Links til EU direktiver, jf. note 1
32002L0020
 
32002L0021
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2   Overordnede rammer for frekvensadministrationen

Kapitel 3   Tilladelse til frekvensanvendelse

Kapitel 4   Administration af tilladelser

Kapitel 5   Radioprøver, kaldesignaler og identifikationsnumre

Kapitel 6   Tavshedspligt samt frekvensanvendelse i ekstraordinære situationer m.v.

Kapitel 7   Anvendelse af radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål

Kapitel 8   Afgivelse af oplysninger

Kapitel 9   IT- og Telestyrelsens tilsyn m.v.

Kapitel 10   Delegation og instruktions- og dispensationsadgang

Kapitel 11   Klageadgang

Kapitel 12   Afgifter og gebyrer

Kapitel 13   Sanktions- og straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Lov om radiofrekvenser1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

§ 1. Denne lov gælder for anvendelse af radiofrekvenser.

Stk. 2. Loven gælder endvidere for tilsyn med forstyrrelser af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater forårsaget af

1) anvendelse af radiofrekvenser og

2) elektromagnetiske fænomener.

Stk. 3. Ved radiofrekvenser forstås i denne lov elektromagnetiske bølger i frekvensområdet op til 3.000 GHz, der udbredes uden kunstig afskærmning.

Kapitel 2

Overordnede rammer for frekvensadministrationen

Formål og prioritering

§ 2. Lovens formål er at fremme konkurrence og effektiv frekvensudnyttelse samt sikre varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

Stk. 2. Ved væsentlige samfundsmæssige hensyn forstås i denne lov hensyn, som er af væsentlig betydning for samfundet som helhed, herunder for udbredelse af samfundsmæssigt vigtige tjenester, eller væsentlige samfundsmæssige hensyn, som ikke kan forventes varetaget af markedet i tilstrækkeligt omfang. Væsentlige samfundsmæssige hensyn kan bl.a. være mediepolitiske hensyn, herunder hensyn til public service-virksomhed, hensyn til forskning og hensyn til forsvaret og nød- og beredskabstjenesters anvendelse af radiofrekvenser. Der kan ligeledes være tale om hensyn til elektroniske kommunikationstjenester, hvis udbredelse kan have stor samfundsøkonomisk betydning.

Stk. 3. Hvor det er nødvendigt at prioritere mellem formålene i stk. 1, vægtes disse i følgende rækkefølge:

1) Varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

2) Fremme af konkurrence.

3) Effektiv frekvensudnyttelse.

Stk. 4. Hvor frekvensressourcerne er så begrænsede, at udstedelse af tilladelser til flere forskellige ansøgere vil gøre det umuligt at sikre alle brugere adgang til de pågældende tjenester, skal effektiv frekvensudnyttelse dog prioriteres højere end fremme af konkurrence.

Politisk ramme for frekvensadministrationen

§ 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling fastsætter et frekvenspolitisk rammemandat. Det frekvenspolitiske rammemandat indeholder bindende retningslinjer for IT- og Telestyrelsens overordnede prioritering af den danske frekvensanvendelse og IT- og Telestyrelsens administration af denne lov.

Stk. 2. I forbindelse med fastsættelse af det frekvenspolitiske rammemandat efter stk. 1 fastsætter ministeren for videnskab, teknologi og udvikling regler om, hvilke væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. § 2, stk. 2, der i tilfælde af frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, kan indebære, at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling skal træffe beslutning om valg af tildelingsmetode, jf. § 9.

National frekvensplan

§ 4. IT- og Telestyrelsen fastsætter en frekvensplan, som indeholder en samlet oversigt over rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvenser.

Beslutning om liberalisering af frekvensanvendelsen

§ 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling beslutter, om frekvensanvendelsen skal liberaliseres.

Stk. 2. Ved liberalisering af frekvensanvendelsen forstås, at frekvensanvendelsen i et givent frekvensbånd gøres tjeneste- og teknologineutral, så der ikke stilles krav om at udbyde en bestemt tjeneste eller anvende en bestemt teknologi i det pågældende frekvensbånd.

Stk. 3. I grundlaget for beslutninger, der træffes efter stk. 1, kan bl.a. indgå følgende hensyn:

1) Fleksibel anvendelse anbefales eller er besluttet på internationalt eller europæisk niveau.

2) Fleksibel anvendelse efterspørges af markedet.

3) Fleksibel anvendelse forventes at kunne fremme innovation vedrørende udstyr, teknologi eller tjenester.

4) Fleksibel anvendelse forventes ikke at ville medføre en øget mængde uacceptable forstyrrelser af frekvensanvendelse.

5) Varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. § 2, stk. 2, taler ikke imod liberalisering.

Stk. 4. En beslutning om liberalisering truffet af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter stk. 1 skal af IT- og Telestyrelsen indarbejdes i en frekvensplan som nævnt i § 4.

Stk. 5. I forbindelse med at ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffer beslutning efter stk. 1, kan IT- og Telestyrelsen beslutte at lempe vilkår for frekvensanvendelsen i tilladelser til at anvende radiofrekvenser i det eller de frekvensbånd, som beslutningen vedrører.

Kapitel 3

Tilladelse til frekvensanvendelse

Krav om tilladelse

§ 6. Anvendelse af radiofrekvenser kan alene ske på grundlag af tilladelse udstedt af IT- og Telestyrelsen, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om, at visse radiofrekvenser kan anvendes uden tilladelse, og fastsætter regler for denne anvendelse.

Stk. 3. Anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg, der alene er indrettet til modtagelse af radiofrekvenser, kan ske uden tilladelse.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser, herunder at forsvarets anvendelse af radiofrekvenser kan ske uden tilladelse.

Stk. 5. Politiet kan anvende radiofrekvenser uden tilladelse med henblik på at forstyrre eller afbryde radio- og telekommunikation m.v. som led i indgreb foretaget i medfør af § 791 c i lov om rettens pleje.

Udstedelse af tilladelser, efterhånden som ansøgninger herom modtages

§ 7. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser til at anvende radiofrekvenser, efterhånden som ansøgninger herom modtages.

Stk. 2. I tilfælde af modtagelse af flere ansøgninger til samme radiofrekvenser på samme dag, og hvor der i øvrigt ikke foreligger frekvensknaphed efter stk. 6, udstedes tilladelse efter lodtrækning. Hvis en af disse ansøgninger til samme radiofrekvenser indgives af en eksisterende indehaver af tilladelse til at anvende de ansøgte radiofrekvenser, vil denne ansøgning blive betragtet som modtaget først efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis IT- og Telestyrelsen modtager en eller flere ansøgninger om tilladelse til at anvende radiofrekvenser, der på ansøgningstidspunktet er omfattet af en allerede udstedt tilladelse, men hvor der i øvrigt ikke foreligger frekvensknaphed efter stk. 6, giver IT- og Telestyrelsen den eksisterende tilladelsesindehaver meddelelse om modtagelsen. Den eksisterende tilladelsesindehaver vil herefter inden for en frist fastsat af IT- og Telestyrelsen kunne ansøge om en fornyelse af den eksisterende tilladelse. Den eksisterende tilladelsesindehavers ansøgning indgivet inden for den fastsatte frist vil blive betragtet som modtaget først efter stk. 1.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen afviser en ansøgning om tilladelse til at anvende radiofrekvenser, der på ansøgningstidspunktet er omfattet af en allerede udstedt tilladelse, hvis IT- og Telestyrelsen modtager ansøgningen tidligere end 2 år før udløbet af tilladelsen til at anvende de pågældende radiofrekvenser. IT- og Telestyrelsen afviser endvidere en ansøgning om tilladelse til at anvende radiofrekvenser, der ikke anvendes på ansøgningstidspunktet, hvis IT- og Telestyrelsen modtager ansøgningen, tidligere end 3 måneder før den pågældende tilladelse ønskes udstedt.

Stk. 5. IT- og Telestyrelsen kan udsætte udstedelse af tilladelser efter stk. 1 med henblik på at undersøge, om der foreligger frekvensknaphed efter stk. 6.

Stk. 6. Frekvensknaphed foreligger, når IT- og Telestyrelsen konstaterer, at der er mere end én ansøger til den eller de samme radiofrekvenser i et givent geografisk område, og hvor IT- og Telestyrelsen derfor ikke vil kunne imødekomme alle modtagne ansøgninger, herunder ved at angive muligheder for at anvende radiofrekvenser, som efter IT- og Telestyrelsens vurdering er substituerbare i forhold til de ansøgte radiofrekvenser.

Fremlysning af radiofrekvenser

§ 8. IT- og Telestyrelsen kan iværksætte en fremlysning af radiofrekvenser til brug for undersøgelsen af, om der foreligger frekvensknaphed efter § 7, stk. 6.

Stk. 2. På baggrund af IT- og Telestyrelsens fremlysning af radiofrekvenser efter stk. 1 kan interesserede parter indgive en ansøgning til IT- og Telestyrelsen, jf. stk. 3 og 4.

Stk. 3. Ved iværksættelse af fremlysning af radiofrekvenser beslutter IT- og Telestyrelsen,

1) hvilke oplysninger ansøgninger efter stk. 2 skal indeholde, og

2) ansøgningsfristen.

Stk. 4. Ansøgninger efter stk. 2 skal ledsages af et depositum. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere regler om størrelse af depositum, procedure for indbetaling, herunder dokumentation herfor, og tilbagebetaling og forrentning af indbetalt depositum.

Stk. 5. Ansøgninger om tilladelse til at anvende radiofrekvenser, som modtages, inden fremlysning af de pågældende radiofrekvenser er iværksat, bortfalder, hvis IT- og Telestyrelsen efter udsættelse af udstedelse af tilladelser, jf. § 7, stk. 5, iværksætter fremlysning af de pågældende radiofrekvenser. Ved iværksættelse af fremlysningen underretter IT- og Telestyrelsen sådanne ansøgere om, at der skal indgives nye ansøgninger efter stk. 2 i forbindelse med fremlysningen.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen afviser ansøgninger, som ikke opfylder de krav, som er nævnt i stk. 3 og 4.

Stk. 7. Hvis IT- og Telestyrelsen efter afsluttet fremlysning af radiofrekvenser konstaterer, at der ikke foreligger frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelse til at anvende de af fremlysningen omfattede radiofrekvenser i henhold til de ansøgninger, som ikke er blevet afvist efter stk. 6.

Udstedelse af tilladelser i tilfælde af frekvensknaphed og med henblik på varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn

§ 9. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffer beslutning om tildelingsmetode, når IT- og Telestyrelsen har konstateret, at der er frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, og at udstedelse af tilladelse er omfattet af regler fastsat i medfør af § 3, stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling træffer efter stk. 1 beslutning om, hvorvidt IT- og Telestyrelsen som grundlag for udstedelse af tilladelser skal

1) afholde auktion efter reglerne i § 10,

2) gennemføre offentligt udbud efter reglerne i § 11 eller

3) udstede tilladelser, efterhånden som ansøgninger herom modtages, jf. § 7, stk. 1.

Stk. 3. Hvis ministeren for videnskab, teknologi og udvikling efter stk. 2, nr. 1 eller 2, beslutter, at IT- og Telestyrelsen skal afholde auktion eller gennemføre offentligt udbud, træffer ministeren for videnskab, teknologi og udvikling beslutning om,

1) hvorvidt der er særlige hensyn, som skal varetages ved auktionen eller udbuddets gennemførelse,

2) hvilke typer og antal af tilladelser der skal være omfattet af auktionen eller udbuddet,

3) minimumskrav,

4) minimumsbudsum og mindstepris ved afholdelse af auktion,

5) udelukkelse fra auktionen eller udbuddet, og

6) de kriterier, der kan tillægges vægt ved vurdering af de indkomne tilbud ved gennemførelse af udbud.

§ 10. For auktioner, hvorved der skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn på baggrund af beslutning truffet efter § 9, træffer IT- og Telestyrelsen nærmere beslutning om gennemførelse af auktionen og om vilkår i tilladelser, der udstedes på baggrund af auktionen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan omfatte

1) auktionsformen, auktionsmaterialet, afholdelse af auktionen og forudsætninger for deltagelse i auktionen,

2) depositum og bankgaranti,

3) fordeling af tilladelserne,

4) retningslinjer med henblik på at imødegå en adfærd fra budgiverne, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med auktionen,

5) fraskrivning af retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav,

6) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for auktionen i form af bortvisning fra auktionen, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod, og

7) at deltagerne i auktionen skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen samt udstedelsen af tilladelserne.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens beslutning om vilkår i tilladelser, der udstedes på baggrund af auktionen, kan ud over vilkår som nævnt i § 9, stk. 3, nr. 3, og § 14 omfatte

1) varighed og fornyelse af tilladelserne,

2) vilkår for betaling for tilladelserne, herunder betaling i forbindelse med eventuel efterfølgende overdragelse, og

3) at §§ 23 og 24 i en nærmere afgrænset periode ikke finder anvendelse på tilladelser udstedt efter auktion.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser efter at have afholdt auktion som nævnt i stk. 1.

§ 11. For offentligt udbud, som gennemføres på baggrund af beslutning herom efter § 9, træffer IT- og Telestyrelsen nærmere beslutning om gennemførelse af det offentlige udbud og om vilkår i tilladelser, der udstedes på baggrund af det offentlige udbud.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens beslutning efter stk. 1 kan omfatte

1) udbudsformen, herunder afholdelse af en interessetilkendegivelsesrunde, udbudsmaterialet, gennemførelse af udbuddet og forudsætninger for deltagelse i udbuddet,

2) fordeling af tilladelserne,

3) retningslinjer med henblik på at imødegå en adfærd fra tilbudsgiverne, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med udbuddet,

4) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for udbuddet i form af bortvisning fra udbuddet, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod,

5) at deltagerne i det offentlige udbud skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og gennemførelse af udbuddet samt udstedelsen af tilladelserne, og

6) depositum.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens beslutning om vilkår i tilladelser, der udstedes på baggrund af et gennemført offentligt udbud, kan ud over vilkår som nævnt i § 9, stk. 3, nr. 3, og § 14 omfatte

1) varighed og fornyelse af tilladelserne, og

2) at §§ 23 og 24 i en nærmere afgrænset periode ikke finder anvendelse på tilladelser udstedt efter offentligt udbud.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser efter at have gennemført offentligt udbud som nævnt i stk. 1.

Anden udstedelse af tilladelser i tilfælde af frekvensknaphed

§ 12. I tilfælde af frekvensknaphed, jf. § 7, stk. 6, hvor der ikke i henhold til regler fastsat i medfør af § 3, stk. 2, skal varetages væsentlige samfundsmæssige hensyn, afholder IT- og Telestyrelsen auktion.

Stk. 2. I forbindelse med afholdelse af auktionen kan IT- og Telestyrelsen træffe beslutning om,

1) hvilke typer og antal tilladelser der skal være omfattet af auktionen,

2) auktionsformen, auktionsmaterialet, afholdelse af auktionen og forudsætningerne for deltagelse i auktionen,

3) depositum og bankgaranti,

4) minimumsbudsum,

5) fordeling af tilladelserne,

6) retningslinjer med henblik på at imødegå en adfærd fra budgiverne, der kan begrænse eller har til formål at begrænse konkurrencen i forbindelse med auktionen,

7) fraskrivning af retten til at kræve anden form for erstatning end pengekrav,

8) erstatning og sanktioner for overtrædelse af regler fastsat for auktionen i form af bortvisning fra auktionen, tilbagekaldelse af allerede udstedte tilladelser og bod, og

9) at deltagerne i auktionen skal betale for de omkostninger, der er forbundet med IT- og Telestyrelsens forberedelse og afholdelse af auktionen samt udstedelsen af tilladelserne.

Stk. 3. I forbindelse med afholdelse af auktionen kan IT- og Telestyrelsen ud over vilkår som nævnt i § 14 træffe beslutning om fastsættelse af vilkår i tilladelser, der udstedes på baggrund af auktionen, om varighed og fornyelse af tilladelserne og om betaling for tilladelserne, herunder i forbindelse med efterfølgende overdragelse.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen udsteder tilladelser efter at have afholdt auktion som nævnt i stk. 1.

Forsøgstilladelser

§ 13. IT- og Telestyrelsen kan udstede forsøgstilladelser til at afprøve en nærmere specificeret teknologi eller tjeneste.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved udstedelse af forsøgstilladelser tillade frekvensanvendelse, som ikke er i overensstemmelse med frekvensplanen, jf. § 4.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen fastsætter vilkår for forsøgstilladelser. Sådanne vilkår kan omfatte krav om, at forsøgsresultater efter afslutning af forsøg skal oplyses til IT- og Telestyrelsen.

Vilkår i tilladelser

§ 14. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser vilkår for at anvende radiofrekvenser. Sådanne vilkår kan omfatte begrænsninger i form af krav om at anvende en bestemt teknologi, hvis IT- og Telestyrelsen vurderer, at sådanne begrænsninger er nødvendige af hensyn til at

1) undgå uacceptable forstyrrelser,

2) beskytte folkesundheden mod elektromagnetiske felter eller

3) overholde en fastsat begrænsning i udbuddet af en bestemt tjeneste.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte vilkår, som udgør en begrænsning i udbuddet af en bestemt tjeneste, hvis sådanne begrænsninger efter IT- og Telestyrelsens vurdering er nødvendige for at opfylde en almennyttig målsætning, herunder

1) sikkerhed for menneskeliv,

2) fremme af social, regional og territorial samhørighed,

3) effektiv udnyttelse af frekvensressourcerne eller

4) fremme af kulturel og sproglig mangfoldighed samt mediepluralisme.

Stk. 3. De vilkår, som IT- og Telestyrelsen efter stk. 1 og 2 kan fastsætte, kan omfatte

1) radiotekniske krav, herunder

a) frekvensmaske,

b) maksimal sendestyrke,

c) maksimal antennehøjde og antennekarakteristika,

d) modulationstyper og spektralbredde og

e) frekvensstabilitet,

2) krav begrundet i forstyrrelsesmæssige forhold,

3) krav med sigte på at gennemføre forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU,

4) fastsættelse af den geografiske udstrækning af anvendelsesområdet for de udstedte tilladelser eller

5) krav med sigte på varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan efter ansøgning lempe vilkår om at udbyde en bestemt tjeneste eller anvende en bestemt teknologi, hvis disse vilkår efter styrelsens vurdering ikke længere er nødvendige at opretholde efter stk. 1 og 2.

§ 15. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser efter auktion, jf. § 10, vilkår svarende til de vilkår, der er fastsat for auktionen i medfør af § 9, stk. 3, nr. 3, og § 10, stk. 3.

Stk. 2. Indkommer der færre bud end det antal tilladelser, der bortauktioneres, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet bud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i auktionen. For sådanne tilladelser fastsættes udelukkende vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Hvis antallet af bud svarer til eller overstiger det antal tilladelser, der bortauktioneres, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet bud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i auk­tionen. For sådanne tilladelser fastsættes vilkår som nævnt i stk. 1.

§ 16. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser efter offentligt udbud, jf. § 11, vilkår svarende til de vilkår, der er fastsat for udbuddet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 3, og § 11, stk. 3.

Stk. 2. Indkommer der færre tilbud end det antal tilladelser, der udbydes, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet tilbud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i udbuddet. For sådanne tilladelser fastsættes udelukkende vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Hvis antallet af tilbud svarer til eller overstiger det antal tilladelser, der udbydes, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet tilbud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i udbuddet. For sådanne tilladelser fastsættes vilkår som nævnt i stk. 1, herunder krav til geografisk og befolkningsmæssig dækning samt udbygning af net. Derudover fastsættes vilkår på baggrund af det tilbud, som tilbudsgiveren har afgivet.

Stk. 4. IT- og Telestyrelsen efterkommer anmodninger fra indehavere af tilladelser udstedt på baggrund af et tidligere afholdt offentligt udbud om, at vilkårene for den pågældende tilladelse fastsættes til de minimumskrav, der var gældende for det tidligere afholdte offentlige udbud, hvis IT- og Telestyrelsen efter afholdelse af en ny auktion eller gennemførelse af et nyt offentligt udbud over tilladelser i samme frekvensbånd afsat til samme konkrete anvendelse har udstedt færre tilladelser end det antal, der var afsat til gennemførelse af den nye auktion eller det nye offentlige udbud.

§ 17. IT- og Telestyrelsen fastsætter ved udstedelse af tilladelser efter auktion, jf. § 12, vilkår svarende til de vilkår, der er fastsat for auktionen i medfør af § 12, stk. 3.

Stk. 2. Indkommer der færre bud end det antal tilladelser, der bortauktioneres, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet bud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i auktionen. For sådanne tilladelser fastsættes udelukkende vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Hvis antallet af bud svarer til eller overstiger det antal tilladelser, der bortauktioneres, udsteder IT- og Telestyrelsen tilladelser til den eller de parter, der har afgivet bud, som opfylder de fastsatte forudsætninger for deltagelse i auk­tionen. For sådanne tilladelser fastsættes vilkår som nævnt i stk. 1.

§ 18. Vilkår som nævnt i § 16, stk. 3, 3. pkt., kan maksimalt udstrækkes til at gælde 1 år, efter at det i tilladelsen fastsatte krav til geografisk og befolkningsmæssig dækning samt udbygning af net er opnået. Sådanne vilkår skal dog minimum gælde i 2 år efter udstedelse af tilladelsen.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan uanset stk. 1 ved udstedelse af tilladelserne fastsætte vilkår om dækning eller udbygning for hele tilladelsesperioden, hvis det samlede antal tilladelser, som udstedes til en bestemt anvendelse, sammen med det øvrige udbud af eventuelle konkurrerende tjenester ikke efter IT- og Telestyrelsens vurdering sikrer tilstrækkelig konkurrence på det relevante marked.

Stk. 3. Hvor der er fastsat vilkår i medfør af stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen i løbet af tilladelsesperioden træffe afgørelse om, at vilkårene ophæves. En ophævelse af vilkårene forudsætter, at den i stk. 1 fastsatte periode er forløbet, og at IT- og Telestyrelsen vurderer, at udviklingen i den samlede konkurrencesituation berettiger ophævelsen.

Varighed og fornyelse

§ 19. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om varigheden af de enkelte kategorier af tilladelser udstedt i medfør af § 7, stk. 1, § 10, stk. 4, § 11, stk. 4, § 12, stk. 4, og § 13, stk. 1, medmindre andet er besluttet i medfør af §§ 10 eller 11.

§ 20. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om forenklede procedurer for fornyelse af tilladelser, medmindre andet er besluttet i medfør af §§ 10 eller 11.

Kapitel 4

Administration af tilladelser

Overdragelse af tilladelser

§ 21. Overdragelse af tilladelser kan ske uden forudgående godkendelse, jf. dog stk. 3-5. Overdragelse af tilladelser kan ske i form af fuldstændig overdragelse, overdragelse af dele af frekvensbånd omfattet af en tilladelse eller af dele af en tilladelses geografiske anvendelsesområde. Tilladelser kan i samme omfang tilbageleveres til IT- og Telestyrelsen.

Stk. 2. En tilladelsesindehaver skal underrette IT- og Telestyrelsen, straks efter at en aftale om overdragelse er indgået. Disse oplysninger offentliggøres af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om, at en tilladelsesindehavers planer om overdragelse efter stk. 1 skal meddeles IT- og Telestyrelsen, og at disse oplysninger offentliggøres af IT- og Telestyrelsen.

Stk. 4. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at overdragelse eller tilbagelevering af dele af tilladelser udstedt efter auktion, jf. § 10, eller offentligt udbud, jf. § 11, kun kan ske efter IT- og Telestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at stk. 1 ikke finder anvendelse på tilladelser til at anvende radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål, jf. § 35, stk. 1.

Konkurrencebegrænsende adfærd

§ 22. En tilladelsesindehaver må ikke etablere en så betydende markedsposition, at tilladelsesindehaveren til skade for konkurrencen vil kunne hindre effektiv udnyttelse af frekvensressourcer.

Ændring og tilbagekaldelse af tilladelser

§ 23. IT- og Telestyrelsen kan med 1 års varsel fastsætte nye vilkår eller ændre vilkår for at anvende radiofrekvenser, hvis det er nødvendigt for at

1) sikre gennemførelsen af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU, eller

2) varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte nye eller ændrede vilkår efter stk. 1 med et kortere varsel end 1 år, hvis det er nødvendigt af hensyn til menneskers liv eller helbred.

Stk. 3. Med henblik på at afhjælpe uacceptable forstyrrelser af frekvensanvendelse, som ikke skyldes overtrædelser af loven, regler fastsat i medfør heraf eller vilkår i en tilladelse, kan IT- og Telestyrelsen fastsætte nye vilkår eller ændre allerede fastsatte vilkår i udstedte tilladelser.

§ 24. IT- og Telestyrelsen kan med 1 års varsel tilbagekalde tilladelser, hvis det er nødvendigt for at

1) sikre gennemførelsen af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU, eller

2) varetage væsentlige samfundsmæssige hensyn, jf. § 2, stk. 2, jf. dog § 37, stk. 1.

§ 25. IT- og Telestyrelsen tilbagekalder en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler forfaldne frekvensafgifter, jf. § 50.

§ 26. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren groft overtræder loven, regler, som er fastsat i medfør af loven, eller vilkår i tilladelsen.

Kapitel 5

Radioprøver, kaldesignaler og identifikationsnumre

§ 27. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter anvendelse af radiofrekvenser i amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, luftfartsradiotjenester og maritime radiotjenester forudsætter, at en prøve er bestået.

§ 28. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler for prøver som anført i § 27.

§ 29. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om udstedelse af kaldesignaler og identifikationsnumre.

§ 30. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre.

Kapitel 6

Tavshedspligt samt frekvensanvendelse i ekstraordinære situationer m.v.

§ 31. IT- og Telestyrelsen fastsætter regler om tavshedspligt for alle, der modtager radiosignaler, uden at radiosignalerne er tiltænkt modtageren eller almenheden.

§ 32. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om anvendelse af radiofrekvenser i tilfælde af krise og krig samt katastrofer og andre ekstraordinære situationer i fredstid.

§ 33. Når hensynet til statens sikkerhed gør det nødvendigt, kan IT- og Telestyrelsen forbyde anvendelse af bestemte radiofrekvenser. Sendeanlæg, der anvender radiofrekvenser, som er omfattet af et sådant forbud, kan forlanges afleveret til offentlig myndighed til deponering.

Kapitel 7

Anvendelse af radiofrekvenser afsat til radio- eller tv-formål

§ 34. Reglerne i §§ 35-37 finder anvendelse på radiofrekvenser, der i frekvensplanen, jf. § 4, er afsat til radio- eller tv-formål.

§ 35. IT- og Telestyrelsen kan udstede tilladelser, jf. §§ 7 og 13, til at anvende radiofrekvenser, der i frekvensplanen, jf. § 4, er afsat til radio- eller tv-formål, til radio- eller tv-formål og til andre formål end radio eller tv.

Stk. 2. Ved udstedelse af tilladelser efter stk. 1 gives tilladelser til radio- eller tv-formål forrang frem for tilladelser til andre formål end radio eller tv.

§ 36. Udstedelse af en tilladelse til radio- eller tv-formål, jf. § 35, stk. 1, kan alene ske, hvis ansøgeren har adgang til at udøve programvirksomhed, eller hvis ansøgeren har adgang til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kun udstede en tilladelse til radio- eller tv-formål efter § 35, stk. 1, hvis de sendere, som ønskes anvendt, er placeret inden for det geografiske område, hvor ansøgeren har adgang til at udøve programvirksomhed eller til at distribuere lyd- og billedprogrammer.

Stk. 3. Er de ansøgte radiofrekvenser udmeldt af Radio- og tv-nævnet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller regler udstedt i medfør heraf til brug i et bestemt område, skal de sendere, som ønskes anvendt, være placeret inden for dette område.

Stk. 4. Tilladelser til radio- eller tv-formål udstedt efter § 35, stk. 1, bortfalder, hvis adgangen til at udøve programvirksomhed eller adgangen til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed bortfalder eller tilbagekaldes tidsubegrænset.

Stk. 5. Efter forhandling mellem ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kulturministeren kan IT- og Telestyrelsen ved udstedelse af tilladelser til radio- eller tv-formål, jf. § 35, stk. 1, ud over vilkår fastsat i medfør af § 14 fastsætte vilkår begrundet i mediepolitiske hensyn.

§ 37. Efter forhandling mellem ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kulturministeren kan IT- og Telestyrelsen med 1 års varsel tilbagekalde tilladelser til radio- eller tv-formål, jf. § 35, stk. 1, med henblik på at varetage mediepolitiske hensyn.

Stk. 2. Efter forhandling mellem ministeren for videnskab, teknologi og udvikling og kulturministeren kan IT- og Telestyrelsen med 6 måneders varsel tilbagekalde tilladelser til andre formål end radio- eller tv-formål, jf. § 35, stk. 1, med henblik på at varetage mediepolitiske hensyn.

§ 38. Der må ikke anvendes radiofrekvenser til udsendelse af radio- eller tv-programmer på det åbne hav eller i luftrummet derover.

Kapitel 8

Afgivelse af oplysninger

§ 39. IT- og Telestyrelsen kan af brugere af radiofrekvenser kræve alle oplysninger og alt materiale, som IT- og Telestyrelsen skønner relevant med henblik på administration af denne lov og regler og vilkår fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens anmodning efter stk. 1 skal ledsages af oplysning om, til hvilke specifikke formål oplysningerne eller materialet skal anvendes.

§ 40. IT- og Telestyrelsen kan af tilladelsesindehavere kræve oplysninger og materiale om økonomiske, statistiske, frekvensmæssige og øvrige forhold med henblik på udarbejdelse af rapporter, statistikker m.v.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan kræve, at oplysninger og materiale som nævnt i stk. 1 afgives regelmæssigt på forud fastsatte tidspunkter.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsens anmodning efter stk. 1 skal ledsages af oplysning om, til hvilke specifikke formål oplysningerne eller materialet skal anvendes.

Kapitel 9

IT- og Telestyrelsens tilsyn m.v.

§ 41. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af loven og af regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsens tilsyn efter stk. 1 sker efter følgende prioritering:

1) Forstyrrelser, hvis følgevirkninger kan medføre fare for menneskers liv eller helbred.

2) Andre forstyrrelser og overtrædelser af loven og regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen kan som en del af det generelle tilsyn, jf. stk. 1, foretage monitering af konkrete frekvensbånd med henblik på at

1) opklare konkrete forstyrrelser forårsaget af frekvensanvendelse eller andre elektromagnetiske fænomener,

2) sikre overholdelse af loven og af regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven, og

3) sikre overholdelse af forpligtelser, der følger af det internationale frekvenssamarbejde eller samarbejdet i EU.

§ 42. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af overtrædelser af loven og af regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven, meddele ejeren eller brugeren af det radioudstyr, teleterminaludstyr eller elektriske og elektroniske apparat, som forårsager overtrædelsen, påbud om at

1) foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at afhjælpe forstyrrelsen, herunder reparation, montering af ekstra filtre og afhjælpning af fejl, der skyldes mangelfuld eller fejlbehæftet installation eller forkert anvendelse af det pågældende radioudstyr, teleterminaludstyr eller elektriske eller elektroniske apparat,

2) bringe frekvensanvendelsen i overensstemmelse med loven og regler og vilkår, der er fastsat i medfør af loven, og

3) standse driften af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan ved konstatering af forstyrrelser på stedet

1) foretage undersøgelser af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater og

2) foretage afbrydelse af radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater, som forstyrrer andre apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv eller helbred.

§ 43. IT- og Telestyrelsen kan udstede påbud med henblik på at bringe overtrædelser af § 22 til ophør.

§ 44. IT- og Telestyrelsen har mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme med henblik på at standse forstyrrelser af tjenester, radioudstyr, teleterminaludstyr og elektriske og elektroniske apparater, hvis funktion er afgørende for menneskers liv eller helbred.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til at gennemføre adgang til offentlige og private ejendomme som nævnt i stk. 1. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 3. IT- og Telestyrelsen forelægger snarest muligt, og senest inden 24 timer efter at IT- og Telestyrelsen tvangsmæssigt har skaffet sig adgang som nævnt i stk. 1, sagen for retten. Retten afgør ved kendelse, om indgrebet kan godkendes. Burde indgrebet efter rettens opfattelse ikke være foretaget, giver retten meddelelse herom til ministeren for videnskab, teknologi og udvikling.

Kapitel 10

Delegation og instruktions- og dispensationsadgang

§ 45. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler, hvorefter andre offentlige myndigheder og private bemyndiges til helt eller delvis at udføre opgaver, som følger af regler udstedt i medfør af §§ 27-30. Dette gælder dog ikke regelfastsættelse i medfør af §§ 27-30, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi, og udvikling kan fastsætte regler, hvorefter offentlige myndigheder, der i medfør af stk. 1 er bemyndiget til at udføre opgaver, kan fastsætte regler som nævnt i §§ 28 og 29.

§ 46. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give IT- og Telestyrelsen tjenestebefaling om IT- og Telestyrelsens varetagelse af myndighedsopgaver vedrørende konkrete sager, om behandling og afgørelse af enkeltsager, om IT- og Telestyrelsens udstedelse af regler på områder, hvor IT- og Telestyrelsen er bemyndiget hertil, eller om IT- og Telestyrelsens øvrige tilsynsaktiviteter med henblik på at sikre overholdelsen af denne lov og regler udstedt i medfør heraf.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke dispensere fra regler udstedt af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling i medfør af denne lov.

Stk. 3. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan ikke give offentlige myndigheder eller private, som er bemyndiget til helt eller delvis at udføre opgaver, jf. § 45, stk. 1, tjenestebefaling vedrørende de konkrete sager og opgaver, som den offentlige myndighed eller private er bemyndiget til at udføre.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 47. Klager over IT- og Telestyrelsens afgørelser i medfør af denne lov og regler udstedt i medfør heraf, herunder klager over IT- og Telestyrelsens sagsbehandling, kan indbringes for Teleklagenævnet, jf. dog § 48.

Stk. 2. Klager over afgørelser i medfør af regler udstedt i medfør af loven truffet af offentlige myndigheder, der er bemyndiget hertil i medfør af § 45, kan indbringes for Teleklagenævnet.

Stk. 3. Teleklagenævnet kan af parterne kræve alle oplysninger, som skønnes relevante med henblik på behandling af sagerne.

§ 48. IT- og Telestyrelsens afgørelser og beslutninger truffet i medfør af §§ 10-12 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 49. Klager over afgørelser truffet af private, der i medfør af regler udstedt i medfør af § 45, stk. 1, er bemyndiget til at udføre opgaver, som IT- og Telestyrelsen i medfør af §§ 27-30 kan fastsætte regler om, kan indbringes for IT- og Telestyrelsen.

Kapitel 12

Afgifter og gebyrer

§ 50. IT- og Telestyrelsen opkræver frekvensafgifter hos tilladelsesindehavere.

Stk. 2. De afgifter, der er nævnt i stk. 1, fastsættes årligt på finansloven og offentliggøres af IT- og Telestyrelsen.

§ 51. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om gebyrer for

1) afholdelse af prøver og udstedelse af certifikater, herunder genparter af certifikater, jf. § 28,

2) udstedelse af kaldesignaler og identifika­tionsnumre, jf. § 29,

3) udsendelse af rykkere i tilfælde af manglende betaling af gebyrer, jf. nr. 1 og 2, og frekvensafgift, jf. § 50, og

4) kvartalsopdeling af betaling af frekvensafgift, jf. § 50.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen og andre offentlige myndigheder og private, der efter § 45, stk. 1, er bemyndiget til at udføre opgaver, opkræver gebyrer, som er fastsat i medfør af stk. 1.

Kapitel 13

Sanktions- og straffebestemmelser

§ 52. IT- og Telestyrelsen kan pålægge en tilladelsesindehaver tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge handlinger, som det i henhold til tilladelsens vilkår påhviler tilladelsesindehaveren at foretage.

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen kan pålægge enhver, der efter §§ 39 og 40 har pligt til at give IT- og Telestyrelsen oplysninger, tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge afgivelsen af oplysningerne.

Stk. 3. Undlader en tilladelsesindehaver at efterkomme et påbud udstedt af IT- og Telestyrelsen i medfør af § 43, kan IT- og Telestyrelsen pålægge tilladelsesindehaveren tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge efterkommelse heraf.

§ 53. Teleklagenævnet kan pålægge tilladelsesindehavere tvangsbøder med henblik på at gennemtvinge påbud.

§ 54. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 6, stk. 1, og § 38,

2) ikke overholder vilkår fastsat i medfør af § 13, stk. 3, og §§ 14-17,

3) ikke efterkommer påbud udstedt i medfør af § 42, stk. 1, og § 43,

4) ikke afgiver oplysninger efter §§ 39 og 40 eller

5) overtræder EF-forordninger på frekvensområdet.

Stk. 2. I regler udstedt i medfør af denne lov kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 4. Ved udmåling af straf for manglende efterkommelse af påbud udstedt i medfør af § 43, jf. stk. 1, nr. 3, skal der ved fastsættelse af bødens størrelse ud over de almindelige regler i straffelovens kapitel 10 tages hensyn til den juridiske persons omsætning det seneste år forud for domsafsigelsen eller udstedelsen af et bødeforelæg.

Kapitel 14

Ikrafttræden m.v.

§ 55. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

§ 56. Følgende love ophæves:

1) Lov nr. 84 af 11. maj 1897 om telegrafer og telefoner.

2) Lov nr. 270 af 22. maj 1986 om udfærdigelse af koncessioner på anlæg og drift vedrørende visse telekommunikationstjenester.

3) Lov om visse personalemæssige forhold i forbindelse med oprettelsen af Tele Sønderjylland A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 399 af 13. maj 1992.

4) Lov om visse forhold på telekommunika­tionsområdet, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 22. juni 1995.

5) Lov nr. 289 af 29. april 1992 om visse personalemæssige forhold i forbindelse med overførsel af opgaver fra Telestyrelsen, Tele Sønderjylland A/S og Telecom A/S til Tele Danmark Mobil A/S.

6) Lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004.

§ 57. Bekendtgørelser udstedt i medfør af følgende love forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler udstedt i medfør af denne lov, jf. dog stk. 2:

1) Lov om radiokommunikation, jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 22. april 1992,

2) lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser og

3) lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves ved lovens ikrafttræden:

1) Bekendtgørelse nr. 549 af 20. juni 1996 om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af DCS1800-net og ERMES-net med tilhørende basale tjenester.

2) Bekendtgørelse nr. 71 af 27. januar 2000 om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige trådløse abonnentnet (FWA).

3) Bekendtgørelse nr. 131 af 24. februar 2000 om ændring af bekendtgørelse om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige trådløse abonnentnet (FWA).

4) Bekendtgørelse nr. 326 af 8. maj 2000 om offentlige udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige net særligt til nød- og beredskabsformål og andre former for specifikke kommunikationsbehov.

5) Bekendtgørelse nr. 1013 af 5. oktober 2006 om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 453,0-457,5 MHz og 463,0-467,5 MHz.

6) Bekendtgørelse nr. 214 af 28. marts 2000 om offentligt udbud af tilladelser til etablering og drift af offentlige digitale 2. generations mobilnet.

7) Bekendtgørelse nr. 1014 af 5. oktober 2006 om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndene 872-876 MHz og 917-921 MHz.

§ 58. Tilladelser udstedt i medfør af de love, der er nævnt i § 57, stk. 1, eller lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation forbliver i kraft.

Stk. 2. Mobiltilladelser udstedt i medfør af lov nr. 468 af 12. juni 1996 om offentlig mobilkommunikation bortfalder, hvis de frekvenstilladelser, der er knyttet til mobiltilladelserne udstedt i medfør af de love, der er nævnt i stk. 1, ikke længere er i kraft.

Stk. 3. Denne lov og regler udstedt i medfør heraf finder anvendelse på tilladelser udstedt i medfør af de love, der er nævnt i stk. 1.

Stk. 4. Tilladelser udstedt efter auktion eller offentligt udbud gennemført i medfør af de love, der er nævnt i stk. 1, løber uden ansøgning videre i perioder fastsat i forbindelse med den enkelte auktion eller offentlige udbud.

Stk. 5. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling kan fastsætte regler om, at overdragelse eller tilbagelevering af dele af tilladelser udstedt efter auktion eller offentligt udbud i medfør af de love, der er nævnt i stk. 1, eller lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet kun kan ske efter IT- og Telestyrelsens forudgående godkendelse.

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan fastsætte regler om varigheden for tilladelser udstedt før den 1. juli 1997, som ikke allerede har en fastsat varighed.

§ 59. Beslutninger om at afholde auktion over tilladelser eller gennemføre offentligt udbud af tilladelser truffet i medfør af lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004, der ikke er udmøntet ved denne lovs ikrafttræden, skal udmøntes på grundlag af reglerne i lov om radiofrekvenser, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 23. juni 2004.

Stk. 2. Beslutninger om gennemførelse af afholdelse af auktion over tilladelser truffet i medfør af lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, der ikke er udmøntet ved denne lovs ikrafttræden, skal udmøntes på grundlag af reglerne i lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet.

§ 60. I lov nr. 1266 af 20. december 2000 om auktion over tilladelser til 3. generations mobilnet, som ændret ved § 59 i lov nr. 421 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Denne lov finder anvendelse på afholdelse af auktion over tilladelser til etablering og drift af 3. generations mobilnet i følgende frekvensbånd: 1900-1980 MHz og 2110-2170 MHz.«

2. § 3, stk. 1, affattes således:

»§ 5, § 13, § 21, stk. 1-3, §§ 22 og 23, §§ 39-44, §§ 46 og 47, § 50 og §§ 52-54 i lov om radiofrekvenser finder tilsvarende anvendelse.«

§ 61. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Helge Sander

Officielle noter

1) Loven indeholder regler, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 21) og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kom­mu­ni­ka­tionsnet og -tjenester (EF-Tidende 2002 nr. L 108, s. 33).