Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 6. maj 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

(Etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter)

[af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget. Ministeren for sundhed og forebyggelse har stillet ændringsforslag nr. 3 og Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1 og 2.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 26. februar 2009 og var til 1. behandling den 17. marts 2009. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundhedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 24. oktober 2008 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 33. Den 27. februar 2009 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Bente Vassard m.fl. Ministeren for sundhed og forebyggelse har over for udvalget kommenteret henvendelserne.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til ministeren for sundhed og forebyggelse til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets medlemmer af udvalget bemærker, at Socialdemokratiet ønsker et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det danske sundhedsvæsen bærer i dag alt for meget præg af for mange års lappeløsninger og høje ambitioner, der ikke i tilstrækkelig grad er fulgt op af ressourcer og prioriteringer. Et eksempel herpå er dette lovforslag, der er en konsekvens af, at der fortsat årligt transporteres omkring 800 livstruede syge intensivpatienter rundt på de danske landeveje, primært på grund af manglende ressourcer og personale på de intensivafdelinger, der er oprettet på landets hospitaler. Konsekvensen er, at svage patienter i højere og højere grad må overføres til andre hospitaler, ofte beliggende fjernt fra den enkelte patients og dennes pårørendes bopæl – en transport, der i nogle tilfælde betyder, at patienten ender med at blive så belastet, at vedkommende dør. Efterfølgende står de pårørende så – ud over med deres sorg – også med en betydelig regning for hjemtransport af deres afdøde fra et fjerntliggende hospital. Det er ikke rimeligt.

Samtidig sker det oftere, at patienter som følge af en udvikling, hvor hospitaler og specialer lægges sammen på færre matrikler, må drage længere væk for at få den relevante behandling. Udviklingen skal give større behandlingsmæssig kvalitet for patienterne, men i de tilfælde, hvor patienten ender med at afgå ved døden, finder Socialdemokratiet ligeledes, at det er rimeligt, at regionen har mulighed for at betale hjemtransporten af den afdøde.

Det allervigtigste for Socialdemokratiet er, at det i de kommende måneder og år sikres, at regionerne har mulighed for at skaffe nok intensivkapacitet til de mest udsatte patienter i vort sundhedsvæsen. Dernæst finder Socialdemokratiet det på sin plads, at man nu giver regionerne mulighed for at yde støtte til hjemtransporten fra et fjerntliggende hospital, hvis patienten desværre er afgået ved døden.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget noterer med tilfredshed, at det øvrige udvalg tilslutter sig Dansk Folkepartis forslag om at udvide den gruppe, som regionsrådet skal betale hjemtransporten for. Dansk Folkeparti har foreslået, at regionsrådet også skal betale for hjemtransport af patienter over 18 år, der dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen er begrundet i sundhedsfaglige hensyn. Denne udvidelse af ordningen træder i kraft den 1. januar 2010.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Ny paragraf

Af et mindretal (DF), tiltrådt af et flertal (det øvrige udvalg):

1) Efter § 1 indsættes som ny paragraf:

Ȥ 01

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret senest ved § 1 i denne lov, foretages følgende ændring:

1. § 160 a affattes således:«

»Kapitel 45 a

Hjemtransport af afdøde patienter

§ 160 a. Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen var begrundet i pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For hjemtransporter omfattet af stk. 1, og som er foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.

Stk. 3. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 2 ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om afgrænsning og dokumenta-tionskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1 og 2.««

[Udvidelse af ret til hjemtransport]

Til § 2

2) Paragraffen affattes således:

»§ 2 § 1 træder i kraft den 1. juni 2009, og § 01 træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 1 har virkning fra den 1. januar 2007.

Stk. 3. Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter efter § 160 a, stk. 3, som affattet ved § 1, nr. 1, skal fremsættes over for regionsrådet senest den 31. december 2010.«

[Ændret ikrafttræden som følge af ændringsforslag nr. 1]

Underændringsforslag til ændringsforslag nr. 2

Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af udvalget:

3) I det under ændringsforslag nr. 2 foreslåede stk. 1 ændres »1. juni« til: »1. juli«.

[Ændret ikrafttræden]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at regionsrådet skal betale for hjemtransporten af patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse. Regionsrådet skal betale, uanset om overflytningen sker af sundhedsfaglige eller af pladsmæssige hensyn. Afstandskravet i det fremsatte lovforslag mellem sygehusene opretholdes.

Til nr. 2

Ændringsforslaget er en følge af ændringsforslag nr. 1. Den foreslåede udvidelse af ordningen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2010.

Til nr. 3

Det foreslås, at lovforslagets § 1 træder i kraft den 1. juli 2009 og ikke den 1. juni 2009.

Baggrunden er, at det vurderes, at den korte tid fra lovens vedtagelse i Folketinget til lovens ikrafttræden ikke giver borgere og administrerende myndigheder tid nok til at orientere sig tilstrækkeligt om reglerne inden deres ikrafttræden. Ikrafttrædelsestidspunktet har betydning for karakteren af, hvad der dækkes, idet der i perioden fra den 1. januar 2007 og frem til lovens ikrafttræden ydes refusion af dokumenterede udgifter til hjemtransport af den afdøde, mens der efter lovens ikrafttrædelse alene foretages hjemtransport af den afdøde.

Louise Schack Elholm V Preben Rudiengaard V fmd. Birgitte Josefsen V Sophie Løhde V Anne‑Mette Winther Christiansen V Liselott Blixt DF Karin Nødgaard DF Vivi Kier KF Pia Christmas‑Møller UFG nfmd. Sophie Hæstorp Andersen S Flemming Møller Mortensen S Karen J. Klint S Lene Hansen S Karl H. Bornhøft SF Jonas Dahl SF Lone Dybkjær RV Per Clausen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 155

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Henvendelse af 24/3-09 fra Bente Vassard m.fl.
5
Henvendelse af 15/4-09 fra Bente Vassard m.fl.
6
1. udkast til betænkning
7
2. udkast til betænkning
8
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 155

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 24/3-09 fra Bente Vassard m.fl., til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
2
Spm. om at oplyse, hvorledes intensivkapaciteten er på de danske hospitaler sammenlignet med hvad den er i henholdsvis Sverige og Norge, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 14/4-09 fra Bente Vassard m.fl., til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå
4
Spm. om, hvad ministerens kommentar er til ændringsforslaget stillet af Dansk Folkeparti. Ministeren bedes herunder oplyse, hvor mange patienter der skønnes at være omfattet af ændringsforslaget, og hvad omkostningerne ved en gennemførelse skønnes at være, til ministeren for sundhed og forebyggelse, og ministerens svar herpå