Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler1)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1061 af 20. december 1998, bekendtgørelse nr. 750 af 25. september 1999 samt bekendtgørelse nr. 313 af 5. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I indledningen indsættes efter »§ 33, stk. 2, 3 og 5,«: »§ 33 b, «.

2. I § 2 a indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. I bilag 9 til denne bekendtgørelse angives de aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet, jf. § 29 b.«

3. Efter § 29 a indsættes:

»§ 29 b. Plantebeskyttelsesmidler, der indeholder aktivstoffer optaget på bilag 9 til denne bekendtgørelse, må ikke sælges eller anvendes efter tidsfristerne anført i bilag 9.«

4. I § 32 a, stk. 1 indsættes efter »bilag 2, liste A og B, i lov om kemiske stoffer og produkter»: » og bilag 9 om plantebeskyttelsesmidler i denne bekendtgørelse«.

5. I § 32 a, stk. 2, indsættes efter »Hvis der i en bekendtgørelse, som ændrer bilag 2«, indsættes: »eller bilag 9«.

6. I § 45, stk. 2, indsættes efter »overtrædelser af«: »§ 29b «.

7. Bilag 7 affattes som gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Efter bilag 8 indsættes bilag 9 som gengivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2001.

 

Miljø- og Energiministeriet, den 23. juni 2001

Svend Auken

/Helge Andreasen


Bilag 1

»Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet:

 

Azimsulfuron1)

Azoxystrobin2)

Fenhexamid3)

Fluroxypyr4)

Imazalil5)

Kresoxim-methyl6)

Metsulfuron-methyl7)

Prohexadion-calcium8)

Spiroxamin9)  «


1) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

2) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

3) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

4) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

5) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

6) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

7) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

8) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

9) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.


Bilag 2

»Bilag 9

Liste over aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

 

Stof Forbud mod salg Forbud mod anvendelse

Azinphos-ethyl1)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Chlozolinat2)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Cyhalothrin3)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Dinoterb4)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

DNOC5)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Fenvalerat6)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Ferbam1)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Lindan7)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Monolinuron8)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Permethrin9)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Propham10)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Pyrazophos11)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Quintozen12)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

Tecnazen13)

efter 31. januar 2002

efter 1. maj 2002

«


1) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktive stoffer.

2) Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

3) Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om at trække tilladelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof, tilbage.

4) Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.

5) Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

6) Kommissionens beslutning (98/270/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat.

7) Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

8) Kommissionens beslutning (2000/234/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at indsætte monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

9) Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

10) Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.

11) Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at indsætte pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

12) Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

13) Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører nedenstående Kommissionsbeslutninger vedrørende Rådets direktiv nr. 91/414 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, EF-tidende 1991 L 230, side 1.

Redaktionel note
  • Ifølge rettelseslisten til Lovtidende A, 2001: I § 1, nr. 6 rettes "I § 45, stk. 2, indsættes efter "overtrædelser af": "§ 29b"." til "I § 45, stk. 3, indsættes efter "§ 21c": "§ 29b"".