Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
32006L0123
 
Links til øvrige EU dokumenter
32003R0807
 
32003R1882
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne1)

I medfør af § 29, stk. 1, § 72, § 87, stk. 5 og § 89, stk. 3 og 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1042 af 20. oktober 2008, og efter anmodning fra Næstved, Ringsted og Sorø Kommuner, fastsættes:

Formål og afgrænsning

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at regulere den ikke-erhvervsmæssige sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne med henblik på at bevare områdets nationale og internationale betydning som naturområde og at bevare områdets rekreative værdier.

§ 2. Denne bekendtgørelse regulerer ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne i Næstved, Ringsted og Sorø Kommuner som vist på kortbilag 1 og 2.

Sejladsreguleringer

§ 3. Sejlads er ikke tilladt på følgende vandløbsstrækninger, der er vist på kortbilag 1:

1) Susåen opstrøms statsvejen ved Vetterslev.

2) Søbæk.

3) Jydebæk.

4) Torpe Kanal.

5) Vasegrøften.

Stk. 2. På Tystrup-Bavelse Søerne er sejlads ikke tilladt på følgende, med markeringsbøjer afmærkede vandflader, der regnes fra søbredden eller fra yderkanten af eventuel rørbevoksning, som er vist på kortbilag 2:

1) En 100-250 m bred zone fra Kellerød Skov til Tystrup Næs.

2) En 100-150 m bred zone fra pynten syd for Hørhaven langs vest- og sydbredden til Rejnstrup Holme.

3) En 100-200 m bred zone vest og øst for gennemsejlingen ved Rejnstrup Holme og langs søbredden nord herfor. Dog er passage mellem Tystrup Sø og Bavelse Sø tilladt.

4) En 100-150 m bredzone fra Hammeren ved Bavelse Gods til den østlige søbred 150 m nord for vejen fra Fuglebjerg til Glumsø.

5) En 50 m zone omkring øer, hvor det er muligt, ellers mindst 25 m.

§ 4. På øvrige vandløbsstrækninger og vandflader er det ikke tilladt, at

1) sejle i siv- og rørbevoksede vandområder,

2) sejle fra solnedgang til kl. 07.00,

3) sejle med sejlbåde,

4) dyrke windsurfing, og

5) sejle med motordrevne fartøjer.

§ 5. Sejladsforbudene i § 3 og § 4, stk. 1, nr. 2 omfatter ikke bredejeres sejlads i forbindelse med fiskeri og jagt i og på eget fiskevand samt i anden bredejers fiskevand, når denne har givet tilladelse hertil.

Stk. 2. Sejladsforbudene i § 3 og § 4, stk. 1, nr. 2, omfatter ikke ejeres sejlads med bredejerfartøjer, jf. § 9, og hjemmehørende fartøjer, jf. § 10, på strækninger eller i områder, som har været besejlet af dem før den 1. oktober 1993 hvor bekendtgørelsen trådte i kraft. Sejladsretten følger ejendomsnummeret.

Registreringsordning

§ 6. Kommunalbestyrelserne i de kommuner, der er nævnt i § 2, fører en registreringsordning for fartøjer, der må besejle vandsystemet. Der skelnes mellem bredejerfartøjer, hjemmehørende fartøjer, udlejningsfartøjer og gæstefartøjer, jf. § 9 - § 12.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan fastsætte nærmere bestemmelser om registreringsordningen, fx om mærkning og nummerering af fartøjer, varighed af registrering m.v.

Stk. 3. Anmodning om registrering af bredejerfartøjer og hjemmehørende fartøjer skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor man er bosiddende. Anmodning om gæstenummerplader sker til Næstved Kommune.

Stk. 4. Kommunalbestyrelserne kan i tilfælde af overtrædelse af denne bekendtgørelse begrænse eller inddrage den enkeltes mulighed for at få registreret fartøjer.

§ 7. Sejlads må kun finde sted med fartøjer, der er registreret i overensstemmelse med § 9 - § 12, og mærket med synlig nummerplade.

Stk. 2. Tømmerflåder og andre specielle fartøjstyper kan af kommunalbestyrelserne undtages fra registreringsordningen, eventuelt i forbindelse med fastsættelse af særlige vilkår for sejlads med disse fartøjer.

§ 8. Udover registrerede bredejerfartøjer og hjemmehørende fartøjer, jf. § 9 og § 10, må der på det af bekendtgørelsen omfattede vandområde maksimalt samtidigt sejle 35 gæstefartøjer og 185 udlejningsfartøjer, hvoraf 35 fartøjer udelukkende må udlejes på timebasis og kun må besejle strækningen fra Fuglebjerg Bro til Næstved.

Fartøjstyper

§ 9. Som bredejerfartøjer kan registreres:

1) Fartøjer, der tilhører personer, hvis ejendom eller jordlod grænser op til vandsystemet

2) Fartøjer, der tilhører personer, der som lejere beboer ejendom, der grænser op til vandsystemet, for så vidt retten til sejlads er omfattet af lejemålet. Sejladsretten følger ejendomsnummeret.

Stk. 2. For bredejerfartøjer gælder:

1) Der kan kun registreres fartøjer til brug for husstanden eller dennes gæster.

2) Der kan maksimalt registreres og erhverves nummerplade til 5 bredejerfartøjer pr. ejendomsnummer.

3) Registrerede bredejerfartøjer må ikke udlejes.

§ 10. Som hjemmehørende fartøjer kan registreres:

1) Fartøjer hvis ejere har bopæl eller sommerhus som ligger inden for Næstved, Sorø, Ringsted eller Fakse Kommuner.

2) Fartøjer tilhørende personer, der har tilladelse fra bredejeren til sportsfiskeri eller jagt.

3) Fartøjer tilhørende skoler, klubber og foreninger, som ligger i Næstved, Sorø, Ringsted eller Fakse Kommune.

4) 10 robåde tilhørende Bredejerlavet for Tystrup-Bavelse-Søerne, som har tilladelse til at udleje bådene til tredjemand med henblik på fiskeri, der udelukkende kan finde sted på Tystrup-Bavelse Søerne. Kommunalbestyrelserne i Næstved og Sorø Kommune fastsætter vilkår herfor.

Stk. 2. For hjemmehørende fartøjer gælder, at der kan registreres op til 800 fartøjer og disse må ikke udlejes eller udlånes.

Stk. 3. Ejere omfattet af stk. 1, nr. 1, kan erhverve 2 nummerplader pr. adresse.

Stk. 4. Skoler, klubber og foreninger, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har sejlads som primæropgave, kan erhverve op til 5 nummerplader. Skoler, klubber og foreninger som har sejlads eller friluftsaktiviteter som primært formål, kan erhverve op til 10 nummerplader.

Stk. 5. Registrerede hjemmehørende fartøjer der tilhører skoler, klubber og foreninger må kun benyttes af denne skole, klubs eller forenings medlemmer.

§ 11. Som udlejningsfartøj kan maksimalt registreres og udstedes nummerplade til 185 fartøjer.

§ 12. Som gæstefartøj kan registreres fartøjer, der ikke er omfattet af § 9 – § 11.

Stk. 2. Der kan maksimalt registreres 35 gæstefartøjer ad gangen.

Stk. 3. Gæstenummerplader udleveres ved Næstved Kommunes foranstaltning.

Stk. 4. Et gæstefartøj må ikke udlejes.

Anlæg

§ 13. Kaproningsbaner og kapsejladsbaner må kun etableres med tilladelse fra kommunalbestyrelserne.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne kan fastsætte nærmere vilkår, herunder om søsætning af fartøjer til sejlads.

Udlejningsvirksomhed

§ 14. De i § 2 nævnte kommuner kan etablere og administrere en tilladelsesordning for udlejningsvirksomhed, der overholder krav fastsat i kap. III, om tilladelser i Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked (Servicedirektivet).

Stk. 2. Hvis der er etableret en tilladelsesordning, jf. stk. 1, må udlejningsvirksomhed med fartøjer til sejlads kun drives med tilladelse fra de i § 2 nævnte kommunalbestyrelser, som i fællesskab fastsætter vilkårene for udlejning.

Stk. 3. Når kommunen modtager en ansøgning om tilladelse til at drive udlejningsvirksomhed, sender kommunen en kvittering til ansøgeren med oplysning om

1) fristen for meddelelse af afgørelse, og

2) klagemuligheder, hvis kommunen ikke overholder fristen.

Undtagelser m.v.

§ 15. Kommunalbestyrelserne kan uanset bestemmelserne i §§ 3, 4 og 8, meddele tilladelse til sejlads i særlige tilfælde og til særlige arrangementer.

Stk. 2. Sejlads med videnskabelige formål skal forinden anmeldes til kommunalbestyrelserne, der kan fastsætte nærmere vilkår for sejladsen.

§ 16. Offentlige myndigheder kan frit færdes på de af bekendtgørelsen omfattede vandløbsstrækninger og søer i forbindelse med varetagelsen af deres administrative opgaver.

§ 17. Sejlads, herunder sejlads med motordrevet fartøj, kan ske på samtlige af bekendtgørelsen omfattede vandflader i redningsøjemed i forbindelse med alvorlig person- eller tingsskade eller til afværgelse af nærliggende fare herfor.

Information, tilsyn og gebyrer

§ 18. Kommunalbestyrelserne gennemfører den fornødne information om denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kommunalbestyrelserne fører tilsyn med overholdelsen af denne bekendtgørelse.

§ 19. Kommunalbestyrelserne kan opkræve gebyrer til dækning af omkostninger ved administrationen af bekendtgørelsen.

§ 20. Kommunalbestyrelserne nedsætter et brugerråd med repræsentanter fra bl.a. bredejerne, kanoudlejerne, myndigheder og berørte interesseorganisationer til at rådgive i spørgsmål vedrørende kommunernes administration af bekendtgørelsen.

Offentliggørelse

§ 21. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre bestemmelser efter §§ 6 og 7 og afgørelser efter § 14 efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Offentliggørelse sker i lokale blade efter kommunalbestyrelsernes nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Offentliggørelsen skal indeholde oplysning om

1) hovedindholdet af bestemmelsen eller afgørelsen,

2) det eller de steder, hvor afgørelsen er fremlagt, og

3) klageadgangen.

Stk. 4. Offentliggørelse efter stk. 1. kan udelades, hvis der sker offentliggørelse efter andre regler.

Stk. 5. Kommunalbestyrelserne skal offentliggøre klagemyndighedens afgørelse i en klagesag efter denne myndigheds bestemmelse.

Klage

§ 22. Kommunalbestyrelsernes afgørelser efter denne bekendtgørelse kan påklages efter reglerne i naturbeskyttelseslovens kapitel 12.

Straf

§ 23. Overtrædelse af § 3, § 4, § 7, stk. 1, § 13, stk. 1, § 14 og § 15, stk. 2, straffes med bøde, jf. lov om naturbeskyttelse.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden, m.v.

§ 24. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 110 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne ophæves.

Stk. 3. Gældende forskrifter i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 110 af 26. januar 2007 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne og § 5 i bekendtgørelse nr. 213 af 20. marts 1999 om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Susåen med sidevandløb og på Tystrup-Bavelse Søerne, samt afgørelser i øvrigt meddelt af kommunalbestyrelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 110 af 26. januar 2007 og bekendtgørelse nr. 213 af 20. marts 1999, bevarer deres gyldighed, indtil der efter denne bekendtgørelse fastsættes ændrede forskrifter eller træffes nye afgørelser.

Miljøministeriet, den 27. maj 2009

Troels Lund Poulsen

/ Agnete Thomsen


Bilag 1

AL1977_2_1.jpg Size: (536 X 66)


Bilag 2

AL1977_2_2.jpg Size: (565 X 787)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv nr. 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet) (EF-Tidende 1979 nr. L 103, side 1), som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 807/2003 af 14. april 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 122, side 36), og dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF - habitatdirektivet) (EF-Tidende 1992 nr. L 206, side 7), som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 af 29. september 2003 (EU-Tidende 2003 nr. L 284, side 1).