Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2009

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om beskatning af pensionsordninger m.m.

(Særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing som led i aftale omforårspakke 2.0)

[af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)]

1. Ændringsforslag

Beskæftigelsesministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 25. marts 2009 og var til 1. behandling den 3. april 2009. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 3. april 2009 sendte beskæftigelsesministeren de indkomne høringssvar, et notat og et ligestillingsnotat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra Aasted Consult og Ældre Sagen. Beskæftigelsesministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til beskæftigelsesministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. 5 af udvalgets spørgsmål og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og LA) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget mener, at lovforslaget er udtryk for en dårlig og kortsigtet krisepolitik.

Regeringen har ført en farceagtig slingrekurs i forhold til Særlig Pensionsopsparing (SP). Først mente man i efteråret, at der skulle lægges en dæmper på forbruget, så indbetalingerne til SP skulle genoptages, og så besluttede man sig for at droppe genoptagelsen af indbetalingerne, og nu skal det hele så kunne udbetales.

Det er dårlig krisepolitik, når man prioriterer at stimulere borgernes privatforbrug ved hjælp af borgernes egne penge – her pensionsopsparing – i stedet for at øge efterspørgslen gennem kollektive, offentlige goder. Det er simpelthen bedre for både beskæftigelse, miljø og klima målrettet at investere f.eks. i energirenovering af folkeskoler, daginstitutioner og plejehjem end at give borgerne flere penge til at købe en ekstra ferie i Thailand, et spabad eller noget helt tredje.

De vækstpakker og udspil, som S, SF, RV og EL er kommet med, skaber mange flere job, samtidig med at miljøet forbedres, og bidrager til at undgå de farlige, menneskeskabte klimaforandringer. Hertil kommer, at udspillene opprioriterer uddannelse og efteruddannelse som et vigtigt bidrag til at komme ud af krisen.

Regeringens forslag om SP bidrager samtidig til øget økonomisk ulighed. Borgere med de højeste indkomster får den største fordel af den særlig lave beskatning, hvis de hæver deres SP-midler nu. Opsparing, som ellers senere ville blive beskattet med en topskatteprocent, kan nu hæves med en skat på 35/50 pct. Hertil kommer, at især borgere med de største indkomster vil vælge at sætte de hævede SP-midler ind på en fradragsberettiget pensionsopsparing frem for at stimulere efterspørgsel og beskæftigelse i det danske samfund. Dermed åbner regeringen mulighed for statsautoriserede skattespekulationer.

Mindretallet finder det endelig urimeligt, at en væsentlig del af omkostningerne ved udbetalingerne fra SP skal betales af dem, der vælger at lade deres penge blive stående i ordningen.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Til § 1

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA):

1) Før nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 17 f, stk. 1, 1. og 3. pkt., ændres jf. dog stk. 2 og 6. til: jf. dog stk. 2 og 9.«

[Konsekvensrettelse]

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA):

2) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 17 f, stk. 8, der bliver stk. 11, ændres og 6 til: og 9«

[Konsekvensrettelse]

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA):

3) I nr. 2 ændres i den indledende tekst »I § 17 f indsættes som stk. 12« til: »I § 17 f indsættes som stk. 13«, og detforeslåede nye stykke betegnes stk. 13.

[Konsekvensrettelse]

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA):

4) I den under nr. 2 foreslåede § 17 f, stk. 12, ændres »Uanset stk. 11, 2. pkt.,« til: »Uanset stk. 12, 2. pkt.,«.

[Konsekvensrettelse]

Af beskæftigelsesministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og LA):

5) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 17 j, stk. 7-9, ændres »jf. dog § 17 f, stk. 12« til: »jf. dog § 17 f, stk. 13«.

[Konsekvensrettelse]

Bemærkninger

Til nr. 1-5

Der er tale om rent lovtekniske konsekvensændringer, da der desværre har været fejlagtige henvisninger i lovforslaget som følge af nye stykker i de bestemmelser, der i øvrigt ændres.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Jens Vibjerg V Peter Juel Jensen V Louise Schack Elholm V Sophie Løhde V Bent Bøgsted DF Colette L. Brix DF Knud Kristensen KF fmd. Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen LA Torben Hansen S Anne‑Marie Meldgaard S Lone Møller S nfmd. Leif Lahn Jensen S Eigil Andersen SF Karsten Hønge SF Morten Østergaard RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
2
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
18
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 168

Bilagsnr.

Titel

1
Henvendelse af 25/3-09 fra Aasted Consult
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Høringssvar, høringsnotat og ligestillingsnotat, fra beskæftigelsesministeren
4
Henvendelse af 16/4-09 fra Ældre Sagen
5
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
6
Ændringsforslag fra beskæftigelsesministeren
7
1. udkast til betænkning
8
Henvendelse af 5/5-09 fra Lars-Ola Hansson
9
Henvendelse af 7/5-09 fra Forsikring & Pension vedrørende udbetalingsmulighed for SP-ordningen

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 168

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/3-09 fra Aasted Consult, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm., om ministeren vil redegøre for omkostningerne på 50 mio. kr. til omstilling af ATP’s it-systemer, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om kommentar til henvendelsen af 16/4-09 fra Ældre Sagen, og ministerens svar herpå
4
Spm., om ministeren vil redegøre for, hvor stort et beløb der vil blive anvendt til at stimulere den indenlandske efterspørgsel af frigivelsen af SP-midler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
5
Spm., om ministeren kan redegøre for, hvor mange job der skabes af frigivelsen af SP-midler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
6
Spm., om ministeren kan oplyse, hvor meget betalingsbalancens løbende poster forventes forværret af frigivelsen af SP-midler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
7
Spm., om ministeren kan oplyse, hvor mange job der skabes ved offentlige investeringer af tilsvarende frigivet beløb, alt efter hvor mange der benytter sig af ordningen, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
8
Spm., om ministeren kan oplyse om forskellen på mænds og kvinders samlede opsparing ved udbetaling af SP-midler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
9
Spm. om ministeren kan redegøre for, hvor stort et beløb der bliver anvendt til en anden type opsparing af frigivelsen af SP-midler, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
10
Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/5-09 fra Lars-Ola Hansson, til beskæftigelsesministeren, og ministerens svar herpå
11
Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/5-09 fra Forsikring & Pension, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Nogle af udvalgets spørgsmål og beskæftigelsesministerens svar herpå

Spørgsmålene og beskæftigelsesministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S.

Spørgsmål 4:

Vil ministeren redegøre for, hvor stort et beløb der vil blive anvendt til at stimulere den indenlandske efterspørgsel af frigivelsen af SP‑midler i tilfælde af, at henholdsvis 20 pct., 35 pct. og 50 pct. af kontohaverne benytter sig af ordningen?

Svar:

Spørgsmålet henhører under finansministerens ressort. Finansministeren har oplyst følgende:

»Spørgsmålet tolkes således, at 20, 35 og 50 pct. er den andel, der hæver deres SP-opsparing og forbruger pengene. SP-formuen udgjorde ca. 48½ mia. kr. pr. 31. december 2008, hvoraf ATP administrerer ca. 43½ mia. kr. Benytter 20 pct. sig af ordningen og hæver de opsparede midler til forbrug, vil udbetalingen efter skat svare til ca. 5,8 mia. kr., som dermed vil svare til den umiddelbare effekt på den indenlandske efterspørgsel, jf. tabel 1. Benytter hhv. 35 pct. og 50 pct. sig af ordningen, vil dette stimulere den indenlandske efterspørgsel med hhv. 10,2 mia. kr. og 14,6 mia. kr.

Det bemærkes, at ATP d. 23. april 2009 offentliggjorde en spørgeskemaundersøgelse, som viste, at over halvdelen af danskerne forventer at hæve SP-opsparingen. Heraf vil 6 ud af 10 forbruge pengene, svarende til at privatforbruget løftes med ca. 9 mia. kr. hvis tallene holder.«

Tabel 1
Ændring i indenlandsk efterspørgsel ved forbrug af SP-midler
 
 
Mia. kr. (2009-niveau)
       
 
Andel, der anvender ordningen (pct.)
20
35
50
 
 
Effekt på privatforbrug
5,8
10,2
14,6
 
     

Kilde: Egne beregninger på ADAM

Jeg kan henholde mig til Finansministeriets bemærkninger.

Spørgsmål 5:

Vil ministeren redegøre for, hvor mange job der skabes af frigivelsen af SP‑midler i tilfælde af, at henholdsvis 20 pct., 35 pct. og 50 pct. af kontohaverne benytter sig af ordningen?

Svar:

Spørgsmålet hører under finansministerens ressort. Finansministeren har oplyst følgende:

»Stigningen i efterspørgslen fra udbetalingen af SP-midlerne skønnes isoleret set at medføre en stigning i beskæftigelsen i 2009 på ca. 3.000 personer, hvis 20 pct. hæver deres SP-opsparing og forbruger pengene, jf. tabel 2. Benytter hhv. 35 pct. og 50 pct. sig af ordningen, skønnes dette at øge beskæftigelsen med hhv. ca. 5.000 personer og ca. 7.000 personer.

Tabel 2
1. års beskæftigelseseffekt af udbetaling af SP-midler
 
 
1.000 personer
       
 
Andel, der anvender ordningen (pct.)
20
35
50
 
 
Jobeffekt
3
5
7
 
     

Kilde: Egne beregninger på ADAM

På langt sigt medfører udbetalingen af SP-midlerne ikke ændringer i den strukturelle beskæftigelse.«

Jeg kan henholde mig til finansministerens svar.

Spørgsmål 6:

Vil ministeren oplyse, hvor meget betalingsbalancens løbende poster forventes forværret af frigivelsen af SP‑midler i tilfælde af, at henholdsvis 20 pct., 35 pct. og 50 pct. af kontohaverne benytter sig af ordningen?

Svar:

Spørgsmålet hører under finansministerens ressort. Finansministeren har oplyst følgende:

»Effekten på betalingsbalancens løbende poster af udbetalingen af SP-midlerne afhænger bl.a. af, hvor stor en del af stigningen i privatforbruget, der kan henføres til øget import. Hvis 20 pct. hæver deres SP-opsparing og forbruger pengene, vurderes det ud fra en standard modelberegning, at betalingsbalancen vil blive forværret med ca. 3 mia. kr., jf. tabel 3. Benytter hhv. 35 pct. og 50 pct. sig af ordningen, vil betalingsbalancen blive forværret med hhv. godt 5 mia. kr. og godt 7 mia. kr.«

Tabel 3
Effekt på betalingsbalancens løbende poster
 
 
Mia. kr. (2009-niveau)
       
 
Andel, der anvender ordningen (pct.)
20
35
50
 
 
Ændring af betalingsbalancens
løbende poster
-3,0
-5,3
-7,5
 
     

Kilde: Egne beregninger på ADAM

Jeg kan henholde mig til finansministerens bemærkninger.

Spørgsmål 7:

Vil ministeren oplyse, hvor mange job der skabes ved offentlige investeringer af tilsvarende frigivet beløb i tilfælde af, at henholdsvis 20 pct., 35 pct. og 50 pct. af kontohaverne benytter sig af ordningen?

Svar:

Spørgsmålet hører under finansministerens ressort. Finansministeren har oplyst følgende:

»SP-midlerne er borgernes egne penge. Derfor er frigivelsen af SP-midlerne ikke sammenlignelig med en forhøjelse af de offentlige investeringer, der som udgangspunkt skal finansieres over skatterne. Udbetaling af SP-midler styrker således de offentlige finanser på kort sigt som følge af beskatningen af udbetalingerne. En forhøjelse af de offentlige investeringer vil derimod svække de offentlige finanser.

På længere sigt vil udbetalingerne fra SP-ordningen dog trække i retning af en mindre svækkelse af de offentlige finanser på 20-50 mio. kr. målt i varig virkning, fordi skattesatsen for SP-udbetalingerne i 2009 er lidt lavere end indkomstskat og modregning ved udbetaling efter gældende regler i øvrigt. Det er her forudsat, at 20-50 pct. af midlerne hæves.

En engangsforhøjelse af de offentlige investeringer på ca. 1-2½ mia. kr. vil indebære samme belastning af de offentlige finanser målt i varig virkning. En sådan forøgelse af de offentlige investeringer vurderes at have en beskæftigelseseffekt på i størrelsesordenen 1-2.000 personer på kort sigt.«

Jeg kan henholde mig til finansministerens bemærkninger.

Spørgsmål 9:

Vil ministeren redegøre for, hvor stort et beløb der bliver anvendt til en anden type opsparing af frigivelsen af SP‑midler i tilfælde af, at henholdsvis 20 pct., 35 pct. og 50 pct. af kontohaverne benytter sig af ordningen?

Svar:

Spørgsmålet hører under finansministerens ressort. Finansministeren har oplyst følgende:

»Det er sandsynligt, at der vil blive udbetalt SP-midler, som efterfølgende vil blive anvendt til indbetalinger på pensionsordninger eller fri opsparing. Den førnævnte ATP-undersøgelse, jf. svaret på spørgsmål 4, viste, at af de personer, der ønsker at få SP-midlerne udbetalt (ca. 25 mia. kr. før skat, svarende til ca. 15 mia. kr. efter skat), ønsker 1/3 at sætte deres SP i en ratepension, spare op eller indfri gæld. De resterende 2/3 svarer omtrent til de 9 mia. kr., der ifølge undersøgelsen vil blive forbrugt.

Det bemærkes, at besvarelsen af spørgsmål 4-7 som nævnt bygger på at hhv. 20, 35 og 50 pct. af SP-midlerne udbetales og forbruges.«

Jeg kan henholde mig til finansministerens bemærkninger.