Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger1)

 

I medfør af § 6, stk. 1 og 3, § 49, stk. 1 og 3, § 53 samt § 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997 og § 30, stk. 1, og § 70, § 72, § 73, stk. 4 og 8, samt § 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 1. november 1997 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse omfatter æg fra vilde fugle, som er naturligt forekommende i den danske natur, og æg fra andre vilde fugle, der til enhver tid er omfattet af artikel 1 i Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF), samt underarter af disse arter, uanset om underarterne ikke er naturligt forekommende i EU-medlemslandene.

Stk. 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder også tomme æg samt dele og produkter af æg.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om æg fra arter omfattet af stk. 1.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen kan, når der er tvivl om, hvorvidt et æg er omfattet af stk. 1 eller af bilag 1 beslutte, at ægget skal anmeldes til registrering i Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 5. Bekendtgørelsen omfatter ikke æg omfattet af reglerne om landbrugsmæssigt opdræt af visse dyrearter.

Forbudsbestemmelser

§ 2. Æg omfattet af § 1, stk. 1, må ikke indsamles i naturen, opbevares eller på anden måde besiddes, modtages, købes, sælges, overdrages, udlånes, transporteres eller udstilles, medmindre det er tilladt efter anden lovgivning.

Stk. 2. Reglen i stk. 1 gælder ikke

1) indsamling m.v. af æg fra gråand i kunstige rugepladser,

2) æg fra ødelagte fasan-, gråande- eller agerhønsereder med henblik på opdræt, samt

3) æg fra fasaner, som er indfanget i henhold til særlig tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Stk. 3. Det påhviler den, som besidder æg fra fangenskabsopdrættede fugle af de arter, som er omfattet af § 1, at godtgøre, at der er ikke er tale om æg fra vilde fugle.

Overgangsbestemmelser

§ 3. Den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af en eller flere ægsamlinger med tilsammen 20 fugleæg eller flere omfattet af § 1, stk. 1, kan uanset bestemmelserne i § 2 fortsat opbevare og besidde disse æg, forudsat at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt den samlede besiddelse til registrering i Skov- og Naturstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 9, og at anmeldelsen er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 4. Når flere personer i samme husstand ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af æg omfattet af § 1, stk. 1, betragtes disse æg som tilhørende en og samme samling ved afgørelsen af, om æggene er registreringspligtige efter reglerne i § 3 og § 5. Det enkelte medlem af husstanden kan herefter kun opbevare og besidde sin del af samlingen under forudsætning af, at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt æggene til registrering i Skov- og Naturstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 9, og at anmeldelsen er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

§ 5. Den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden lovligt var i besiddelse af en eller flere ægsamlinger med tilsammen mindre end 20 æg omfattet af § 1, stk. 1, har uanset bestemmelserne i § 2 ret til fortsat at opbevare og besidde disse æg uden forudgående anmeldelse, jf. dog stk. 2 og § 4.

Stk. 2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan den, der ved denne bekendtgørelses ikrafttræden var i besiddelse af et eller flere æg fra de i bilag 1 nævnte arter kun fortsat opbevare og besidde disse æg samt andre æg omfattet af § 1, stk. 1, forudsat at den pågældende senest den 1. februar 2002 har anmeldt alle æggene til registrering i Skov- og Naturstyrelsen i overensstemmelse med reglerne i § 9, og at anmeldelsen er godkendt af Skov- og Naturstyrelsen.

Overdragelser af eksisterende ægsamlinger

§ 6. Når en person, som i henhold til §§ 3-5 lovligt besidder æg omfattet af § 1, stk. 1, afgår ved døden, kan arvingerne eller den, som varetager boet på arvingernes vegne, lovligt besidde æggene, medens boet behandles. Den, der arver æggene, kan uden særskilt tilladelse besidde æggene i indtil 3 måneder efter modtagelsen.

Stk. 2. Inden udløbet af den i stk. 1 nævnte frist skal der indgives ansøgning til Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til fortsat besiddelse af æggene, eller æggene skal tilintetgøres eller overdrages efter stk. 3. Tilladelsen er betinget af, at Skov- og Naturstyrelsen finder det godtgjort, at æggene i henhold til §§ 3-5 lovligt var i arveladerens besiddelse. Tilladelsen kan gives på vilkår.

Stk. 3. Æg, som lovligt besiddes i henhold til §§ 3-5 samt § 7 kan uanset bestemmelserne i § 2 vederlagsfrit overdrages til Skov- og Naturstyrelsen eller til et museum efter Skov- og Naturstyrelsens nærmere bestemmelse.

Offentlige ægsamlinger

§ 7. Kommunale, statslige og statsanerkendte museer og forskningsinstitutioner samt kommunale, statslige, statsanerkendte samt andre godkendte eller anmeldte selvejende uddannelsesinstitutioner, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden var i besiddelse af æg omfattet af § 1, stk. 1, har uanset bestemmelserne i § 2 ret til fortsat at besidde og opbevare disse æg uden anmeldelse til Skov- og Naturstyrelsen. De nævnte museer har endvidere ret til at modtage, opbevare og besidde æg, som overdrages til museet efter Skov- og Naturstyrelsens bestemmelse efter § 6.

Stk. 2. Det påhviler til enhver tid de i stk. 1 nævnte museer og institutioner at godtgøre, at æg, som disse besidder, er erhvervet inden denne bekendtgørelses ikrafttræden eller erhvervet i henhold til § 6.

Dispensation

§ 8. Skov- og Naturstyrelsen kan under iagttagelse af bestemmelserne i Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF) i særlige tilfælde gøre undtagelse fra § 2, stk. 1, herunder meddele dispensation til fortsat at opbevare og besidde æg omfattet af § 1, stk. 1, som indehaveren kan godtgøre, var i dennes besiddelse på tidspunktet for denne bekendtgørelses ikrafttræden. Dispensationen kan gives på vilkår, herunder om mærkning og registrering af æggene.

Anmeldelse og registrering

§ 9. Anmeldelsen efter § 3, § 4 og § 5, stk. 2, skal ske på en særlig blanket, der udleveres af Skov- og Naturstyrelsen. Anmeldelsen skal vedlægges fotografier, der muliggør identifikation af de af anmeldelsen omfattede æg. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om, hvor æggene opbevares.

Stk. 2. Anmelderen skal meddele Skov- og Naturstyrelsen eventuelle yderligere oplysninger, som er nødvendige af hensyn til identifikation og registrering af de pågældende æg. Anmelderen har pligt til at give Skov- og Naturstyrelsen adgang til besigtigelse af æggene.

Stk. 3. Skov- og Naturstyrelsen kan pålægge indehavere af fugleæg at lade disse forsyne med et identifikationsnummer eller anden form for mærkning efter Skov- og Naturstyrelsens nærmere bestemmelse. Skov- og Naturstyrelsen kan beslutte, at en sådan mærkning kan erstatte artsbestemmelse af æggene.

Stk. 4. Skov- og Naturstyrelsen kan gøre godkendelsen af en anmeldelse betinget af, at anmelderen betaler nødvendige udgifter til gennemførelsen af en registrering af æggene, der kan danne grundlag for en efterfølgende identifikation af æggene, herunder udgifter til artsbestemmelse af æggene samt udgifter til eventuel mærkning. Udgifterne skal stå i et rimeligt forhold til samlingens karakter og størrelse.

Stk. 5. Hvis der sker ændringer i de i forbindelse med anmeldelsen afgivne oplysninger, herunder ændringer i opbevaringssted, skal anmelderen senest 4 uger herefter give Skov- og Naturstyrelsen meddelelse herom.

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen udsteder kvittering for modtagelse af anmeldelse til registrering.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt anmeldelsen kan godkendes til registrering, og giver anmelderen meddelelse herom.

Klage

§ 11. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter § 1, stk. 3 og 4, § 6, stk. 2, § 8, § 9, stk. 3 og 4, samt § 10, stk. 2, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Tilsyn

§ 12. Skov- og Naturstyrelsen påser overholdelse af denne bekendtgørelse herunder at vilkår, der er fastsat i tilladelser og dispensationer, overholdes.

Straf

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) overtræder § 2, stk. 1,

2) er i besiddelse af æg, som er anmeldt til Skov- og Naturstyrelsen i henhold til § 3, § 4 og § 5, stk. 2, og som undlader efter anmodning fra Skov- og Naturstyrelsen at meddele yderligere oplysninger omfattet af § 9, stk. 2, eller undlader at give Skov- og Naturstyrelsen adgang til besigtigelse efter § 9, stk. 2, 2. pkt. eller

3) undlader at meddele Skov- og Naturstyrelsen oplysninger, som denne er forpligtet til at meddele i henhold til § 9, stk. 5.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt betydelig skade på de interesser, som lovene tilsigter at beskytte, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 1, stk. 1, og lov om naturbeskyttelse § 1, stk. 1 og 2, eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 1, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3 i bekendtgørelse nr. 45 af 21. januar 1994 om indfangning af og handel med vildt.

 

 

Miljø- og Energiministeriet, den 25. juni 2001

Svend Auken

/Ole Christiansen


Bilag 1

Fuglearter omfattet af registreringspligten efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2.

Registreringspligten efter § 5, stk. 2, omfatter følgende arter:

1. Fuglearter optaget på Rødliste 1997:

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Slangeørn (Circaëtus gallicus)

Ellekrage (Coracias garrulus)

Engsnarre (Crex crex)

Mellemflagspætte (Dendrocopos medius)

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Tredækker (Gallinago media)

Dværgmåge (Larus minutus)

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes)

Rødhovedet and (Netta rufina)

Skestork (Platalea leucorodia)

Nordisk lappedykker (Podiceps auritus)

Rovterne (Sterna caspia)

Hærfugl (Upupa epops)

Perleugle (Aegolius funereus)

Markpiber (Anthus campestris)

Mosehornugle (Asio flammeus)

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus)

Sortterne (Chlidonias niger)

Hvid stork (Ciconia ciconia)

Vandstær (Cinclus cinclus)

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Toplærke (Galerida cristata)

Sandterne (Gelochelidon nilotica)

Stor tornskade (Lanius excubitor)

Urfugl (Lyryrus tetrix)

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Hjejle (Pluvialis apricaria)

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Spidsand (Anas acuta)

Pibeand (Anas penelope)

Atlingand (Anas querquedula)

Stenvender (Arenaria interpres)

Kirkeugle (Athene noctua)

Hedehøg (Circus pygargus)

Savisanger (Locustella luscinoides)

Pirol (Oriolus oriolus

Brushane (Philomachus pugnax)

Plettet rørvagtel (Porzana porzana)

Gulirisk (Serinus serinus)

Tinksmed (Tringa glareola)

Svaleklire (Tringa ochropus)

Slørugle (Tyto alba)

Alk (Alca torda)

Isfugl (Alcedo atthis)

Skærpiber (Anthus spinoletta)

Rørdrum (Botaurus stellaris)

Bramgås (Branta leucopsis)

Stor hornugle (Bubo bubo)

Hvinand (Bucephala clangula)

Sydlig almindelig ryle (Calidris alpina schinzii)

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Lille præstekrave (Charadrius dubius)

Sort stork (Ciconia nigra)

Blå kærhøg (Circus cyaneus)

Vagtel (Coturnix coturnix)

Lille flagspætte (Dendrocopos minor)

Trane (Grus grus)

Havørn (Haliaëtus albicilla)

Vendehals (Jynx torquilla)

Hedelærke (Lullula arborea)

Blåhals (Luscinia svecica)

Stor skallesluger (Mergus merganser)

Rød glente (Milvus milvus)

Storspove (Numenius arquata)

Fyrremejse (Parus montanus)

Sorthalset lappedykker (Podiceps nigricollis)

Rødtoppet fuglekonge (Regulus ignicapillus)

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Ride (Rissa tridactyla)

Sortstrubet bynkefugl (Saxicola torquata)

Dværgterne (Sterna albifrons)

Turteldue (Streptopelia turtur)

Lomvie (Uria aalge)

2. Andre arter, som yngler i Danmark eller i nær fremtid kan tænkes at gøre det:

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Mallemuk (Fulmarus glacialis)

Blåvinget and (Anas discors)

Bjergand (Aythya marila)

Stellersand (Polysticta stelleri)

Sort glente (Milvus migrans)

Stortrappe (Otis tarda)

Stylteløber (Himantopus himantopus)

Mudderklire (Acititis hypoleucos)

Almindelig kjove (Stercorarius parasiticus)

Sorthovedet måge (Larus melanocephalus)

Hvidvinget terne (Chlidonias leucoptera)

Steppehøne (Syrrhaptes paradoxus)

Biæder (Merops apiaster)

Gulhovedet vipstjert (Motacilla (flava) flavissima)

Ringdrossel (Turdus torquatus)

Vindrossel (Turdus iliacus)

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides viridanus)

Lille fluesnapper (Ficedula parva)

Hvidhalset fluesnapper (Ficedula albicollis)

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus).

3. Andre arter omfattet af Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet (Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 79/409/EØF.)

Oplysninger om, hvilke fugle der er optaget på Bilag I til fuglebeskyttelsesdirektivet kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen. Endvidere findes oplysningerne i EF-Tidende nr. L223 af 13.08.1997 s. 9.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle med senere ændringer