Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 6. maj 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Kunstrådet og lov om Statens Kunstfond

(Regler om repræsentantskaber m.v.)

[af kulturministeren (Carina Christensen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. februar 2009 og var til 1. behandling den 25. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 19. december 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 107. Den 2. marts 2009 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Billedkunstnernes Forbund m.fl.,

Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg og

Unge Kunstnere og Kunstformidlere.

Kulturministeren har over for udvalget kommenteret henvendelserne til udvalget fra Billedkunstnernes Forbund m.fl. og Unge Kunstnere og Kunstformidlere.

Deputationer

Endvidere har Unge Kunstnere og Kunstformidlere og Billedkunstnernes Forbund mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (S, SF, EL og Simon Emil Ammitzbøll (UFG)) støtter lovforslaget, men konstaterer, at der er tale om absolut mindre justeringer af loven om Kunstrådet og loven om Statens Kunstfond.

Mindretallet havde gerne set en langt mere ambitiøs aftale om Kunstrådet og Statens Kunstfond som grundlag for lovforslaget.

Det er en skuffelse, at aftalen ikke kunne ledsages af et økonomisk løft i form af frie midler til Kunstrådet og dets fagudvalg, der i den grad mangler ressourcer. Dette er til stor skade for de mange kunstnere, kulturinstitutioner og kulturprojekter – ikke mindst i vækstlaget – der er under stort økonomisk pres, og som er afhængige af Kunstrådets bevillinger. Det gælder rytmiske spillesteder, musikensembler, teatre og udstillingssteder, hvoraf en del har været i foretræde i udvalget.

Men en sådan aftale ønskede kulturministeren og regeringen ikke. I stedet indgik kulturministeren en snæver finanslovaftale for 2009 med Dansk Folkeparti, som ikke har givet en eneste krone til Kunstrådets virksomhed. Det er beklageligt!

Mindretallet havde i lovforslaget også gerne set, at fagudvalgenes autonomi var blevet styrket, at der var blevet etableret et tværgående fagudvalg til tværgående projekter, og at der var blevet sikret en mere formel opdeling af Kunststyrelsens sekretariat således, at der bliver mere armslængde i betjeningen af Kunstrådet i forhold til betjeningen af ministeren.

Endvidere finder mindretallet det beklageligt, at det i forhandlingerne om lovforslaget ikke kunne lykkes at få regeringen til at tage problemerne på det kunstneriske arbejdsmarked og dermed kunstnernes økonomiske forhold alvorligt.

Der er alvorlige problemer for bl.a. skuespillere og musikere med reelt at kunne stå til rådighed for det kunstneriske arbejdsmarked. Mange små kulturinstitutioner og særlig mange skuespillere og musikere bliver derfor ramt af, at rådighedsregler og jobformidling spiller meget dårligt sammen med de særlige forhold på det kunstneriske arbejdsmarked. Dette arbejdsmarked er præget af mange stillinger på deltid, projektansættelser eller sæsonansættelser, og at der er meget få fuldtidsstillinger i forhold til det øvrige arbejdsmarked.

Herudover står mange skabende kunstnere i en meget dårlig økonomisk situation, fordi de ikke har fast indtægt og pension, som andre grupper på arbejdsmarkedet.

Derfor ønskede mindretallet i forhandlingerne, der danner baggrund for dette lovforslag, at Kulturministeriet og Beskæftigelsesministeriet skulle nedsætte et tværgående udvalg til at komme med forslag til, hvordan udbuddet af kunstnerisk arbejdskraft sikres, således at kunstnere reelt får mulighed for at stå til rådighed for kunstnerisk produktion. Bl.a. skulle man undersøge andre landes modeller, eksempelvis Hollands og Sveriges.

Endelig ønskede mindretallet, at Kulturministeriet skulle sætte sig i spidsen for at udarbejde en model, hvor staten bidrager til at oprette en pensionsordning for de skabende kunstnere. Et arbejde, som har været påbegyndt i Kunststyrelsen og ministeriet, men som nu synes indstillet.

Men heller ikke her ønskede kulturministeren at komme med initiativer, hvilket er beklageligt.

Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Hans Christian Schmidt V Troels Christensen V Ellen Trane Nørby V Flemming Damgaard Larsen V Preben Rudiengaard V nfmd. Karin Nødgaard DF fmd. Pia Kjærsgaard DF Henriette Kjær KF Per Ørum Jørgensen KF Mogens Jensen S Lise von Seelen S Leif Lahn Jensen S Yildiz Akdogan S Pernille Frahm SF Holger K. Nielsen SF Simon Emil Ammitzbøll UFG Per Clausen EL

Det Radikale Venstre, Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 148

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren
2
Henvendelse af 12/3-09 fra Billedkunstnernes Forbund m.fl.
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 22/2-09 fra Kunstrådets Internationale Billedkunstudvalg
5
1. udkast til betænkning
6
Henvendelse af 28/4-09 fra Unge Kunstnere og Kunstformidlere og Billedkunstnernes Forbund
7
2. udkast til betænkning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 148

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 12/3-09 fra Billedkunstnernes Forbund, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om kommentar til henvendelsen af 28/4-09 fra Unge Kunstnere og Kunstformidlere og Billedkunstnernes Forbund, til kulturministeren, og ministerens svar herpå