Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 19. maj 2009

Forslag

til

Lov om ændring af sundhedsloven

(Etablering af hjemmel til i visse situationer at hjemtransportere afdøde patienter)

§ 1

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret senest ved lov nr. 288 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 160 indsættes:

»Kapitel 45 a

Hjemtransport af afdøde patienter

§ 160 a. Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, hvis overflytningen var begrundet i pladsmæssige hensyn, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Regionsrådet hjemtransporterer tillige patienter, der var under 18 år ved dødens indtræden, hvis overflytningen mellem sygehusene var begrundet i sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. For hjemtransporter omfattet af stk. 1 eller stk. 2, som er foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.

Stk. 4. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 og 2 eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 3 ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.

Stk. 5. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om afgrænsning og dokumentationskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1-3.«

2. § 235, stk. 1, affattes således:

»Bopælsregionen afholder udgifter til sygehusbehandling m.v. efter §§ 79, 83 og 85-88, § 89, stk. 1 og 3, og § 160 a.«

§ 2

I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2008, som ændret senest ved § 1 i denne lov, foretages følgende ændring:

1. § 160 a affattes således:

»Kapitel 45 a

Hjemtransport af afdøde patienter

§ 160 a . Regionsrådet hjemtransporterer patienter, som dør under eller efter overflytning mellem sygehuse, når overflytningen var begrundet i pladsmæssige eller sundhedsfaglige hensyn, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For hjemtransporter omfattet af stk. 1, som er foretaget i perioden fra den 1. januar 2007 til lovens ikrafttræden, refunderer regionsrådet dokumenterede udgifter.

Stk. 3. Hjemtransport af afdøde patienter efter stk. 1 eller refusion af dokumenterede udgifter efter stk. 2 ydes i de tilfælde, hvor overflytningen af patienten er sket til et sygehus, som ligger længere væk fra patientens bopæl end det sygehus, patienten blev overflyttet fra.

Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om afgrænsning og dokumentationskrav ved hjemtransport m.v., jf. stk. 1 og 2.«

§ 3

Stk. 1. § 1 træder i kraft den 1. juli 2009, og § 2 træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. § 1 har virkning fra den 1. januar 2007.

Stk. 3. Anmodning om refusion af dokumenterede udgifter efter § 160 a, stk. 3, som affattet ved § 1, nr. 1, skal fremsættes over for regionsrådet senest den 31. december 2010.

§ 4

Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

, den 19. maj 2009