
Airport
E 021-20-22
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Urlati
N 45-55-45
 
 
E 026-05-11
 
     
Dunavat
N 45-02-10
 
Nord Murighiol
E 029-13-20
 
     
State Party: The Czech and Slovak Federal Republic
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Praha
N 50-06-10
Yes
International
E 014-15-40
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Praha
N 50-06-10
Yes
International
E 014-15-40
 
     
Bratislava
N 49-10-10
No
International
E 017-12-50
 
     
Kosice
N 48-40-10
No
International
E 021-14-40
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Bratislava
N 49-10-10
 
International
E 017-12-50
 
     
Kosice
N 48-40-10
 
International
E 021-14-40
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Praha
To be determined
 
International
   
     
State Party: The Republic of Turkey
 
     
 
POINTS OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Eskisehir
N 39-47-00
Yes
 
E 030-35-00
 
     
Diyarbakir
N 30-50-00
Yes
 
E 040-05-00
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Eskisehir
N 39-47-00
Yes
 
E 030-35-00
 
     
Diyarbakir
N 30-50-00
Yes
 
E 040-05-00
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
 
To be determined
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
Eskisehir
To be determined
 
Diyarbakir
To be determined
 
     
State Party: Ukraine
 
     
 
POINT OF ENTRY/EXIT
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Borispol/Kiev
N 50-20-07
Yes
 
E 030-53-07
 
     
 
OPEN SKIES AIRFIELD
     
SITE
LOCATION
INSPECTION OF AIRCRAFT/SENSORS
     
Borispol/Kiev
N 50-20-07
Yes
 
E 030-53-07
 
     
 
ENTRY/EXIT FIXES
     
 
To be determined
 
     
 
REFUELLING AIRFIELDS
     
SITE
LOCATION
 
     
Lvov
N 49-48-07
 
 
E 023-57-03
 
     
Odessa
N 46-25-06
 
 
E 030-40-07
 
     
 
CALIBRATION TARGETS
     
SITE
LOCATION
 
     
ANNEX F
PRE-FLIGHT INSPECTIONS AND DEMONSTRATION FLIGHTS
SECTION I
PRE-FLIGHT INSPECTION OF OBSERVATION AIRCRAFT AND SENSORS OF THE OBSERVING PARTY
 
1. The purpose of the pre-flight inspection of observation aircraft and sensors provided by the observing Party is to confirm that the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. The observed Party shall have the right to conduct a pre-flight inspection of an observation aircraft and its sensors provided by the observing Party to confirm that:
(A)
the observation aircraft, its sensors and associated equipment including, where applicable, lens and photographic film, correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty; and
(B)
there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty.
2. Upon arrival of the observation aircraft at the point of entry the observed Party shall:
(A)
provide a list of the inspectors, the number of whom shall not exceed ten persons, unless otherwise agreed, including the general function of each of the inspectors;
(B)
provide a list of the items of equipment that they intend to use during the pre-flight inspection provided for in Annex D, Section II, paragraph 5 to the Treaty; and
(C)
inform the observing Party of its plan for the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors.
3. Prior to the commencement of the pre-flight inspection, a designated individual from the observing Party shall:
(A)
brief the observed Party on the inventory procedures which shall be followed to confirm that all inspection equipment, as well as any non-destructive-testing equipment as provided for in paragraph 7 of this Section, brought on board the observation aircraft by the inspectors has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the pre-flight inspection;
(B)
together with the inspectors, conduct an examination and inventory of each item of equipment to be used during the pre-flight inspection; and
(C)
brief the inspectors on all safety precautions that they shall observe during the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors.
4. The pre-flight inspection shall not begin until the completion of the formal arrival procedures and shall take no longer than eight hours.
5. The observing Party shall have the right to provide its own escorts to accompany the inspectors throughout the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors to confirm that the inspection is conducted in accordance with the provisions of this Section. The observing Party shall facilitate the inspection in accordance with the procedures specified in Annex D, Section II, paragraphs 7 and 8 to the Treaty.
6. In conducting the pre-flight inspection, the inspectors shall have the right of access to the observation aircraft, its sensors and associated equipment, in the same manner as provided for in Annex D, Section II, paragraph 10, and shall comply with the provisions of Annex D, Section II, paragraphs 11 and 12 to the Treaty.
7. For the purposes of this inspection, the observed Party shall have the right to take on board and use the following non-destructive-testing equipment:
(A)
video probe (borescope on video camera);
(B)
X-ray and backscatter X-ray imaging equipment;
(C)
ultrasonic imaging equipment;
(D)
logic/data analyser;
(E)
passive infra-red sensors; and
(F)
35 millimetre camera.
In addition, the observed Party shall have the right to take on board and use such other non-destructive-testing equipment as may be necessary to establish that no items of equipment are on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty, as may be agreed by the Open Skies Consultative Commission prior to 30 June 1992.
8. Upon completion of the pre-flight inspection, the inspectors shall leave the observation aircraft, and the observing Party shall have the right to use its own inventory procedures to confirm that all inspection equipment used during the pre-flight inspection has been removed from the observation aircraft. If the observed Party is unable to demonstrate this to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall have the right to proceed with the observation flight or to cancel it, and when the observing Party is satisfied that it is safe to do so, depart from the territory of the observed Party. In the latter case, no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party.
9. The inspectors shall immediately inform the observing Party if they establish that the observation aircraft, its sensors or associated equipment do not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty, or that there are items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty. If the observing Party is unable to demonstrate that the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty and that there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty, and if the observing and observed Parties do not agree otherwise, the observed Party shall have the right to prohibit the observation flight pursuant to Article VIII of the Treaty. If the observation flight is prohibited, the observation aircraft shall promptly depart from the territory of the observed Party and no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party.
10. Upon completion of the pre-flight inspection of the observation aircraft and its sensors, the observed and observing Parties shall prepare a pre-flight inspection report which shall state that:
(A)
the observation aircraft, its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty; and
(B)
there are no items of equipment on board the observation aircraft other than those permitted by Article IV of the Treaty.
11. Signature of the pre-flight inspection report by the observed Party shall signify its agreement for the observing Party to use that observation aircraft to conduct an observation flight over the territory of the observed Party.
 
SECTION II
PRE-FLIGHT INSPECTION OF SENSORS OF THE OBSERVED PARTY
 
1. The purpose of the pre-flight inspection of the sensors on an observation aircraft provided by the observed Party is to confirm that the sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. The observing Party shall have the right to conduct a pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on an observation aircraft provided by the observed Party to confirm that its sensors and associated equipment correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty.
2. Upon arrival of the inspectors of the observing Party at the location of the pre-flight inspection, the observing Party shall:
(A)
provide a list of the inspectors, the number of whom shall not exceed five persons, unless otherwise agreed, including the general function of each inspector;
(B)
provide a list of the items of equipment that the inspectors intend to use during the pre-flight inspection; and
(C)
inform the observed Party of its plan for the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft.
3. Prior to the commencement of the pre-flight inspection, a designated individual from the observed Party shall:
(A)
brief the observing Party on the inventory procedures that shall be followed to confirm that each item of equipment brought on board the observation aircraft by the inspectors has been removed from the observation aircraft upon conclusion of the pre-flight inspection;
(B)
together with the inspectors, conduct an examination and inventory of each item of equipment to be used during the pre-flight inspection; and
(C)
brief the inspectors on all necessary safety precautions that they must observe during the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on the observation aircraft.
4. The pre-flight inspection shall not begin until the completion of the formal arrival procedures and shall take no longer than eight hours.
5. The observed Party shall have the right to provide its own escorts to accompany the inspectors throughout the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft to confirm that the inspection is conducted in accordance with the provisions of this Section. The observed Party shall facilitate the inspection of the sensors and associated equipment on board the observation aircraft by the inspectors in accordance with the procedures specified in Annex D, Section II, paragraph 7 to the Treaty.
6. In conducting the pre-flight inspection, the inspectors shall have the right of access to the sensors and associated equipment on board the observation aircraft in the same manner as provided for in Annex D, Section II, paragraph 10 and shall comply with the provisions of Annex D, Section II, paragraphs 11 and 12 to the Treaty.
7. Upon completion of the pre-flight inspection, the inspectors shall leave the observation aircraft and the observed Party shall have the right to use its own inventory procedures to confirm that all items of equipment have been removed from the observation aircraft. If the observing Party is unable to demonstrate this to the satisfaction of the observed Party, the observed Party shall have the right to prohibit the observation flight in accordance with Article VIII of the Treaty, and no observation flight shall be recorded against the quota of either State Party.
8. The inspectors shall immediately inform the observed Party if they establish that any of the sensors or associated equipment on board the observation aircraft do not correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. If the observed Party is unable to demonstrate that the sensors or associated equipment on board the observation aircraft correspond to those certified in accordance with Annex D to the Treaty, the observing Party shall have the right to:
(A)
agree to use an alternative package of sensor types or capabilities proposed by the observed Party;
(B)
proceed according to the original mission plan;
(C)
accept a delay in the commencement of the observation flight to permit the observed Party to rectify the problem determined to exist by the observing Party pursuant to this paragraph. In the event that the problem is resolved to the satisfaction of the observing Party, the flight shall proceed according to the mission plan, revised as necessary due to any delay. In the event that the problem is not rectified to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall depart the territory of the observed Party; or
(D)
cancel the observation flight, and immediately depart the territory of the observed Party.
9. If the observing Party leaves the territory of the observed Party not having conducted an observation flight, as provided for in paragraph 8, subparagraphs (C) and (D) of this Section, no observation flight shall be counted against the quota of either State Party.
10. Upon completion of the pre-flight inspection of the sensors and associated equipment installed on the observation aircraft, the observed Party and the observing Party shall prepare a pre-flight inspection report that shall state that the sensors correspond to those certified in accordance with the provisions of Annex D to the Treaty. Signature of the pre-flight inspection report by the observing Party shall signify its agreement to use that observation aircraft to conduct an observation flight over the territory of the observed Party.
 
SECTION III
DEMONSTRATION FLIGHTS
 
1. In the event that the aircraft is provided by the observing Party, at the request of the observed Party, the observing Party shall, following the pre-flight inspection, conduct a demonstration flight to allow the inspectors to observe the functioning of the sensors that are to be used during the observation flight and to collect sufficient data to allow them to confirm that the capability of those sensors is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 8 of the Treaty.
2. In the event that the aircraft is provided by the observed Party, at the request of the observing Party, the observed Party shall, following the pre-flight inspection, conduct a demonstration flight to allow the inspectors to observe the functioning of the sensors that are to be used during the observation flight and to collect sufficient data to allow them to confirm that the capability of those sensors is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 9 of the Treaty.
3. In the event that either the observed or observing Party exercises its right to request a demonstration flight:
(A)
the demonstration flight shall be performed in accordance with the requirements of Annex D, Section III;
(B)
the demonstration flight shall last for no more than two hours;
(C)
the observed Party shall provide calibration targets in accordance with the specifications in Appendix 1 to Annex D to the Treaty in the vicinity of the airfield at which the pre-flight inspection is to be conducted;
(D)
any delay in carrying out a request for a demonstration flight caused by weather conditions or problems with the aircraft or sensors of the observed Party shall not count against the time allocated for such flights, unless otherwise agreed;
(E)
the observed Party shall process the data collected by sensors at a facility in the vicinity of the airfield at which the pre-flight inspection is to be conducted, in the presence of personnel of the observing Party, in accordance with the provisions of Article IX, Sections II and III of the Treaty; and
(F)
the cost of the demonstration flight, including the provision of data recording media and the processing of data, shall be distributed in accordance with the provisions of Annex L, Section I, paragraph 9 to the Treaty.
4. In the event that the observed Party exercises its right to request a demonstration flight, the observing Party shall have the right to add a period of up to 24 hours to the 96 hours allowed for the conduct of the observation flight, pursuant to Article VI, Section I, paragraph 9. This shall not affect the right of other States Parties to conduct observation flights after the original period of 96 hours as provided for in Article VI, Section I, paragraph 3 of the Treaty.
5. In the event that the observing Party exercises its right to request a demonstration flight, this shall be accomplished within the period of 96 hours allowed for the conduct of the observation flight, pursuant to Article VI, Section I, paragraph 9 of the Treaty.
6. In the event that the observed Party is not satisfied that the capability of any sensor installed on the observation aircraft provided by the observing Party is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 8 of the Treaty, the observed Party shall have the right to:
(A)
in the case of a sensor for which ground resolution is dependent upon height above ground level, propose an alternative minimum height above ground level at which that sensor shall be permitted to be operated during the observation flight;
(B)
in the case of sensors for which ground resolution is not dependent upon height above ground level, prohibit the operation of that sensor during the observation flight; or
(C)
prohibit the observation flight pursuant to the provisions of Article VIII of the Treaty.
7. In the event that the observing Party is not satisfied that the capability of any sensor installed on the observation aircraft provided by the observed Party is in accordance with the provisions of Article IV, paragraph 9 of the Treaty, the observing Party shall have the right to:
(A)
agree to use an alternative package of sensor types or capabilities proposed by the observed Party;
(B)
in the case of a sensor for which ground resolution is dependent upon height above ground level, propose an alternative minimum height above ground level at which that sensor shall be permitted to be operated during the observation flight;
(C)
in the case of sensors for which ground resolution is not dependent upon height above ground level, conduct the observation flight as planned, and the cost of the data recording media for that sensor shall be borne by the observed Party;
(D)
accept a delay in the commencement of the observation flight to permit the observed Party to rectify the problem determined to exist by the observing Party. In the event that the problem is resolved to the satisfaction of the observing Party, the flight shall proceed according to the mission plan, revised as necessary due to any delay. In the event that the problem is not rectified to the satisfaction of the observing Party, the observing Party shall depart the territory of the observed Party; or
(E)
cancel the observation flight pursuant to Article VIII of the Treaty, and immediately depart the territory of the observed Party.
8. In the event that the observation flight is prohibited or cancelled by the State Party requesting the demonstration flight, no observation flight shall be counted against the quota of either State Party, and the State Party requesting the demonstration flight shall convey the matter to the Open Skies Consultative Commission.
 
ANNEX G
FLIGHT MONITORS, FLIGHT REPRESENTATIVES, AND REPRESENTATIVES
SECTION I
FLIGHT MONITORS AND FLIGHT REPRESENTATIVES
 
1. The provisions set forth in this Annex shall apply to personnel designated in accordance with Article XIII. Each State Party shall have the right to have at any one time the number of flight monitors and flight representatives on board the observation aircraft as set forth in Article VI, Section III. The provisions of that Section shall govern their activities with respect to the organization and conduct of observation flights. Each State Party shall facilitate the activities of the flight monitors and flight representatives pursuant to this Annex.
2. The observed Party shall appoint one of the flight monitors as chief flight monitor. The chief flight monitor shall be a national of the observed Party. The observing Party shall appoint one of the flight representatives as chief flight representative. The chief flight representative shall be a national of the observing Party.
3. In preparing for the observation flight, flight monitors and flight representatives shall have the right:
(A)
to acquaint themselves with the technical literature relating to the functioning and operation of the sensors and the flight operation manual of the observation aircraft; and
(B)
to acquaint themselves with the equipment of the observation aircraft relating to the control of the flight regime and the functioning and operation of the sensors installed on the observation aircraft.
4. Flight monitors and flight representatives shall have the right:
(A)
to remain on board the observation aircraft throughout the observation flight, including any stops for refuelling or emergencies;
(B)
to bring on board the observation aircraft and use maps, flight charts, publications, and operations manuals;
(C)
to move unencumbered about the observation aircraft, including the flight deck, during the observation flight, except for flight safety reasons. In exercising their rights, the flight monitors or flight representatives shall not interfere with the activities of the flight crew;
(D)
to monitor compliance with the flight plan and to observe the flight regime of the observation aircraft and the functioning and operation of the sensors;
(E)
to listen to internal and external radio communications on board the aircraft and to make internal radio communications; and
(F)
to record the parameters of the flight regime and the functioning and operation of the sensors on maps, charts, and notepads.
5. In addition to those rights specified in paragraph 4 of this Section, the chief flight monitor shall have the right:
(A)
to consult the flight crew regarding compliance with national flight rules and the provisions of the Treaty;
(B)
to observe the activities of the flight crew, including activities on the flight deck, during the observation flight, as well as to monitor the functioning and operation of the flight and navigation instruments of the observation aircraft;
(C)
to provide recommendations to the flight crew regarding compliance with the flight plan;
(D)
to ask the flight crew, without interfering with their activities, for information on the flight regime; and
(E)
to communicate with air traffic control authorities, as appropriate, and to help relay and interpret communications from air traffic control authorities to flight crew and from the flight crew to the air traffic control authorities about the conduct of the observation flight; for this purpose, the chief flight monitor shall be permitted to make external radio communications using the radio equipment of the observation aircraft.
6. In the event that the chief flight monitor believes that the observation aircraft is deviating from its flight plan, the chief flight monitor shall advise the flight crew and may inform the air traffic control authorities of any deviations of the observation aircraft from the flight plan that the chief flight monitor believes could threaten flight safety.
7. In addition to the rights specified in paragraph 5 of this Section, the chief flight representative shall have:
(A)
the rights as described in paragraph 5, subparagraphs (A), (B) and (D) of this Section with regard to the flight crew; and
(B)
the right, in case of deviation from the flight plan, to receive an explanation from the flight crew as to the reasons for such a deviation.
8. Flight representatives shall have the right to direct the operation of the sensors during the observation flight. In addition, upon notification to the observed Party prior to the commencement of the observation flight, flight representatives shall have the right to operate the sensors during the observation flight. In the event that the flight representatives exercise their right to operate the sensors pursuant to this paragraph, the observed Party shall not be responsible for any failure or inadequacy in the quality of the data collected by the sensors due to the operation of the sensors by the flight representatives.
 
SECTION II
REPRESENTATIVES
 
1. An observing Party using an observation aircraft designated by a third State Party shall have the right to have at any one time the number of representatives on board the observation aircraft set forth in Article VI, Section III of the Treaty.
2. The observing Party shall appoint one of its representatives as chief representative. The chief representative shall have the rights of the chief flight representative as specified in Section I of this Annex. In addition, the chief representative shall:
 
 
(A)
advise the pilot-in-command regarding compliance with the provisions of the Treaty;
(B)
have the right to monitor compliance by the observed Party with the provisions of the Treaty; and
(C)
have the right, in case of deviations from the flight plan, to receive an explanation from the pilot-in-command as to the reasons for such a deviation.
3. Representatives shall have the rights of flight representatives as specified in Section I of this Annex.
 
ANNEX H
CO-ORDINATION OF PLANNED OBSERVATION FLIGHTS
 
1. In order to avoid potential time conflict regarding the conduct of observation flights over the same State Party, each State Party having the right to conduct observation flights following the annual distribution of active quotas may notify all other States Parties, no later than 1 November of each year, of its plans to utilize all or part of its active quota during the following year. The notification shall indicate the number of observation flights that the notifying State Party plans to conduct over the territory of other States Parties during each quarter of that year.
2. In no case shall the total number of observation flights planned and notified in accordance with paragraph 1 of this Annex over the territory of any one State Party during a given quarter exceed 16. Except as provided for in Article VI, Section I, paragraph 3, no State Party shall be obliged to accept more than one observation flight at any time during the period specified in Article VI, Section I, paragraph 9 of the Treaty.
3. States Parties that have notified, in accordance with paragraph 1 of this Annex, their plans to utilize one or more active quotas for observation flights over the territory of the same State Party during a given quarter or quarters shall hold consultations, if necessary, to avoid any conflict in their planned observation flights. In the event that agreement on avoidance of conflict cannot be reached through consultation among the States Parties involved, the issue shall be resolved by the drawing of lots by such States Parties. The first of those consultations, regarding observation flights in the quarter beginning 1 January of the following year, shall begin promptly following receipt of the notification provided for in paragraph 1 of this Annex. Subsequent consultations among the States Parties involved shall be conducted between 1 February and 15 February for the quarter beginning 1 April; between 1 May and 15 May for the quarter beginning 1 July; and between 1 August and 15 August for the quarter beginning 1 October. The States Parties involved shall notify the resulting sequence of observation flights established in these consultations to all States Parties no later than 15 November, 15 February, 15 May and 15 August, respectively.
4. No later than seven days after the notification of the sequence of observation flights established pursuant to paragraph 3 of this Annex, each State Party shall notify all States Parties planning to conduct observation flights over its territory during that quarter of each flight for which it intends to exercise the right to provide its own observation aircraft.
5. Each State Party that has not provided a notification pursuant to paragraph 1 of this Annex or has not notified its plans to utilize all of its active quotas, or has not conducted an observation flight during the quarter for which it had notified such planned flight, shall have the right to utilize such remaining active quotas, provided that such observation flights have been accommodated within the existing agreement reached pursuant to paragraph 3 of this Annex.
 
ANNEX I
INFORMATION ON AIRSPACE AND FLIGHTS IN HAZARDOUS AIRSPACE
 
1. No earlier than 90 days after entry into force of the Treaty, at the request of any other State Party, a State Party shall provide, no later than 30 days after the receipt of such a request, the following information in accordance with ICAO provisions:
(A)
its airspace structure, as published in the Aeronautical Information Publication (AIP) series;
(B)
detailed information on all hazardous airspace; and
(C)
airfield information and arrival and departure procedures for each of its:
 
(1)
points of entry and points of exit;
 
(2)
Open Skies airfields; and
 
(3)
alternate airfields and refuelling airfields for its points of entry, points of exit, and Open Skies airfields.
2. Each State Party shall promptly notify States Parties that have requested information in accordance with the provisions of paragraph 1 of this Annex of any changes to the information provided in accordance with paragraph 1 of this Annex. Notwithstanding the provisions of this paragraph, Notices to Airmen (NOTAMs) need not be provided.
3. No later than 90 days after entry into force of the Treaty, each State Party shall notify all other States Parties of the source of the information to be provided in accordance with paragraph 1 of this Annex.
 
ANNEX J
MONTREUX CONVENTION
 
1. Observation flights conducted under the provisions of the Treaty providing for the observation of the entire territory of States Parties shall not prejudice the Montreux Convention of 20 July 1936.
2. The routing and notification of transit flights of aircraft for the purpose of the Treaty falling within the scope of Article 23 of the Montreux Convention shall be governed by the provisions of that Article.
 
ANNEX K
INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICATORS AND HOTOGRAPHIC FILMS, AND PROCEDURES FOR MONITORING THE PROCESSING OF PHOTOGRAPHIC FILM
SECTION I
INFORMATION ON FILM PROCESSORS, DUPLICATORS AND PHOTOGRAPHIC FILMS
 
1. Pursuant to Annex D, Section II, paragraph 3, subparagraph (A) (3) to the Treaty, each State Party, when notifying other States Parties of film processors or duplicators that it intends to use to develop original film negatives or produce duplicate film positives or negatives, shall provide the following manufacturer’s information:
(A)
the processor or duplicator name;
(B)
the maximum and minimum width and length, if applicable, of film which may be processed or duplicated;
(C)
each type of film that may be processed or duplicated in that film processor; and
(D)
each step in the process, including the range of exposure, temperature, duration, recommended film transport speed, chemicals and chemical mixes, for each type of film.
2. Pursuant to Annex D, Section II, paragraph 3, subparagraph (A) (2) to the Treaty, each State Party, when providing information on the types of black and white aerial film that it intends to use to collect data during the in-flight examination or an observation flight, or to duplicate such data, shall provide the following manufacturer’s information, for each type of aerial film that may be processed or duplicated by means of the film processors or duplicators referred to in paragraph 1 of this Section, as necessary to confirm the capabilities of the film. Depending upon national practices of the film manufacturer, such information may include:
(A)
effective film speed;
(B)
resolution/modulation
(C)
spectral sensitivity; and
(D)
optical specular density or sensitometric characteristics.
3. For the purposes of determining the sensitometric characteristics of aerial film materials in accordance with its own national methodology, each State Party shall have the right to receive, upon request, unexposed samples of all types of photographic film to be used as data recording media, the chemicals for processing them, and to receive instructions for processing and duplication of such photographic films. Such samples and instructions shall be provided no later than 30 days after receipt of such a request.
 
SECTION II
MONITORING OF FILM PROCESSING AND DUPLICATION
 
1. States Parties taking part in the certification of an observation aircraft and its sensors shall have the right to monitor the processing and duplication of the aerial film used during the in-flight examination. Personnel of the observed and observing Party shall have the right to monitor the processing and duplication of the aerial film used during a demonstration and observation flight.
2. While monitoring the processing and duplication of aerial film, the States Parties shall have the right to bring with them and use, in a manner that does not disrupt the processing or duplication of the film, the following equipment:
(A)
litmus papers;
(B)
thermometers;
(C)
chemical test equipment, including pH meters and hydrometers;
(D)
stopwatches;
(E)
sensitometers;
(F)
densitometers; and
(G)
21-step sensitometric test strips and optical wedges.
3. Prior to the processing of the films exposed during the in-flight examination, demonstration flight and observation flight, States Parties shall check the film processing equipment and chemicals by processing a 21-step sensitometric test strip or exposing and processing a 21-step optical wedge to confirm that the sensitometric data for the processing of that type of film using that film process meets the specifications provided pursuant to Section I of this Annex. Unless otherwise agreed, the original or duplicate aerial film negatives or positives shall not be processed or duplicated until the processing of the 21-step sensitometric test strip or exposing and processing of the 21-step optical wedge meets the characteristics provided in accordance with the provisions of Section I of this Annex for that type of aerial film and film processor or duplicator.
4. Prior to the processing of the films exposed during the in-flight examination, demonstration flight and observation flight, States Parties shall have the right to check the film processing equipment and chemicals by exposing and processing a test film of the same type used during the in-flight examination, demonstration flight and observation flight to confirm that the washing and fixing process is suitable for the purposes of permanent archive storage.
 
ANNEX L
OPEN SKIES CONSULTATIVE COMMISSION
SECTION I
GENERAL PROVISIONS
 
Procedures and other provisions relating to the Open Skies Consultative Commission are established in this Annex pursuant to Article X of the Treaty.
1. The Open Skies Consultative Commission shall be composed of representatives designated by each State Party. Alternates, advisers and experts of a State Party may take part in the proceedings of the Open Skies Consultative Commission as deemed necessary by that State Party.
2. The initial session of the Open Skies Consultative Commission shall open within 60 days of the signature of the Treaty. The Chairman of the opening meeting shall be the representative of Canada.
3. The Open Skies Consultative Commission shall meet for no fewer than four regular sessions per calendar year unless it decides otherwise. Extraordinary sessions shall be convened at the request of one or more States Parties by the Chairman of the Open Skies Consultative Commission, who shall promptly inform all other States Parties of the request. Such sessions shall open no later than 15 days after receipt of such a request by the Chairman.
4. Sessions of the Open Skies Consultative Commission shall last no longer than four weeks, unless it decides otherwise.
5. States Parties shall assume in rotation, determined by alphabetical order in the French language, the chairmanship of the Open Skies Consultative Commission. Each Chairman shall serve from the opening of a session until the opening of the following session, unless otherwise agreed.
6. Representatives at meetings shall be seated in alphabetical order of the States Parties in the French language.
7. The working languages of the Open Skies Consultative Commission shall be English, French, German, Italian, Russian and Spanish.
8. The proceedings of the Open Skies Consultative Commission shall be confidential, unless otherwise agreed. The Open Skies Consultative Commission may agree to make its proceedings or decisions public.
9. During the period of provisional application, and prior to 30 June 1992, the Open Skies Consultative Commission shall settle the distribution of costs arising under the Treaty. It shall also settle as soon as possible the scale of distribution for the common expenses associated with the operation of the Open Skies Consultative Commission.
10. During the period of provisional application of the Treaty the Open Skies Consultative Commission shall develop a document relating to notifications and reports required by the Treaty. Such document shall list all such notifications and reports and shall include appropriate formats as necessary.
11. The Open Skies Consultative Commission shall work out or revise, as necessary, its rules of procedure and working methods.
 
SECTION II
ANNUAL REVIEW OF ACTIVE QUOTAS
 
Procedures for the annual review of active quotas as foreseen in Article III, Section I, paragraph 7 of the Treaty shall be as follows:
1. States Parties wishing to modify all or part of the past year’s distribution with respect to their active quota shall notify all other States Parties and the Open Skies Consultative Commission, by 1 October of each year, of those States Parties over which they wish to conduct their observation flights during the next calendar year. Such proposed modifications shall be considered by the States Parties during this review, according to the rules set forth in the following paragraphs of this Section.
2. If the requests for observation flights over the territory of any given State Party do not exceed its passive quota, then the distribution shall be established as requested, and presented to the Open Skies Consultative Commission for approval.
3. If the requests for observation flights over the territory of any given State Party exceed its passive quota, then the distribution shall be established by general agreement among the interested States Parties, and presented to the Open Skies Consultative Commission for approval.
 
SECTION III
EXTRAORDINARY OBSERVATION FLIGHTS
 
1. The Open Skies Consultative Commission shall consider requests from the bodies of the Conference on Security and Co-operation in Europe authorized to deal with respect to conflict prevention and crisis management and from other relevant international organizations to facilitate the organization and conduct of extraordinary observation flights over the territory of a State Party with its consent.
2. The data resulting from such observation flights shall be made available to the bodies and organizations concerned.
3. Notwithstanding any other provision of the Treaty, States Parties may agree on a bilateral and voluntary basis to conduct observation flights over the territory of each other following the procedures regarding the conduct of observation flights. Unless otherwise agreed by the States Parties concerned, the data resulting from such observation flights shall be made available to the Open Skies Consultative Commission.
4. Observation flights conducted under the provisions of this Section shall not be counted against the active or passive quotas of the States Parties involved.
 
SECTION IV
ADDITIONAL FIELDS FOR THE USE OF THE OPEN SKIES REGIME
 
1. States Parties may raise for consideration in the Open Skies Consultative Commission proposals for the use of the Open Skies regime in additional specific fields, such as the environment.
2. The Open Skies Consultative Commission may take decisions on such proposals or, if necessary, may refer them to the first and subsequent conferences called to review the implementation of the Treaty, in accordance with the provisions of Article XVI, paragraph 3 of the Treaty.
 
BILAG A
 
KVOTER OG MAKSIMALE FLYVEDISTANCER
 
Kapitel I
Tildeling af passive kvoter
 
1. Tildelingen af individuelle passive kvoter, der kun skal være gældende for deltagerstater, som har ratificeret Traktaten, fremgår af det følgende:
Forbundsrepublikken Tyskland
12
Amerikas Forenede Stater
42
Gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderation
42
Benelux
6
Republikken Bulgarien
4
Canada
12
Kongeriget Danmark
6
Kongeriget Spanien
4
Den Franske Republik
12
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
12
Den Hellenske Republik
4
Republikken Ungarn
4
Republikken Island
4
Den Italienske Republik
12
Kongeriget Norge
7
Republikken Polen
6
Den Portugisiske Republik
2
Rumænien
6
Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik
4
Republikken Tyrkiet
12
Ukraine
12
2. Såfremt en yderligere stat senere ratificerer eller tiltræder Traktaten i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel XVII og Traktatens artikel X, paragraf 4, litra (C), og under iagttagelse af Traktatens artikel X, paragraf 4, litra (D), skal spørgsmålet om tildeling af en passiv kvote til denne stat tages op til behandling af Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af den første ordinære samling efter tidspunktet for deponeringen af den pågældende stats ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.
 
Kapitel II
Første fordeling af aktive observationsflyvningskvoter
 
1. Den første fordeling af aktive kvoter i medfør af Traktatens artikel III, kapitel I, paragraf 6, skal foretages således, at hver deltagerstat skal være forpligtet til at modtage et antal observationsflyvninger over sit territorium, som ikke overstiger 75 procent, rundet ned til nærmeste hele tal, af den tildelte individuelle passive kvote, som er fastsat i dette bilags kapitel I, paragraf 1. På dette grundlag skal denne første fordeling mellem deltagerstaterne med virkning for de deltagerstater, som gennemførte forhandlinger inden for rammerne af Open Skies-konferencen i Wien, være gældende fra datoen for Traktatens ikrafttræden og indtil den 31. december efter det år, hvori Traktaten træder i kraft. Fordelingen skal kun gælde for de deltagerstater, som har ratificeret Traktaten. Den første fordeling er fastsat som følger:
Forbundsrepublikken Tyskland skal have ret til at foretage tre observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Republikken Ukraines territorium;
Amerikas Forenede Stater skal have ret til at foretage otte observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning sammen med Canada over Republikken Ukraines territorium;
Gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og den Russiske Føderation skal have ret til at foretage to observationsflyvninger over Benelux' territorium, som der er henvist til i Traktatens artikel XIV, to observationsflyvninger over Canadas territorium, to observationsflyvninger over Kongeriget Danmarks territorium, tre observationsflyvninger over Den Franske Republiks territorium, tre observationsflyvninger over Forbundsrepublikken Tysklands territorium, en observationsflyvning over Den Hellenske Republiks territorium, to observationsflyvninger over Den Italienske Republiks territorium, to observationsflyvninger over Kongeriget Norges territorium, to observationsflyvninger over Republikken Tyrkiets territorium, tre observationsflyvninger over Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands territorium og fire observationsflyvninger over Amerikas Forenede Staters territorium;
Kongeriget Belgien, Storfyrstendømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, som er benævnt Benelux, skal have ret til at foretage en observationsflyvning over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Republikken Polens territorium,
Republikken Bulgarien skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Den Hellenske Republiks territorium, en observationsflyvning over Den Italienske Republiks territorium, og en observationsflyvning over Republikken Tyrkiets territorium;
Canada skal have ret til at foretage to observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium, en observationsflyvning over Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepubliks territorium, en observationsflyvning over Republikken Polens territorium og en observationsflyvning sammen med Amerikas Forenede Stater over Ukraines territorium;
Kongeriget Danmark skal have ret til at foretage en observationsflyvning over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Republikken Polens territorium;
Kongeriget Spanien skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepubliks territorium;
Den Franske Republik skal have ret til at foretage tre observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Rumæniens territorium;
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland skal have ret til at foretage tre observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium;
Den Hellenske Republik skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Republikken Bulgariens territorium og en observationsflyvning over Rumæniens territorium;
Republikken Ungarn skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Rumæniens territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium;
Den Italienske Republik skal have ret til at foretage to observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium, en observationsflyvning over Republikken Ungarns territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium, som deles med Republikken Tyrkiet;
Kongeriget Norge skal have ret til at foretage to observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Republikken Polens territorium;
Republikken Polen skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Forbundsrepublikken Tysklands territorium, en observationsflyvning over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium;
Rumænien skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Republikken Bulgariens territorium, en observationsflyvning over Den Hellenske Republiks territorium, en observationsflyvning over Republikken Ungarns territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium;
Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Forbundsrepublikken Tysklands territorium og en observationsflyvning over Ukraines territorium;
Republikken Tyrkiet skal have ret til at foretage to observationsflyvninger over gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderations territorium, en observationsflyvning over Republikken Bulgariens territorium og to observationsflyvninger over Ukraines territorium, hvoraf en deles med Den Italienske Republik;
Ukraine skal have ret til at foretage en observationsflyvning over Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepubliks territorium, en observationsflyvning over Republikken Ungarns territorium, en observationsflyvning over Republikken Polens territorium, en observationsflyvning over Rumæniens territorium og to observationsflyvninger over Republikken Tyrkiets territorium.
2. Efter denne første fordeling og indtil tidspunktet for den fuldstændige gennemførelse af Traktaten med hensyn til anvendelsen af aktive kvoter, som er angivet i Traktatens artikel XVIII, skal denne første fordeling være gældende. Den årlige fordeling skal baseres på 75 procentreglen, som er fastlagt i dette kapitels paragraf 1 i forbindelse med tildeling af individuelle passive kvoter.
3. Såfremt det forlanges, skal hver deltagerstat fra datoen for Traktatens fuldstændige gennemførelse i forbindelse med kommende fordelinger af aktive kvoter over dens territorium acceptere et antal observationsflyvninger op til hele deltagerstatens individuelle passive kvote. Sådanne fordelinger skal - når som helst det er muligt, eller der er anmodet om det - baseres på en proportional forøgelse af de aktive kvoter, som er fordelt under den første fordeling, medmindre andet er aftalt.
4. Såfremt yderligere en stat ratificerer eller tiltræder Traktaten i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel XVII, skal spørgsmålet om fordeling af aktive kvoter til denne stat tages op til behandling af Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af den første ordinære samling efter tidspunktet for deponeringen af den pågældende stats ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument. Dette skal ske under iagttagelse af følgende bestemmelser:
(A)
Den ratificerende eller tiltrædende stat skal have ret til at anmode om observationsflyvninger over andre deltagerstaters territorier inden for den passive kvote, som er tildelt denne stat i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags kapitel I, paragraf 2, og inden for de passive kvoter, som er tildelt de deltagerstater, der anmodes om observationsflyvninger, medmindre andet er aftalt mellem de involverede deltagerstater; og
(B)
Alle deltagerstater skal på samme tid have ret til at anmode om observationsflyvninger over den underskrivende eller tiltrædende stats territorium inden for deres aktive kvoter og inden for den passive kvote, som er tildelt denne stat.
 
Kapitel III
Maksimale flyvedistancer for observationsflyvninger
 
De maksimale flyvedistancer for observationsflyvninger over observerede parters territorier med udgangspunkt i en Open Skies-flyveplads er som følger:
 
Forbundsrepublikken Tyskland
 
 
WUNSTORF
1.200 kilometer
 
LANDSBERG-LECH
1.200 kilometer
     
Amerikas Forenede Stater
 
 
WASHINGTON-DULLES
4.900 kilometer
 
TRAVIS AFB
4.000 kilometer
 
ALMENDORF AFB
3.000 kilometer
 
LINCOLN-MUNICIPAL
4.800 kilometer
     
Gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den Russiske Føderation
 
KUBINKA
5.000 kilometer
 
ULAN UDE
5.000 kilometer
 
VORKUTA
6.500 kilometer
 
MAGADAN
6.500 kilometer
     
Benelux
 
 
ZAVENTEM/MELSBROEK
945 kilometer
     
Republikken Bulgarien
 
 
SOFIA
660 kilometer
 
BURGAS
660 kilometer
     
Canada
 
 
OTTAWA
5.000 kilometer
 
IQALUIT
6.000 kilometer
 
YELLOWKNIFE
5.000 kilometer
     
Kongeriget Danmark
 
 
DANMARK
800 kilometer
 
FÆRØERNE
250 kilometer
 
GRØNLAND
5.600 kilometer
     
Kongeriget Spanien
 
 
GETAFE
1.300 kilometer
 
GANDO
750 kilometer
 
VALENCIA
1.300 kilometer
 
VALLADOLID
1.300 kilometer
 
MORON
1.300 kilometer
     
Den Franske Republik
 
 
ORLEANS-BRICY
1.400 kilometer
 
NICE-COTE D'AZUR
800 kilometer
 
TOULOUSE-BLAGNAC
700 kilometer
     
Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
 
 
BRIZE NORTON
1.150 kilometer
 
SCAMPTON
1.150 kilometer
 
LEUCHARS
1.150 kilometer
 
med SCILLYØERNE
1.500 kilometer
 
med SHETLANDSØERNE
1.500 kilometer
     
Den Hellenske Republik
 
 
THESSALONIKI
900 kilometer
 
ELEFSIS
900 kilometer
 
med KRETA, KARPATHOS, RHODOS, KOSØERNE
1.100 kilometer
     
Republikken Ungarn
 
 
BUDAPEST-FERIHEGY
860 kilometer
     
Republikken Island
1.500 kilometer
   
Den Italienske Republik
 
 
MILANO-MALPENSA
1.130 kilometer
 
PALERMO-PUNTA RAISI
1.400 kilometer
     
Kongeriget Norge
 
 
OSLO-GARDERMOEN
1.700 kilometer
 
TROMSØ-LANGNES
1.700 kilometer
     
Republikken Polen
 
 
WARSZAWA-OKECIE
1.400 kilometer
     
Den Portugisiske Republik
 
 
LISBOA
1.200 kilometer
 
Sta. MARIA
1.700 kilometer
 
PORTO SANTO
1.030 kilometer
     
Rumænien
 
 
BUKAREST-OTOPENI
900 kilometer
 
TIMISOARA
900 kilometer
 
BACAU
900 kilometer
     
Den Tjekkiske og Slovakiske Forbundsrepublik
 
 
PRAG
600 kilometer
 
BRATISLAVA
700 kilometer
 
KOSICE
400 kilometer
     
Republikken Tyrkiet
 
 
ESKISEHIR
1.500 kilometer
 
DIYARBAKIR
1.500 kilometer
     
Ukraine
 
 
BORISPOL
2.100 kilometer
     
BILAG B
 
OPLYSNINGER OM SENSORER
 
Kapitel I
Tekniske oplysninger
 
1. I medfør af artikel IV, paragraf 10, skal hver deltagerstat stille de relevante tekniske oplysninger, der er opregnet i dette kapitel, til rådighed for alle andre deltagerstater. Dette skal ske for hver sensor, der er installeret i det observationsfly, som den pågældende deltagerstat har udpeget i medfør af Traktatens artikel V.
2. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for optiske panoramiske- og stillbilledkameraer:
(A)
type og model;
(B)
kameravinkel på langs og på tværs af flyets kurslinie eller skanderingsvinkler, angivet i grader;
(C)
billedstørrelse, angivet i millimeter gange millimeter;
(D)
eksponeringstid, angivet i sekunder;
(E)
typer og farver på anvendte optiske filtre og deres forlængelsesfaktor;
(F)
for hvert objektiv oplyses: (1) mærke; (2) brændvidde, angivet i millimeter; (3) maksimale objektivåbning; (4) opløsningsevne ved et kontrastforhold på 1000 til 1 eller ved en korresponderende kontrast på 1,0 ved maksimal objektivåbning, angivet i linier per millimeter;
(G)
minimum og maksimum tidsintervaller mellem optagelser, angivet i sekunder, eller optagefrekvens, angivet i billeder per sekund, såfremt en sådan er relevant;
(H)
forholdet maksimal hastighed divideret med højde, såfremt et sådant er relevant;
(I)
for optiske stillbilledkameraer: den maksimale vinkel målt fra det horisontale plan, eller den minimale vinkel målt fra det vertikale plan, angivet i grader, og
(J)
den maksimale operationshøjde angivet i meter, såfremt det er aktuelt.
3. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for videokameraer:
(A)
type og model;
(B)
kameravinkel på langs og på tværs af flyets kurslinie, angivet i grader;
(C)
for objektivet oplyses: (1) brændvidde, angivet i millimeter; (2) maksimale objektivåbning; (3) opløsningsevne ved et kontrastforhold på 1000 til 1 eller ved en korresponderende kontrast på 1,0 ved maksimal objektivåbning, angivet i linier per millimeter;
(D)
detektorelementets størrelse, angivet i mikrometer, eller tilsvarende oplysninger om elektronrøret;
(E)
antallet af detektorelementer;
(F)
systemets lysfølsomhed, angivet i lux eller watt per kvadratcentimeter; og
(G)
spektralbåndet, angivet i nanometer;
4. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for infrarød linieskanderende apparatur:
(A)
type og model;
(B)
dækningsområde eller afsøgningsvinkler, angivet i grader;
(C)
minimale øjebliksdækningsområde på langs og på tværs af flyets kurslinie, angivet i milliradian;
(D)
spektralbåndet, angivet i mikrometer;
(E)
minimale opløselige temperaturforskel, angivet i grader celsius;
(F)
detektorens arbejdstemperatur, angivet i grader celsius;
(G)
den nødvendige tid fra tilslutning af apparaturet til det er klart og nedkølet til den normale arbejdstemperatur, angivet i minutter;
(H)
maksimale driftstid, såfremt det er aktuelt;
(I)
forholdet maksimal hastighed divideret med højde; og
(J)
maksimale funktionshøjde angivet i meter, såfremt det er aktuelt.
5. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur:
(A)
type og model;
(B)
frekvensbånd og specifik arbejdsfrekvens, angivet i megahertz;
(C)
polarisationer;
(D)
impulslængde/frekvens, angivet ved impulser per meter eller sekund;
(E)
begrænsninger i dækningsområdet på kort afstand, angivet i grader målt fra det vertikale plan;
(F)
kortlægningsbredden angivet i kilometer;
(G)
opløsningsevne i afstand og flyveretning målt på jorden, i det skrå plan angivet i meter;
(H)
maksimale operationshøjde angivet i meter, såfremt det er aktuelt; og
(I)
sendereffekt, angivet i watt.
6. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for sensorer, som registrerer data på fotografisk film:
(A)
de filmtyper, som kan anvendes sammen med hver sensor;
(B)
filmbredde; angivet i millimeter;
(C)
filmens opløsningsevne ved et kontrastforhold på 1000 til 1 eller ved en korresponderende kontrast på 1,0, angivet i linier per millimeter; og
(D)
filmmagasinets kapacitet, angivet i meter, for hver filmtype.
7. Følgende tekniske oplysninger skal stilles til rådighed for sensorer, som registrerer data på andre medier end film:
(A)
dataoptageudstyrets type og model;
(B)
dataoptagemediets type og format;
(C)
båndbredde, frekvens(er) angivet i hertz, såfremt det er aktuelt;
(D)
dataoptagehastighed, angivet i megabits per sekund, såfremt det er aktuelt;
(E)
optagemediets kapacitet, angivet i minutter eller megabits; og
(F)
lagring af data indsamlet af sensorer, og påføring af supplerende data.
 
Kapitel II
Påføring af supplerende data
 
1. Data, der er indsamlet af sensorer i en observationsperiode, skal påføres supplerende data. Dette skal ske på føringsstrimmelen af hver rulle original filmnegativ eller i begyndelsen af ethvert andet optagemedie, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags underbilag 1. De supplerende data skal omfatte følgende:
(A)
observationsflyvningens referencenummer;
(B)
datoen for observationsflyvningen;
(C)
en beskrivelse af sensoren;
(D)
sensorens konfiguration; og
(E)
brændvidde, såfremt det er aktuelt.
2. Følgende oplysninger skal optages manuelt eller elektronisk fra observationsflyets navigations- og flyveinstrumenter. Oplysningerne skal påføres data indsamlet af sensorer under en observationsperiode i overensstemmelse med dette bilags underbilag 1 på en sådan måde, at detaljer i de indsamlede data ikke tilsløres:
(A)
for optiske kameraer: (1) ved påbegyndelsen af observationsperioden; på ethvert sted i observationsperioden, hvor der indtræffer en væsentlig ændring i observationsflyets flyvehøjde over jorden, kurs eller hastighed i forhold til jorden; og med sådanne tidsintervaller, som vil blive fastsat af Open Skies-konsultationskommissionen inden udløbet af perioden for Traktatens foreløbige anvendelse: (a) flyvehøjde over jorden; (b) position; (c) sand kurs; og (d) skanderingsvinkel; (2) på hvert billede af en fotografisk film påføres: (a) billednummer; (b) klokkeslæt; og (c) flyets krængningsvinkel;
(B)
for videokameraer og infrarød linieskanderende apparatur: ved påbegyndelsen af observationsperioden; på ethvert sted under observationsperioden, hvor der indtræffer en væsentlig ændring i observationsflyets flyvehøjde over jorden, kurs eller hastighed i forhold til jorden; og med sådanne tidsintervaller, som vil blive fastsat af Open Skies-konsultationskommissionen inden udløbet af perioden for Traktatens foreløbige anvendelse: (1) dato og klokkeslæt; (2) flyvehøjde over jorden; (3) position; (4) sand kurs; og (5) skanderingsvinkel;
(C)
for radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur:
 
(1)
ved påbegyndelsen af observationsperioden; på ethvert sted i observationsperioden, hvor der indtræffer en væsentlig ændring i observationsflyets flyvehøjde over jorden, kurs eller hastighed i forhold til jorden; og med sådanne tidsintervaller, som vil blive fastsat af Open Skies-konsultationskommissionen inden udløbet af perioden for Traktatens foreløbige anvendelse: (a) dato og klokkeslæt; (b) flyvehøjde over jorden; (c) position; (d) sand kurs; (e) vinklen regnet fra det vandrette plan og til kortlægningsområdets nærmeste punkt; (f) kortlægnings bredden; og (g) polarisationer;
 
(2)
hver gang følgende parametre måles, påføres disse de indsamlede data med henblik på en korrekt fremkaldelse af billedet: (a) flyets hastighed i forhold til jorden; (b) flyets afdrift; (c) flyets stigningsvinkel; og (d) flyets krængningsvinkel.
3. For kopier af enkeltbilleder eller billedsektioner, der er fremkaldt fra det originale filmnegativ eller et andet optagemedie, skal de oplysninger, der er opregnet i dette kapitels paragraf 1 og 2, påføres samtlige fremkaldte positiver.
4. Deltagerstaterne skal have ret til at påføre oplysninger på data, der er indsamlet under en observationsflyvning, ved anvendelse af alfanumeriske karakterer eller ved anvendelse af sådanne koder, som der opnås enighed om i Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for Traktatens foreløbige anvendelse.
 
UNDERBILAG 1 TIL BILAG B
 
PÅFØRING AF OPLYSNINGER PÅ DATA INDSAMLET UNDER EN OBSERVATIONSFLYVNING
 
1. Observationsflyvningens referencenummer skal angives som en enkelt gruppe bestående af seks alfanumeriske karakterer i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:
(A)
bogstaverne »OS«;
(B)
det sidste tal i det kalenderår, hvori den individuelle aktive kvote er gældende; og
(C)
et trecifret tal, der skal repræsentere hver individuel observationsflyvning. Det skal bestå af tallet for den aktive kvote, som er fordelt ved den årlige gennemgang foretaget inden for rammerne af Open Skies-konsultationskommissionen for et kalenderår, for så vidt angår en deltagerstats overflyvninger over en anden deltagerstats territorium.
2. Beskrivelsen af sensorerne skal angives som en enkelt gruppe bestående af op til seks alfanumeriske karakterer, der omfatter to grupper i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:
(A)
en gruppe bestående af op til fire karakterer, der skal repræsentere sensorkategorien i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: (1) »OP« - panoramisk kamera; (2) »OF« - stillbilledkamera; (3) »TV« - videokamera; (4) »IRLS« - infrarød liniaskanderende-apparatur; eller (5) »SAR« - radar med sideværtsrettet syntetisk antenneaperatur;
(B)
en gruppe bestående af to karakterer, der skal repræsentere optagemediets type i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: (1) »BI« - sort og hvid, isopankromatisk; (2) »BM« - sort og hvid, monokromatisk; (3) »BP« - sort og hvid, pankromatisk; (4) »BR« - sort og hvid, reversibel; (5) »TA« - analogt magnetisk bånd; eller (6) »TD« - digitalt magnetisk bånd.
3. Sensorkonfigurationen skal angives som en enkelt gruppe bestående af op til ni alfanumeriske karakterer, der omfatter tre grupper i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde:
(A)
en gruppe på fire alfanumeriske karakterer, der skal repræsentere sensorens installation i observationsflyet, som enten: (1) en intern installation, som skal angives ved koden »INT« efterfulgt af et tal, der angiver den relative placering af sensorinstallationen i observationsflyet i sekvens fra observationsflyets næse til hale; eller (2) en ophængt installation, som skal angives ved koden »POD« efterfulgt af et af følgende tre bogstaver: (a) »L« - ophængt under venstre vinge; (b) »R« - ophængt under højre vinge; eller (c) »C« - ophængt i flyets centerlinie;
(B)
en gruppe af op til tre alfanumeriske karakterer, der skal repræsentere installationens type, i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: (1) en vertikal installation, hvor sensoren ikke hælder mere end fem grader fra det vertikale plan, skal angives ved bogstavet »V«; (2) en skrå installation, hvor sensoren hælder mere end fem grader fra det vertikale plan, skal angives ved et af følgende to bogstaver, efterfulgt af plongeringsvinklen angivet i grader: (a) »L« - venstrerettet; (b) »R« - højrerettet; (3) en vifteinstallation bestående af to eller flere sensorer skal angives ved bogstavet »F«;
(C)
for en vifteinstallation skal angives en gruppe bestående af op til to tal for at angive antallet og placeringen af sensorerne, som følger: (1) det første tal skal angive antallet af sensorer i installationen; og (2) det andet tal skal angive den enkelte sensors placering i sekvens fra venstre til højre i forhold til observationsflyets flyveretning.
4. Oplysninger om et objektivs brændvidde skal angives i millimeter.
5. Dato og klokkeslæt skal angives ned til nærmeste minut af Koordineret Universel tid (UTC).
6. Observationsflyets gennemsnitlige højde over jorden skal angives med et femcifret tal efterfulgt af en kode, der skal repræsentere måleenheden enten i fod, som skal angives med bogstavet »F«, eller i meter, som skal angives med bogstavet »M«.
7. Observationsflyets position i bredde- og længdegrader skal angives til nærmeste hundrededel af en grad anført i formatet »dd.dd(N eller S) ddd.dd (E eller W)», eller i grader og minutter angivet til nærmeste minut anført i formatet »dd mm (N eller S) ddd mm (E eller W)».
8. Observationsflyets sande kurs skal angives i grader til nærmeste hele grad.
9. Observationsflyets krængningsvinkel skal angives i grader efterfulgt af en kode bestående af bogstavet »L«, som angiver om flyet krænger til venstre, eller bogstavet »R«, som angiver om flyet krænger til højre.
10. Observationsflyets stigningsvinkel skal angives i grader ledsaget af en kode bestående af bogstavet »U«, som angiver en positiv stigningsvinkel, eller bogstavet »D«, som angiver en negativ stigningsvinkel. Stigningsvinklen skal angives i forhold til horisonten.
11. Observationsflyets afdrift skal angives i grader efterfulgt af en kode bestående af bogstavet »L«, som angiver en afdrift til venstre, eller bogstavet »R«, som angiver en afdrift til højre. Afdriften skal angives i forhold til observationsflyets kurslinie.
12. Observationsflyets hastighed over jorden skal angives med et trecifret tal efterfulgt af en dobbeltbogstavkode, der skal angive den anvendte måleenhed, enten ved »NM« for sømil i timen eller ved »KM« for kilometer i timen.
13. Kortlægningsbredden nærmeste punkt skal angives i kilometer.
14. Hældningsvinklen skal angives i grader målt i det vertikale plan.
15. Kortlægningsbreddens udstrækning skal angives i kilometer.
16. Hvert magasin indeholdende fotografisk film, som anvendes under en observationsflyvning fra samme sensor, skal nummereres fortløbende startende med tallet et. Hvert billede optaget på det originale filmnegativ skal for hver sensor og magasin nummereres fortløbende fra første billede og til sidste billede. Såfremt en film nummereres under anvendelse af et eller to tal per billede, skal hvert billede entydigt kunne adskilles fra de øvrige ved konsekvent brug af enten tallet nærmest midten af billedet, eller såfremt tallene befinder sig lige langt fra midten, det laveste af de hele tal på billedet.
 
BILAG C
 
OPSYSNINGER OM OBSERVATIONSFLY
 
I medfør af bestemmelserne i Traktatens artikel V, paragraf 2, skal deltagerstater, når fly udpeges som observationsfly, stille de oplysninger til rådighed for alle andre deltagerstater, der er anført nedenfor.
1. Identifikation: (A) type og model; og (B) antal, kategori, type og konfiguration af hver sensor, der er installeret i observationsflyet, som anført i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens bilag B;
2. Missionsplanlægning: (A) for hver type og konfiguration af sensorer, der er installeret i observationsflyet, oplyses: (1) den flyvehøjde over jorden i meter, hvor den pågældende sensor opnår den i Traktatens artikel IV, paragraf 2, angivne opløsningsevne. Dette gælder for sensorer, hvor opløsningsevnen er afhængig af flyvehøjden over jorden; (2) den højde over jorden, hvori maksimal rækkevidde opnås. Dette gælder for sensorer, hvor opløsningsevnen ikke er afhængig af flyvehøjden over jorden; (B) optimal flyvehastighed i kilometer i timen for hver højde, der er angivet i overensstemmelse med denne paragrafs litra (A); (C) brændstofforbrug angivet i kilogram per time ved optimal flyvehastighed for hver højde specificeret i overensstemmelse med denne paragrafs litra (A).
3. Navigations-, kommunikations- og landingshjælpemidler: (A) hver type af navigationsudstyr, der er installeret i observationsflyet, herunder nøjagtigheden ved positionsbestemmelse angivet i meter; og (B) radiokommunikationsudstyr, samt anflyvnings- og landingsinstrumenter, der er installeret i observationsflyet, oplyst i overensstemmelse med ICAO-praksis.
4. Manøvrering på jorden: (A) længde, spændvidde, maksimale højde, afstanden mellem hovedlandingshjulene og drejeradius; (B) maksimal startvægt og maksimal landingsvægt; (C) foreskrevet længde og styrke af startbanen og dennes overfladebelægning ved maksimal startvægt og maksimal landingsvægt, inklusive oplysninger om mulighed for at lande på jord-, grus- og græsbaner; (D) typer og mængde af brændstof, olie, hydraulikvæske og ilt, som kan medføres; (E) typer af elektriske hjælpe- og startaggregater; og (F) eventuelle behov for særligt udstyr.
5. Antal pladser om bord: (A) til flybesætningsmedlemmer; (B) til sensoroperatører; (C) til flyverepræsentanter, flyvekontrollanter eller repræsentanter, som kan tildeles siddeplads om bord, og (D) antallet af sovepladser.
 
BILAG D
 
CERTIFIKATION AF OBSERVATIONSFLY OG SENSORER
 
Kapitel I
Generelle bestemmelser
 
1. Hver deltagerstat skal have ret til at deltage i certifikationen af enhver type og model af observationsfly og det tilhørende sæt af sensorer, som en anden deltagerstat har udpeget i medfør af Traktatens artikel V. I forbindelse med certifikationen skal observationsflyet og det tilhørende sæt af sensorer kontrolleres både på jorden og i luften.
2. Hver certifikation skal gennemføres med henblik på at fastslå følgende:
(A)
at flyet er af en type og model udpeget i medfør af Traktatens artikel V;
(B)
at sensorerne installeret i observationsflyet er af en kategori anført i Traktatens artikel IV, paragraf 1, og at disse opfylder de krav, som er angivet i Traktatens artikel IV, paragraf 2;
(C)
at de tekniske oplysninger er stillet til rådighed i overensstemmelse med Traktatens bilag B, kapitel I;
(D)
minimumshøjden over jorden, hvor en sådan sensor, som er installeret i et observationsfly af en given type og model, må betjenes under en observationsflyvning i overensstemmelse med begrænsningerne på opløsningsevne, som er angivet i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne er afhængig af flyvehøjden over jorden;
(E)
opløsningsevnen for hver sådan sensor, der er installeret i et observationsfly af en given type og model, i overensstemmelse med begrænsningerne på opløsningsevne, som er angivet i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne ikke er afhængig af flyvehøjden over jorden; og
(F)
at dækslerne for sensorobjektiver og andre anordninger, som hindrer brugen af sensorerne, er på deres rette plads i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel IV, paragraf 4.
3. Hver deltagerstat, som ønsker at foretage en certifikation, skal notificere alle andre deltagerstater senest 60 dage forud for den syv dages certifikationsperiode, hvorunder certifikationen af observationsflyet og det tilhørende sæt af sensorer vil finde sted. En sådan notifikation skal angive:
(A)
navnet på deltagerstaten, som foretager certifikation af et observationsfly med tilhørende sensorer;
(B)
indrejsepunktet, hvortil personel fra de deltagerstater, som deltager i certifikationen, bør ankomme;
(C)
stedet, hvor certifikationen vil blive foretaget;
(D)
start- og slutdatoerne for certifikationen;
(E)
det samlede antal samt type og model af hvert observationsfly, som skal certificeres; og
(F)
type og model, beskrivelse og konfiguration for hver sensor, der er installeret i det observationsfly, som ønskes certificeret i overensstemmelse med det format, der er angivet i Traktatens bilag B, underbilag 1.
4. Senest 10 dage efter modtagelse af en notifikation i medfør af bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3 skal hver deltagerstat notificere alle øvrige deltagerstater om deltagerstatens hensigt om at deltage i certifikationen af sådanne fly og dets sensorer i medfør af bestemmelserne i Traktatens artikel IV, paragraf 11. Antallet af personer, som kan deltage i certifikationen, fra de deltagerstater, som har tilkendegivet hensigt om at deltage, skal afgøres inden for Open Skies-konsultationskommissionen. Hvis ikke andet er aftalt, skal det totale antal af personer ikke overstige 40. Det skal ikke omfatte mere end fire personer fra en enkelt deltagerstat. Når to eller flere deltagerstater notificerer hensigt om at foretage certifikation inden for samme periode, skal der træffes beslutning inden for Open Skies-konsultationskommissionen om hvilken af deltagerstaterne, som kan foretage certifikation i den pågældende periode.
5. Senest 30 dage før den dato, hvor certifikationen af observationsflyet skal begynde ifølge den notifikation, der er afgivet i medfør af dette kapitels paragraf 3, skal hver deltagerstat, som deltager i certifikationen, notificere den certificerende deltagerstat om følgende:
(A)
navnene på de personer, som deltager i certifikationen og en liste med navnene på flybesætningsmedlemmerne, såfremt et ikke-kommercielt transportfly anvendes for rejsen til indrejsepunktet. For hver person oplyses køn, fødselsdato, fødested og pasnummer. Samtlige personer skal være optaget på listen over personer, der er udpeget i medfør af Traktatens artikel XIII, kapitel I;
(B)
dato og forventet ankomsttidspunkt til indrejsepunktet for sådanne personer; og
(C)
transportmåden som vil blive anvendt til indrejsepunktet.
6. Senest 14 dage før den dato, hvor certifikationen af observationsflyet skal begynde ifølge den notifikation, der er afgivet i medfør af dette kapitels paragraf 3, skal den certificerende deltagerstat stille følgende oplysninger om hver enkelt sensor, der er installeret i observationsflyet og om tilhørende udstyr til brug for påføring af oplysninger på data, der er indsamlet ved hjælp af sensorer, til rådighed for de deltagerstater, som deltager i certifikationen:
(A)
en beskrivelse af sensorens bestanddele, herunder dennes funktion og eventuelle tilslutning til tilhørende udstyr til brug for påføring af oplysninger på data;
(B)
fotografier af samtlige sensorer i en konfiguration, hvor disse er fjernet fra observationsflyet i overensstemmelse med følgende specifikationer: (1) hver sensor skal fylde mindst 80 procent af fotografiet, enten horisontalt eller vertikalt; (2) fotografiet kan enten være i farver eller sort og hvid og skal være af en størrelse på 18 centimeter gange 24 centimeter eksklusive billedrammen; og (3) hvert fotografi skal være påført oplysninger om sensor- kategori, type og model, og navnet på den deltagerstat, som fremlægger sensoren med henblik på certifikation;
(C)
instruktioner for betjening under flyvning af samtlige sensorer.
7. Såfremt der ikke er nogen deltagerstat, som notificerer hensigt til at deltage i certifikationen i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitels paragraf 5, skal deltagerstaten selv foretage en kontrol i luften i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags kapitel III og udfærdige en certifikationsrapport i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags kapitel IV.
8. Bestemmelserne i Traktatens artikel XIII, kapitel II skal være gældende for det personel fra hver deltagerstat, som deltager i certifikationen, under hele dets ophold på den certificerende deltagerstats territorium.
9. Personellet fra hver deltagerstat, som deltager i certifikationen, skal straks forlade den certificerende deltagerstats territorium, når certifikationsrapporten er underskrevet.
 
Kapitel II
Kontrol på jorden
 
1. Med den certificerende deltagerstats accept kan kontrol på jorden foretages af mere end een deltagerstats repræsentant samtidigt. Deltagerstater skal have ret til at foretage en fælles kontrol på jorden af observationsflyet og tilhørende sensorer. Den certificerende deltagerstat skal have ret til at fastsætte antallet af personel, som samtidigt kan være beskæftiget med kontrol på jorden af observationsflyet og tilhørende sensorer.
2. Hvis ikke andet er aftalt, skal kontrol på jorden ikke overstige tre otte timers perioder for hvert observationsfly og tilhørende sensorer.
3. Forud for påbegyndelsen af kontrol på jorden, skal den certificerende deltagerstat stille følgende oplysninger til rådighed for de deltagerstater, som deltager i certifikationen:
(A)
for optiske panoramiske- og optiske stillbilledkameraer:
 
(1)
kontrastoverføringskurven for objektivets frekvensfølsomhed (frekvens/kontrast karakteristika) ved maksimal objektivåbning angivet i linier per millimeter;
 
(2)
specifikationer for den sort-hvide film til luftfotografering, som vil blive anvendt til indsamling af data under observationsflyvningen eller duplikeringen af sådanne data i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens bilag K, kapitel I, paragraf 2.
 
(3)
specifikationer for filmfremkalderen, som vil blive anvendt til fremkaldelse af de originale filmnegativer, og specifikationer for kopimaskinerne, som vil blive anvendt til at fremstille filmpositiver eller -negativer, i overensstemmelse med Traktatens bilag K, kapitel I, paragraf 1; og
 
(4)
prøveflyvningsdata, der viser opløsningsevnen som en funktion af højde over jorden for hver type af film til luftfotografering, som vil blive anvendt i det optiske kamera;
(B)
prøveflyvningsdata for videokameraer, der viser opløsningsevnen for alle registreringsanordninger som en funktion af højde over jorden;
(C)
prøveflyvningsdata for infrarøde liniaskanderende-apparatur, der viser opløsningsevnen for alle registreringsanordninger som en funktion af højde over jorden; og
(D)
prøveflyvningsdata for radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur, der viser opløsningsevnen for alle registreringsanordninger som en funktion af rækkevidde i det skrånende plan fra flyet.
4. Forud for påbegyndelsen af kontrollen på jorden, skal den certificerende deltagerstat give deltagerstaten eller deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, en orientering om følgende:
(A)
programmet for gennemførelsen af kontrol på jorden af observationsflyet og tilhørende sensorer;
(B)
observationsflyet såvel som tilhørende sensorer, tilhørende udstyr og dæksler for sensorobjektiver eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer. Deres placering i observationsflyet skal angives ved hjælp af diagrammer, fotografier, transparenter eller andre visuelle hjælpemidler;
(C)
alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som skal iagttages under kontrollen på jorden af observationsflyet og tilhørende sensorer; og
(D)
optællingsprocedurerne, som eskorten tilhørende den certificerende deltagerstat har til hensigt at anvende i medfør af dette kapitels paragraf 6.
5. Forud for påbegyndelsen af kontrollen på jorden skal hver deltagerstat, som deltager i certifikationen, aflevere en liste over udstyr, som vil blive anvendt under kontrollen på jorden eller i luften, til den certificerende deltagerstat. De deltagerstater, som gennemfører certifikationen, skal gives tilladelse til at medbringe og bruge videokameraer, diktafoner samt håndbårne computere om bord i observationsflyet. De deltagerstater, som deltager i certifikationen, skal gives tilladelse til at anvende andre former for udstyr end de nævnte, under forudsætning af godkendelse hertil fra den certificerende deltagerstat.
6. De deltagerstater, som deltager i certifikationen, skal sammen med den certificerende deltagerstat foretage en optælling af alt det udstyr, som er anført i dette kapitels paragraf 5 og gennemgå optællingsprocedurerne, som skal følges med henblik på at bekræfte, at alt det udstyr, som er bragt om bord i observationsflyet af deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, er fjernet fra observationsflyet ved kontrollens afslutning.
7. Personel tilhørende deltagerstater, som deltager i certifikationen, skal have ret til at foretage følgende handlinger under kontrollen på jorden af observationsflyet og af hver sensor, som er installeret i observationsflyet:
(A)
bekræfte at antallet og konfigurationen af hver sensor, som er installeret i observationsflyet, svarer til de oplysninger, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags kapitel I, paragraf 6, samt bestemmelserne i bilag C og bilag B, kapitel I;
(B)
gøre sig fortrolig med hver sensors installation i observationsflyet, herunder bestanddele og disses indbyrdes forbindelser samt med alle former for tilhørende udstyr til brug for påføring af oplysninger på data;
(C)
modtage en demonstration af betjeningen og brugen af hver sensor; og
(D)
gøre sig fortrolig med data fra prøveflyvningen, der er stillet til rådighed i overensstemmelse med bestemmelserne i dette kapitels paragraf 3.
8. På anmodning fra en deltagerstat, som deltager i certifikationen, skal den certificerende deltagerstat fotografere enhver sensor installeret i observationsflyet, det tilhørende udstyr i observationsflyet, eller sensorobjektiverne med deres dæksler eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorerne. Sådanne fotografier skal opfylde de krav, der er specificeret i dette bilags kapitel I, paragraf 6, litra (B) nr.(1), (B) nr.(2), og (B) nr.(3).
9. Den certificerende deltagerstat skal have ret til at udpege personel, der kan ledsage personellet fra deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, under hele kontrollen på jorden, med henblik på at bekræfte overholdelsen af de bestemmelser, der er anført i dette kapitel. Personellet tilhørende den certificerende deltagerstat skal ikke gribe ind over for handlinger iværksat af deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, medmindre sådanne handlinger strider imod de sikkerhedsforskrifter, der er fastsat i dette kapitels paragraf 4, litra C.
10. Den certificerende deltagerstat skal sørge for fri adgang for deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, til hele observationsflyet, tilhørende sensorer og tilhørende udstyr samt tilstrækkelig energiforsyning for betjening af sensorerne og det tilhørende udstyr. Den certificerende deltagerstat skal åbne op for sådanne rum eller fjerne paneler eller andre forhindringer i fornøden udstrækning til, at kontrol af samtlige sensorer og tilhørende udstyr, som er genstand for certifikation, kan gennemføres.
11. Uanset bestemmelserne i dette kapitel, skal kontrol på jorden gennemføres på en sådan måde, at denne ikke:
(A)
forringer, skader eller forhindrer efterfølgende brug af observationsflyet eller de tilhørende sensorer;
(B)
ændrer ved det elektriske eller mekaniske system i observationsflyet eller de tilhørende sensorer, eller
(C)
forringer observationsflyets flyvedygtighed.
12. Deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, skal ved hjælp af det udstyr, der er opregnet i dette kapitels paragraf 5, have ret til at foretage opmålinger, tage notater, tegne skitser, sammenligne optegnelser og optagelser, der er foretaget af observationsflyet, de tilhørende sensorer og det til sensorerne tilhørende udstyr. Sådanne arbejdsmaterialer kan beholdes af den deltagerstat, som deltager i certifikationen, og skal ikke gøres til genstand for hverken gennemsyn eller kontrol af den certificerende deltagerstat.
13. Den certificerende deltagerstat skal i videst mulig omfang besvare spørgsmål vedrørende kontrollen på jorden, som stilles af de deltagerstater, der deltager i certifikationen.
14. Ved afslutningen af kontrollen på jorden, skal de deltagerstater, som deltager i certifikationen, forlade observationsflyet. Den certificerende deltagerstat skal have ret til at anvende sine egne optællingsprocedurer, der er fastsat i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 6, med henblik på at bekræfte, at alt udstyr, som blev anvendt under kontrollen på jorden i overensstemmelse med dette kapitels paragraf 5, er fjernet fra observationsflyet.
 
Kapitel III
Kontrol i luften
 
1. Ud over at foretage kontrol på jorden af observationsflyet og de tilhørende sensorer, skal den certificerende deltagerstat gennemføre en kontrol i luften af sensorerne, som skal være tilstrækkelig til:
(A)
at tillade overvågning af betjeningen af samtlige sensorer i observationsflyet;
(B)
at fastlægge minimumshøjden over jorden i hvilken den eller de pågældende sensorer, som er installeret i et observationsfly af en bestemt type og model, skal anvendes under en observationsflyvning i overensstemmelse med de begrænsninger for opløsningsevnen, der er specificeret i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne er afhængig af flyvehøjden over jorden; og
(C)
at fastlægge opløsningsevnen for hver sensor, der er installeret i et observationsfly af en bestemt type og model, i overensstemmelse med de begrænsninger for opløsningsevne, der er specificeret i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne ikke er afhængig af flyvehøjden over jorden.
2. Forud for påbegyndelsen af kontrollen i luften af sensorerne, skal den certificerende deltagerstat orientere de deltagerstater, som deltager i certifikationen, om programmet for gennemførelsen af kontrollen i luften. Denne orientering skal omfatte følgende oplysninger:
(A)
et diagram over det påtænkte kalibreringsmål, som det er hensigten at anvende i forbindelse med kontrollen i luften, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags underbilag 1, kapitel I, paragraf 5;
(B)
tidsperiode, vejrforhold samt antal, retning og højde over jorden for hver passage hen over den del af kalibreringsmålet, der er bestemt for hver sensor, som skal certificeres; og
(C)
alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, som skal iagttages under kontrollen i luften af observationsflyet og de tilhørende sensorer.
3. Forud for og under kontrollen i luften skal deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, have ret til at aflægge stedet, hvor kalibreringsmålet er placeret, et besøg. Den certificerende deltagerstat skal stille sådant udstyr, som er nødvendigt for at bekræfte, at kalibreringsmålet opfylder de krav, der er anført i dette bilags underbilag 1, kapitel I, til rådighed.
4. Kontrollen i luften skal, medmindre andet er aftalt, foretages under gunstige atmosfæriske forhold og i dagtimerne hen over de dele af kalibreringsmålet, som er bestemt for hver sensorkategori, der er installeret i observationsflyet, i overensstemmelse med bestemmelserne i dette bilags underbilag 1, kapitel II, med henblik på at fastlægge opløsningsevnen for hver sensor.
5. Den certificerende deltagerstat skal stille sådanne oplysninger til rådighed om de meteorologiske forhold i området, hvor kalibreringsmålet er placeret, gældende for perioden for kontrollen i luftens gennemførelse, som er nødvendige af hensyn til de beregninger, som skal foretages i overensstemmelse med de metoder, der er specificeret i dette bilags underbilag 1, kapitel III.
6. Hver deltagerstat skal have ret til at udpege personel, som kan tage del i kontrollen i luften. Såfremt antallet af udpegede personer overstiger observationsflyets transportkapacitet, skal deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, indbyrdes afgøre hvem af det udpegede personel, som skal deltage i kontrollen i luften.
7. Det i medfør af dette kapitels paragraf 6 udpegede personel skal have ret til at observere den certificerende deltagerstats personels betjening af sensorerne.
8. Personel fra de deltagerstater, som deltager i certifikationen, skal have ret til at overvåge brydningen af seglet på filmkasetten samt overvåge opbevaringen, fremkaldelsen og anden håndtering af det originale filmnegativ, der er optaget under kontrollen i luften, i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens bilag K, kapitel II.
 
Kapitel IV
Certifikationsrapport
 
1. Efter afslutning af kontrol på jorden og kontrol i luften, skal den certificerende deltagerstat og deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, i fællesskab kontrollere de data, som er indsamlet ved hjælp af sensorer, og fra kalibreringsmålene. Disse deltagerstater skal udfærdige en certifikationsrapport, som skal fastlægge:
(A)
at observationsflyet er af en type og model, der er udpeget i medfør af Traktatens artikel V;
(B)
at sensorerne, der er installeret i observationsflyet, er af en kategori, som er omfattet af Traktatens artikel IV, paragraf 1, og at disse opfylder de krav, der er anført i Traktatens artikel IV, paragraf 2;
(C)
at de tekniske oplysninger om sensorer er stillet til rådighed i overensstemmelse med Traktatens bilag B, kapitel I;
(D)
minimumshøjden over jorden i hvilken den eller de pågældende sensorer, som er installeret i et observationsfly af en bestemt type og model, kan anvendes under en observationsflyvning i overensstemmelse med de begrænsninger for opløsningsevnen, der er specificeret i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne er afhængig af flyvehøjden over jorden; og
(E)
opløsningsevnen for hver sensor, der er installeret i et observationsfly af en bestemt type og model i overensstemmelse med de begrænsninger for opløsningsevne, der er specificeret i Traktatens artikel IV, paragraf 2. Dette gælder, såfremt en sensors opløsningsevne ikke er afhængig af flyvehøjden over jorden.
(F)
at dækslerne over sensorobjektiver og andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer, er i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens artikel IV, paragraf 4.
2. En kopi af de oplysninger, som er stillet til rådighed for hver enkelt sensor i medfør af dette bilags kapitel I, paragraf 6, og kapitel II, paragraf 3 og 8, skal vedlægges certifikationsrapporten.
3. Kopier af certifikationsrapporten skal stilles til rådighed for alle øvrige deltagerstater ved den certificerende deltagerstats foranstaltning. Deltagerstater, som ikke deltog i certifikationen, skal ikke have ret til at forkaste de konklusioner, der er indeholdt i certifikationsrapporten.
4. Et observationsfly og dets tilhørende sæt af sensorer skal anses for certificeret, medmindre de deltagerstater, som deltager i certifikationen, ikke kan nå til enighed om indholdet af certifikationsrapporten.
5. Såfremt den certificerende deltagerstat og deltagerstaterne, som deltager i certifikationen, ikke kan nå til enighed om indholdet af certifikationsrapporten, skal observationsflyet ikke anvendes til observationsflyvninger, før problemet er blevet løst.
 
UNDERBILAG 1 TIL BILAG D
 
METODER TIL VERIFIKATION AF YDEEVNEN FOR SENSORER, SOM ER INSTALLERET I OBSERVATIONSFLY
 
Opløsningsevnen for hver sensor, som er installeret i observationsflyet og - i de tilfælde hvor sensorens effektivitet er afhængig af højde over jorden - minimumshøjden, hvori denne sensor kan anvendes under en observationsflyvning, skal fastsættes og bekræftes på grundlag af data, der er indsamlet over kalibreringsmål, som er passende for hver kategori af sensorer i overensstemmelse med specifikationerne i kapitel I. Den skal udregnes i overensstemmelse med de metoder, som vil blive fastsat inden for Open Skies-konsultationskommissionen.
 
Kapitel I
Specifikationer for kalibreringsmål
 
1. Den certificerende deltagerstat skal stille kalibreringsmål til rådighed i overensstemmelse med bestemmelserne i Traktatens bilag D. Sådanne kalibreringsmål skal anvendes til at fastlægge opløsningsevnen for sensorer. Kalibreringsmål skal være af en type, der er beregnet for den pågældende sensorkategori. Kalibreringsmål skal være udført i overensstemmelse med de nedenfor anførte retningslinier.
2. Kalibreringsmål til brug for fastlæggelsen af optiske kameraers opløsningsevne skal bestå af en serie af rækker af skiftevis sorte og hvide streger. Hver række af streger skal som minimum bestå af to sorte streger adskilt af en hvid. Bredden af stregerne i en række skal være ens. Bredden af stregerne i rækkerne af streger skal ændres trinvis på en måde, der er tilstrækkelig til at sikre præcis måling af opløsningsevnen. Længden af stregerne inden for samme række skal være ens. Kontrastforholdet mellem sorte og hvide streger skal for hele målet være konstant og skal mindst udgøre et forhold på 5 til 1 (svarende til en kontrast på 0,66).
3. Kalibreringsmål til brug for fastlæggelsen af infrarød linieskanderende apparaturs opløsningsevne skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
4. Kalibreringsmål til brug for fastlæggelsen af radar med sideværtsrettet syntetisk antenneaperturs opløsningsevne skal bestå af rækker af tresidede hjørnereflektorer, hvis konfiguration skal være i overensstemmelse med de metoder, der skal fastsættes af Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
5. Hver deltagerstat skal stille et diagram over kalibreringsmålet, som deltagerstaten har til hensigt at anvende i forbindelse med kontrol i luften, til rådighed for alle andre deltagerstater. Sådanne diagrammer skal være påført oplysninger om kalibreringsmålenes størrelse, deres placering og beskaffenheden af terrænet, hvori målene er placeret. Sådanne diagrammer skal også påføres oplysninger, der er passende for hver type af kalibreringsmål, og skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
 
Kapitel II
Gennemførelse af kontrol i luften
 
1. Med henblik på at fastlægge opløsningsevnen for panoramiske eller vertikalt installerede stillbilledkameraer skal observationsflyets kurs være direkte over og parallel med kalibreringsmålet. Med henblik på at fastlægge opløsningsevnen for stillbilledkameraer, som er installeret skrånende, skal observationsflyets kurs være parallel med kalibreringsmålet på en sådan en afstand fra dette, at kalibreringsmålet befinder sig i forgrunden af det optiske kameras objektivvinkel, når dette er stillet i den maksimale vinkel målt fra det horisontale plan eller i den minimale vinkel målt fra det vertikale plan.
2. Med henblik på at fastlægge opløsningsevnen for et infrarødt afsøgeapparatur skal observationsflyets kurs være direkte over og parallel med kalibreringsmålet i et vedtaget højdebånd over jorden.
3. Med henblik på at fastlægge opløsningsevnen for radar med sideværtsrettet syntetisk antenneapertur skal observationsflyets kurs være til siden for rækken af hjørnereflektorer.
 
Kapitel III
Analyse af data, der er indsamlet under kontrollen i luften
 
1. Efter kontrollen i luften, skal den certificerende deltagerstat og de deltagerstater, som deltager i certifikationen, i fællesskab foretage en analyse af de data, som er indsamlet under kontrollen i luften i medfør af Traktatens bilag D, kapitel IV, paragraf 1.
2. Metoden til beregning af minimumshøjden over jorden, hvori hvert kamera, som er installeret i observationsflyet, kan anvendes under en observationsflyvning, herunder værdien for kontrastforholdet eller den tilsvarende kontrast, som skal anvendes ved beregningen, og som ikke skal være under 1,6:1 (svarende til 0,23) og ikke større end 4:1 (svarende til 0,6), skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse forud for den 30. juni 1992. Optiske kameraers opløsningsevne skal fastlægges ved en visuel analyse af billedet af kalibreringsmålet på det originale filmnegativ. Den numeriske værdi af opløsningsevnen skal være lig bredden af kalibreringsmålets mindste streg, som kan erkendes som en særskilt streg.
3. Metoden til beregning af minimumshøjden over jorden, hvori hvert videokamera, som er installeret i observationsflyet, kan anvendes under en observationsflyvning, skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
4. Metoden for beregning af minimumsflyvehøjden over jorden, hvori et Infrarød linieskanderende apparatur, som er installeret i observationsflyet, kan anvendes under en observationsflyvning, herunder værdien for den minimale skelnelige temperaturforskel, som skal anvendes ved beregningen, skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
5. Metoden for beregning af opløsningsevnen for en sideværtsrettet syntetisk radar, herunder fastsættelsen af forholdet mellem impulsreflektionsmetoden og objektseperationsmetoden, skal fastsættes inden for Open Skies-konsultationskommissionen i løbet af perioden for foreløbig anvendelse.
 
BILAG E
 
PROCEDURER FOR ANKOMSTER OG AFGANGE
 
1. Hver deltagerstat skal udpege et eller flere indrejsepunkter, et eller flere udrejsepunkter samt en eller flere Open Skies-flyvepladser på sit territorium. Indrejsepunkter og udrejsepunkter kan være sammenfaldende med Open Skies-flyvepladser, men behøver ikke være det. Medmindre andet er aftalt, og såfremt en Open Skies-flyveplads ikke er sammenfaldende med et indrejsepunkt, skal Open Skies-flyvepladsen udpeges således, at den observerende part kan nå frem til Open Skies-flyvepladsen fra indrejsepunktet i løbet af fem timer under anvendelse af eget observationsfly eller transport stillet til rådighed af den observerede part. Efter ankomst til indrejsepunktet eller en Open Skies-flyveplads skal den observerende part have ret til en hvileperiode i henhold til bestemmelserne i Traktatens artikel VI.
2. Hver deltagerstat skal have ret til at udpege indflyvnings- og udflyvningspunkter. Såfremt en deltagerstat vælger at udpege indflyvnings- og udflyvningspunkter, skal sådanne punkter gøre det muligt at foretage flyvninger fra den observerende parts territorium til den observerede parts indrejsepunkt. Planlagte flyvninger mellem indflyvningspunkter og indrejsepunkter og mellem udrejsepunkter og udflyvningspunkter skal foretages i overensstemmelse med offentliggjorte ICAO regler og anbefalede fremgangsmåder, samt nationale bestemmelser. Såfremt dele af flyvningerne mellem indflyvningspunkter og indrejsepunkter foregår i internationalt luftrum, skal flyvningen igennem internationalt luftrum foregå i overensstemmelse med offentliggjorte internationale bestemmelser.
3. Oplysninger om indrejsepunkter og udrejsepunkter, Open Skies-flyvepladser, indflyvnings- og udflyvningspunkter, optankningsflyvepladser og kalibreringsmål skal indledningsvis foreligge, som angivet i dette bilags underbilag 1.
4. En deltagerstat skal have ret til at foretage ændringer til dette bilags underbilag 1 ved skriftligt at notificere alle andre deltagerstater om sådanne ændringer, senest 90 dage før sådanne ændringer træder i kraft.
5. Hver deltagerstat skal sikre en effektiv observation af hele sit territorium på følgende måde:
(A)
udpegningen af Open Skies-flyvepladser beliggende på fastlandet skal ske på en sådan måde, at intet punkt på territoriet er længere væk fra en eller flere sådanne flyvepladser end 35 procent af den maksimale flyvedistance eller flyvedistancer, der er fastsat for den pågældende deltagerstat i overensstemmelse med Traktatens bilag A;
(B)
for de dele af en deltagerstats territorium, som er adskilt fra fastlandet gælder følgende: (1) denne deltagerstat skal anvende bestemmelserne i denne paragrafs litra (A); eller (2) i de tilfælde hvor en del eller dele af territoriet er adskilt fra fastlandet med mere end 600 kilometer, eller efter aftale mellem deltagerstaten og den observerende part, eller såfremt andet er bestemt i bilag A, skal den pågældende deltagerstat etablere særlige procedurer, herunder den mulige brug af optankningsflyvepladser; eller (3) i de tilfælde hvor en del eller dele af territoriet er adskilt fra fastlandet medmindre end 600 kilometer, og en sådan del eller dele ikke er dækket af bestemmelserne i denne paragrafs litra (A), kan den pågældende deltagerstat angive en særlig maksimal flyvedistance i bilag A for at dække en sådan del eller dele af sit territorium.
6. Straks ved ankomsten af et observationsfly til indrejsepunktet og straks forud for et observationsflys afgang fra udrejsepunktet, skal både den observerede part og den observerende part inspicere dækslerne for sensorobjektiverne eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer, som er installeret i overensstemmelse med artikel IV, paragraf 4. Såfremt indrejsepunktet er forskelligt fra den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen påbegyndes, skal både den observerede part og den observerende part, straks forud for observationsflyets afgang fra indrejsepunktet til den Open Skies-flyveplads, hvorfra observationsflyvningen påbegyndes, inspicere dækslerne for sensorobjektiverne eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer. Såfremt udrejsepunktet er forskelligt fra den Open Skies-flyveplads, hvor observationsflyvningen afsluttes, skal både den observerede part og den observerende part, straks forud for observationsflyets afgang fra en sådan flyveplads til udrejsepunktet, inspicere dækslerne for sensorobjektiverne eller andre anordninger, som hindrer brugen af sensorer.
7. En deltagerstat skal have ret til at foretage en kontrol og optælling af sådant udstyr, som den anden deltagerstat har til hensigt at anvende i forbindelse med en inspektion forud for observationsflyvningen af sensorer og af observationsflyet, såfremt det er aktuelt. Kontrollen og optællingen skal også omfatte andre genstande, som flyverepræsentanterne har til hensigt at bringe om bord i observationsflyet. Denne kontrol og optælling skal:
(A)
indledes inden for en time efter sådanne genstandes ankomst til indrejsepunktet eller Open Skies-flyvepladsen, når deltagerstaten, som foretager optællingen, vælger det. Optællingen skal afsluttes i løbet af en time; og
(B)
gennemføres under tilstedeværelse af en eller flere udpegede personer fra den anden deltagerstat.
8. Såfremt det under kontrollen og optællingen af udstyrsgenstande til brug ved inspektion af sensorer og af observationsflyet, såfremt det er aktuelt, og af andre genstande, som flyverepræsentanterne har til hensigt at bringe om bord i observationsflyet, fastslås af den deltagerstat, som foretager kontrollen og optællingen, at de pågældende genstande ikke er i overensstemmelse med listen over autoriseret udstyr, der er indeholdt i bilag D, kapitel II, paragraf 5 eller med beskrivelsen af genstande i bilag G, kapitel I, paragraf 4, skal denne deltagerstat have ret til at afvise brugen af sådanne genstande. Genstande, der er blevet identificeret på denne måde, og som er medbragt til den observerede parts territorium af den observerende part, skal, medmindre andet er aftalt:
(A)
forvares i en forseglet container for sikker opbevaring; og
(B)
efterfølgende fjernes fra den observerede parts territorium ved først givne lejlighed, men ikke senere end ved den observerende parts afrejse fra den observerede parts territorium.
9. Såfremt den observerende part rejser til indrejsepunktet, som er angivet i notifikationen i overensstemmelse med Traktatens artikel VI, kapitel I, paragraf 5, under anvendelse af et transportfly, der er indregistreret hos den observerende part eller i en anden deltagerstat, skal der gives tilladelse til, at transportflyet kan:
(A)
forlade den observerede parts territorium;
(B)
forblive på indrejsepunktet indtil den observerende part forlader den observerede parts territorium, såfremt indrejsepunktet er det samme som udrejsepunktet; eller
(C)
flyve til udrejsepunktet, således at der er tilstrækkelig tid til yderligere hvile for flybesætningen forud for alt observerende parts personels afrejse fra den observerede parts territorium, såfremt indrejsepunktet ikke er det samme som udrejsepunktet.
10. Såfremt observationsflyet stilles til rådighed af den observerede part og den observerende part ikke anvender sit eget transportfly til transporten af sit personel fra indrejsepunktet til Open Skies-flyvepladsen, skal den observerede part sikre, at den observerende parts personel transporteres fra indrejsepunktet til Open Skies-flyvepladsen og fra Open Skies-flyvepladsen til udrejsepunktet.
 
UNDERBILAG 1 TIL BILAG E
 
Kapitel I
Udpegning af lokaliteter
 
Lokaliteter, som skal anvendes som indrejsepunkter, udrejsepunkter, Open Skies-flyvepladser, kalibreringsmål, og - såfremt sådanne er udpeget - indflyvnings- og udflyvningspunkter, er indledningsvis som angivet i dette underbilags kapitel II. Udpegningen skal omfatte:
(A)
Lokalitet: navn på indrejsepunkt, udrejsepunkt, Open Skies-flyveplads, indflyvningspunkt, udflyvningspunkt, optankningsflyveplads og kalibreringsmål;
(B)
Placering: bredde- og længdegrad angivet til nærmeste hele sekund for hver lokalitet; og
(C)
Inspektion: hvorvidt inspektion af flyet eller sensorerne forud for observationsflyvningen kan foretages på den pågældende lokalitet.
 
Kapitel II
Indrejsepunkter, udrejsepunkter, Open Skies-flyvepladser, indflyvningspunkter, udflyvningspunkter, optankningsflyvepladser og kalibreringsmål
 
Deltagerstat: Forbundsrepublikken Tyskland
 
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Køln/Bonn (EDDK)
N 50-52-02
Ja
 
E 007-08-37
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
 
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Wunstorf (EDNW)
N 52-27-48
Nej
 
E 009-25-70
 
     
Landsberg/Lech (EDSA)
N 48-04-28
Nej
 
E 010-54-42
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
Optankningsflyvepladser
     
 
Kalibreringsmål
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Køln/Bonn
Fastsættes senere
 
     
Deltagerstat: Amerikas Forenede Stater
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Washington Dulles
N 38-56-36
Ja
International, DC
W 077-27-24
 
     
Travis AFB
N 38-15-48
Ja
California
W 121-55-48
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Washington Dulles
N 38-56-36
Ja
International, DC
W 077-27-24
 
     
Travis AFB
N 38-15-48
Ja
California
W 121-55-48
 
     
Elmendorf AFB
N 61-15-12
Ja
Alaska
W 149-47-30
 
     
Lincoln Municipal
N 40-51-00
Nej
Nebraska
W 096-45-30
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
 
     
 
Optankningsflyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Honolulu International
N 21-19-06
 
Hawaii
W 157-55-24
 
     
Malmstrom AFB
N 47-30-18
 
Montana
W 111-11-00
 
     
Phoenix-Sky Harbor
N 33-26-12
 
International Arizona
W 112-00-24
 
     
General Mitchell
N 42-56-48
 
International Wisconsin
W 087-53-36
 
     
McGhee Tyson
N 35-48-48
 
Tennesee
W 083-059-36
 
     
 
Kalibreringsmål
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Washington Dulles
Fastsættes senere
 
     
Travis AFB
Fastsættes senere
 
     
Elmendorf AFB
Fastsættes senere
 
     
Deltagerstat: Gruppen af deltagerstater bestående af Republikken Belarus og Den russiske Føderation
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Kubinka
N 55-36-30
Ja
 
E 036-39-10
 
     
Ulan-Ude
N 51-48-00
Ja
 
E 107-27-00
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Kubinka
N 55-36-30
Ja
 
E 036-39-10
 
     
Ulan-Ude
N 51-48-00
 
 
E 107-27-00
Ja
     
Magadan
N 59-54-06
Nej
 
E 150-03-01
 
     
Vorkuta
N 67-29-00
Nej
 
E 063-59-00
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
Optankningsflyvepladser
     
 
Kalibreringsmål
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Deltagerstat: Benelux
 
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Zaventem/
N 50-54-01
Ja
Melsbroek
W 004-59-09
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Zaventem/
N 50-54-01
Ja
Melsbroek
W 004-59-09
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
Optankningsflyvepladser
     
 
Kalibreringsmål
     
Volkel
N 54-39-03
 
 
W 005-42-02
 
     
Deltagerstat: Republikken Bulgarien
 
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Sofia
N 42-41-07
Ja
 
E 023-24-05
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Sofia
N 42-41-07
Ja
 
E 023-24-05
 
     
Burgas
N 42-34-00
Nej
 
E 027-30-00
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
     
 
Optankningsflyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Sofia
N 42-41-07
 
 
E 023-24-05
 
     
Burgas
N 42-34-00
 
 
E 027-30-00
 
     
 
Kalibreringsmål
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Deltagerstat: Canada
 
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Ottawa
N 45-19-21
Ja
(CYOW)
W 075-40-10
 
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Ottawa
N 45-19-21
Ja
 
W 075-40-10
 
     
Iqaluit
N 63-45-22
Nej
 
W 068-33-25
 
     
Yellowknife
N 62-27-45
Nej
 
W 114-26-20
 
     
Indflyvnings- og udflyvningspunkter
Fastsættes senere
     
 
Optankningsflyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Edmonton
N 53-18-35
 
 
W 113-34-43
 
     
Halifax
N 44-52-51
 
 
W 063-30-33
 
     
Winnipeg
N 49-54-39
 
 
W 097-14-35
 
     
Churchill
N 58-44-13
 
 
W 094-03-26
 
     
 
Kalibreringsmål
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer
     
Ottawa area
Fastsættes senere
 
     
Deltagerstat: Kongeriget Danmark
     
 
Ind- og udrejsepunkt
     
Københavns Lufthavn
N 55-37-07
Nej
Kastrup (EKCH)
E 012-39-26
 
     
Flyvestation Værløse
N 55-46-09
 
(EKVL)
E 012-19-34
Ja
     
 
Open Skies-flyvepladser
     
Sted
Placering
Inspektion af
observationsfly/sensorer