Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om euforiserende stoffer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1329 af 18. december 2008 og bekendtgørelse nr. 174 af 10. marts 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 5 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Lægemiddelstyrelsen kan efter indhentet udtalelse fra Sundhedsstyrelsen tillade kommunale, regionale og private institutioner, jf. sundhedslovens § 142, at modtage og besidde det euforiserende middel, der er opført på liste A som nr. 3, som led i lægelig behandling af personer for stofmisbrug. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte vilkår for tilladelsen.«

2. § 26 affattes således:

»§ 26. Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn med apotekernes virksomhed med euforiserende midler.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen fører tilsyn med dyrlægers virksomhed med euforiserende midler.

Stk. 3. Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn med personer, virksomheder og laboratorier, der af Lægemiddelstyrelsen har fået særlig tilladelse til virksomhed med euforiserende midler.

Stk. 4. Lægemiddelstyrelsen kan føre tilsyn med statens naturvidenskabelige, lægevidenskabelige og tekniske laboratorier og institutioner, for så vidt angår disses virksomhed med euforiserende midler.

Stk. 5. Lægemiddelstyrelsen fører tilsyn med de institutioner, der har modtaget den i § 5, stk. 2, nævnte tilladelse, for så vidt angår institutionernes modtagelse, håndtering og opbevaring af samt regnskab med det euforiserende middel, der er opført på liste A som nr. 3.

Stk. 6. Lægemiddelstyrelsen foretager de i stk. 3-5 omtalte tilsyn så ofte, det findes påkrævet. Lægemiddelstyrelsen har uhindret adgang til de lokaler, beholdninger, bøger og forretningspapirer, som vedrører den nævnte virksomhed. Personen, virksomhedens indehaver, laboratoriets eller institutionens leder er til enhver tid forpligtet til at udlevere de oplysninger vedrørende virksomheden med euforiserende midler, som Lægemiddelstyrelsen måtte ønske.

Stk. 7. Mangler, der er påvist ved Lægemiddelstyrelsens tilsyn, skal straks afhjælpes.

Stk. 8. Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det i stk. 3-5 omtalte tilsyn.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. maj 2009.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 11. maj 2009

Jakob Axel Nielsen

/ Lars Petersen