Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus

Resumé

Arbejdstilsynet havde konstateret, at serveringslokalet i værtshuset var over 40 m2, og at der blev røget i lokalet, hvor der også var ansatte.

Der har været korresponderet en del mellem Arbejdstilsynet og værtshusejeren om forholdene, men tilbage var spørgsmålene om hvorvidt en scene og en garderobe skulle medregnes til serveringsarealet.

Scenen var en forhøjning, som gæsterne kunne færdes på, og som ikke var afskærmet fra serveringslokalet.

Garderoben var ikke i et lukket rum, og således ikke afskærmet fra resten af serveringslokalet.

Arbejdsmiljøklagenævnet tiltrådte Arbejdstilsynets afgørelse om rygeforbud, allerede fordi værtshuset, uanset scene og garderobe, var over 40 m2.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 30. september 2008 behandlet virksomhedens klage over Arbejdstilsynets afgørelse af den 9. januar 2008, hvor virksomheden straks påbydes at sikre, at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen ud over i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for en person ad gangen, rygerum eller rygekabiner, såfremt arbejdsgiveren har tilladt rygning i disse rum.

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet er enig med Arbejdstilsynet i, at virksomheden straks skal sikre, at der ikke ryges indendørs på arbejdspladsen ud over i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for en person ad gangen, rygerum eller rygekabiner, såfremt arbejdsgiveren har tilladt rygning i disse rum.

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder således Arbejdstilsynets afgørelse af den 9. januar 2008.

B E G R U N D E L S E

Arbejdstilsynets påbud om rygeforbud

Ved tilsynsbesøg den 7. januar 2008 konstaterede Arbejdstilsynet, at serveringslokalet i værtshuset er over 40 m², og at der blev røget i lokalet, hvor der også var ansatte.

Det er oplyst, at der er uenighed med Arbejdstilsynet om, hvorvidt en scene og en garderobe skal medregnes til serveringsarealet.

Scenen er beskrevet som en forhøjning i serveringslokalet, hvorpå gæsterne frit kan færdes. Da Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg, var der anbragt bord og stole på scenen, men bord og stole er nu fjernet.

Den eksisterende garderobe er efter tegningen et areal umiddelbart overfor indgangen.

Hovedreglen efter loven er, at det ikke er tilladt at ryge indendørs i lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, jf. § 4.

Loven omfatter bl.a. arbejdspladser og serveringssteder, jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 1 og nr. 6.

Til hovedreglen findes undtagelser både i § 6, stk. 2 og stk. 3 samt § 21, stk. 3 og § 22, stk. 1.

Arbejdstilsynet har i begrundelsen for påbudet af den 9. januar 2008 henvist til, at det ikke er tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser og henvist til lovens § 6.

Af de fremlagte tegninger fremgår, at værtshusets serveringsareal er over 40 m² uanset om arealet med den nuværende scene og den nuværende garderobe fratrækkes.

Allerede fordi der er tale om et værtshus med et serveringsareal over 40 m², er rygning ikke tilladt efter lovens § 21, stk. 1. Samtidig er det forbudt at ryge efter lovens § 6, stk. 1, fordi der også er arbejdspladser.

Arbejdstilsynets strakspåbud

Det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af loven. Det fremgår af § 4 i lov om røgfri miljøer.

Arbejdstilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Det fremgår af arbejdsmiljølovens § 79 a, stk. 1.

Arbejdsmiljøklagenævnet finder, at formuleringen i § 4 i lov om røgfri miljøer om, at det ikke er tilladt at ryge indendørs, ikke kan give anledning til anden reaktion, end et strakspåbud, fordi et påbud med frist vil betyde, at det i en periode bliver tilladt at ryge selvom loven bestemmer det modsatte.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet henviser til

§ 2, stk. 1, nr. 6, § 4, § 6, § 21, stk. 1 og § 22, stk. 1 i lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 79 a, stk. 1 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer.

B E M Æ R K N I N G E R T I L S A G E N I Ø V R I G T

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke taget stilling til om den nuværende scene og den nuværende garderobe skal medregnes eller trækkes fra det samlede serveringsområde.

O P L Y S N I N G E R N E I S A G E N

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

Kopi til

Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4, Postboks 1228, 0900 København C

[Adressat udeladt]

De kan læse om afgørelsens retlige grundlag på de følgende sider.

Regler

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

Kapitel 1

Lovens formål, anvendelsesområde m.v.

§ 2. Loven finder anvendelse på

1) arbejdspladser, herunder offshoreanlæg,

2)

3)

4)

5)

6) serveringssteder.

Stk. 2.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 4. I lokaliteter m.v., der er omfattet af loven, er det ikke tilladt at ryge indendørs, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

Kapitel 3

Arbejdspladser, institutioner, skoler m.v.

Indendørs arbejdspladser

§ 6. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på arbejdspladser, jf. § 4.

Stk. 2. Det kan besluttes, at det er tilladt at ryge i arbejdslokaliteter, der alene tjener som arbejdsplads for én person ad gangen.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Kapitel 5

Serveringssteder

§ 21. Det er ikke tilladt at ryge indendørs på serveringssteder, jf. § 4.

Stk. 2. Ved et serveringssted forstås en lokalitet med servering af mad eller drikkevarer til indtagelse på eller ved salgsstedet.

Stk. 3. Det kan besluttes at indrette rygerum og rygekabiner, hvor rygning kan finde sted.

Stk. 4. Der må ikke serveres eller medbringes mad eller drikkevarer i rygerum eller rygekabiner på serveringssteder. Det enkelte serveringssted kan dog tillade, at gæsterne selv medbringer drikkevarer i rygerum og rygekabiner.

§ 22. Det kan besluttes, at rygning er tilladt indendørs på små værtshuse og udskænkningssteder,

1) der har alkoholbevilling,

2) hvor der ikke serveres egentlig mad,

3) hvor serveringsarealet er under 40 m2, og

4) hvor der er borde og stole på serveringsarealet.

Stk. 2. Små værtshuse og udskænkningssteder, der befinder sig under samme tag som et andet serveringssted, er omfattet af stk. 1, hvis der er selvstændig indgang til værtshuset fra gaden, og hvis det for publikum fremstår som et selvstændigt værtshus.

Kapitel 6

Tilsynsbestemmelser

§ 23. Arbejdsgiveren, indehaveren, restauratøren, bestyreren og forpagteren skal sørge for, at rygning kun sker i overensstemmelse med reglerne i denne lov.

§ 24. Tilsynet med overholdelsen af denne lov og de regler, der udstedes i medfør af denne lov, varetages af Arbejdstilsynet, jf. § 79 a i lov om arbejdsmiljø, Søfartsstyrelsen, jf. § 20 a i lov om sikkerhed til søs, og transport- og energiministeren, jf. § 150 f i lov om luftfart og § 66 a i offshoresikkerhedsloven.

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005 med de ændringer, der følger af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer

§ 79 a. Arbejdstilsynet fører som led i tilsynsvirksomheden efter denne lov tilsyn med overholdelsen af lovgivningen om røgfri miljøer. Arbejdstilsynet kan, eventuelt på nærmere angivne vilkår, påbyde, at forhold, der strider mod lovgivningen om røgfri miljøer, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist.

Stk. 2. § 76 og de regler, der er udstedt i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler om udøvelsen af tilsynet.

Stk. 4. Klage over afgørelser, der træffes af Arbejdstilsynet efter stk. 1, kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet. § 81, stk. 1-5, finder tilsvarende anvendelse.