Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 18. maj 2009 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Ændringer som følge af selskabsloven)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Lene Espersen)]

Til § 8

Af økonomi- og erhvervsministeren:

16) Nr. 46 udgår.

[Konsekvensændring som følge af, at reglerne om grænseoverskridende flytning af hjemsted udgår af forslaget til selskabsloven]

Bemærkninger

Til nr. 16

Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at det foreslås, at reglerne i kapitel 17 i forslag til selskabslov om grænseoverskridende flytning af hjemsted udgår.

I det oprindelig fremsatte forslag til følgelov var der foreslået visse begrænsninger for virksomheder omfattet af lov om finansielle virksomheder ved grænseoverskridende flytning af hjemsted. Da reglerne herom udgår af selskabsloven, foreslås det, at bestemmelsen om disse begrænsninger udgår.