Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Forseelser, fejl fra a-kassen, uagtsomhed

Resumé

Medlemmet havde i en længere periode fået udbetalt supplerende dagpenge.

Medlemmet fik ultimo august 2007 udbetalt dagpenge for uge 30 – uge 33 2007, og fik som normalt en specifikation. Samtidig fik medlemmet udbetalt 37 timer for uge 34 2007. Medlemmet fik efter det oplyste ingen specifikation for denne udbetaling.

Medlemmet sendte sit dagpengekort for uge 34 2007 til a-kassen i begyndelsen af september 2007. Medlemmet skulle ikke have dagpenge fra uge 35 2007.

Medlemmet fik ingen specifikation for uge 34 2007, og rykkede derfor for udbetalingen. Kassen konstaterede, at medlemmet havde fået udbetalt fulde dagpenge for uge 34 2007. Efter nogle misforståelser mellem a-kassen og medlemmet, går det op for a-kassen, at medlemmet ikke havde ret til fulde dagpenge for uge 34 2007.

A-kassen træffer afgørelse om, at medlemmet skal tilbagebetale det fejludbetalte beløb, og at medlemmet skal have 20 timers karantæne.

Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om, at medlemmet skal tilbagebetale, men ikke skal have karantæne, da medlemmet kun har udvist uagtsomhed af meget ringe omfang.

Ankenævnet er enigt med direktoratet i, at medlemmet har udvist uagtsomhed af meget ringe omfang, og at medlemmet derfor ikke skal betale beløbet tilbage, og heller ikke skal have karantæne.

Ankenævnet har behandlet Deres klage på møde den 18. september 2008.

Nævnet traf denne

A F G Ø R E L S E

De skal ikke tilbagebetale kr. 2.658. (før skat og renter).

Ankenævnet ændrer således Arbejdsdirektoratets afgørelse af den 29. maj 2008.

B E G R U N D E L S E

Ankenævnet har lagt til grund, at

a-kassen uden anmodning fra Dem udbetalte dagpenge for uge 34 2007 den 31. august 2007,

a-kassen udbetalte for 37 timer i uge 37 2007,

udbetalingen var på kr. 1.351 (kr. 2.658 minus fradrag af skat og ATP),

De har oplyst, at De ikke modtog en specifikation vedrørende udbetalingen for uge 34 2007,

De 6. september 2007 sendte et korrekt udfyldt dagpengekort til a-kassen vedrørende uge 34 2007, og

De ved indsendelsen af dagpengekortet for uge 34 2007 ikke var klar over, at De allerede havde fået udbetalt (et forkert beløb) for ugen.

Det fremgår af reglerne, at et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet a-kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelsen af beløbet var uberettiget.

A-kassen har i sit brev af 10. marts 2008 erkendt, at der skete en fejl, da der skete en udbetaling vedrørende uge 34 2007 allerede den 31. august 2007.

De oplyser, at De ikke har modtaget en specifikation vedrørende udbetaling af dagpenge for uge 34 2007 i slutningen af august måned 2007. De skulle således på anden måde finde ud af, at der var sket en udbetaling, og at der var tale om en fejl.

De havde mulighed for at opdage fejludbetalingen ved hjælp af kontoudskrifter fra Deres bank, eller ved kontrol af specifikationen for uge 30 til 33 2007. De skulle i så fald have kontrolleret den opsummerede indtægt for året (”S74- oplysninger”) på specifikationen for uge 30 til uge 33 2007. De har således udvist uagtsomhed i forbindelse med udbetalingen af uge 34 2007.

Ankenævnet har lagt vægt på, at a-kassen havde mulighed for at opdage fejlen på et tidligere tidspunkt, nemlig da De første gang rykkede for udbetaling vedrørende uge 34 2007.

Arbejdsdirektoratet har i sin afgørelse skønnet, at graden af uagtsomhed er af meget ringe omfang. Såfremt der er tale om uagtsomhed af meget ringe omfang vil der ikke være grundlag for at kræve tilbagebetaling.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at skærpe direktoratets vurdering af graden af den udviste uagtsomhed.

De skal derfor ikke betale det for meget udbetalte beløb på kr. 2.658 (før skat og renter) tilbage.

R E G L E R

Ankenævnet henviser til

§ 59, stk. 1, § 62, stk. 1 og § 86, stk. 1 i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som ankenævnet har modtaget fra direktoratet.

På ankenævnets vegne

Sign.

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Kopi til:

Arbejdsdirektoratet og a-kassen

Regler

Lov om arbejdsløshedsforsikring mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007

. . .

§ 59. Når et ledigt medlem, som er arbejdssøgende til arbejde i fuld, sædvanlig arbejdstid, opnår arbejde af kortere varighed, nedsættes dagpengene. Nedsættelsen sker efter forholdet mellem medlemmets arbejdstid i vedkommende uge og normal overenskomstmæssig arbejdstid på det danske arbejdsmarked. Inden for områder, hvor nedsættelse ikke kan foretages på grundlag af arbejdstiden, sker nedsættelsen under hensyn til arbejdslønnen.

. . .

§ 62. Der kan kun udbetales dagpenge til et medlem, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er en betingelse for at være til rådighed, at medlemmet

er aktivt arbejdssøgende,

kan og vil overtage arbejde med dags varsel,

kan og vil deltage i formidlingssamtaler, samtaler om formidlingsrelevante oplysninger (cv-samtaler) efter kapitel 6 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og rådighedssamtaler,

kan og vil deltage i kontaktforløb, herunder i jobsamtaler, og aftalte aktiviteter og tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og

giver staten i jobcenteret de oplysninger, som er nødvendige for, at medlemmet kan formidles arbejde og gives tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

. . .

§ 86. Et medlem, som uberettiget har modtaget dagpenge eller andre ydelser fra kassen, skal betale ydelsesbeløbet tilbage, hvis medlemmet har givet kassen urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, der er af betydning for retten til ydelserne, eller hvis medlemmet i øvrigt indså eller burde have indset, at modtagelse af beløbet var uberettiget. Godtgørelse efter lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er ikke omfattet af bestemmelsen.

. . .