Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0123
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af næringsloven, markedsføringsloven, erhvervsfremmeloven og forskellige andre love på Økonomi- og Erhvervsministeriets område1)

(Regelforenkling for tjenesteydere, oplysningspligt for tjenesteydere, regler om akkreditering og metrologi samt oprettelse af et produktkontaktpunkt)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 123 af 13. februar 2007 og § 163 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

§ 2

I lov om autorisation af elinstallatører m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 989 af 8. december 2003, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 1601 af 20. december 2006 og senest ved § 5 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, § 5, stk. 3, 1. pkt., og § 7, stk. 1, nr. 4, ophæves.

2. I § 9, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »egenkontrollen,«: »eller«.

3. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »§ 6, stk. 2, eller« til: »§ 6, stk. 2.«

4. § 9, stk. 1, nr. 4, ophæves.

5. I § 10, stk. 2, 2. pkt., udgår », jf. dog stk. 3«.

6. § 10, stk. 3, ophæves.

7. I § 14 a, 2. pkt., ændres »§ 7, stk. 1, nr. 3 og 4« til: »§ 7, stk. 1, nr. 3«.

§ 3

I lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003, som ændret ved § 2 i lov nr. 1382 af 20. december 2004, § 1 i lov nr. 1601 af 20. december 2006 og § 2 i lov nr. 375 af 27. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 3, 1. pkt., ophæves.

2. § 8, stk. 1, nr. 3, ophæves.

Nr. 4 bliver herefter nr. 3.

3. I § 12, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »udførte arbejder,«: »eller«.

4. I § 12, stk. 1, nr. 3, ændres »og § 9, stk. 6, eller« til: »og § 9, stk. 6.«

5. § 12, stk. 1, nr. 4, ophæves.

6. I § 12, stk. 3, ændres »nr. 1-4« til: »nr. 1-3«.

7. § 12, stk. 5, ophæves.

8. I § 24 a ændres »§ 8, stk. 1, nr. 3 og 4« til: »§ 8, stk. 1, nr. 3«.

§ 4

I næringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 1988, som ændret ved § 9 i lov nr. 936 af 27. december 1991, § 33 i lov nr. 453 af 30. juni 1993, § 39 i lov nr. 1071 af 20. december 1995, § 11 i lov nr. 377 af 22. maj 1996, § 13 i lov nr. 386 af 22. maj 1996, § 1 i lov nr. 232 af 2. april 1997, § 3 i lov nr. 414 af 26. juni 1998, § 2 i lov nr. 306 af 30. april 2003, § 13 i lov nr. 606 af 24. juni 2005, § 45 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 549 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Denne lov gælder for selvstændig næringsvirksomhed som handlende, håndværker, industridrivende og vognmand.«

2. I § 2, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 1, stk. 1«.

3. § 2, stk. 2-5, og § 3, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

4. I § 5, stk. 1, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 1-3« til: »§ 1, stk. 1«.

5. § 5, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 2 og 3.

6. § 5, stk. 3 og 4, der bliver stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Andre her i landet hjemmehørende selskaber med begrænset ansvar, herunder selskaber med vekslende medlemstal eller vekslende kapital, foreninger, stiftelser og andre selvejende institutioner, har ret til at drive næring som nævnt i § 1, stk. 1, når direktørerne og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder betingelserne i § 2, jf. § 3, for at drive vedkommende næring.

Stk. 3. Filialer af udenlandske selskaber m.v. af den i stk. 1 og 2 nævnte art må kun drive næring som nævnt i § 1, stk. 1, hvis dette er hjemlet i international aftale eller ved bestemmelser fastsat af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan herudover tillade dette i særlige tilfælde. Filialbestyrere skal opfylde betingelserne i § 2, jf. § 3, stk. 1, for at drive vedkommende næring.«

7. I § 6, stk. 1, udgår »skal have næringsbrev, jf. § 2, stk. 2, eller«.

8. §§ 7 a og 7 b ophæves.

9. § 9, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

10. I overskriften til kapitel 4 ændres »Speditører og vognmænd« til: »Vognmænd«.

11. § 19 ophæves.

12. Kapitel 5 ophæves.

13. § 27, stk. 1, affattes således:

»Den, der uberettiget driver en af de i § 1, stk. 1, nævnte næringer, samt den, der overtræder § 4, § 6, § 10, stk. 1, § 12, stk. 4 eller 5, § 12 a, stk. 1, 4. pkt., § 14, stk. 2, § 15, stk. 2, 2. pkt., § 17, stk. 2, eller § 18, straffes med bøde.«

14. I § 30 udgår »som speditør og«.

§ 5

I lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Søfartsstyrelsen kan efter anmodning godkende uddannelser og kurser, som afholdes i udlandet. De udgifter for Søfartsstyrelsen, der er forbundet hermed, betales af den, der har fremsat anmodningen om godkendelse.«

§ 6

I lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 18 af 7. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 1173 af 19. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 2, ophæves.

2. § 8, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

3. § 9, stk. 4 og 5, ophæves.

4. I § 10, stk. 3, ændres »§ 8, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 8, stk. 2, 2. pkt.«

5. § 11 affattes således:

»§ 11. En person med et udenlandsk erhvervsdykkerbevis, der opfylder betingelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, har ret til at udføre dykkerarbejde her i landet.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udøvelse af erhvervsdykning, herunder om anerkendelse af udenlandske erhvervsdykkerbeviser og om tjenesteyderens pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«

§ 7

I lov nr. 1389 af 21. december 2005 om markedsføring, som ændret bl.a. ved lov nr. 1547 af 20. december 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 181 af 28. februar 2007, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) Loven indeholder bestemmelser, som gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomhedernes urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked og om ændring af Rådets direktiv 84/450/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, 98/27/EF og 2002/65/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 (direktivet om urimelig handelspraksis) (EU-Tidende 2005 nr. L 149, s. 22-39) samt dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (servicedirektivet) (EU-Tidende 2006 nr. L 376, s. 36).«

2. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler med henblik på at opfylde de bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tjenesteydelser i det indre marked, som vedrører tjenesteyderes forpligtelse til at give oplysninger til tjenestemodtagere.«

3. I § 10, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder ikke anvendelse på tjenesteydere, som er etableret i et andet EU/EØS-land, og som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, såfremt indløsningen af rabatkuponen sker uden for Danmark.«

4. I § 11 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse på tjenesteydere, som er etableret i et andet EU/EØS-land, og som midlertidigt leverer tjenesteydelser i Danmark, såfremt udtrækningen og præmieindløsningen i forbindelse med konkurrencen finder sted uden for Danmark.«

§ 8

I lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som ændret ved § 3 i lov nr. 375 af 27. maj 2008 og § 157 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »erhvervsudvikling og« til: »erhvervsudvikling,«.

2. § 2, stk. 1, nr. 8, affattes således:

»8) aktiviteter til fremme af akkreditering,«

3. I § 2, stk. 1, indsættes som nr.9 og 10:

»9) aktiviteter til fremme af standardisering og

10) aktiviteter til fremme af metrologi.«

4. I § 3 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte regler, der er nødvendige for anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 764 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF af 13. december 1995 om indførelse af en ordning for gensidig information om nationale foranstaltninger, der fraviger princippet om frie varebevægelser inden for Fællesskabet.«

5. § 4, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Økonomi- og erhvervsministeren kan henlægge sine beføjelser efter lovens kapitel 7 til Sikkerhedsstyrelsen.«

6. I § 4 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Økonomi- og erhvervsministeren kan bestemme, at de beføjelser, der i medfør af stk. 3 er henlagt til Sikkerhedsstyrelsen, og som vedrører administrationen af de metrologiske regler, som er fastsat i medfør af § 15, kan henlægges til en anden offentlig myndighed eller en privat institution. Sikkerhedsstyrelsen indgår i givet fald de nødvendige aftaler herom. Henlægges de beføjelser, som er nævnt i 1. pkt., til en privat institution, finder forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på institutionens virksomhed med administration af det pågældende område.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

7. § 14 affattes således:

»§ 14. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter de regler vedrørende akkreditering, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 765 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter, herunder regler om udpegning af et nationalt akkrediteringsorgan og dets opgavevaretagelse, jf. stk. 2, og indgår de nødvendige aftaler herom. Forvaltningsloven finder anvendelse på akkrediteringsorganets udførelse af akkrediteringsopgaver.

Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter de regler, som er nødvendige for anvendelsen her i landet af den i stk. 1 nævnte forordning, herunder regler om det i stk. 1 nævnte organs akkreditering af virksomheder til f.eks. prøvning, kalibrering, medicinske undersøgelser, certificering, inspektion, attestering, CO2-verifikation, og miljøverifikation samt regler om sanktioner ved manglende overholdelse af en meddelt akkreditering.

Stk. 3. Akkrediteringsorganet kan efter særskilt aftale herom med økonomi- og erhvervsministeren foretage akkreditering i udlandet.«

8. § 15, stk. 1, affattes således:

»Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter regler om metrologi, herunder om, hvilke måleenheder der finder anvendelse, regler om etablering og vedligeholdelse af primær- og referencenormaler, regler om måleteknik og måleinstrumenter samt deres anvendelse, regler om anmeldelsespligt for ibrugværende måleinstrumenter, regler om måleteknisk kontrol, regler om, hvilke varer der skal sælges i bestemte enheder i henseende til mål eller vægt, herunder regler om klassificering, sortering og lign., samt regler om bemyndigelse af organer til at udføre overensstemmelsesvurderingsopgaver i henhold til nationale regler og EU-retten.«

9. I § 15, stk. 2, ændres »primærlaboratorier og nationale referencelaboratorier« til: »nationale metrologiinstitutter«.

10. I § 15, stk. 2 og 3, ændres »Sikkerhedsstyrelsen eller den, styrelsen bemyndiger hertil,« til: »Økonomi- og erhvervsministeren«.

11. § 15, stk. 4-6, ophæves.

12. § 16 affattes således:

»§ 16. Det nationale akkrediteringsorgan kan inden for en ramme aftalt mellem organet og økonomi- og erhvervsministeren kræve betaling for driftsopgaver, som relaterer sig til akkrediteringsydelsen. Ved akkrediteringsydelsen forstås f.eks. akkreditering af laboratorier til prøvning og kalibrering samt akkreditering af virksomheder og personer til certificering, inspektion, attestering, CO2-verifikation og miljøverifikation.

Stk. 2. En offentlig myndighed eller en privat institution, der i medfør af § 4, stk. 4, varetager opgaver med administration af reglerne om metrologi, kan opkræve gebyr for bl.a. udarbejdelse af certifikater og typegodkendelser samt udpegning af bemyndigede organer efter regler, der fastsættes af økonomi- og erhvervsministeren.«

13. § 17 affattes således:

»§ 17. Afgørelser truffet af den, som økonomi- og erhvervsministeren har bemyndiget hertil, efter denne lov eller regler udstedt i medfør af denne lov kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser truffet af akkrediteringsorganet, jf. § 14, eller en offentlig myndighed eller privat institution, der i medfør af § 4, stk. 4, varetager administrationen af de metrologiske regler, kan indbringes for Sikkerhedsstyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Enhver, der har modtaget en afgørelse om afslag på eller kun delvis imødekommelse af en ansøgning om akkreditering eller en afgørelse om hel eller delvis tilbagekaldelse eller suspension af en meddelt akkreditering, kan anmode akkrediteringsorganet om at foretage en ny vurdering af sagen.

Stk. 4. Hvis den fornyede behandling af sagen efter stk. 3 ikke fører til, at klageren fuldt ud imødekommes, kan afgørelsen indbringes for Klagenævnet for Udbud.

Stk. 5. Klage efter stk. 2-4 skal være indgivet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.«

§ 9

Lovens § 8, nr. 1-4, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Lovens §§ 1-7 og § 8, nr. 5-13, træder i kraft den 28. december 2009.

§ 10

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 6 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Stk. 3. Lovens § 8 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 13. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (EU-Tidende nr. L 376 af 27. december 2006, s. 36-38).