Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Ændring af 300-timers-reglen for ægtepar)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 1 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 31 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, og § 4 i lov nr. 286 af 15. april 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 13, stk. 8, ændres »der er berettiget til hjælp efter § 11, og som modtager kontanthjælp efter« til: »hvor en eller begge ægtefæller er berettiget til hjælp efter § 11, og hvor hjælpen til ægteparret beregnes efter § 26, stk. 1, på baggrund af satserne i«.

2. I § 13, stk. 8, ændres »300« til: »450«.

3. I § 13, stk. 9, ændres »stk. 8« til: »kravet i stk. 8, nr. 2, om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder«.

4. I § 13, stk. 12, 1. og 2. pkt., ændres »300« til: »450«.

5. I § 13, stk. 12, indsættes som 3. pkt.:

»Stk. 11, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvis ægtefællen dokumenterer, at der har foreligget en af de nævnte perioder, der kan begrunde en forlængelse.«

6. I § 26, stk. 5, 1. pkt., ændres »Hvis kun en af ægtefællerne er berettiget til hjælp efter § 11, og den anden ægtefælle« til: »Hvis en ægtefælle«, og »300« ændres til: »450«.

7. § 26, stk. 5, 2. pkt., affattes således:

»Hjælpen beregnes igen som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25, jf. stk. 1, når den ægtefælle, der har valgt ikke at udnytte sine arbejdsmuligheder eller ikke opfylder betingelsen om ordinært og ustøttet arbejde i § 13, stk. 8, har opnået 450 timers ordinært og ustøttet arbejde, jf. § 13, stk. 12.«

8. I § 26, stk. 6, 1. pkt., ændres »ikke længere opfylder betingelsen om 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder, jf. § 13, stk. 8,« til: »skal opfylde betingelsen om 450 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder i § 13, stk. 8, men ikke længere gør det,«.

9. I § 26, stk. 6, 3. pkt., ændres »opfylder betingelsen om 300 timers arbejde« til: »har haft 450 timers ordinært og ustøttet arbejde«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2009, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Ægtepar, hvor kun den ene ægtefælle er berettiget til og modtager hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, bliver først omfattet af § 13, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, den 1. juli 2011.

Stk. 3. For ægtepar, hvor begge ægtefæller er berettiget til og modtager hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, gælder, at uanset § 13, stk. 8, nr. 2, i lov om aktiv socialpolitik som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1 og 2, anses en ægtefælle i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2011 for at udnytte sine arbejdsmuligheder efter bestemmelsen, selv om vedkommende kun har dokumenteret, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder.

Stk. 4. Uanset § 13, stk. 12, i lov om aktiv socialpolitik som ændret ved denne lovs § 1, nr. 4 og 5, kan en ægtefælle i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2011 igen blive berettiget til hjælp, hvis vedkommende dokumenterer, at han eller hun har haft 300 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 24 kalendermåneder.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Inger Støjberg

Redaktionel note
  • www.adir.dk