Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bilag 2, liste A, i lov om kemiske stoffer og produkter

(Forbud mod bekæmpelsesmidler med esfenvalerat og to bekæmpelsesmidler med mechlorprop-p)

 

I medfør af § 35 d, stk. 2, nr. 1, i lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996 som ændret ved lov nr. 256 af 12. april 2000, fastsættes:

§ 1. I lov om kemiske stoffer og produkter affattes bilag 2, liste A, som bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 31. juli 2001.

Stk. 2. Import og salg i alle led af de af bilaget omfattede plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 31. december 2001. Den hidtil godkendte anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder esfenvalerat, kan ske indtil 1. oktober 2002.

Stk. 3. Import og tidligere godkendelsesindehaveres salg af de af bilaget omfattede biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, er forbudt. Den hidtil godkendte anvendelse af biocidmidler, der indeholder bis(tributyltin)oxid, kan ske indtil den 1. juni 2002.

§ 3. Bekendtgørelse nr. 689 af 24. august 1999 om helt eller delvist forbud mod visse bekæmpelsesmidler ophæves.

Miljø- og Energiministeriet, den 18. juli 2001

Svend Auken

/Helge Andreasen


Bilag 1

Liste A

Aktivstoffer, som ikke må anvendes i Danmark i bekæmpelsesmidler eller grupper heraf:

Plantebeskyttelsesmidler:

2,4-D (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

atrazin

captan1)

cyanazin

dazomet (til jorddesinfektion)2)

deltamethrin ( til udendørs anvendelse)1)

diazinon (til udendørs anvendelse)2)

dichlobenil2)

dichlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

dichlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 60 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

dichlorvos1)

diquat1)

esfenvalerat3)  (al udendørs anvendelse undtagen dypning og rodhalssprøjtning af nåletræer)

fenarimol1)

guazatin1)

hexazinon

iprodion1)

isoproturon4)

lindan

maleinhydrazid (som kaliumsalt)2)

MCPA (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen)

mechlorprop (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen.)

mechlorprop-P (al efterårsanvendelse og den forårsanvendelse, der årligt afsætter mere end 100 gram aktivstof/ha på jordoverfladen. Desuden al anvendelse af produkter der er klassificeret alvorligt øjenirriterende.)5)

paraquat

propachlor

propineb6)

thiabendazol (til udendørs anvendelse)

thiophanat-methyl (som sprøjtemiddel)2)

thiram (bortset fra til bejdsning af bede- og sukkerroefrø, læggekartofler og indendørs såede frøafgrøder til efterfølgende udplantning, til dypning af blomsterløg og sprøjtning af prydplanter med emulsion)1)

trifluralin1)

vinclozolin1)

ziram2)

Biocidmidler

dichlorvos (mod insekter)7)

bis(tributyltin)oxid (mod træødelæggende svamp)7)


1) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 673 af 20. august 1997:
captan: Capidol Flydende, KVK Captan Flowable og Captan 83;
deltamethrin: Decis 2,5 EC, Decis Micro, Inter-Deltametrin, IT-Deltamethrin, LFS Deltamethrin;
dichlorvos: Vapona 50;
diquat: Reglone;
fenarimol: Rubigan 12 EC;
guazatin: Panaoctine 30, Panoctine Aqua, Panoctine Plus, Panoctine Plus S, Premis Geta;
iprodion: Rovral Flo, Rovral Aqua, Rapsodi, Granit Or, Rovral 50 WP, Inter-Iprodion;
thiram: DLG Thiram 80, KVK Thiram 80, KVK Thiram F, KVK Thiram F Bejdse, KVK Svovl Thiram, Midol Svovl Thiram Emulsion, Vitavax 200 FF, Thiram SC 530;
trifluralin: Treflan, Treflan Plus, Devrinol Kombi, KVK Trifluralin 480, Inter-Trifluralin 480, DLG Trifluralin, JBC Trifluralin 480 D, Ekspert, IT-Trifluralin og PLK Trifluralin 48;
vinclozalin: Ronilan FL, Ronilan DF.)

2) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 790 af 30. august 1996:
dazomet: Basamid Granulat;
diazinon: Basudin 10 Granulat, Basudin 23 Emulsion;
dichlobenil: Casoron G, EK Total Strø, Inter-Dichlobenil, LFS Dichlobenil, Prefix G, Prefix Garden;
maleinhydrazid: Antergon MH 180;
thiophanat-methyl: Topsin M, Topsin FL;
ziram: AAprotect.)

3) Afgørelsen er truffet med henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel: Sumi Alpha 5 FW.

4) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmidler, jf. Miljø- og Energiministeriets tidligere bekendtgørelse nr. 189 af 22. Marts 1999.
isoproturon: Arelon FL E, Bison, DLG Isoproturon, Doublet, GK Isoproturon, Graminon 500 SC, INTER-Isoproturon 500, INTER-Isoproturon, INTER- IPU 83 DRY, INTER- IPU 500 SC, Isoguard, Isoproturon 500 SC, IT-Isoproturon 500, IT-IPU, LFS Isoproturon, LFS Isoproturon 500, KVK Isoproturon, ND Isoproturon 500 FL, Quintil 500, Stefes Isoproturon 700, Tolkan, Tolkan Pro.

5) Afgørelsen vedrørende produkter, der er klassificeret som alvorligt øjenirriterende, er truffet med henblik på midlerne Optica Meko og Optica Kombi.

6) Afgørelsen er truffet under henvisning til følgende plantebeskyttelsesmiddel: Antracol MN.

7) Afgørelsen, som er notificeret i overensstemmelse med direktiv 98/34/EF, der kodificerer informationsproceduren i direktiv 83/189/EØF, er truffet under henvisning til følgende biocidmidler:
dichlorvos: Vapona Strip;)

bis(tributyltin)oxid: Sigmatox Grundingsolie, Vacsol 2159, Vacsol 2158, Vacsol 2157, Vacsol 2151, Konvac vacuumimprægneringsvæske 6106-2000, Intra Grundingsolie, Solignum Grundingsolie, ColVac Høj, ColVac Lav og Bridex 20.