Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Aså-Gerå Vildtreservat

 

I medfør af § 33 og § 49, stk. 1 og 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 114 af 28. januar 1997, fastsættes:

Formål

§ 1. Bekendtgørelsen har til formål at sikre søterritoriet og landarealer ved Aså og Gerå som raste- og fourageringsområde for vandfugle.

Afgrænsning

§ 2. Aså-Gerå Vildtreservat i Nordjyllands Amt omfatter, som angivet på kortbilag:

  1. Landarealer ved Aså og Gerå:

Matr.nr. 15a, 16x, 17b, 17y, 17z, 18u, del af 19a, del af 20m, del af 20æ, del af 25g, del af 29c, del af 33a, 33eo, 40l, Aså By, Aså-Melholt og del af 2c, 2d, 4a, 5d, 5l, 6c, 6d, 6m, 7ac, 7e, 7i, 7o, 7x, del af 9a, 9q, del af 10a, 10d, 11a, 11d, del af 12a, del af 13a, 14p, del af 15a, del af 15e, 15f, 15l, del af 16g, 16i, 17a, 17l, del af 18d, 19g, del af 20a, Gerå By, Aså-Melholt.

De delte matr.nre. afgrænses mod vest af Gerå Engvej fra Aså til skellet mellem matr.nr. 11d og 13a, fra dette punkt og ca. 100m mod øst er det nævnte skel grænsen og herfra udgør en nord-syd gående grøft grænsen, indtil grøften møder Gerå.

2) Søterritoriet ved Aså og Gerå afgrænses:

a) Mod nordøst af en ret linie fra det sydøstligste punkt på stranden syd for Aså Havn, matr.nr. 73c Aså By, Aså-Melholt til position 57°07,593 N. 10° 25,775 E (WGS 84), 1600 m sydøst for førstnævnte punkt.

b) Mod øst af en ret linie mellem ovennævnte position og position 57° 06,228 N. 10°25,014 E (WGS 84), 1,1 km sydøst for molen ved Gerås udløb.

c) Mod syd af en ret linie fra sidstnævnte position til det sydøstligste hjørne af matr.nr. 21c Melholt Ejerlav, Aså-Melholt.

Stk. 2. Mod land afgrænses de i stk. 1, nr. 2, nævnte dele af søterritoriet af højeste, daglige vandstandslinie.

Jagt

§ 3. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle på reservatets landarealer syd for skellet mellem matr.nr. 9q og 15e Gerå By, Aså-Melholt.

§ 4. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage vandfugle i september på reservatets landarealer nord for det i § 3 nævnte matrikelskel.

§ 5. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle på søterritoriet syd for en ret linie fra det i § 3 nævnte matrikelskel til position 57°07,593 N. 10° 25,775 E.

Stk. 2. Udlægning af lokkefugle og færdsel med ladt skydevåben er forbudt.

§ 6. Det er forbudt at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr og fugle i september på søterritoriet nord for den i § 5 nævnte linie.

Stk. 2. I september er udlægning af lokkefugle og færdsel med ladt skydevåben forbudt.

§ 7. Jagt fra motordrevet fartøj er forbudt.

§ 8. Jagt fra ikke opankret fartøj er forbudt.

Færdsel

§ 9. Sejlads med motordrevet fartøj med højere hastighed end 5 knob og brætsejlads er forbudt.

Stk. 2. Forbudet mod brætsejlads gælder ikke for Krebsehavet mellem Aså Havn og strandengene syd for Aså.

Dispensation og tilsyn

§ 10. Skov- og Naturstyrelsen kan, når særlige forhold taler derfor, dispensere fra bestemmelserne i §§ 3-9.

Stk. 2. Skov- og Naturstyrelsens afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Uanset bestemmelserne i § 9 kan Farvandsvæsenet eller andre (f.eks. havne) udføre arbejder i forbindelse med redningsopgaver og den for sejladsen nødvendige afmærkning mv.

§ 11. Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med, at reservatbestemmelserne overholdes.

Straf og ikrafttrædelse

§ 12. Efter § 54, stk. 1, nr. 5 og nr. 7, i lov om jagt og vildtforvaltning straffes overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-9 eller tilsidesættelse af vilkår, der er fastsat i en dispensation i medfør af § 10 med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2001.

Miljø- og Energiministeriet, den 25. juni 2001

Svend Auken

/Ole Christiansen


Bilag 1

AL708_1.GIF Size: (610 X 862)